головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #3(32)
пошук по сайту
ННДІУ - указ президента України № 601/2009

Про надання Науково-дослідному інституту українознавства статусу національного

читати далі »

Кононенко Петро - Ще раз про українознавство – науку про Україну й українство, їх пізнання, самопізнання, самотворення

Автором на широкому джерельному матеріалі шляхом вивчення та узагальнення досвіду попередніх епох зроблений глибокий аналіз процесів становлення і розвитку українознавства як усвідомлено структурованої, цілісної наукової системи знання та самопізнання, філософії, патріотизму, боротьби за свободу і етики, життєтворення та, що особливо важливо, комплексного, універсалістського бачення та дослідження світу, народу, людини в усіх часо-просторових сферах їхнього Буття і перспектив розвитку, долі в Грядущому. Осмислено теоретичні і методологічні засади українознавства у світлі наукової методології. Утверджується думка, що ідея-концепція визначальної ролі українознавства як «політики і філософії держави» привела до створення українознавчих інституцій, якою є НДІУ МОНУ.

Ключові слова: українознавство, Україна, самопізнання, самотворення, світове українство, НДІУ МОНУ.

Ещё раз об украиноведении – науке об Украине и украинстве, их познании, самопознании, самоcозидании

Автором на широком материале путём изучения и обобщения опыта предыдущих эпох сделан глубокий анализ процессов становления и развития украиноведения как целостной научной системы знания и самопознания, философии, патриотизма, борьбы за свободу и этики, жизнесозидания и, что особенно важно, комплексного универсалистского видения и исследования мира, народа, человека во всех временно-пространственных сферах их Бытия и перспектив развития, судьбы в Грядущем. Осмыслены теоретические и методологические принципы украиноведения в свете научной методологии. Утверждается мысль, что идея-концепция определяющей роли украиноведения как «политики и философии государства» привела к образованию украиноведческих институций, каковой является НИИУ МОНУ.

Ключевые слова: украиноведение, Украина, самопознание, самосозидание, мировое украинство, НИИУ МОНУ.

Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies) Revisited – The Science of Ukraine, Ukrainian People (Ukrainstvo), Their Cognition, Self-Cognition and Self-Creation

On the wide material by means of study and generalization of experience of previous epochs author made deep analysis of processes of establishment and development of Ukrainoznavstvo as integral scientific system of knowledge and self-cognition, philosophy and patriotism, fight for freedom and ethic, life-creation and complex study and perspective on the world, nation and man in all time and space dimensions of their Being and prospects of development, fate in the Future. The researcher examined theoretical and methodological principles of Ukrainoznavstvo in the light of scientific methodology. Author maintained that idea of decisive role of Ukrainoznavstvo as “policy and philosophy of state” led to foundation of institutions of Ukrainoznavstvo, one of them is Research Institute of Ukrainoznavstvo under Ministry of Education and Science of Ukraine.

Key words: Ukrainoznavstvo, Ukraine, self-cognition, self-creation, world Ukrainstvo, Research Institute of Ukrainoznavstvo under Ministry of Education and Science of Ukraine.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet