головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #1(18)
пошук по сайту
Губерначук Станіслав - Україні україномовного інформаційно-культурного простору

Постійні скарги патріотично налаштованих українців та й статистика свідчать, що за часи незалежності Української держави не відбулося очікуваного поступу у справі розширення функціонування української мови та зростання числа громадян України, які спілкуються українською мовою. Навіть майбутні філологи-україністи спілкуються в університетах російською мовою: за статистикою, лише один київський студент із десяти спілкується українською мовою. Така картина і в школах, але ж це діти, які виросли вже при українській Незалежності...

читати далі »

Наливайко Степан - Походження і значення слова бандура

На широкому мовному, культурологічному й історичному матеріалі розглянуто етимологію назви національного музичного інструмента українців – бандури. Цілком підтвердилися слова видатного музиканта-бандуриста, композитора й письменника Гната Хоткевича, що джерело назви бандура слід шукати в санскриті. Водночас пошук виявив і несподівані, але значущі аспекти цієї назви, зокрема, етимологічний зв’язок її з етнонімом венеди, який, у свою чергу, постає семантичним двійником назви слов’яни.

На широком языковом, культурологическом, историческом материале рассмотрено этимологию названия национального музыкального инструмента украинцев – бандуры. Полностью подтвердились слова выдающегося музыканта-бандуриста, композитора и писателя Игнатия Хоткевича о том, что источник названия бандура надо искать в санскрите. Одновременно поиск привел к нееожиданным, но значимым аспектам этого названия, в частности, этимологическая связь ее с этнонимом венеды, который, в свою очередь, является семантическим двойником названия славяне.

Etymology of the name of Ukrainian national musical instrument – bandura – is examined on the wide linguistic, culturological and historical material. Thoughts of Gnat Khotkevych, a prominent bandura-player, composer and writer about origin of the word “bandura” from Sanskrit were fully confirmed. At the same time the search resulted to unexpected but important aspects of this word, in particular, etymologic connection with its etnonim “veneda” which is semantic twin of the word “slavs”.

читати далі »

Дьолог Ольга - Загальна характеристика складу новітніх англіцизмів в українській мові

У статті досліджуються англіцизми, що з’явилися в українській мові в кінці ХХ – на початку ХХI ст. Зроблено спробу дати загальну характеристику найрізноманітніших англіцизмів останнього часу. Аналізуються і новітні англіцизми, і такі, що вже існували в українській мові, але в останнє десятиліття змінили (чи розширили) своє семантичне значення.

В статье исследуются англицизмы, которые появились в украинском языке в конце ХХ-начале ХХI вв. Сделана попытка дать общую характеристику всевозможных англицизмов последнего времени. Анализируются и новейшие англицизмы, и те, что уже сущестововали в украинском языке, но в последнее десятилетие изменили (или расширили) свое семантическое значение.

The article is devoted to the research of anglicizes which appeared in Ukrainian in the end of XX – beginning of the XXI centuries. An author made an attempt to give general description of various anglicizes. The author analyzed the newest anglicizes and those which already existed in Ukrainian, but in the last decade changed (or extended) their semantic meaning.

читати далі »

Корж Антоніна - Політико-правові засади утвердження української мови як державної в Україні

Складовою розбудови національної держави, становлення демократії та громадянського суспільства в Україні є активна й цілеспрямована мовна політика, спрямована на утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

читати далі »

Микитюк Оксана - Сучасне мовлення як віддзеркалення постколоніального суспільства

У статті “Сучасне мовлення як віддзеркалення постколоніального суспільства” проаналізовано державницьку мовну політику України та простежено здобутки різних країн в утвердженні мовної самостійності. Сучасну мовленнєву ситуацію розглянуто крізь призму студентського світосприйняття, що увиразнює потребу боротьби за належну культуру спілкування. Виокремлено базові мовознавчі розділи, на тлі яких іде нищення самобутності української мови. Наприклад, на рівні фонетики ненормативна вимова слів та хибне наголошування спричиняє зміни в артикуляційному апараті. Реалії нашого довкілля, відтворені в неукраїнських лексемах, віддзеркалюють чужу ментальність, бо порушено систему українського назовництва. Спотворення на рівні словотвору унаочнює зросійщення нашої мови. Помилки в граматичних формах та побудові конструкцій руйнують національний характер висловленого. Колишній колоніальний статус української мови можна подолати за допомогою утвердження україноцентричної мовної політики на найвищому державному рівні, позаяк націєтворча роль мови є визначальною.

В статье «Современная речь как отображение постколониального общества» проанализирована государственная языковая политика Украины и прослежены достижения разных стран в утверждении языковой самостоятельности. Современная языковая ситуация рассмотрена сквозь призму студенческого мировосприятия, что создает необходимость борьбы за надлежащую культуру общения. Выделены базовые языковедческие разделы, на фоне которых идет уничтожение самобытности украинского языка. Например, на фонетическом уровне ненормативное произношение слов и ошибочное ударение приводят к изменениям в артикуляционном аппарате. Реалии нашей окружающей среды, которые вопроизведены в неукраинских лексемах, отображают чужую ментальность, поскольку нарушена система украинских наименований. Искажение на уровне словообразования наглядно демонстрирует русификацию нашего языка. Ошибки в грамматических формах и построени конструкций уничтожают национальный характер произнесенного. Бывший колониальный статус украинского языка можно преодолеть при помощи утверждения украиноцентристской языковой политики на наивысшем государственном уровне, поскольку нациетворческая роль языка является определяющей.

In the article “Modern Speech as Reflection of Postcolonial Society” an author analyzed public linguistic policy of Ukraine and achievements of different countries in formation of linguistic independence. Modern linguistic situation is considered through the prism of student perception of the world that caused the necessity of fight for proper culture of communication. Author determined basic linguistic sections on the background of which the Ukrainian is loosing its originality. For example, at phonetic level the unnormative pronunciation of words and erroneous accent cause changes of organs of articulation. Realities of environment which are reproduced in non-Ukrainian lexemes represent foreign mentality because a system of the Ukrainian formation of names is broken. Distortion at the level of world-formation evidently demonstrates rusification of our language. Errors in grammar forms and linguistic constructions destroy national character of what was said. Former colonial status of the Ukrainian can be overcome through improvement of the Ukrainian centered linguistic policy at the greatest state level because language has a main significance in a process of creation of nation.

читати далі »

Зубков Микола - Новий політехнічний російсько-український словник

У статті йдеться про новий підхід до укладання двомовного (російсько-українського) словника, базованого на лексикографічних дослідженнях останніх років, з опертям на традиційні національні засади термінотворення.

В статье речь идет о новом подходе в составлении двуязычного (русско-украинского) словаря, базирующегося на лексикографических исследованиях последних лет, опирающегося на традиционные национальные принципы терминообразования.

A new approach to composing of bilingual (Russian-Ukrainian) dictionary which is based on lexicographic researches of the last years and traditional national principles of terms forming is examined in the article.

читати далі »

Доценко Олена - Правове врегулювання статусу української мови (діахронічний аспект)

Статтю присвячено одній із найменш досліджених проблем вітчизняної юридичної лінгвістики – історії правового врегулювання статусу української мови в Україні. Всі теоретичні твердження ілюструються цитатами з документів різних епох, у яких ідеться про визначення особливостей функціонування української мови в нашій державі.

Статья посвящена одной из наименее исследованных проблем отечественной юридической лингвистики – истории правового урегулирования статуса украинского языка в Украине. Все теоретические утверждения иллюстрируются цитатами с документов разных эпох, в которых говорится об определении особенностей функционирования украинского языка в нашем государстве.

The article is devoted to one of the least researched problems of native legal linguistics – to the history of legal settlement of status of the Ukrainian in our country. All the theoretical statements are illustrated with the quotations from the documents of different epochs, where determination of peculiarities of functioning of the Ukrainian language in Ukraine is lightened up.

читати далі »

Пчелінцева Олена - Функціонування української мови у середовищі викладачів і студентів: стан, проблеми, перспективи

Стаття присвячена аналізу мовної ситуації у вищій школі. Визначено реальний стан і статус української мови у середовищі викладачів і студентів, встановлено диференціацію сфер функціонування української та російської мов, окреслено основні тенденції динаміки мовної ситуації.

Статья посвящена анализу языковой ситуации в высшей школе. Определено реальное состояние и статус украинского яыка в среде преподавателей и студентов, установлена дифференциация сфер функционирования украинского и русского языков, определены основные тенденции динамики языковой ситуации.

The article is devoted to the analysis of linguistic situation at high school. An author determined real state and status of the Ukrainian among teachers and students, differed spheres of functioning of the Ukrainian and Russian languages, and determined the basic tendencies of dynamics of linguistic situation.

читати далі »

Загнітко Анатолій - Текстотвірний потенціал заголовка

Встановлюється текстотвірний потенціал заголовка, окреслюються його функції, визначаються різновиди і з’ясовується співвідношення останніх з відповідними періодичними виданнями. Виявляється співвідношення смислових площин, комунікативних інтенцій заголовка і тексту.

Устанавливается текстотворный потенциал заглавия, определяются его функции, определяются разновидности и выясняются соотношение последних с определенными периодическими изданиями. Выявляется соотношение смысловых пространств, коммуникативных интенций заглавия и текта.

In the article an author determined text-creative potential of title, its functions, and varieties and examined correlation of the last with certain periodicals. An author determined correlation of semantic spaces, communicative intentions of title and text.

читати далі »

Бойко Надія. - Експресивна лексика як засіб увиразнення художньо-публіцистичного мовлення І. Драча

У статті проаналізовано експресивну лексику (інгерентний та адгерентний типи), уживану в художньо-публіцистичних текстах І.Драча. З’ясовано, що експресиви беруть активну участь у моделюванні емотивно-оцінних, значеннєвих планів та у відображенні фрагментів національної картини світу через призму власного “я”, виступають найвагомішим засобом увиразнення художньо-публіцистичного мовлення, є оригінальним виявом ідіостилю письменника-публіциста.

В статье проанализирована експресивная лексика (ингерентный и ангерентный типы), которая используется в художественно-публицистических текстах И. Драча. Выяснено, что экспрессивы принимают активное участие в моделировании эмотивно-оценочных, смысловых планов, и в отображении фрагментов национальной картины мира сквозь призму собственного «я» являются важным способом выразительности художественно-публицистической речи, являются оригинальным проявлением идиостиля писателя-публициста.

An expressive vocabulary (ingerent and ungerent types) which is used in the publicist texts of Ivan Drach is analyzed in the article. It is found out that expressives take active part in modeling of emotive, evaluative, and semantic plans and in the reflection of fragments of national picture of the world through the prism of own «me», they are important for expressiveness of publicist speech and original display of diastole of a writer-publicist.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet