головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #1(22)
пошук по сайту
Ажнюк Богдан - Мовна ситуація в Україні і зарубіжний досвід мовного планування

У статті розглядаються деякі аспекти мовної ситуації в Україні на тлі зарубіжного досвіду мовної політики й мовного планування, зокрема в таких країнах, як Франція, Ірландія, Фінляндія, Чехословаччина, США. Окремої уваги заслуговує роль національної мовної свідомості двомовних громадян України та її відображення у понятті “рідна мова”. Це важливе знаряддя в перетворенні мовної ситуації та зміні базових моделей мовної поведінки. Деякі спірні моменти українського правопису можуть завдати шкоди єдності української літературної мови, тому правописні нововведення мають бути добре спланованими і розрахованими в часі.

Ключові слова: мовна політика, мовна ситуація, рідна мова, літературна мова, двомовність, український правопис.

В статье рассмотрены некоторые аспекты языковой ситуации в Украине на фоне зарубежного опыта языкового планирования, в частности в таких странах, как Франция, Ирландия, Финляндия, США, Чехословакия. Отдельного внимания заслуживает роль национального языкового сознания двуязычных граждан Украины, отражающаяся в понятии "родной язык". Это важное орудие преобразования языковой ситуации и изменения базовых моделей языкового поведения. Некоторые спорные моменты украинского правописания могут поставить под вопрос национальное языковое единство, поэтому нововведения в области правописания должны быть тщательно спланированы и рассчитаны во времени.

Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация, родной язык, литературный язык, двуязычие, украинское правописание.

The paper discusses some aspects of the current language situation in Ukraine against the background of the international practices of language policy and language planning, in particular in such countries as France, Ireland, Finland, Czechoslovakia, USA. Special attention is given to the role of national language awareness of the bilinguals as reflected in the notion of the "native tongue" which turns to be a potent tool of the transformation of language behavior and language situation. Some controversial aspects of the codification of the Ukrainian orthography are also challenging the unity of the standard Ukrainian language and therefore orthographic innovations must be carefully planned and well timed.

Key words: language policy, language situation, native tongue, literary language, bilingual, Ukrainian orthography.

читати далі »

Карпенко Наталя - Порівняльний аналіз лінгвістичних та філософських джерел. Особливості визначення терміна „мова”

У статті проаналізовано лінгвістичні та філософські джерела з метою визначення складових наповнення терміна «мова» у філософському і лінгвістичному аспектах. Розглянуто трактування функцій мови у філософії та лінгвістиці.

Ключові слова: мова, історія мови, дисиміляція, асиміляція, філософські дослідження мови, філософія мови, функції мови, традиційна і класична філософія мови, сучасна філософія мови, традиційна парадигма у філософії мови, класична парадигма філософії мови, некласична парадигма у філософії мови, сучасна парадигма філософії мови, опис, оцінка.

В статье проанализированы лингвистические и философские источники с целью определения составляющих наполнения термина «язык» в философском и лингвистическом аспектах. Рассмотрены интерпретации функций языка в философии и лингвистике.

Ключевые слова: язык, история языка, диссимиляция, ассимиляция, философские исследования языка, функции языка, традиционная и классическая философия языка, современная философия языка, традиционная парадигма философии языка, классическая парадигма философии языка, неклассическая парадигма философии языка, современная парадигма философии языка, описание, оценка.

In this article an author analyzed linguistic and philosophical sources with the purpose to define components filling the term “language” in philosophical and linguistic aspects. The researcher examined interpretations of language functions in philosophy and linguistics.

Key words: language, history of language, dissimilation, assimilation, philosophical researches of language, the functions of language, traditional and classical philosophy of language, modern philosophy of the language, a traditional paradigm of philosophy of language, a classical paradigm of philosophy of language, a nonclassical paradigm of philosophy of language, a modern paradigm of philosophy of language, the description, an estimation.

читати далі »

Павленко Наталія - Аналіз мовних помилок, що зустрічаються у текстах сучасних українських пісень

У статті зроблено аналіз мовних помилок, які зустрічаються у текстах сучасних українських пісень.

Ключові слова: пісня, українська мова, талант, співак, автор, редактор, мовні помилки, наголос, рима.

В статье сделан анализ языковых ошибок, встречающихся в текстах современных украинских песен.

Ключевые слова: песня, украинский язык, талант, певец, автор, редактор, ударение, рифма.

Language mistakes, which are found in modern Ukrainian songs, are analised in the article.

Key words: song, Ukrainian language, talent, singer, author, editor, language, mistakes, accent, rhyme.

читати далі »

Ананченко Тетяна - До питання про методику викладання державної мови вчителям базових дисциплін у закладах освіти з національним складом учнів на Одещині

У статті йдеться про унікальний досвід викладання української мови як державної вчителям базових дисциплін закладів освіти з національним складом учнів у південних районах Одещини, де компактно проживають болгари, молдовани, гагаузи та інші етноси і де навчання ведеться або мовами цих народів, або мовами інших держав (зокрема російською чи румунською); про методику викладання української мови як нерідної з елементами українознавства для неукраїнських слухачів курсів, єдиних в Україні.

Ключові слова: методика викладання, державна мова, базові дисципліни, болгари, молдовани, гагаузи, національний склад учнів, українознавство.

В статье речь идет об уникальном опыте преподавания украинского языка как государственного учителям базовых дисциплин образовательных учреждений с национальным составом учащихся в южных районах Одесщины, где компактно проживают болгары, молдаване, гагаузы и другие этносы и где преподавание ведется или на языке этих народов, или на языке других государств (в частности на русском или румынском); о методике преподавания украинского языка как неродного с элементами украиноведения для неукраиноязычных слушателей курсов, единственных в Украине.

Ключевые слова: методика преподавания, государственный язык, базовые дисциплины, болгары, молдаване, гагаузы, национальный состав учащихся, украиноведение.

To the Question about the Method of Teaching of Official Language to the Teachers of Base Disciplines at Educational Establishments with National Set of Students in Odesa Region

The article is devoted to the unique experience of teaching Ukrainian as state language to the teachers of base disciplines at educational establishments with national set of students in the south districts of Odesa region where Bulgarians, Moldavians, Gagauz and other ethnoses live compactly and study in their mother tongue or use language of other state (in particular Russian or Romanian). The author describes methods of teaching Ukrainian as non-native language with the elements of Ukrainian study for the non-Ukrainian participants of courses which are unique in Ukraine.

читати далі »

Гривко Антоніна - Проблема мови шкільних підручників у психолого-педагогічних дослідженнях

У статті розглядаються основні напрями досліджень мови шкільних підручників, висвітлені у психолого-педагогічній літературі, аналізуються проблеми мовного оформлення змісту сучасних підручників.

Ключові слова: мовна особистість учня, загальномовні уміння, мова шкільних підручників, функції мовного матеріалу підручника, навчально-наукові тексти, складність мови підручників, розуміння тексту, рівні складності навчального тексту, літературність мови викладу навчального матеріалу, мовні штампи, калькування, лексичні неточності, науковоподібність.

В статье рассматриваются основные направления исследований языка школьных учебников, освещенные в психолого-педагогической литературе, анализируются проблемы языкового оформления содержания современных учебников.

Ключевые слова: языковая личность ученика, язык школьных учебников, функции языкового материала учебника, учебно-научные тексты, сложность языка учебников, понимание текста, уровни сложности учебного текста, литературность языка изложения учебного материала, языковые штампы, лексические неточности.

Basic directions in researches of school textbooks language, lighted up in psychological and pedagogical literature, are examined in the article. The problems of linguistic registration of modern textbooks are analysed.

Key words: language personality of student, language of school textbooks, function of language material of a textbook, educational-scientific texts, complication of language of textbooks, understanding of a text, levels of complication of educational text, literary of the schoolbooks language, linguistic stamps, lexical inaccuracies.

читати далі »

Великожон Вікторія - Підручники словесності XI – XVIII століть як предтечі сучасних підручників з української мови

У статті досліджуються витоки та шляхи розвитку підручників з української мови в XI–XVIII ст.

Ключові слова: педагогіка, освіта, методика української мови, процес підручникотворення, зміст підручника, національна ідея, мовознавство, буквар, граматика, риторика.

В статье исследуются истоки и пути развития учебников украинского языка в ХІ – ХVIII вв.

Ключевые слова: педагогика, образование, методика украинского языка, процесс создания учебников, содержание учебника, национальная идея, языкознание, букварь, грамматика, риторика.

In the article an author researched sources and ways of development of the Ukrainian textbooks during XI-XVIII centuries.

Key words: pedagogics, education, methodology of Ukrainian language, process of textbook formation, textbook’s content, national idea, linguistics, ABC book, grammar book, the art of public speaking.

читати далі »

Лукашенко Аріна - Встановлення шкали рівнів володіння українською мовою як необхідний етап розробки Сертифікації рівнів володіння українською мовою

У статті подається стислий огляд сучасного стану рівня володіння державною мовою порівняно із загальносвітовим. Констатується відсутність розподілу за ступенями володіння та доводиться необхідність створення шкали рівнів володіння українською мовою. Розглядаються дескриптивні ілюстративні шкали, викладені у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, які можуть бути використані під час створення Сертифікації рівнів володіння українською мовою.

Ключові слова: стандарт, Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, рівень володіння, шкали, ілюстративні дескриптори, FCE, рівень В2.

В статье предложен краткий обзор современного состояния уровневого разделения государственного языка по степеням владения сравнительно с общемировым. Констатируется отсутствие такого разделения и доказывается необходимость создания шкалы уровней владения украинским языком. Рассматриваются дескриптивные иллюстративные шкалы, изложенные в Общеевропейских рекомендациях по языковому образованию, которые можно будет использовать во время работы над проектом Сертификации уровней владения украинским языком.

Ключевые слова: стандарт, Общеевропейские рекомендации по языковому образованию, уровень владения, шкалы, иллюстративные дескрипторы, FCE, уровень В2.

The article gives us a brief overview of scaling of language proficiency in Ukraine comparatively to global. Absence of such scales is ascertained and necessity of its creation for Ukrainian language is proved. Also under consideration are illustrative scales of descriptors stated in the Common European Framework of Reference for Languages which may be useful during work above the project of Certification Examination of Levels of Language Proficiency in Ukrainian.

Key words: standards, Common European Framework of Reference for Languages, Level of Language Proficiency, scales, illustrative descriptors, FCE, level В2.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet