головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #3(32)
пошук по сайту
Чемеркін Сергій - Концепція електронного підручника з української мови на українознавчій основі

Співавтори:

Світлана Єрмоленко - доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, провідний науковий співробітник відділу «Мова як українознавство»

Ангеліна Пономаренко - кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство»

Валентина Шляхова - кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу «Мова як українознавство»

Концепцію електронного підручника з української мови на українознавчій основі розроблено в межах виконання науково-дослідної теми «Українознавчий зміст підручників з рідної мови для загальноосвітніх навчальних закладів» (науковий керівник – д. філол. н., чл.-кор. НАНУ С. Єрмоленко) з урахуванням результатів моніторингових досліджень якості сучасних підручників з української мови та специфіки їх українознавчого змістового наповнення.

Ключові слова: електронний підручник, гіпертекстове середовище, контент підручника, інтерактивність.

Концепция электронного учебника по украинскому языку на украиноведческой основе

Концепция электронного учебника по украинскому языку на украиноведческой основе разработана согласно плану выполнения научно-исследовательской темы «Украиноведческое содержание учебников по родному языку для общеобразовательных учебных заведений» (научный руководитель – д. филол. н., чл.-кор. НАНУ С. Ермоленко) с учетом результатов мониторинговых исследований качества современных учебников по украинскому языку и специфики их украиноведческого содержания.

Ключевые слова: электронный учебник, гипертекстовая среда, контент учебника, интерактивность.

Conception of Electronic Textbook on Ukrainian Language on the Basis of Ukrainoznavstvo

Conception of e-textbook on Ukrainian language on the basis of Ukrainoznavstvo was developed in accordance with plan’s performance of the research theme “Content of Textbooks on Native Language for Secondary Schools in the Context of Ukrainoznavstvo” (scientific supervisor – Dr. Sc. (Philology), associate of the National Academy of Science of Ukraine Svitlana Yermolenko) using results of monitoring of quality of contemporary textbooks on Ukrainian language and of their content in the context of Ukrainoznavstvo.

Key words: e-textbook, content of the textbook, interactivity.

читати далі »

Безсмертна Наталія - Українська національна ідея: філософські та лінгвальні параметри поняття (на матеріалі інтернет-комунікації)

У статті здійснено дослідження філософських та лінгвальних параметрів поняття «українська національна ідея» в Інтернет-комунікації. Зазначено, що українознавча проблематика займає вагоме місце у сучасних засобах масової комунікації, зокрема тих, що побудовані на використанні цифрових технологій.

Ключові слова: Інтернет-комунікація, українська національна ідея, соціальний запит.

Украинская национальная идея: философские и лингвальные параметры понятия (на материале Интернет-коммуникации)

В статье осуществлено исследование философских и лингвальных параметров понятия «украинская национальная идея» в Интернет-коммуникации. Отмечено, что украиноведческая проблематика занимает важное место в современных средствах массовой коммуникации, в частности тех, которые построены на использовании цифровых технологий.

Ключевые слова: Интернет-коммуникация, украинская национальная идея, социальный запрос.

Ukrainian National Idea: Philosophical and Lingual Parameters of the Notion (after Materials of Web-Sites)

In the article author researched philosophical and lingual parameters of such notion as «Ukrainian national idea» after materials of web-sites. The researcher noted that Ukrainian theme takes one of the most important places in modern mass-media communications including those based on digital technologies.

Key words: Internet, Ukrainian national idea, social inquire.

читати далі »

Волошина Ганна - Норма як категорійне поняття: філософсько-лінгвістичний аналіз

У статті осмислено роль і місце норми з філософського та лінгвістичного погляду, проаналізовано класифікацію нормативних структур, досліджено герменевтичну природу нормативності та зроблено висновок про пряму залежність норми мовної від філософської.

Ключові слова: норма, нормативність, культура мови, герменевтика норми.

Норма как категориальное понятие: философско-лингвистический анализ

В статье осмыслены роль и место нормы с философской и лингвистической стороны, проанализированы существующие классификации нормативных структур, исследована герменевтическая природа нормативности и сделан вывод о прямой зависимости языковой нормы от философской.

Ключевые слова: норма, нормативность, культура речи, герменевтика нормы.

The Norm as a Categorical Meaning: Philosophical-Linguistic Analyses

The role and the place of norm is being interpreted from philosophical and linguistic point of view and the classification of normative structures is being analysed, hermeneutic nature of normativity is under research and the conclusion on the direct dependence of the linguistic norm from the philosophical one is being made.

Key words: norm, normativity, language culture, hermeneutic of norm.

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Енциклопедія етнокультурознавства (до питання понятійно-термінологічного інструментарію)

В основу теоретичної концепції енциклопедії «Етнокультурознавство» (У 2-х ч. – 4-х кн. / Відп. ред. В.А.Бітаєв. – К.: ДАКККіМ, 2007) покладено етнокультурну парадигму суспільного розвитку, тобто підходи до культури, якісним виміром яких є глибокий гуманістичний зміст...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet