головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #4(37)
пошук по сайту
Мороз Оксана - Фразеологізми з топонімом-компонентом як джерело формування українознавчого світогляду мовної особистості

У статті розглянуто роль фразеологічних одиниць з компонентом-топонімом у формуванні українознавчого світогляду сучасної мовної особистості. Досліджено культурно-національні конотації топонімів у складі фразеологізмів.

Ключові слова: топонім-компонент фразеологічної одиниці, культурно-національна конотація, українознавчий світогляд, мовна особистість.

Фразеологизмы с топонимом-компонентом как источник формирования национального самосознания языковой личности

Статья посвящена фразеологическим единицам с компонентом-топонимом как источнику формирования национального самосознания украинской языковой личности. Исследуются культурно-национальные коннотации топонимического компонента фразеологии.

Ключевые слова: топоним-компонент фразеологической единицы, культурно-национальная коннотация, языковая личность, национальное самосознание.

Phraseological Units with toponyms as a way of formation of world-view language personality in Ukrainoznavstvo

The article deals with the Phraseological Units with toponyms which form a world-view language personality in Ukrainoznavstvo. The problem of formation of toponym’s connotative component is risen.

Key words: Phraseological Units, toponym, national connotation, language personality, world-view of Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Марковський Володимир - Проблематика статусу мови в науковій творчості О. Потебні

У статті проаналізовано ідеї О. Потебні щодо значення української мови для консолідації нації та процесу державотворення, а також його ставлення до чужомовної освіти та асиміляторства. Висвітлено значення наукової спадщини О. Потебні для розуміння мовних відносин та реалізації належного правового статусу української мови.

Ключові слова: національні взаємини в мовній сфері, державотворення, державна мова, мовна політика, статус мови, асиміляторство, чужомовна освіта, рідномовна освіта, етнопсихолінгвістична концепція.

Проблематика статуса языка в научном творчестве А. Потебни

Проанализированы идеи А. Потебни относительно значения украинского языка для консолидации нации и процессов государственного строительства, его отношение к вопросам образования на неродном языке и ассимиляторства. Освещается значение научных достижений А. Потебни для понимания языковых отношений и реализации соответствующего правового статуса украинского языка.

Ключевые слова: национальные взаимоотношения в языковой сфере, государственное строительство, государственный язык, языковая политика, статус языка, ассимиляторство, образование на неродном языке, образование на родном языке, этнопсихолингвистическая концепция.

The problem of language status in Potebnya’s scientific activity

The Potebnya’s conceptions concerning the significance of Ukrainian language for nation’s consolidation and the process of the state formation, his attitude to foreign language education and assimilation, the significance of Potebnya’s scientific heritage for understanding of the linguistic relations and realization of proper legal status of Ukrainian language are analyzed in the article.

Key words: national relations in language sphere, state formation, official language, language politics, language status, assimilation, foreign language education, native language education, folk and psychological and linguistic conceptions.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet