головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #2(47)
пошук по сайту
Пономаренко Ангеліна - Мовно-історичний турнір (дидактична гра в стилі living history для учнів 7 класів)

Мета позакласного заходу: актуалізація та поглиблення знань з української мови та історії України, здобутих учнями протягом навчального року; формування вмінь і навичок застосування засвоєної інформації на практиці; виховання поваги до рідного слова та історичного минулого нашої держави. Орієнтовна кількість учасників турніру – 10–12 учнів у кожній команді. До складу журі пропонується залучити вчителів-словесників, істориків, представників адміністрації навчального закладу (за згодою). Журі синхронно оцінює виступи команд, «писарі» (спеціально визначені 2 учні) фіксують результати на «пергаменті».

читати далі »

Гулай Альона - Історичний контент навчально-методичних матеріалів з української мови в часописі «Дивослово»

У статті розглянутоінформаційне наповнення науково-методичного журналу «Дивослово». Зроблено спробу проаналізувати історичний контент на прикладі навчально-методичних матеріалів з української мови. Досліджено статті рубрик «Методика викладання української мови й літератури». Опрацьований матеріал поділено на групи: розробки уроків, методичні рекомендації для вчителів-словесників, позакласні заходи. Застосовано статистичний аналіз у вивченні історичного контенту навчально-методичних комплектів з української мови у журналі «Дивослово». Обґрунтовується висновок про важливість використання навчальних матеріалів історичного контенту на уроках з української мови для всебічного розвитку особистості.

Ключові слова: науково-методичний журнал «Дивослово», історичний контент, методика викладання української мови, українознавство, рубрика, урок, освіта, мовна особистість.


Исторический контент учебно-методических материалов по украинскому языку в журнале «Дивослово»
В статье рассмотрено информационное наполнение научно-методического журнала «Дивослово». Сделана попытка проанализировать исторический контент на примере учебно-методических материалов по украинскому языку. Исследованы статьи рубрик «Методика преподавания украинского языка и литературы». Обработанный материал разбит на группы: разработки уроков, методические рекомендации для учителей-словесников, внеклассные мероприятия. Применен статистический анализ при изучении исторического контента учебно-методических комплектов по украинскому языку в журнале «Дивослово». Обосновывается вывод о важности использования учебных материалов исторического контента на уроках украинского языка для всестороннего развития личности.
Ключевые слова: научно-методический журнал «Дивослово», исторический контент, методика преподавания украинского языка, украинознавство, рубрика, урок, образование, языковая личность.

Ukrainian language educational-methodological historical content in periodical «Dyvoslovo»
The article views informative filling of scientific-methodological periodical «Dyvoslovo». AN attempt is made to analyze historical content on the example of Ukrainian language educational-methodological materials. Articles of «Ukrainian language and literature teaching methodology» rubric are researched. Finalized material is divided into such groups: lessons elaboration, methodological recommendations for language teachers, out-of-school activities. Statistic analysis is applied in the study of Ukrainian language educational-methodological historical content in «Dyvoslovo» magazine. Conclusion is proved about the importance of historical content materials usage during the Ukrainian language lessons for universal development of a personality.
Key words: scientific-methodological periodical «Dyvoslovo», historical content, Ukrainian language teaching methodology, Ukrainian studies, rubric, lesson, education, language personality.

читати далі »

Карпенко Галина - Формування нової української терміносистеми логістики

У статті досліджено організацію українських термінів логістичної наукової терміносистеми, зокрема, запозичених з інших галузей знань. Автор розглянула способи термінологічної номінації української мови логістичної сфери діяльності та визначила найпоширеніші з них – внутрішньомовні (термінологізація, транстермінологізація) і міжмовні переноси (калькування). Проаналізовано найпродуктивніші моделі творення термінів логістичної терміносистеми і встановлено, що у сучасній науковій думці, зокрема вітчизняній, логістика позначає проблеми й методи управління різноманітними потоками, передусім матеріальними й людськими, а також інформаційними, фінансовими тощо. Оскільки терміносистема логістики знаходиться на етапі свого становлення і значна частина термінів запозичена із суміжних галузей знань, зроблено спробу простежити процес формування нової термінології. Обґрунтовано необхідність побудови онтології предметної галузі логістики, що пов’язано з інтенсивним її розвитком.

Ключові слова: українська мова, термін, логістична термінологія, терміносистеми.


Формирование новой украинской терминосистемы логистики
В статье исследуется организация украинских терминов логистической научной терминосистемы, в частности, заимствованных из других отраслей знания. Автор рассмотрела способы терминологической номинации украинского языка логистической сферы деятельности и определила наиболее распространенные из них – внутриязыковые (терминологизация, транстерминологизация) и межязыковые переносы (калькирование). Проанализированы наи­более продуктивные модели создания терминов логистической терминосистемы. Установлено, что в современной отечественной науке логистика обозначает проблемы и методы управления разными потоками, прежде всего материальными и людскими, а также информационными, финансовыми и др. Поскольку терминосистема логистики пребывает на этапе своего становления и значительная часть терминов заимствована из смежных отраслей знания, сделана попытка проследить процесс формирования новой терминологии. Обоснована необходимость становления предметной сферы логистики в связи с ее интенсивным развитием.
Ключевые слова: украинский язык, термин, логистическая терминология, терминосистемы.

Formation of new Ukrainian logistics terms system
The article researches arrangement of Ukrainian logistics scientific term system, especially borrowed from other knowledge fields. The author has viewed attempts of Ukrainian language logistic sphere terms nomination activity and determined the most common of them – inner language (words into terms transformation, terms from one field of science is transferred to another one) and inter-language transportation (modeling words and constructions after foreign patterns). The author analyses the most efficient creation models of logistics term system and ascertains that in modern scientific thought, especially native, logistics marks management problems and methods of different flows, first of all material and human one, and also information, finance, etc. Since term logistics system is on a stage of its formation and considerable part of terms is borrowed from adjacent knowledge fields, an attempt to trace new terminology formation process is made. The necessity to create logistics subject field ontology is substantiated which is connected with its intensive development.
Key words: Ukrainian language, term, logistics terminology, term systems.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet