головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Ятченко Володимир - Філософські аспекти вивчення духовної спадщини українського Полісся

У статті піддаються аналізу архаїчні елементи духовної культури жителів Українського Полісся. Автор розглядає філософські виміри міфологічної та обрядово-звичаєвої практики полісян. Вважає, що подальші дослідження та осмислення їх результатів з боку різних галузевих наук можуть підготувати ґрунт для якісно нового погляду на історію українського етносу, його місця в історії слов’ян та інших індоєвропейських народів.

Ключові слова: духовна культура, архаїчні артефакти, міфологічний світогляд, обряд, звичай, ритуал.

Философские аспекты изучения духовного наследства украинского Полесья

В статье анализируются архаические элементы духовной культуры жителей Украинского Полесья. Автор рассматривает философские аспекты мифологической и обрядовой практики полесян. Считает, что дальнейшие исследования и осмысление их результатов со стороны различных отраслевых наук могут подготовить почву для качественно нового взгляда на историю украинского этноса, его места в истории славян и других индоевропейских народов.

Ключевые слова: духовная культура, архаические артефакты, мифологическое мировоззрение, обряд, обычай, ритуал.

Philosophical Aspects of Study of Spiritual Inheritance of Ukrainian Polissya

Archaic elements of spiritual culture of inhabitants of the Ukrainian Polesye are analyzed in the article. The author considers philosophical aspects of mythological and ceremonial practice of polesian. He considers that the further researches and judgement of their results by various sectoral may pave the way for qualitatively new view at the history of Ukrainian ethnos, its place in the history of Slavs and others Indo-Europeans.

Key words: spiritual culture, archaic artifacts, mythological philosophy, ceremony, custom, ritual.

читати далі »

Завадська Вікторія - Ложка як відповідник людської душі у фольклорі та матеріальній культурі українців

Автор статті розглядає ложку як полісемантичний предмет народної культури, який відповідає і практичним, і символічним вимогам. Основна увага зосереджується на різнорівневому способі сприйняття предметів побуту людською свідомістю. Поєднання двох абсолютно різних семіотичних полюсів виявляється характерним для більшості предметів народної культури. Розглядаючи народні вірування і обряди, пов’язані з ложкою, автор приходить до висновку, що вона виступала і відповідником людської душі, і продовженням тіла, і точкою перетину різних часопросторових площин.

Ключові слова: народне світобачення, символічне значення, ритуальне призначення, субститут людини, культ предків.

Автор статьи рассматривает ложку как полисемантический предмет народной культуры, который соответствует и практическим, и символическим требованиям. Основное внимание сосредотачивается на разноуровневом способе восприятия предметов быта человеческим сознанием. Соединение двух абсолютно разных семиотических полюсов оказывается характерным для большинства предметов народной культуры. Рассматривая народные верования и обряды, связанные с ложкой, автор приходит к выводу, что она соотносилась и с человеческой душой, и телом, и считалась точкой пересечения различных временных и пространственных плоскостей.

Ключевые слова: народное мировосприятие, символическое значение, ритуальное предназначение, субститут человека, культ предков.

The author of the article considers the spoon as a polysemantic object of national culture which corresponds both to practical and to symbolical requirements. The great attention concentrates on multilevel mode of human consciousness perception of subjects of everyday life. Connection of two absolutely different semiotic poles appears typical of the majority of national culture objects. Considering folk beliefs and ceremonies connected with a spoon the author comes to the conclusion that it could be corresponded either to a human soul or to a body and was believed to be a matching point of various time and spatial planes.

Key words: nation philosophy, symbolic meaning, ritual purpose, substitution of person, ancestors cult.

читати далі »

Фігурний Юрій - Конституція Пилипа Орлика як важливий історичний державотворчий документ українського народу (до 295-річчя з дня створення)

У статті досліджуються козацькі традиції правотворення на яскравому прикладі Конституція П.Орлика

Ключові слова: публічна ухвала, обмеження гетьманського самодержавства, козачий демократизм, базові положення, унікальний історичний документ.

Конституция П. Орлика как важный исторический державотворческий документ украинского народа

В статье исследуются казацкие традиции создания права на ярком примере Конституции Ф.Орлика.

Ключевые слова: публичное принятие, ограничение гетманского самодержавия, казачий демократизм, базовые положения, уникальный исторический документ.

Constitution by Pylyp Orlyk as an Important Historical State-Creative Document of the Ukrainian people

In the article author examined cossack law-creation traditions on an example of Constitution by Pylyp Orlyk.

читати далі »

Баран Володимир - Археологія та лінгвістика про етнокультурний розвиток давніх слов'ян

У статті досліджується проблема єдності та диференціації східних слов’ян в українознавчому аспекті. Усі наведені матеріали указують, що єдиної праслов’янської, слов’янської чи східнослов’янської спільності ніколи не існувало. Тому робиться висновок, що не існувало ніяких підоснов для виникнення давньоруської народності.

Ключові слова: слов’янські племена, археологічні пам’ятки, етнокультурні процеси, лінгвістика, східнослов’янські діалекти.

Археология и лингвистика о этнокультурном развитии древних славян

В статье исследуется проблема единства и дифференциации восточных славян в украиноведческом аспекте. Все приведенные материалы указывают, что единой праславянской, славянской или восточнославянской общности никогда не существовало. Поэтому делается вывод, что не существовало никаких оснований для возникновения древнерусской народности.

Ключевые слова: славянские племена, археологические памятники, этнокультурные процессы, лингвистика, восточнославянские диалекты.

Archaeology and Linguistics about Ethno-Cultural Development of Ancient Slavs

In the article author examined the problem of unity and differentiation of East Slavs in Ukrainian study aspect.

читати далі »

Баран Володимир - Проблема походження українського народу (археологічний пошук)

У статті досліджується проблема походження українського народу. Автор вважає, що від самого свого зародження українці були частиною слов’янства, як їхні предки – частиною індоєвропейського світу.

Проблема происхождения украинского народа

В статье исследуется проблема происхождения украинского народа. Автор считает, что от самого своего зарождения украинцы были частью славянства, как их предки - частью индоевропейского света.

Problem of Origin of the Ukrainian People

Problem of origin of the Ukrainian people is examined in the article. Author considers that since their origin Ukrainians were a part of the Slavdom and their ancestors were a part of the Indo-European world.

читати далі »

Наливайко Степан - Етногенеза українців за "Влес-книгою"

Виступ на Всеукраїнській науковій конференції "Велесова книга" – пам’ятка української культури" 4 лютого 2005 року, проведеній Київським Міжнародним Університетом та Інститутом української мови НАН України

Этногенез украинцев по «Влес-книге»

Выступление на Всеукраинской научной конференции "Велесова книга" - памятка украинской культуры» 4 февраля 2005 года, проведенной Киевским Международным Университетом и Институтом украинского языка НАН Украины.

Ethnical Genesis of the Ukrainians after «Vles Book»

The article is devoted to “Veles book” Is a Reminder of the Ukrainian Culture” All Ukrainian Scientific Conference which was held on February, 4, 2005 by Kyiv International University and Institute of Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine.

читати далі »

Крисаченко Валентин - Геокультурна варіативність українського етносу

Як відомо, український етнос являє собою досить однорідну спільноту. Про це свідчать, зокрема, його мовні особливості, антропологічний тип українців, територія розселення, звичаї, у тому числі і побутові, міфологія, способи господарювання тощо. Це дозволило багатьом дослідникам (а нині це є вже аксіоматичним знанням) говорити про існування українського етносу як цілісної, поєднаної багатьма архетиповими, культурними, релігійними та іншими рисами спільноти.

читати далі »

Шостак Маргарита - Роль православ’я у сучасному українському етнонаціональному середовищі

У статті досліджується роль православ’я у сучасному українському етнонаціональному середовищі. Автор переконаний, що проведене ним дослідження засвідчує історичну багатоманітність релігійно-церковного життя в Україні в роки незалежності та здатність релігії впливати на державотворчі процеси, політичне, етнонаціональне та національно-культурне життя суспільства.

В статье исследуется роль православия в современной украинской этнонациональной среде. Автор убежден, что проведенное им исследование свидетельствует об историческом разнообразии религиозно-церковной жизни в Украине в годы независимости и способности религии влиять на державотворческие процессы, политическую, этнонациональную и национально-культурную жизнь общества.

The role of orthodoxy in the modern Ukrainian ethnical and national environment is examined in the article. An author is convinced that his research testifies about historical variety of religious and church life in the independent Ukraine and ability of religion to influence on state-creating processes, political, ethnical and national, national and cultural life of society.

читати далі »

Шкрібляк Петро - Специфічні проблеми організації праці і життя людей в гірських умовах Карпат, їх взаємозв’язки з соціально-економічними, етнокультурними та державотворчими процесами у регіоні

Як засвідчує історія, повсюдно і на всіх етапах її перебігу географічні, природо-кліматичні і ландшафтні чинники (фактори) впливами на соціально-економічні, етнокультурні, демографічні, а також політичні процеси і породжували чимало проблем в їхньому розвитку. Це стосується, насамперед, Карпатського регіону, який характеризується особливою специфікою природи, яка завжди діяла і на суспільні процеси, і на специфічні для краю проблеми.

читати далі »

Чирков Олег - Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми

Автор розглядає сутність етнічної географії у зв’язку з українознавством, узагальнює змістове навантаження етногеографічних термінів, які внесено до понятійно-термінологічного енциклопедичного словника «Українознавство» (етнічна географія, етнічна територія, межа етнічної території, етнічний анклав, розселення етносів), поглиблює їх тлумачення та актуалізує українознавчу сутність.

Автор рассматривает сущность этнической географии в связи с украиноведением, обобщает содержательную нагрузку этнографических терминов, которые внесены в понятийно-терминологический словарь «Украиноведение» (этническая география, этническая территория, граница этнической территории, этнический анклав, расселение этносов), углубляет их толкование и актуализирует украиноведченскую сущность.

An author examines essence of ethnic geography in connection with Ukrainian study, summarizes content of ethnographic terms which are included into a conceptual and terminological «Ukrainian Study» dictionary (ethnic geography, ethnic territory, border of ethnic territory, ethnic enclave, settling apart of ethnos), deepens their interpretation and makes essence of Ukrainian study actual.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet