головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #1(18)
пошук по сайту
Крисаченко Валентин - Геокультурна варіативність українського етносу

Як відомо, український етнос являє собою досить однорідну спільноту. Про це свідчать, зокрема, його мовні особливості, антропологічний тип українців, територія розселення, звичаї, у тому числі і побутові, міфологія, способи господарювання тощо. Це дозволило багатьом дослідникам (а нині це є вже аксіоматичним знанням) говорити про існування українського етносу як цілісної, поєднаної багатьма архетиповими, культурними, релігійними та іншими рисами спільноти.

читати далі »

Шостак Маргарита - Роль православ’я у сучасному українському етнонаціональному середовищі

У статті досліджується роль православ’я у сучасному українському етнонаціональному середовищі. Автор переконаний, що проведене ним дослідження засвідчує історичну багатоманітність релігійно-церковного життя в Україні в роки незалежності та здатність релігії впливати на державотворчі процеси, політичне, етнонаціональне та національно-культурне життя суспільства.

В статье исследуется роль православия в современной украинской этнонациональной среде. Автор убежден, что проведенное им исследование свидетельствует об историческом разнообразии религиозно-церковной жизни в Украине в годы независимости и способности религии влиять на державотворческие процессы, политическую, этнонациональную и национально-культурную жизнь общества.

The role of orthodoxy in the modern Ukrainian ethnical and national environment is examined in the article. An author is convinced that his research testifies about historical variety of religious and church life in the independent Ukraine and ability of religion to influence on state-creating processes, political, ethnical and national, national and cultural life of society.

читати далі »

Шкрібляк Петро - Специфічні проблеми організації праці і життя людей в гірських умовах Карпат, їх взаємозв’язки з соціально-економічними, етнокультурними та державотворчими процесами у регіоні

Як засвідчує історія, повсюдно і на всіх етапах її перебігу географічні, природо-кліматичні і ландшафтні чинники (фактори) впливами на соціально-економічні, етнокультурні, демографічні, а також політичні процеси і породжували чимало проблем в їхньому розвитку. Це стосується, насамперед, Карпатського регіону, який характеризується особливою специфікою природи, яка завжди діяла і на суспільні процеси, і на специфічні для краю проблеми.

читати далі »

Чирков Олег - Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми

Автор розглядає сутність етнічної географії у зв’язку з українознавством, узагальнює змістове навантаження етногеографічних термінів, які внесено до понятійно-термінологічного енциклопедичного словника «Українознавство» (етнічна географія, етнічна територія, межа етнічної території, етнічний анклав, розселення етносів), поглиблює їх тлумачення та актуалізує українознавчу сутність.

Автор рассматривает сущность этнической географии в связи с украиноведением, обобщает содержательную нагрузку этнографических терминов, которые внесены в понятийно-терминологический словарь «Украиноведение» (этническая география, этническая территория, граница этнической территории, этнический анклав, расселение этносов), углубляет их толкование и актуализирует украиноведченскую сущность.

An author examines essence of ethnic geography in connection with Ukrainian study, summarizes content of ethnographic terms which are included into a conceptual and terminological «Ukrainian Study» dictionary (ethnic geography, ethnic territory, border of ethnic territory, ethnic enclave, settling apart of ethnos), deepens their interpretation and makes essence of Ukrainian study actual.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet