головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #3(32)
пошук по сайту
Шкрібляк Петро - Природоекологічна свідомість як важливий чинник збереження природного середовища в умовах Карпат: історія, сучасний стан, проблеми та перспективи

У статті аналізується вплив екологічної свідомості на використання природи в минулому і в наш час, пропонується створити систему громадського контролю за використанням та збереженням природних ресурсів.

Ключові слова: Карпати, природоекологічна свідомість, природа.

Природоэкологическое сознание как важный фактор сохранения природной среды в условиях Карпат: история, современное положение, проблемы и перспективы

В статье анализируется воздействие экологического сознания на использование природы в прошлом и в настоящее время, предлагается создать систему общественного контроля за использованием и сохранением природных ресурсов.

Ключевые слова: Карпаты, природоэкологическое сознание, природа.

Ecological Consciousness as Important Factor of Natural Environment Protection in the Conditions of the Carpathian Mountains: History, Current State, Problems and Prospects

The influence of the ecological consciousness on use of natural resources in the past and nowadays is analyzed in the article. Author offered creation of system of public control for use and protection of natural resources.

Key words: the Carpathians, ecological consciousness, nature.

читати далі »

Левкович Надія - Традиційні уявлення бойків про людей з езотеричними можливостями

В статті розглянуто та проаналізовано народні уявлення бойків про одну з категорій «непростих» людей, які вирізнялися з-поміж інших фаховою майстерністю. Народний світогляд українських горян наділяв їх езотеричними здібностями.

Ключові слова: «непрості» люди, майстер-будівельник, коваль, мельник, пастух, музикант.

Традиционные представления бойков о людях с эзотерическими способностями

В статье рассмотрены и проанализированы народные представления бойков о категории «непростых» людей, которые отличались от других своим мастерством. Народное мировоззрение украинских горцев наделяло их эзотерическими способностями.

Ключевые слова: «непростые» люди, мастер-строитель, кузнец, мельник, пастух, музыкант.

Traditional Boiky’s Estimation of People with Esoteric Abilities

In this article author considered and analyzed traditional Boiky’s imaginations about «unusual» people who stand out for their professional skills. According to the imaginations of the Ukrainian highlanders they were given esoteric abilities.

Key words: «unusual» people, master-builder, smith, miller, herdsman, musician.

читати далі »

Трачук Олексій - Сировина для давньої металургії України

У статті аналізується історія забезпечення сировиною виробництва заліза слов’янських племен від І тис. до н.е. до занепаду Русі в ХІІІ ст.

Ключові слова: руда, залізо, вугілля, металургія, слов’яни.

Сырье для древней металлургии Украины

В статье анализируется история обеспечения сырьем производства железа с І тыс. до н. э. (племена древних славян) до периода упадка Руси в ХІІІ в.

Ключевые слова: руда, железо, уголь, металлургия, славяне.

Raw material for ancient metallurgy of Ukraine

History of providing the production of iron by raw material from I mln. B.C. (slave’s tribes) to the decline of Russia at ХІІІ cen. is analyzed in the article.

Key words: ore, iron, coal, metallurgy, slaves.

читати далі »

Гоцалюк Алла - Світоглядні знання та вірування прадавніх українців у поетичному епосі та фольклорі

В статті розглядаються тенденції розвитку народної обрядової культури та аналізуються процеси збереження цілісності структури обряду.

Ключові слова: обряд, фольклор, традиційна культура, календарні звичаї, інновації.

Мировоззренческие знания и верования древних украинцев в поэтическом эпосе и фольклоре

В статье рассматриваются тенденции развития культуры народного обряда и анализируются процессы сохранения целостности структуры обряда.

Ключевые слова: обряд, фольклор, традиционная культура, календарные обычаи, инновации.

Ideological Experience and Beliefs of Ancient Ukrainians in Poetic Epos and Folklore

In the article author examined tendencies of development of folk rites and analyzed processes of maintenance of integrity of their structure.

Key words: rite, folklore, traditional culture, calendar customs, innovations.

читати далі »

Кононенко Михайло - Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва. Постаті (Початок у число 1, 4. – 2008, число 2. – 2009.)

У статті досліджено українознавчу біографієлогію часів Київської Русі та Козаччини.

Ключові слова: Євпраксія (Щаслива), Іван Смера, Агапіт, Юрій Котермак (Дрогобич), флотоводці, Бравлін, Ізяслав, Михайло Дорошенко.

Научно-технический уровень времен Киевской Руси и украинского казачества. Личности

В статье исследована украиноведческая биографиелогия времён Киевской Руси и Казатчины.

Ключевые слова: Евпраксия (Счастливая), Иван Смера, Агапит, Юрий Котермак (Дрогобыч), флотоводцы, Бравлин, Изяслав, Михаил Дорошенко.

Level of Scientific and Technical Development in the Period of Kyiv Rus and Cossack State. Personalities.

In the article author examined bibliographical science of Ukrainian studies in the period of Kyiv Rus and Cossack State.

Key words: Eupraxia, Ivan Smera, Agapitus, Yuriy Kotermak (Drohobych), Bravlin, Iziaslaf, Mykhailo Doroshenko.

читати далі »

Наливайко Сергій - До питання про термін «каган» та інститут діархії у політичній моделі Руської держави

У статті розглянуто деякі питання щодо характеру та особливостей князівської влади у перші століття існування Руської держави.

Ключові слова: каган (хакан), діархія, Руська держава, Хозарія, Володимир Великий, світобудова, розпо-діл влади, світська і сакральна влада, імена-композити, тризуб, жовто-блакитний прапор, назва «русь», потестарна традиція, язичництво.

К вопросу о термине «каган» и институте диархии в политической модели Русского государства

В статье рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся характера и особенностей княжеской власти в первые века существования Русского государства.

Ключевые слова: каган (хакан), диархия, Русское государство, Хазария, Владимир Великий, разделение власти, светская и сакральная власть, мироустройство, имена-композиты, тризубец, желто-голубой флаг, название «русь», потестарная традиция, язычество.

Towards Term “Chagan” and Institute of Diarchy in Political Model of Russian State

In the article author examined some questions concerning character and peculiarities of prince au-thority during the first centuries of existence of Rus state.

Key words: chagan, diarchy, Rus state, Khazaria, Volodymyr the Great, division of powers, secular and sacral power, universe, composite names, trident, yellow and blue flag, name of “Rus’, potestary tradition, paganism.

читати далі »

Чирков Олег - Стан етнічної будови людності України на межі ХІХ й ХХ століть (за статистичними даними)

Автор, спираючись на офіційні статистичні дані, прагне уточнити та поглибити наші уявлення про реальну етнічну будову людності України в період 1897–1900 років.

Ключові слова: людність, населення України, етнічна будова, етнічна структура, українці, росіяни, євреї, поляки, німці, рідна мова.

Состояние этнического строения населения Украины на рубеже ХІХ и ХХ веков (по статистическим данным)

Автор, опираясь на официальные статистические данные, стремится уточнить и углубить наши представления о реальном этническом строении населения Украины в период 1897–1900 годов.

Ключевые слова: население, население Украины, этническое строение, этническая структура, украинцы, русские, евреи, поляки, немцы, родной язык.

Status of Ethnic Structure of the Population of Ukraine at the Turn of the ХІХ–XX Centuries (According to Statistic Data)

On the base of official statistic data author made attempt to specify and deepen our knowledge about real ethnic structure of the population of Ukraine during 1897–1900.

Key words: population, population of Ukraine, ethnic structure, Ukrainians, Russians, Jews, Poles, Germans, native language.

читати далі »

Наливайко Степан - Українці, Україна, Трипілля: крізь призму вед

На підставі лише мовних і фольклорних фактів переконливо засвідчується: українська мова й духовна культура сягають щонайменше ведійсько-кімерійсько-трипільських часів, a українська історія творилася разом і одночасно з історією найдавніших цивілізацій світу.

Ключові слова: українознавство, індоаріка, санскрит, веди, шастри, етимологія, український фольклор, українські імена й назви, індійські імена й назви, Трипілля, «Велесова книга», «Ріґведа», «Махабгарата», «Рамаяна».

Украинцы, Украина, Триполье: сквозь призму вед

На основании лишь языковых и фольклорных фактов убедительно свидетельствуется, что украинский язык и духовная культура восходят по крайней мере к ведийско-киммерийско-трипольским временам, a украинская история создавалась вместе и одновременно с историей древнейших цивилизаций мира.

Ключевые слова: украиноведение, индоарика, санскрит, веды, шастры, этимология, украинский фольклор, украинские имена и названия, индийские имена и названия, Триполье, «Велесова книга», «Ригведа», «Махабхарата», «Рамаяна».

Ukrainians, Ukraine, Trypilya: Through the Prism of Vedas

The article is devoted to the exposition of parallelisms between the culture, language and folklore of ancient India and Ukraine. The comparative analysis of the materials definitely leads to conclusion that the Ukrainian Culture and History reach Vedic-Kimmerian-Trypilyan times.

Key words: Ukrainoznavstvo, indoarica, Sanskrit, Vedas, Shastras, etymology, Ukrainian folklore, Ukrainian names, Indian names, Trypilya, Veles Book, Rigveda, Mahabharata, Ramayana.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet