головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #3(36)
пошук по сайту
Фігурний Юрій - Основні концепції утворення Києво-Руської держави в історіографічних українознавчих дослідженнях (ХХ – початок ХХІ століття)

У статті здійснено фаховий аналіз основних версій утворення Київської Русі в історіографічних українознавчих дослідженнях (ХХ – початок ХХІ ст.). З’ясовується, за яких історичних умов і ким була створена перша праукраїнська держава Київська Русь. Зроблено історіографічний аналіз найважливіших праць, що стосуються основних концепцій утворення Києво-Руської держави, та показано подальший напрям перспективних розвідок з цієї проблематики.

Ключові слова: Україна, українознавчі дослідження, Київська Русь, Києво-Руська держава, українці, варяги, історіографія.

Основные концепции образования Киево-Русского государства в историографических украинознавческих исследованиях (ХХ – начало XXI века)

Сделан профессиональный анализ основных версий образования Киевской Руси в историографических украинознавческих исследованиях (ХХ – начало XXI в.). Выясняется, при каких исторических условиях и кем было создано первое праукраинское государство Киевская Русь. Сделан историографический анализ важнейших работ, касающихся основных концепций образования Киево-Русского государства, и показано дальнейшее направление перспективных исследований в данной проблематике.

Ключевые слова: Украина, украинознавческие исследования, Киевская Русь, Киево-Русское государство, украинцы, варяги, историография.

Main conceptions of Kyiv Rus state creation in historiography researches of Ukrainoznavstvo (XX – beginning of XXI century)

The object of the research is realization of professional analysis of the main versions of Kyiv Rus creation in historiography researches of Ukrainoznavstvo (XX – beginning of XXI century). The main task is detection of historical conditions when and by whom the first great-Ukrainian state Kyiv Rus was created and what adequate explanation it found in scientific literature dedicated to these problems. Also we made historiography analysis of the most important works which refer to main conceptions of Kyiv Rus creation and showed further direction of perspective survey in this course.

Key words: Ukraine, researches of Ukrainoznavstvo, Kyiv Rus state, Ukrainians, Varangians, historiography.

читати далі »

Шакурова Ольга - «Повість минулих літ» як важливе українознавче джерело про походження українського народу

У статті досліджується висвітлення проблеми походження українського етносу у «Повісті минулих літ». Автор за допомогою методів та принципів українознавчої науки, враховуючи досягнення сучасної археологічної та інших наук, намагається здійснити науковий аналіз тексту «Повісті минулих літ» і визначити, які саме літописні племена стали основою для формування українського етносу. На думку автора, «Повість минулих літ» є одним з основних джерел у побудові концепцій етногенезу українців більшістю сучасних вчених. Однак ця проблема далека від остаточного вирішення і потребує подальшого вивчення та опрацювання.

Ключові слова: Україна, українознавче дослідження, Київська Русь, «Повість минулих літ», походження українського народу, етногенез українців.

«Повесть временных лет» как важный источник украинознавства о происхождении украинского народа

В статье исследуется освещение проблемы происхождения украинского этноса в «Повести временных лет». Автор с помощью методов и принципов украинознавческой науки, учитывая достижения современной археологической и других наук, пытается сделать научный анализ текста «Повести временных лет» и определить, какие именно летописные племена стали основой для формирования украинского этноса. По мнению автора, «Повесть временных лет» является одним из основных источников в построении концепций этногенеза украинцев большинством современных ученых. Однако эта проблема далека от окончательного решения и требует дальнейшего изучения и проработки.

Ключевые слова: Украина, украинознавческие исследования, Киевская Русь, «Повесть временных лет», происхождение украинского народа, этногенез украинцев.

«The Story of the Passing Years» as important source of Ukrainoznavstvo about Ukrainian nation origin

Interpretation of the problem of Ukrainian nation origin in «The story of the passing years» is investigated in the article. The author by means of methods and principles of science of Ukrainoznavstvo and considering the achievements of modern archeological and other sciences tries to make scientific analysis of «The story of the passing years» text and detect what exactly annalistic tribes became the basis of the Ukrainian ethnos formation. In author’s judgment «The story of the passing years» is one of the main sources in building of Ukrainian ethno genesis conceptions by the majority of modern scientists. But this problem is far from final decision and demands further studding and examination.

Key words: Ukraine, researches of Ukrainoznavstvo, Kievan Rus, «The story of the passing years», Origin of the Ukrainian nation, ethno genesis of Ukrainians.

читати далі »

Шостак Маргарита - Проблема утворення Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях ХІІ–ХІХ століть

У статті досліджується історіографія утворення Київської Русі. Проблема утворення Київської Русі – одна з найбільш дискусійних в українській та зарубіжній історіографії. Як результат наукового осмислення існує велика кількість праць з даної теми, що дозволяє з’ясувати сучасний стан її досліджень. Вирішити завдання періодизації історіографії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях ХІІ–ХІХ ст. можна лише за умови врахування змін у науково-методологічному рівні праць та еволюції загальних концептуальних підходів до вивчення цієї проблеми.

Ключові слова: Київська Русь, українознавство, українознавчі дослідження, історіографія.

Проблема становления Киево-Русского государства в украинознавческих исследованиях ХІІ–ХІХ веков

В статье исследуется историография образования Киевской Руси. Проблема образования Киевской Руси – одна из наиболее дискуссионных в украинской и зарубежной историографии. Как результат научного осмысления существует большое количество трудов по данной теме, что позволяет выяснить современное состояние ее исследований. Решить задачу периодизации историографии образования Киевской Руси в украинознавческих исследованиях XII–XIX веков можно лишь при условии учета изменений в научно-методологическом уровне работ и эволюции общих концептуальных подходов к изучению этой проблемы.

Ключевые слова: Киевская Русь, украинознавство, украинознавческие исследования, историография.

State of Scientific Processing of Kyiv Russ establishment in Researches of Ukrainoznavstvo in ХХ – ХХI centuries

Historiography Kyiv Russ establishment is researched in the article. The problem of Kyiv Russ establishment is one of the most discussive in Ukrainian and foreign historiography. As a result of scientific interpretation there is a great quantity of the works on this subject which helps to clear up the modern state of its researches. The solution of the periodization of historiography of Kyiv Russ establishment in the researches of Ukrainoznavstvo is possible only under the conditions of consideration of changes in scientific and methodological level of the works and evolution of general conceptual approaches in studying of this problem.

Key words: Kyiv Russ, Ukrainoznavstvo, researches of Ukrainoznavstvo, historiography.

читати далі »

Наливайко Степан - Давній міф про походження кравенців-українців і його паралелі в індійській та грецькій міфології

На широкому індійському, грецькому, слов’янському, українському, балтійському мовному, історичному й міфологічному матеріалі вперше проаналізовано збережений у «Велесовій книзі» – давньоукраїнській писемній пам’ятці V–IX ст. – унікальний фрагмент древнього міфу про походження кравенців-українців від Землі-Корови-Матері і Дажбога-Бика-Неба. Аналіз засвідчив, що подібні міфи є в індійській, грецькій, парфянській, фрігійській, спартанській та інших індоєвропейських міфологіях, тому цілком правомірно стверджувати, що він має характер типології. Наявність цього сюжету в індоєвропейських міфологіях засвідчує його виняткову давність, що вводить кравенців-українців у контекст індоєвропейської історії і до числа найдавніших світових цивілізацій.

Ключові слова: українознавство, українська міфологія, індійська міфологія, грецька міфологія, етимологія, індоаріка Indoarica, санскрит, «Велесова книга», «Ріґведа», «Махабгарата».

Древний миф о происхождении кравенцев-украинцев и его параллели в индийской и греческой мифологии

На широком индийском, греческом, славянском, украинском, балтийском языковом, историческом и мифологическом материале впервые проанализирован сохраненный в «Велесовой книге» – древнеукраинском письменном памятнике V–IX вв. – уникальный фрагмент древнего мифа о происхождении кравенцев-украинцев от Земли-Коровы-Матери и Дажбога-Быка-Неба. Анализ показал, что подобные мифы есть в индийской, греческой, парфянской, фригийской, спартанской и других индоевропейских мифологиях, поэтому вполне правомерно утверждать, что он имеет характер типологии. Наличие этого сюжета во многих индоевропейских мифологиях свидетельствует об исключительной его давности, что вводит кравенцев-украинцев в контекст индоевропейской истории и в число древнейших мировых цивилизаций.

Ключевые слова: украинознавство, украинская, индийская и греческая мифологии, этимология, индоарика, санскрит, «Велесова книга», «Ригведа», «Махабхарата».

The ancient myth of the origin kraventsev Ukrainians and its parallels in Indian and Greek

Based on wide Indian, Greek, Slavic, Ukrainian and Baltic language, historical and mythological material a unique fragment of ancient myth from “Vesel book” – ancient Ukrainian leaflet V-IX century - about the origin of Craventsi-Ukrainians from the Earth-Cow-Mother and Dazhboga-Bull-Sky. Analysis witnessed that such myths are represented in Indian, Greek, Parthian, Phrygian, Spartan and other Indo-European mythology. That is why it is absolutely lawful to claim that it has got a typological character. Presence of this plot in Indo-European mythology witnesses it’s essential remoteness. This fact leads Craventsi-Ukrainians into a context of Indo-European history and to the number of one of the oldest civilizations in the world.

Key words: Ukrainoznavsto, Ukrainian mythology, Indian mythology, Greek mythology, etymology, Indoarica, Sanskrit, “Vesel book”, “Ritveda”, “Mahabgarata”.

читати далі »

Кононенко Михайло - Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва. Постаті (Початок у №№ 1, 4 – 2008; № 2, 3 – 2009; № 1, 2 – 2010)

У статті досліджено українознавчу біографієлогію часів Київської Русі та Козаччини.

Ключові слова: флотоводці, Петро Сагайдачний, Іван Богун, Іван Сірко, визвольна функція, моральна місія.

Научно-технический уровень времен Киевской Руси и украинского казачества. Личности

В статье исследована украинознавческая биографиелогия времён Киевской Руси и Казатчины.

Ключевые слова: флотоводцы, Петр Сагайдачный, Иван Богун, Иван Сирко, освободительная функция, моральная миссия.

Level of Scientific and Technical Development in the Period of Kyiv Rus and Cossack State. Personalities

In the article an author examined bibliographical science of Ukrainian studies character in the period of Kyiv Rus and Cossack State.

Key words: naval commanders, Petro Sagaydachnyi, Ivan Bogun, Ivan Sirko, rebel function, moral mission.

читати далі »

Турпак Надія - Світоглядні засади українського антропокосмізму

В статті з’ясовано сутність філософсько-світоглядної конструкції українського антропокосмізму М. Холодного, її відмінність від філософії космізму і «російського космізму». Наголошено на значенні філософії для сучасного українознавства. Доведено, що український антропокосмізм є україноментальним явищем, адже в ньому чітко простежується зв’язок з архетипами української духовної культури, а саме – архетипом «сковородинської людини». На цій основі припущено, що в умовах сучасності український антропокосмізм може розглядатися як один із напрямків української філософії виховання, слугувати джерелом духовності і ціннісних орієнтирів для української людини.

Ключові слова:український антропокосмізм, українська людина, архетипи української культури, архетип «сковородинської людини», українська філософія виховання, етосне впорядкування життя.

Мировоззренческие основы украинского антропокосмизма

В статье определена суть философско-мировоззренческой конструкции украинского антропокосмизма Н. Холодного, ее отличие от философии космизма и «русского космизма». Отмечено значение философии для современного украинознавства. Доказано, что украинский антропокосмизм является украиноментальным явлением, так как в нем четко прослеживается связь с архетипами украинской духовной культуры, а именно – «сковородинским человеком». На этой основе предположено, что в условиях современности украинский антропокосмизм может рассматриваться как одно из направлений украинской философии воспитания, служить источником духовности и ценностных ориентиров для украинского человека.

Ключевые слова: украинский антропокосмизм, украинский человек, архетипы украинской культуры, архетип «сковородинского человека», украинская философия воспитания, этосное упорядочивание жизни.

Ideological basics of Ukrainian antropokosmism

Essence of the philosophical and ideological construction of M. Holodnyy’s Ukrainian antropokosmism, it differs from the philosophy cosmism and «Russian cosmism» are defined in the article. The importance of philosophy of Ukrainian antropokosmism for modern Ukrainoznavstvo is accented. Proved, that the Ukrainian antropokosmizm is a Ukrainian-mental phenomenon, as it clearly was anchored to the archetypes of Ukrainian mental culture – namely, «Skovorodyns’kyy’s man». On this basis assumed, that modern Ukrainian antropokosmism can be regarded as one of the directions of Ukrainian philosophy of education, mental and serve as a source of values for the Ukrainian people.

Key words: Ukrainian antropokosmism, Ukrainian man, archetypes of the Ukrainian culture, archetype of «Skovorodynskyy’s man», Ukrainian philosophy of education, etosnical organizing life.

читати далі »

Крисаченко Валентин - Українська ідентичність

У статті здійснене філософське осмислення феномену «Я» та розглянуто термін «ідентичність». Прослідковано формування громадянського суспільства й української політичної нації. Автор проаналізував світоглядні орієнтири суспільної консолідації в Україні: національну ідею, історичну пам’ять, мову тощо; з’ясував роль державно-церковних взаємин як чинника громадянського суспільства та значення демократичних цінностей для становлення політичної нації в сучасній Україні; специфічні особливості етнополітичної ситуації в Україні, зокрема – використання етнічного чинника регіональними елітами з метою політичної мобілізації населення регіонів (на прикладах різних регіонів). З’ясував роль етнополітичного, регіонального та конфесійного чинників в ускладненні етнополітичної ситуації на території України та негативний вплив посилення відцентрових процесів для етнічної ідентичності українців. Крім того, у статті акцентується увага на європейських інтересах України та її євроінтеграційних прагненнях.

Ключові слова: феномен «Я», ідентичність, громадянське суспільство, українська політична нація, національна ідея, історична пам’ять, мова, етнополітичний, регіональний та конфесійний чинники.

Украинская идентичность

В статье осуществлено философское осмысление феномена «Я» и рассмотрен термин «идентичность». Прослежено формирование гражданского общества и украинской политической нации. Автор проанализировал мировоззренческие ориентиры общественной консолидации в Украине: национальную идею, историческую память, язык и т.п.; выяснил роль государственно-церковных отношений как фактора гражданского общества и значение демократических ценностей для становления политической нации в современной Украине; специфические особенности этнополитической ситуации в Украине, в частности – использование этнического фактора региональными элитами с целью политической мобилизации населения регионов (на примерах разных регионов). Выяснил роль этнополитического, регионального и конфессионального факторов в усложнении этнополитической ситуации на территории Украины и негативное влияние усиления центробежных процессов для этнической идентичности украинцев. Кроме того, в статье акцентируется внимание на европейских интересах Украины и ее евроинтеграционных стремлениях.

Ключевые слова: феномен «Я», идентичность, гражданское общество, украинская политическая нация, национальная идея, историческая память, язык, этнополитический, региональный и конфессиональный факторы.

Ukrainian identity

In his article author realizes philosophical sense of “Ego” phenomenon is and examines “identity” term. Also he traces about formation of human community and Ukrainian political nation. The author has analyzed world outlooks of social consolidation in Ukraine: national idea, historical memory, language etc, ascertains role of state and church interrelation as factor of human community and meaning of democratic values for formation of politic nation in modern Ukraine, specific peculiarities of ethno political situation in Ukraine in particular using of ethnical factor by regional elites on purpose to mobilize population of regions (on example of different regions). Also the role of ethno political, regional and confessional factors in complication of ethno politic situation in Ukraine and negative influence of efferent processes for ethnical identity of the Ukrainians. Besides that attention on European interests of Ukraine and its Euro-integrative aspirations are accentuated in the article.

Key words: “Ego” phenomenon, identity, social community, Ukrainian political nation, national idea, historical memory, language, ethnical and political, regional and confessional factors.

читати далі »

Фігурний Юрій - Основні версії походження українського етносу: фаховий українознавчий аналіз

У статті здійснено неупереджений українознавчий аналіз основних версій походження українського етносу, а саме: трипільської (5–4 тис. до н. е.), арійської (3–2 тис. до н. е.), ранньосередньовічної (V–XII ст. н. е.) і пізньосередньовічної (XIV–XV ст.). Внаслідок професійного аналітичного осмислення заявленої проблематики ми прийшли до такого висновку: найбільш обґрунтованою й аргументованою серед оприлюднених версій є ранньосередньовічна концепція походження українців. За цією науково виваженою теорією, україногенез розпочався в середині І тис. н. е., тривав понад п’ятсот років і призвів у Х–ХІІ ст. до формування українського етносу, а точніше – праукраїнців.

Ключові слова: Україна, українознавство, походження українського етносу, трипільці, арійці, індоєвропейці, слов’яни, українці, етногенез.

Основные версии происхождения украинского этноса: профессиональный украинознавческий анализ

Сделан беспристрастный украинознавческий анализ основных версий происхождения украинского этноса, а именно: трипольской (5–4 тыс. до н.э.), арийской (3–2 тыс. до н.э.), раннесредневековой (V–XII вв. н.э.) и позднесредневековой (XIV–XV вв.). Вследствие профессионального аналитического осмысления заявленной проблематики мы пришли к такому выводу: наиболее обоснованной и аргументированной среди обнародованных версий является раннесредневековая концепция происхождения украинцев. Согласно этой научно взвешенной теории, украиногенез начался в середине I тысячелетия н. э., продолжался более пятисот лет и привел в Х–ХII вв. к формированию украинского этноса, а точнее – праукраинцев.

Ключевые слова: Украина, украинознавство, происхождение украинского этноса, трипольцы, арийцы, индоевропейцы, славяне, украинцы, этногенез.

Main versions of Ukrainian ethnos origin: professional analysis of Ukrainoznavstvo

The object of the research is fulfillment of impartial analysis of Ukrainoznavstvo of the main versions of Ukrainian ethnos origin which are Arian (3–2 millennium B. C.), Early Medieval (V–XII century A. D.), Late Medieval (XIV–XV century A. D.). Due to professional analytic comprehension we came to such conclusion that the most proved and argued among the promulgated versions is Early Medieval conception of the Ukrainians origin. According to this scientifically weighed theory Ukrainian genesis started in the middle of I millennium, lasted more then 500 years and resulted in X–XII centuries into formation of the Ukrainian ethnos who were ancient Ukrainians.

Key words: Ukraine, Ukrainoznavstvo, origin of Ukrainian ethnos, Trypillya inhabitants, Arians, Indo-Europeans, Slavs, Ukrainians, ethno genesis.

читати далі »

Бондаренко Антон - Культ воїна-звіра в козацьку добу

У статті розглядається культ воїна-звіра в козацьку добу історії України. Хронологічно стаття охоплює період з XV по XVIII ст. Проводиться аналіз різнопланових відомостей про культ воїна-звіра в середовищі мілітаризованої козацької спільноти. Розглядається зв’язок між цим культом в козацьку добу і тотемічними військовими звичаями більш ранніх історичних періодів. Дається огляд явища існування характерників, військової еліти козацтва. Розкриваються фольклорні уявлення про здатність містичного перевтілення козака-характерника. Використовуються історичні, етнографічні й лінгвістичні дані. Тема статті знаходиться на перетині досліджень з української міфології та історії військової справи.

Ключові слова: Україна, козацька доба, воїн-звір, перевертень, характерник.

Культ воина-зверя в период казачества

В статье рассматривается культ воина-зверя в казацкую эпоху истории Украины. Хронологически статья охватывает период с XV по XVIII вв. Проводится анализ разноплановых сведений о культе воина-зверя в среде милитаризированного казацкого сообщества. Рассматривается связь между этим культом в казацкую эпоху и тотемическими военными обычаями более ранних исторических периодов. Дается обзор явления существования характерников, военной элиты казачества. Раскрываются фольклорные представления о способности мистического перевоплощения казака-колдуна. Используются исторические, этнографические и лингвистические данные. Тема статьи находится на пересечении исследований по украинской мифологии и истории военного дела.

Ключевые слова: Украина, казацкая эпоха, воин-зверь, оборотень, характерник.

Cult of warrior-beast in cossackage

Cult of warrior-beast in the Cossack period from XV till XVIII century is considered in the article. The author makes analysis of many-planed data about warrior-beast in the environment of military Cossack community. Connections between this cult in the Cossack period and totem military traditions of more early historical periods is examined. The author gives a review about the phenomenon of existing of kharakternyks who were the military elite of the Cossacks. Folklore conceptions about ability of mystic reincarnation of Cossack-kharakternyk are cleared up. Also author uses historical, ethnographical and linguistic data. The topic of this research is on intersection of Ukrainian mythology and history of warfare research.

Key words: Ukraine, Cossack age, warrior-beast, werewolf, kharakternyk.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet