головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #2(15)
пошук по сайту
Кононенко Петро - До книги добра

Засіявши ниву, хлібороб сподівається, що вона вродить удесятеро, а то й стократ. Письменник також сподівається, що нива його творчості буде щедрою. Але зерно можуть склювати птахи, прибити морози, висушити суховії, і витвір митця може не знайти дороги до людей через несприятливі обставини.

читати далі »

Сніжко Валерій - Ярослав Стецько: націоналіст і державний діяч.

Співавтор:

Олександр Федоренко - науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ

Статтю присвячено визначним подіям утвердження української нації в процесі довготривалої боротьби, побудовано на розроблених у працях Ярослава Стецька проблемних ідеолого-політичних аспектах загальної концепції розвитку українського націоналістичного руху.

Ярослав Стецко: националист и государственный деятель

Статья посвящена выдающимся событиям утверждения украинской нации в процессе длительной борьбы и построена на разработанных в трудах Ярослава Стецка проблемных идеолого-политических аспектах общей концепции развития украинского националистического движения.

Yaroslav Stetsko is a Nationalist and Statesman

The article is devoted to notable events of formation of Ukrainian nation in the process of long-term fight. The research is based on the ideological and political problems of general conception of development of the Ukrainian nationalistic movement. These aspects were described in the works of Yaroslav Stetsko.

читати далі »

Кононенко Петро - Пісня Борислава Степанюка

Автор пропонує короткий нарис творчого доробку лауреата республіканської премії імені П.Тичини та В.Сосюри – Борислава Степанюка.

Ключові слова: закохане серце, ліризм, епіка, щемка щирість, колоскова

Песня Борислава Степанюка

Автор предлагает короткий очерк творческого наследия лауреата республиканской премии имени П.Тичини и В.Сосюри – Борислава Степанюка.

Ключевые слова: влюбленное сердце, лиризм, эпика, искренность, колосковая зрелость.

Boryslav Stepanuk’s Song

Author offers a short review of creative works of Sosyura and Tychyna Republican award winner Boryslav Stepanuk.

Key words: heart in love, lyricism, epos, sincerity, spikelet ripeness.

читати далі »

Гоян Ярема - Слухаймо Олеся Гончара!

Стаття присвячена виходу унікальних «Щоденників» Олеся Гончара. Автор подає драматичну історію видання, наводить роздуми на цю тему видатних українців: Петра Кононенка, Анатолія Погрібного та інших.

Ключові слова: драматична історія, моральні уроки, сучасні зразки естетики, особливий жанр літератури, апостол духу.

Слушаем Олеся Гончара

Статья посвящена выходу уникальных «Дневников» Олеся Гончара. Автор описывает драматическую историю издания, цитирует размышления на эту тему известных украинцев: Петра Кононенка, Анатолия Погрибного и других.

Ключевые слова: драматическая история, моральные уроки, современные примеры естетики, особенный жанр литературы, апостол духа.

Let’s Listen to Oles’ Gonchar

The article is devoted to publication of unique «Diaries» by Oles’ Gonchar. Author described dramatic history of the edition and quated thoughts of such prominent Ukrainians as Petro Kononenko and Anatoliy Pogribnyi on this theme.

Key words: dramatic history, moral lessons, modern standards of aesthetics, special genre of literature, apostle of spirit.

читати далі »

Філарет - «Українська церква – гарантія української державності»

Українська православна церква Київського патріархату уже тривалий час виборює автокефалію. Українське православ’я переживає кризу, яку підігріває зовнішній фактор – Російська православна церква. Українська православна помісна церква – запорука духовної стабільності Української держави. І саме цього не хоче допустити Москва. Чому саме, і що потрібно для розв’язання релігійних проблем нашого суспільства – у розмові з Патрiархом Київським i всiєї Руси-України ФIЛАРЕТОМ, який є одним із провідних сучасних українських релігійних діячів.

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - У серці – рідна Україна

У статті висвітлена професійна, педагогічна та культурно-громадська діяльність видатного оперного співака, народного артиста України, лауреата Державної премії України ім. Т.Г.Шевченка, просвітителя і українознавця, професора Анатолія Мокренка. Також схарактеризовано його культурологічні праці в контексті українознавчих досліджень.

Ключові слова: українська національна культура, музичне мистецтво України, державотворення, культуротворення, культурна політика, естетичне виховання, культура мови, українська мова, українознавство, концентр “Україна – культура”.

В сердце – родная Украина

В статье отображена професиональная, педагогическая и культурно-общественная деятельность выдающегося оперного певца, народного артиста Украины, лауреата Государственной премии України им. Т.Г.Шевченка, просветителя и украинознавца, профессора Анатолия Мокренка. Также схарактеризовано его культурологические работы в контексте украиноведческих исследований.

Ключевые слова: украинская национальная культура, музыкальное искусство Украины, построение государства, культуротворческий процесс, культурная политика, эстетическое воспитание, культура языка, украинский язык, украинознание, концентр “Украина – культура”.

Ukraine Is In His Heart

In the article author represented professional, pedagogical and cultural-public activity of prominent opera singer, people’s artist of Ukraine, laureate of the State Prize of Ukraine by Taras Shevchenko, enlightener and Ukrainian study scientist, Professor Anatoliy Mokrenko. His culturological works in the context of Ukrainian study researches are examined too.

Key words: Ukrainian national culture, Ukrainian musical art, state-creation, culture-creation, cultural policy, aesthetic education, culture of language, Ukrainian, Ukrainian study, “Ukraine-culture” concenter.

читати далі »

Мокренко А.Ю. - Україна – держава оперна, але...(про колишнє, сучасне, майбутнє)

У даній статті автор порушує актуальні питання української національної культури другої половини XX – початку XXI ст., зокрема в галузі оперного мистецтва та меценатства. Важливими є питання кадрової політики, виконавської майстерності, репертуару, а також наповнення українознавчим змістом.

Ключові слова: національна українська культура, оперне мистецтво, оперна культура, філософсько-естетичне виховання, антикультура, молодіжна культура, українознавчий підхід.

Украина – страна оперная, но…

В данной статье автор ставит актуальные вопросы украинской национальной культури второй половины XX – начала XXI ст., прежде всего в сфере оперного искусства и меценатства. Важными есть вопросы кадровой политики, исполнительского мастерства, репертуара, а также наполнения украиноведческим содержанием.

Ключевые слова: национальная украинская культура, оперное искусство, оперная культура, философско-эстетическое воспитание, антикультура, молодёжная культура, украиноведческий подход.

Ukraine Is a Country of Opera, But…

In this article author examined actual questions of Ukrainian national culture of the second half of the XX – beginning of the XXI century, foremost connected with opera art and patronship. Also important are problems of staff policy, performance art, repertoire and filling with Ukrainian study content.

Key words: national Ukrainian culture, the opera, opera culture, philosophical-aesthetic education, anticulture, youth culture, Ukrainian study approach.

читати далі »

Бойко Надія - Генеалогія Максимовичів-Тимківських у контексті становлення сучасного максимовичезнавства.

У статті відтворено життєписи відомих українських родин Максимовичів –– патріотів України та Тимківських –– учених-мислителів, котрі зробили значний внесок у вітчизняну та світову науку. Подано джерела, за допомогою яких автор здійснила реконструкцію вищенаведених родоводів.

Ключові слова: родовід, генеалогічне дослідження, дворянство, козаки, право, філософія, наука.

Генеалогия Максимовичей-Тимковских в контексте становления максимовичеведения

В статье отображаются биографии известных украинских родов Максимовичей –– патриотов Украины и Тимковских –– ученых-мыслиителей, которые внесли большой вклад в отечественную и мировую науку. Представлены источники, с помощью которых автор осуществила реконструкцию вышеизложенных родоводов.

Ключевые слова: родовод, генеалогическое исследование, дворянство, казаки, право, философия, наука.

Genealogy of Maksymovyches and Tymkivskys in the Context of Formation of Maksymovycheznavstva

In the article author described biographies of the known Ukrainian families of Maksymovyches–– patriots of Ukraine and Tymkivskys ––scientists-thinkers and analyzed their contribution into development of native and world science. Author presented sources with the help of which she made reconstruction of mentioned family trees.

Key words: family tree, genealogical research, nobility, cossacks, right, philosophy, science.

читати далі »

Степанюк Борислав - Вірші

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet