головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #1(18)
пошук по сайту
Розмариця Юлія - Роль Михайла Грушевського у становленні державницького напряму української історіографії

У статті висвітлюється внесок М. Грушевського у дослідження історії державності України та його вплив на зародження і розвиток державницького напряму української історіографії шляхом створення львівської школи істориків-державників.

Роль Михаила Грушевского в становлении государственнического направления украинской историографии

В статье освещается вклад М. Грушевского в исследование истории государственности Украины и его влияние на зарождение и развитие государственнического направления украинской историографии путем создания львовской школы историков-государственников.

Role of Mykhaylo Hrushevskyi in Formation of Statehood Direction of Ukrainian Historiography

In the article author examined contribution of Mykhaylo Hrushevskyi into research of history of state system of Ukraine and his influence on origin and development of statehood direction of Ukrainian historiography by creation of Lviv school of historians and advocates of a strong state.

читати далі »

Гедін Максим - Яків Шульгін – український історик

Пропонована стаття ставить за мету заповнити деякі прогалини з історії життя та діяльності Я.М. Шульгіна, показати значення його праць для українознавства.

Яков Шульгин – Украинский историк

Цель предлагаемой статьи – заполнить некоторые пробелы в истории жизни и деятельности Я.Н.Шульгина, показать значение его работ для украиноведения.

Yakiv Shulgin Is a Ukrainian Historian.

The purpose of the offered article is to fill some blanks in the history of life of Yakiv Shulgin and show the value of his works for Ukrainian study.

читати далі »

Деревінський Василь - Становлення світогляду В'ячеслава Чорновола

В статті розглядається широко відома постать діяча дисидентського руху, політв’язня, лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола. Досліджено особливості формування світогляду В.Чорновола. Відображено вплив суспільно-політичної ситуації на його становлення. Розкрито й проаналізовано світобачення молодого В.Чорновола.

Становление мировоззрения Вячеслава Черновола

В статье рассматривается известная личность деятеля диссидентского движения, политзаключенного, лидера Народного Руха Украины Вячеслава Черновола. Отображено влияние общественно-политической ситуации на его становление. Раскрыто и проанализировано мировоззрение молодого В.Черновола.

Formation of Vyacheslav Chornovil’s Ideology

The famous personality of Vyacheslav Chornovil, figure of dissident movement, political prisoner, and leader of Narodnyi Rukh of Ukraine is examined in this article. An author analyzed influence of social and political situation on his formation; the world view of young Chornovil is exposed and analyzed.

читати далі »

Гривко Антоніна - «Найважливіше – не втрачати темпу і робити добро…»

Стаття присвячена ювілею заслуженого працівника народної освіти України, доктора філологічних наук, професора, відомого в Україні вченого в галузі мовознавства, педагога і методиста – Марії Яківни Плющ.

Самое главное – не терять темп и делать добро

Статья посвящена юбилею заслуженного работника народного оборазования Украины, доктора филологических наук, профессора, известного в Украине ученого в области языкознания, педагога и методиста – Марии Яковлевны Плющ.

The Most Important Is Not to Slow Up and to Create Good

The article is devoted to the anniversary of Maria Plyushch, outstanding figure of public education, doctor of philological studies, professor, and famous Ukrainian scientist in the area of linguistics, teacher and methodist.

читати далі »

Кононенко Петро - Погляд у майбутнє

Омелян Вишневський – професор Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 17 травня 1931 р. у селі Ясеновець на Івано-Франківщині. Навчався у Ясеновецькій початковій школі, Стрийській гімназії, Рожнятівській середній школі та в Чернівецькому університеті. З ідеологічних причин у 1955 р. виключений з аспірантури, після чого понад 20 років працював учителем іноземних мов (с.Джурів, смт.Гвіздець біля Коломиї). Згодом, після захисту дисертації (Москва, 1978 р.), отримує посаду в Івано-Франківську, а відтак у Дрогобичі. З 1990 р. - завідувач кафедри педагогіки, автор понад 130 публікацій (книг і науково-педагогічних статей), присвячених методам навчання іноземних мов, проблемам реформування освіти. Автор Концепції сучасного українського виховання. Професор О.Вишневський – один з ініціаторів відродження педагогічних товариств у Львові, популяризатор ідей К.Ушинського, Г.Ващенка, галицьких педагогів 30-х рр..

читати далі »

Житарюк Іван - Йосип Племель. Сторінки біографії видатного вченого

Український народ, прагнучи бачити нашу державу розвиненою і багатою, повинен об’єктивно оцінювати уроки минулого, аналізувати проблеми сучасності, давати науковий прогноз і спроектувати модель майбутнього. Історична пам’ять – це уроки і критерії оцінок людей, процесів, тенденцій. Минуле дійсно важить багато, але ми маємо бачити історію не однолінійно, а в усій її повноті. Досліджуючи складну історію Української держави, її переломні періоди, які впливали на подальшу долю і розвиток країни у майбутньому, ми маємо подбати про цивілізоване ставлення до вчених-чужинців, які волею обставин опинилися на українській землі, працювали та прямо чи опосередковано своєю викладацькою та науковою працею сприяли розвитку науки нашого краю, прагненню громадян до знань. З цієї ж причини відкриті й розбудовані чужою владою університети слід розглядати, передусім, як осередки науки й освіти, а вже потім – як засоби ідеологічного панування, адже вони сприяли зародженню наших наукових традицій, зокрема математичних.

Иосиф Племель. Страницы биографии выдающегося ученого

Автор статьи освещает биографию и анализирует научное наследие известного в мире украинского математика, профессора Черновицкого (1907-1917) и Словенского (1919-1957) университетов, члена-корреспондента Югославской академии наук и искусств, а также Сербской, Баварской академий наук и действительного члена Словенской академии наук Иосифа Племеля.

Joseph Plemel'. Pages of Biography of Prominent Scientist

Author of the article examines biography and analyses a scientific inheritance of Joseph Plemel’, a world-known Ukrainian mathematician, professor of Chernivetskyi (1907-1917) and Slovenian (1919-1957) Universities, corresponding member of Yugoslavian Academy of Sciences and Arts, Serbian and Bavarian Academies of Sciences and active member of Slovenian Academy of Sciences.

читати далі »

Кривенко Людмила - Розвиток мікології крізь призму наукової діяльності українських учених-мікологів

У статті акцентовано увагу на наукових здобутках деяких українських учених-мікологів, які досягли значних результатів у розвитку української мікологічної науки, що на даний час набуває все більшого розвитку в Україні.

Развитие микологии сквозь призму научной деятельности украинских ученых-микологов

В статье акцентировано внимание на научных достижениях некоторых украинских ученых – микологов, достигших значительных результатов в развитии украинской микологической науке.

Development of Mycology through a Prism of Scientific Activity of Ukrainian Mycologists.

An author accented attention to the scientific achievement of some Ukrainian scientists-mycologists who attained considerable results in the development of the Ukrainian mycology science

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet