головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #1(22)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Інтерв’ю з Юрієм Мушкетиком

читати далі »

Плачинда Сергій - Син України – син космосу

читати далі »

Фігурний Юрій - Гетьман Іван Мазепа – один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу (До 375-річчя від дня народження та 320-ліття отримання гетьманської булави)

У статті досліджується державотворча діяльність Івана Мазепи в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що гетьман Іван Мазепа є одним з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу.

Ключові слова: Іван Мазепа, Гетьманщина, козацтво, державотворчість, українознавство.

В статье исследуется государствообразующая деятельность Ивана Мазепы в украиноведческом измерении. Автор убежден, что гетман Иван Мазепа является одним из культовых символов украинского этнонационального государствообразующего процесса.

Ключевые слова: Иван Мазепа, Гетманщина, казачество, государствотворчество, украиноведение.

In the article an author researched state-creative activity of Ivan Mazepa. The author is convinced that hetman Ivan Mazepa is one of the cultic symbols of the Ukrainian ethnonational state-creative process.

Key words: Ivan Mazepa, Hetmanshina, Cossacks, dergavotvorchst’,Ukrainian space.

читати далі »

Краснодемська Ірина - Істинна наука, породжена великою любов’ю до рідної землі й свого народу (до 75-річчя з дня народження відомого українського історика Любомира Винара)

Стаття присвячена українознавчій спадщині видатного українського історика, що проживає у США, Любомира Винара.

Ключові слова: українська історія, козаччина, історіографія, український історик,Українське історичне товариство.

Статья посвящена украиноведческому наследию известного украинского историка, который проживает в США, Любомира Винара.

Ключевые слова: украинская история, казачество, историография, украинский историк, Украинское историческое общество.

The article is dedicated to the ukrainian study heritage of famous ukrainian historian Lubomyr Vynar who lives in the USA.

Key words: ukrainian history, the Cossacks, historiography, ukrainian historian, Ukrainian historical association.

читати далі »

Лопушанська Галина - Іван Огієнко – лицар українського духу відродження (До 125-річчя з дня народження)

Особливо актуальним є питання морального самовдосконалення особистості, якому великого значення надавав педагог, історик, філософ, освітній та церковний діяч І.Огієнко, присвятивши ряд праць...

читати далі »

Єрмоленко Світлана - Віталій Макарович Русанівський – видатний український мовознавець

Стаття присвячена життю та діяльності видатного українського мовознавця, академіка НАН України Віталія Макаровича Русанівського.

Ключові слова: Русанівський В.М., мовознавець, історик мови, дослідник граматики, стилістики, теорії мови, організатор науки.

Статья посвящена жизни и деятельности выдающегося украинского языковеда, академика НАН Украины Виталия Макаровича Русанивского.

Ключевые слова: Русанивский В.М., языковед, историк языка, исследователь грамматики, стилистики, теории языка, организатор науки.

The article is devoted to life and activity of outstanding Ukrainian linguist, academician of Ukrainian National Academy of Science Vitaliy Makarovych Rusanivskyj.

Key words: Rusanivskyj V.M., linguist, language historian, science organizer, grammar scientific and researcher of stylistics.

читати далі »

Сербін Сергій - Він творив життя й державу (Пам'яті Всеволода Голубовича)

У статті розкривається період сходження на найвищу державну посаду уряду УНР одного з лідерів українських соціал-революціонерів Всеволода Голубовича, його участь в акціях по захисту суверенності держави, у Брест-Литовських мирних переговорах аж до арешту й ув'язнення під час гетьманського перевороту.

Ключові слова: кар'єра В.Голубовича, дипломатичні зусилля, українська делегація, баланс при підписанні Брест-Литовського мирного договору, уряд УНР, збройні сили, арешт, ув'язнення, підпілля, розкол в УПСР.

В статье раскрывается период восхождения на наивысшую государственную должность правительства УНР одного из лидеров украинских социал-революционеров Всеволода Голубовича, его участие в акциях по защите суверенности государства, Брест-Литовских мирных переговорах вплоть до его ареста и тюремного заключения во время гетманского переворота.

Ключевые слова: карьера В.Голубовича, дипломатические усилия, украинская делегация, баланс при подписании Брест-Литовского мирного договора, правительство УНР, вооруженные силы, арест, тюремное заключение, подполье, раскол в УПСР.

The article exposes the period in which Vsevolod Holubovych, one of the leaders of the party Ukrainian socialist-revolutionaries rose to power. It describes his participation in activities which lead to his defense of the country’s negotiations and the time leading to his arrest and imprisonment during the hetman putsch.

Кеу words: Holubovych’s career, diplomatic efforts, the Ukrainian delegates unarmed government UNR, arrest and imprisonment of Holubovych, underground activities and dissolution of UPSR.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet