головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #2(43)
пошук по сайту
Кононенко Петро - До скарбниці українознавства: історична пам’ять, українська соборність та політична нація у дослідженнях Мая Панчука

Співавтор

Олег Калакура - доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу національних меншин ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАНУ

Розглянуто життєвий і творчий шлях та науковий доробок М.Панчука, його внесок у становлення та розвиток українознавчих досліджень етнонаціонального спрямування. Наголошено на теоретико-методологічних підходах дослідника до понять: «українська соборність», «історична пам’ять», «політична нація». Особистість науковця, його праці аналізуються в контексті розвитку українського суспільства, історичної науки та етнополітології.

Ключові слова: М.Панчук, українознавство, історія України, історична пам’ять, українська соборність, етнополітологія, політична нація, національна політика.

В сокровищницу украинознавства: историческая память, украинская соборность и политическая нация в исследованиях Мая Панчука

Рассмотрены жизненный и творческий путь, научные изыскания М.Панчука, его вклад в становление и развитие украинознавческих исследований этнонационального направления. Определены теоретико-методологические подходы исследователя к понятиям: «украинская соборность», «историческая память», «политическая нация». Личность ученого, его труды анализируются в контексте развития украинского общества, исторической науки и этнополитологии.

Ключевые слова: М.Панчук, украинознавство, история Украины, историческая память, украинская соборность, этнополитология, политическая нация, национальная политика.

In the treasury of Ukrainian Studies: Historical Memory, the Ukrainian political nation and collegiality in research in May Panchuk

We consider M.Panchuk’s life and career, scientific research, his contribution to the establishment and development of Ukrainian ethno-national research directions. They defined theoretical and methodological approaches to the concepts of the researcher: Ukrainian collegiality, historical memory, political nation. The identity of the scientist, his works are analyzed in the context of development of Ukrainian society, history of science and ethnopolitical.

Key words: M.Panchuk, Ukrainian Studies, Ukrainian history, historical memory, Ukrainian collegiality, ethnopolitology, political nation, the national policy.

читати далі »

Пасемко Іван - 75-річний ювілей Мая Панчука

З нагоди 75-річчя доктора історичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії вищої школи та Академії політичних наук, завідувача відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України проф. М. І. Панчука нагороджено орденом «За заслуги» другого ступеня.

читати далі »

Краснодемська Ірина - «Господь не даремно створив Україну, дав мені віру в Україну і я служитиму їй до скону…» (до 130-річчя з дня народження В’ячеслава Липинського)

У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях відомого українського історика, філософа, соціолога, політичного й громадського діяча В’ячеслава Казимировича Липинського, розкривається його внесок в осмислення та творення теорії нації та проблем українського етнонацієгенезу й державотворення. Автор акцентує увагу на формуванні світогляду вченого, аналізує його історико-політологічні й соціологічні концепції, показує їх наукову цінність й актуальність у наш час. Зокрема, на думку В.Липинського, відродження української державності можливе тільки на засадах політичного консерватизму з врахуванням досвіду минулих століть.

Ключові слова: нація, суспільство, Україна, держава, українство, аристократія, еліта, світогляд, історія, досвід, козацтво, гетьман.

«Господь не зря создал Украину, дал мне веру в Украину и я буду служить ей до конца…» (К 130-летию со дня рождения Вячеслава Липинского)

В статье освещается жизненный и творческий путь известного украинского историка, социолога, политического и общественного деятеля Вячеслава Казимировича Липинского, раскрывается его вклад в осмысление и создание теории нации, проблем украинского этнонациогенеза, государства и общества. Автор акцентирует внимание на формировании мировоззрения ученого, анализирует его историко-политологические и социологические концепции, показывает их научную ценность и актуальность в наше время. В частности, по мнению В.Липинского, возрождение украинской государственности возможно только на принципах политического консерватизма с учётом опыта прошлых столетий.

Ключевые слова: нация, общество, Украина, государство, украинство, аристократия, элита, мировоззрение, история, опыт, казачество, гетман.

«Not in vain the God created Ukraine, gave me faith in Ukraine which I be served to the end…» (to the 130 anniversary of Viacheslav Lypynskiy’s birth)

Life and creative way of famous Ukrainian historian, ohilosopher, political and public figure Viacheslav Lypynskiy is depicted in the article. His contribution in the sense and theory of nation and problems of Ukrainian ethno genesis and state building is revealed. The author accents his attention on the formation of scientist’s world-view, analyses his historic-political and sociologic conceptions, shows their scientific value and actuality nowadays. In particular, according to V. Lypynskiy’s thought, rebirth of Ukrainian statehood is possible only on the basis of political conservatism considering experience of centuries passed.

Key words: nation, society, Ukraine, state, Ukrainians, aristocracy, elite, world-view, history, experience, the Cossacks, hetman.

читати далі »

Турпак Надія - Світогляд Миколи Холодного: біля витоків сучасної глобальної етики

У статті проаналізовано світогляд українського вченого і філософа М. Холодного у контексті сучасних світоглядних пошуків місця людини у природі та суспільстві. Доведено, що український філософ-природознавець М. Холодний, виходячи із традицій українського гуманістичного філософствування, ще у 1-ій половині ХХ ст. наблизився до розуміння актуальних для сьогодення ідей глобальної етики, найважливішими з яких є ідеї усвідомлення цінності життя, ненасильства і діалогічності у стосунках зі світом. Це дає нам підстави поставити мислителя поряд із такими відомими філософами глобальної та екологічної етики ХХ ст., як В. Вернадський, А. Швейцер, О. Леопольд, а його концепцію антропокосмізму вважати предтечею української глобалістичної думки.

Ключові слова: сучасна глобальна етика, ідея «цінності життя», гуманізм, еволюціонізм, філософія антропокосмізму, «космічне почуття».

Мировоззрение Николая Холодного: у истоков современной глобальной этики

В статье проанализировано мировоззрение украинского ученого и философа Н. Холодного в контексте современных мировоззренческих поисков места человека в природе и обществе. Доказано, что украинский философ-естествоиспытатель Н. Холодный, исходя из традиций украинского гуманистического философствования, еще в первой половине ХХ в. приблизился к пониманию актуальных для современности идей глобальной этики, наиболее важными из которых являются идеи осознания ценности жизни, ненасилия и диалогичности в отношениях с миром. Это дает нам основания поставить мыслителя в один ряд с такими известными философами глобальной и экологической этики ХХ в., как В. Вернадский, А. Швейцер, А. Леопольд, а его концепцию антропокосмизма считать предтечей украинской глобалистической мысли.

Ключевые слова: современная глобальная этика, идея «ценности жизни», гуманизм, эволюционизм, философия антропокосмизма, «космическое чувство».

World-view of Mykola Holodnyi: near the sources of modern global ethics

World-view of Ukrainian scientist and philosopher M. Holodnyi in the context of modern world-view searches of human’s place in nature and society is analyzed in the article. It is proved that Ukrainian philosopher and natural scientist M. Holodnyi, proceeding from traditions of Ukrainian humanitarian philosophy, in first half of XX century already approached to the understanding of actual for nowadays ideas of global ethics. The most important of it is the idea of life value understanding, non-violence and dialogic relationships with the world. This gives us reasons to place thinker together with such famous philosophers of global and ecological ethic of XX century as V. Vernadskyi, A. Schweitzer, A. Leopold, and his conception of anthropoxizm to be considered precursor of Ukrainian globalist thought.

Key words: modern global ethic, idea of «life value», humanism, evolutionism, philosophy of anthropoxizm, «space sense».

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet