головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Фігурний Юрій - Українознавство — наукове підґрунтя, ідеологічний стрижень Української Самостійної Соборної Держави та сучасної української політичної нації

Формально стаття є рецензією на бібліографічний покажчик до журналу «Українознавство» за 2001–2004 рр. Але за змістом вона значно виходить поза вузькі межі жанру рецензій і відгуків. Спершу автор звертається до подій Помаранчевої революції, які переконливо засвідчили наявність української політичної нації, а згодом порушує вкрай нагальне питання про місце і роль українознавства в системі наук і навчальних дисциплін. Один із найголовніших результатів розвідки полягає в тому, що без українознавства, яке досліджує Україну і світове українство як цілісний і неповторний феномен, не можлива розбудова Української Самостійної Соборної Держави. Своєрідного підтвердження такій тезі надають стисло відтворена структура і рясногранний зміст рецензованого покажчика до часопису «Українознавство».

Ключові слова: національна ідеологія, ідеологічна ніша, політична нація, Помаранчева революція, політична еліта, політичні та соціальні орієнтири.

Украиноведение – научная основа, идеологический стержень украинского самостоятельного соборного государства и современной украинской политической нации

Формально статья является рецензией на библиографический указатель к журналу «Українознавство» за 2001-2004 гг. Но по содержанию она значительно выходит за узкие рамки жанра рецензий и отзывов. В начале автор обращается к событиям Помаранчевой революции, которые убедительно засвидетельствовали наличие украинской политической нации, а после затрагивает крайне важный вопрос о месте и роли украиноведения в системе наук и учебных дисциплин. Одним из наиважнейших результатов исследования заключается в том, что без украиноведения, которое изучает Украину и всемирное украинство как целостный и неповторимый феномен, не возможно построение Украинского Независимого Соборного Государства. Своеобразным подтверждением этого тезиса является сжато представленная структура и многогранное содержание рецензированного указателя к журналу «Українознавство».

Ключевые слова: национальная идеология, идеологическая ниша, политическая нация, Помаранчева революция, политическая элита, политические и социальные ориенитиры.

Ukrainian Study is a Scientific Background, Ideological Core of the Ukrainian Independent State and Modern Ukrainian Political Nation

Formally the article is the bibliographic index to magazine “Українознавство” for 2001-2004 review. But by its content it exceeds the limits of a genre of reviews and references. In the beginning the author appeals to events of Orange Revolution which have convincingly testified the presence of the Ukrainian political nation, and after touches upon the extremely important question of a place and a role of Ukrainian science in a system of sciences and subject matters. One of the most important conclusions of the research is that without Ukrainian science which studies Ukraine and Ukrainians in the world as a complete and unique phenomenon, construction of the Ukrainian Independent Cathedral State is impossible. An original acknowledgement of this thesis is a compressed structure and the many-sided content of reviewed index of the magazine “Українознавство”.

Key words: national ideology, ideological niche, political nation, Orange revolution, political elite, political and social markers.

читати далі »

НДІУ - "Українознавство" - алфавітний покажчик

Упорядники:

Петро Кононенко - доктор філологічних наук, професор, академік Української академії наук, Академії наук Вищої школи України, Української Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов`янської академії, Української академії політичних наук, Президент Міжнародної асоціації "Україна і світове українство", директор НДІУ.

Олег Ярошинський - кандидат історичних наук, співробітник НДІУ

Ангеліна Пономаренко - кандидат філологічних наук, завідувач відділу мови НДІУ

«Українознавство»: Науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал: Бібліографічний покажчик (2001 – 2004 рр.) / Упоряд. П.П. Кононенко, О.Б. Ярошинський, А.Ю. Пономаренко.

читати далі »

Лєбєдєва Ольга - Нові українознавчі праці співробітників НДІУ МОН України

У публікації подано коротку аналітичну й образно-смислову інформацію про нові наукові друковані видання співробітників НДІ українознавства МОН України, а також стисло висвітлені основні напрямки роботи інституту.

Ключові слова: науковий та освітянський простір, активна співпраця, наукові досягнення, друковані видання.

В публикации подана короткая аналитическая и образно-смысловая информация о новых научных печатных изданиях сотрудников НИИ украиноведения МОН Украины, а также сжато освещенные основные направления работы института.

Ключевые слова: научное и образовательное пространство, активное сотрудничество, научные достижения, печатные издания.

читати далі »

Недюха Микола - Рецензія на підручник "Основи правознавства"

У рецензії відзначається, що підручник «Основи правознавства» за загальною редакцією В.С.Журавського орієнтований на учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і є явищем новим і унікальним. В ньому виклад матеріалу відповідає основним вимогам сьогодення, враховує традиції та реальність, відображає досягнутий рівень юриспруденції, орієнтує учнів на опанування кращими зразками юридичної науки і практики, має певне практичне спрямування.

Ключові слова: основні відомості, комплексне бачення, принцип економії матеріалу, правовиховний орієнтир, структурований матеріал.

В рецензии отмечается, что учебник «Основы правоведения» под общей редакцией В.С.Журавского ориентирован на учащихся 9-х классов общеобразовательных учебных заведений и представляет собой явление новое и уникальное. В нем изложение материала отвечает основным требованиям современности, учитывает традиции и реальность, отражает достигнутый уровень юриспруденции, ориентирует учащихся на овладение лучшими образцами юридической науки и практики, имеет конкретную практическую направленность.

Ключевые слова: основные сведения, комплексное видение, принцип экономии материала, правовоспитательный ориентир, структурированный материал.

читати далі »

Фігурний Юрій - Цінна наукова праця з історії української національної революції середини XVII ст.

Стаття є рецензією на книгу О.Ярошинського «Волинь у роки української національної революції середини XVII ст». Наголошується на тому, що ця праця відповідає потребам історичної науки, оскільки вивчаючи всеукраїнські аспекти воєнних операцій у Волинському воєводстві, науковці лише принагідно торкалися цієї проблеми. Тому оприлюднення результатів дослідження про розгортання Української національної революції на Волині сприятиме накопиченню знань про історію визвольних змагань української нації.

Ключові слова: потреби історичної науки, хронологічні межі дослідження, загальнонаукові, міжпредметні, спеціальні історичні методи дослідження, таблиці, діаграми, карти, історіографічні здобутки представників різних історичних шкіл і течій.

Статья является рецензией на книгу О.Ярошинского «Волынь в годы украинской национальной революции середины XVII ст.». Акцентируется на том, что этот труд отвечает требованиям исторической науки, поскольку, изучая всеукраинские аспекты военных операций в Волынском воеводстве, ученые лишь вскользь касались этой проблемы. Поэтому освещение результатов исследования о разворачивании Украинской национальной революции на Волыни будет способствовать накоплению знаний по истории освободительной борьбы украинской нации.

Ключевые слова: потребности исторической науки, хронологические границы исследования, общенаучные, межпредметные, специальные исторические методы исследования, таблицы, диаграммы, карты, историографические достижения представителей разных исторических школ и течений.

читати далі »

Кононенко Петро - "Національна ідея покликана консолідувати українську націю”

читати далі »

Ярошинський Олег - Журнал "Українознавство": покажчик змісту чисел 1 – 4 за 2005 р.

читати далі »

Ідзьо Віктор - «Украинский Вестник» ( Санкт-Петербург, 1906). Його роль у вирішенні українського питання в Росії на початку ХХ століття.

На початку ХХ ст. в Російській імперії, у державі де впродовж ХІХ ст. знищувалось українське національне та культурне життя, знов з усією явністю постало українське питання. Революційний рух, який охопив Росію, дав можливість українській еліті знову поставити перед російським урядом питання про боротьбу за свої національні та культурні права, культурно-національну автономію...

читати далі »

Петриченко Катерина - Українознавство у Спілці письменників

25 січня у Будинку письменників відбулася громадська презентація монографії «Українська література в системі українознавства» за редакцією директора НДІУ, доктора філологічних наук Петра Кононенка

читати далі »

Фігурний Юрій - Часопис «Українознавство» (2001-2006) – яскравий зразок сучасного фахового наукового, громадсько-політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософського, педагогічного видання для вчених, освітян, студентів і всіх небайдужих громадян незалежної Україн

У статті аналізується внесок часопису «Українознавство» у сучасну вітчизняну науку та розбудову Української Самостійної Соборної Держави. Автор переконаний, що матеріали, які друкуються в цьому журналі, не тільки допомагають розвивати модерне українознавство, але й сприяють послідовному розвитку українського націєдержавотворчого процесу в ХХІ ст.

В статье анализируется вклад журнала «Украиноведение» в современную отечественную науку и в развитие Украинского Самостоятельного Соборного Государства. Автор убежден, что материалы, которые печатаются в этом журнале, не только помогают развивать модерное украиноведение, но и способствуют последовательному развитию украинского национального державотверческого процесса в XXI в.

The article is devoted to the significance of «Ukrainian study» journal for modern native science and for development of the Ukrainian Independent State. Author is convinced that materials printed in this journal not only help to develop modern Ukrainian study but also to promote progressive advance of the Ukrainian national state-creating process in XXI century.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet