головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #4(17)
пошук по сайту
Лєбєдєва Ольга - Нові українознавчі праці співробітників НДІУ МОН України

У публікації подано коротку аналітичну й образно-смислову інформацію про нові наукові друковані видання співробітників НДІ українознавства МОН України, а також стисло висвітлені основні напрямки роботи інституту.

Ключові слова: науковий та освітянський простір, активна співпраця, наукові досягнення, друковані видання.

В публикации подана короткая аналитическая и образно-смысловая информация о новых научных печатных изданиях сотрудников НИИ украиноведения МОН Украины, а также сжато освещенные основные направления работы института.

Ключевые слова: научное и образовательное пространство, активное сотрудничество, научные достижения, печатные издания.

читати далі »

Недюха Микола - Рецензія на підручник "Основи правознавства"

У рецензії відзначається, що підручник «Основи правознавства» за загальною редакцією В.С.Журавського орієнтований на учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і є явищем новим і унікальним. В ньому виклад матеріалу відповідає основним вимогам сьогодення, враховує традиції та реальність, відображає досягнутий рівень юриспруденції, орієнтує учнів на опанування кращими зразками юридичної науки і практики, має певне практичне спрямування.

Ключові слова: основні відомості, комплексне бачення, принцип економії матеріалу, правовиховний орієнтир, структурований матеріал.

В рецензии отмечается, что учебник «Основы правоведения» под общей редакцией В.С.Журавского ориентирован на учащихся 9-х классов общеобразовательных учебных заведений и представляет собой явление новое и уникальное. В нем изложение материала отвечает основным требованиям современности, учитывает традиции и реальность, отражает достигнутый уровень юриспруденции, ориентирует учащихся на овладение лучшими образцами юридической науки и практики, имеет конкретную практическую направленность.

Ключевые слова: основные сведения, комплексное видение, принцип экономии материала, правовоспитательный ориентир, структурированный материал.

читати далі »

Фігурний Юрій - Цінна наукова праця з історії української національної революції середини XVII ст.

Стаття є рецензією на книгу О.Ярошинського «Волинь у роки української національної революції середини XVII ст». Наголошується на тому, що ця праця відповідає потребам історичної науки, оскільки вивчаючи всеукраїнські аспекти воєнних операцій у Волинському воєводстві, науковці лише принагідно торкалися цієї проблеми. Тому оприлюднення результатів дослідження про розгортання Української національної революції на Волині сприятиме накопиченню знань про історію визвольних змагань української нації.

Ключові слова: потреби історичної науки, хронологічні межі дослідження, загальнонаукові, міжпредметні, спеціальні історичні методи дослідження, таблиці, діаграми, карти, історіографічні здобутки представників різних історичних шкіл і течій.

Статья является рецензией на книгу О.Ярошинского «Волынь в годы украинской национальной революции середины XVII ст.». Акцентируется на том, что этот труд отвечает требованиям исторической науки, поскольку, изучая всеукраинские аспекты военных операций в Волынском воеводстве, ученые лишь вскользь касались этой проблемы. Поэтому освещение результатов исследования о разворачивании Украинской национальной революции на Волыни будет способствовать накоплению знаний по истории освободительной борьбы украинской нации.

Ключевые слова: потребности исторической науки, хронологические границы исследования, общенаучные, межпредметные, специальные исторические методы исследования, таблицы, диаграммы, карты, историографические достижения представителей разных исторических школ и течений.

читати далі »

Кононенко Петро - "Національна ідея покликана консолідувати українську націю”

читати далі »

Ярошинський Олег - Журнал "Українознавство": покажчик змісту чисел 1 – 4 за 2005 р.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet