головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #4(17)
пошук по сайту
Гринів Олег - Мова і проблеми політичної ідентичності в Україні

Досліджуються проблеми етнонаціонального розвитку України, реальні взаємини у мовній сфері після проголошення незалежності. Обґрунтовується питання становлення української політичної нації на українських національних засадах.

Ключові слова: політична ідентифікація, національна ідентичність, процеси деукраїнізації, державний статус української мови, мовна ситуація, русифікація.

Язык и проблемы политической идентичности в Украине

В статье исследуются проблемы этнонационального развития Украины, реальные взаимоотношения в языковой сфере после провозглашения независимости. Обосновывается вопрос становления украинской политической нации на украинских национальных принципах.

Ключевые слова: политическая идентификация, национальная идентичность, процессы деукраинизации, государственный статус украинского языка, речевая ситуация, русификация.

Language and Problems of Political Identity in Ukraine

The article is devoted to the problem of etnonational development of Ukraine and real relations in a linguistic sphere after proclamation of independence of Ukraine. Author substantiated the process of formation of Ukrainian political nation on the base of Ukrainian national principles.

читати далі »

Зеленчук Іван - Реєстр географічних назв населених пунктів і природних об'єктів Верховинщини

Співавтор

Ярослав Зеленчук - аспірант НДІУ

У статті робиться спроба постановки проблеми і пошуку шляхів розв’язання практичного топонімічного завдання на прикладі Верховинського району Івано-Франківської області, який є географічно центральним на Гуцульщині. Автори представляють розпочату науково-практичну роботу над «Проектом повернення автентичних географічних назв населеним пунктам і об’єктам природи Гуцульщини» і пропонують у подальшому наносити їх на великомасштабні топографічні карти районів України.

Ключові слова: автентичні географічні назви, топонімічні дослідження, топографічні карти, топонімічні словники, науково-практичні дослідження.

Реестр географичнских названий населенных пунктов и природных объектов Верховинщины

В статье делается попытка постановки проблемы и поиска путей решения практического топонимического задания на примере Верховинского района Ивано-Франковской области, который является географически центральным на Гуцульщине. Авторы представляют начатую научно-практическую работу над «Проектом возвращения аутентических географических названий населенным пунктам и объектам природы Гуцульщины» и предлагают в дальнейшем наносить их на крупномасштабные топографические карты районов Украины.

Ключевые слова: аутентические географические названия, топонимические исследования, топографические карты, топонимические словари, научно-практические исследования.

Register of Geographical Names of Human Settlements and Subjects of Nature of Verkhovyna Region

In the article authors made attempt to search of ways of solving of practical toponymic problem on the example of Verkhovyna district of Ivano-Frankivsk region which is central part of Huzul region. Authors present theoretical and practical work on the «Project of returning of authentic geographical names to human settlements and subjects of nature of Huzul region» and suggest in future to plot them on the large-scale topographical maps of districts of Ukraine.

Key words: authentic geographical names, toponymic researches, topographical maps, toponymic dictionaries, theoretical and practical researches.

читати далі »

Єрмоленко Світлана - Соціальна престижність української мови в сучасному комунікативно-інформаційному світі

З метою об’єктивної оцінки соціальної престижності української мови автор шукає відповіді на питання: які соціальні групи, прошарки суспільства послуговуються українською мовою, яке ставлення до мови, проголошеної державною, у загальноосвітній, вищій, спеціальній професійній школі, в середовищі державних службовців найвищих посадових щаблів, яке ставлення до мови у Збройних силах тощо. С.Єрмоленко спирається на результати досліджень, проведених НДІ українознавства МОН України в м. Києві.

Ключові слова: соціальний престиж мови, літературна мова, наукова термінологія, термінотворчі процеси, мовна ситуація.

Социальная престижность украинского языка в современном коммуникативно-информационном мире

С целью объективной оценки социальной престижности украинского языка автор ищет ответы на вопросы: какие социальные группы, слои общества пользуются украинским языком, какое отношение к языку, провозглашенному государственным, в общеобразовательной, высшей, специальной профессиональной школе, в среде государственных служащих наивысших должностных уровней, какое отношение к языку в Вооруженных силах и т.д. С.Ермоленко опирается на результаты исследований, проведенных НИИ украиноведения МОН Украины в г. Киеве.

Ключевые слова: социальный престиж языка, литературный язык, научная терминология, процессы создания терминов, речевая ситуация.

Social Prestige of Ukrainian Language in Modern Communicative and Information World

With the purpose of objective estimation of social prestige of Ukrainian language author searches answers to following questions: what social groups and ranks of the society use Ukrainian? What is the attitude toward a state language in general schools, higher and special professional institutions, among military and civil servants of the greatest post levels etc. S. Yermolenko used results of researches, persuaded by Ukrainian Study Scientific Research Institute of MON of Ukraine in Kiev.

Key words: social prestige of language, literary language, scientific terminology, processes of creation of terms, linguistic situation.

читати далі »

Козанкевич Олександра - Роль стереотипів у національній самоідентифікації українців

У дослідженні показано зв'язок між національною самоідентифікацією та стереотипами національних меншин. Автор уточнює значення поняття «національна самоідентифікація», звертає увагу на емоційний зв'язок людей зі своєю спільнотою та на відчуття цілісності з нею.

Ключові слова: народна тотожність, народні стереотипи, національна приналежність, народ, патріотизм.

Роль стереотипов в национальной самоидентификации украинцев

В исследовании показана связь между национальной самоидентификацией и стереотипами национальных меньшинств. Автор уточняет значение понятия «национальная самоидентификация», обращает внимание на эмоциональную связь людей со своим сообществом, а также на чувство целостности с ним.

Ключевые слова: народное тождество, народные стереотипы, национальная принадлежность, народ, патриотизм.

Role of Stereotypes in National Self-Identification of the Ukrainian Peo

In the research connection between national self-identification and stereotypes of national minorities is shown. Author specifies the meaning of concept «national self-identification» and pays attention to emotional connection of people with their society and sense of integrity with it.

Key words: national identity, national stereotypes, nationality, nation, patriotism.

читати далі »

Марусик-Жмендак Настасія - "Сорочка народного духу" - вдома і у світі

Авторка розмірковує над феноменом слова у вираженні самобутності українського народу, у піднесені його самодостатності посеред рівних народів і мов загальнолюдської цивілізації та культури, пропонує свій погляд на розвиток української мови у діаспорі, наголошує на необхідності спільної праці з фахівцями в Україні по вивченню української мови діаспорянського світу.

Ключові слова: самобутність, культура етносів, рідне слово, висококультурна особистість, мова діаспори.

"Сорочка народного движения" - дома и в мире

Автор размышляет над феноменом слова в проявлении самобытности украинского народа, в повышении его самодостаточности среди равных народов и языков общечеловеческой цивилизации и культуры, предлагает свой взгляд на развитие украинского языка в диаспоре, акцентирует на необходимости совместной работы с профессионалами в Украине по изучению украинской речи диаспорянского мира.

Ключевые слова: самобытность, культура этносов, родное слово, высококультурная личность, язык диаспоры.

“A Shirt of the Ukrainian Spirit” – at Home and in the World

Author describes the phenomenon of word through the display of originality of the Ukrainian people and increase of its self-sufficiency among equal nations and languages of universal civilization and culture. The researcher offers her own views on the development of Ukrainian language in Diaspora and emphasizes necessity of joint work with Ukrainian professionals on study of Ukrainian language of the Diaspora world.

Key words: originality, culture of ethnoses, native word, highly cultured personality, language of Diaspora.

читати далі »

Погрібний Анатолій - Про стратегію державобудування та сутність мовних торжищ у сучасній Україні

У статті висвітлено болючі й дотепер невирішені проблеми у контексті сучасного суспільно-політичного життя. Гостро акцентовано, зокрема, питання псевдодемократії, розгулу шовінізму та корупції, розігрування мовної карти і провокування міжконфесійних конфліктів, які черговий раз загострюються напередодні виборчої кампанії. Автором запропоновано й обґрунтовано здійснення низки заходів щодо коригування державотворчих орієнтирів на шляху побудови української держави з національними орієнтирами в усіх сферах суспільного і політичного життя України відповідно до західноєвропейських критеріїв.

О стратегии строительства государства и сущность языковых торжищ в современной Украине

В статье отражены проблемы в контексте современной общественно-политической жизни. Остро акцентирован вопрос псевдодемократии, разгула шовинизма и коррупции, разыгрывания языковой карты и провокации межконфессиональных конфликтов, которые очередной раз заостряются накануне избирательной кампании. Автором предложено и обосновано осуществление ряда мероприятий по коррекции державотворческих ориентиров на пути перестройки украинского государства с национальными ориентирами во всех сферах общественной и политической жизни Украины в соответствии с западноевропейскими критериями.

Strategy of State Building and Essence of Linguistic Speculations in Modern Ukraine

In the article the problems are reflected in the context of modern social and political life. Author distinguished pseudo democracy, riot of chauvinism and corruption, linguistic speculations and provocation of interconfessional conflicts which usually get sharpened on the eve of pre-election campaign. Author proposed a number of measures on the correction of state creative landmarks on the way of reconstruction of the Ukrainian state with national landmarks in all the spheres of public and political life of Ukraine in accordance with west-European criteria.

читати далі »

Радевич-Винницький Ярослав - Лінгвоцид як предмет українознавства

У статті обґрунтовується твердження, що дослідження лінгвоциду не може бути всеохопним у межах лінгвістики. Його різноаспектне вивчення можливе тільки в українознавстві як цілісному комплексі наук про Україну та українство і як філософії, політиці, педагогіці національного і державного буття українського народу. Також з’ясовується суть лінгвоциду, його аспекти та можливість протидії цьому процесові.

Ключові слова: лінгвоцид, мовне гетто, русифікація, корінне населення, етнос, державність, субетнічні відмінності.

Лингвоцид как предмет украиноведения

В статье обосновывается утверждение, что исследования лингвоцида не может быть всеохватывающим в пределах лингвистики. Его разноаспектное изучение возможно только в украиноведении как целостном комплексе наук об Украине и украинцах и как философии, политике, педагогике национального и государственного бытия украинского народа. Также выясняется суть лингвоцида, его аспекты и возможность противодействовать этому процессу.

Ключевые слова: лингвоцид, языковое гетто, русификация, коренное население, этнос, государственность, субэтнические различия.

Linguocide as Subject of Ukrainian Study

In the article author proved a statement that research of linguocide can not be comprehensive within linguistics. Its many-sided study is possible only in Ukrainian study as integral complex of sciences about Ukraine and Ukrainians and as philosophy, policy, pedagogics of national and state life of the Ukrainian people. Essence of linguocide, its aspects and possibilities to counteract to this process are examined in the article too.

Key words: linguocide, linguistic ghetto, Russification, native population, ethnos, state system, subethnic distinctions.

читати далі »

Філіпчук Георгій - Мова офіційних документів як свідчення кризи верхівки українського суспільства

Співавтор

Козир Євген - начальник сектору науково-технічного редагування та термінології Інституту стандартизації

У статті дається мовна характеристика офіційних документів. Звертається увага на те, що редагування цих документів здійснюється дуже неякісно. Це дозволяє авторам зробити висновок про кризу верхівки українського суспільства, оскільки саме держава має встановити мовне законодавство і пильно слідкувати за його дотримуванням.

Ключові слова: наукова термінологія, офіційні документи, національний стандарт транслітерації українського письма латинською абеткою, відомчі стандарти, мовне законодавство.

Язык официальных документов как свидетельство кризиса верхушки украинского общества

В статье дается языковая характеристика официальных документов. Обращается внимание на то, что редактирование этих документов проводится очень некачественно. Это позволяет авторам сделать вывод о кризисе верхов украинского общества, поскольку именно государство должно устанавливать языковое законодательство и тщательно следить за его исполнением.

Ключевые слова: научная терминология, официальные документы, национальный стандарт транслитерации украинского письма латинским алфавитом, ведомственные стандарты, языковое законодательство.

Language of Official Documents as Demonstration of Crisis of the Upper Class of the Ukrainian Society

Linguistic description of official documents is given in the article. Author emphasized that editing of these documents is of low quality. This caused the conclusion about the crisis of upper class of the Ukrainian society because it is the state which must develop linguistic legislation and carefully see after observance of it.

Key words: scientific terminology, official documents, national standard of transliteration of the Ukrainian letter with Roman alphabet, department standards, linguistic legislation.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet