головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #4(17)
пошук по сайту
Вокальчук Євген - Актуальні проблеми культури усного мовлення спортивних тележурналістів

У статті досліджуються культуромовні проблеми професійної діяльності спортивних тележурналістів, аналізуються типові мовленнєві помилки у сучасному теледискурсі, з'ясовуються причини порушення орфоепічних, акцентуаційних, лексичних, стилістичних норм сучасної української літературної мови; накреслено головні шляхи мовностилістичного нормування спортивного теледискурсу.

Ключові слова: мовлення спортивних телепрограм, мовна культура, мовленнєва етика, спортивний телеефір, журналіст, громадська думка, засоби комунікації, фонетичні, орфоепічні, лексичні помилки;

Актуальные проблемы культуры устной речи спортивных тележурналистов

В статье исследуются культуроязычные проблемы профессиональной деятельности спортивных тележурналистов, анализируются типичные языковые ошибки в современном теледискурсе, устанавливаются причины нарушения орфоэпических, акцентуальных, лексических, стилистических норм современного украинского литературного языка; определены главные пути лингвостилистического нормирования спортивного теледискурса.

Actual Problems of Oral Speech Culture among Sport Broadcasters

The article is devoted to the research of cultural and language problems of professional activity of sport broadcasters. An author analyzed typical language mistakes in modern TVdiscurs, determined reasons of orthoepical, accentual, lexical, stylistic infractions of norms in modern Ukrainian literary language. The researcher described the main ways of the lingvostylistic setting of norms in sport TVdiscurs.

читати далі »

Ковалевська Тетяна - Проблема сугестивної адекватності у мові сучасних ЗМІ

У статті наголошується на тому, що лише усвідомлюючи тісний зв’язок лінгвістичного й психологічного у породжувально-сприйняттєвих структурах особистості (соціуму), лише визначивши корелятивну сутність функціонувальності мовно-імплікативного й дискурсної характерології можна моделювати толерантні медійні центри. Акцентується увага автора на актуальності усвідомлення універсальних алгоритмів, до яких належать відчуття, сприйняття, пам’ять, уява, феномени мислення й мови. Також зосереджується увага на необхідності комплексного підходу до аналізу рекламного мовлення.

Ключові слова: рекламне мовлення, психоемоційні особливості; емоційні мотиви, раціональні мотиви, улітарні мотиви, естетичні мотиви, мотиви уподібнення та моди, мотиви престижу, мотиви традицій, мотиви самоствердження; стереотипізація, психолінгвістичні закономірності сприйняття.

Проблема сугестивной адекватности в языке современных СМИ

В статье говорится о том, что только осознавши тесную связь лингвистического и психологического в структурах личности (социума), которые воспринимаются, только определивши коррелятивную сущность функциональности лингвистических дискурсных характеристик можно моделировать толерантные медийные центры. Акцентируется внимание автора на актуальности осознания универсальных алгоритмов, к которым относятся ощущение, восприятие, память, воображение, феномены мышления и речи. Также концентрируется внимание на необходимости комплексного подхода к анализу рекламной речи.

Problem of Suggestive Adequacy in Modern Mass Media Language

In the article author emphasized that only understanding of close connection of linguistic and psychological features in the structures of personality (society) and defining of correlative essence of functionality of linguistic and discursive characteristics will make modeling of tolerant media centers possible. The attention is accented on actuality of awareness of universal algorithms which include sensing, perception, memory, imagination, phenomena of thought and language. Attention is also concentrated on the necessity of complex approach to the analysis of advertising language.

Key words: advertising language, psychoemotional motives, emotional motives, rational motives, aesthetical motives, motives of assimilation and fashion, motives of prestige, motives of traditions, motives of self-affirmation; stereotyping, psycholinguistic principles of perception.

читати далі »

Чук Ірина - Законотворчі питання щодо мови в засобах масової інформації незалежної України на прикладі телебачення

У статті розглянуто проблеми, пов'язані з недосконалістю законодавства України щодо мови в засобах масової інформації. Автор вважає, що держава має, насамперед, на законодавчому рівні врегулювати питання поглиблення україномовності в засобах масової інформації задля розвитку України як незалежної суверенної держави.

Законотворческие вопросы относительно языка в средствах массовой информации независимой Украины на примере телевидения

В статье рассмотрены проблемы, связанные с несовершенством законодательства Украины относительно языка в средствах массовой информации. Автор считает, что государство обязано, в первую очередь, на законодательном уровне урегулировать вопрос углубления украиноязычности в средствах массовой информации для развития Украины как независимого суверенного государства.

Legislative Language Problems in Mass Media of Independent Ukraine on the Example of Television

The article is devoted to the research of problems connected with imperfective Ukrainian language legislation in mass media. Author considers that the state has to arrange the question of deepening of Ukrainian language into mass media at the legislative level for the sake of development of Ukraine as independent sovereign state.

читати далі »

Чередниченко Олександр - Український медіадискурс: проблема іншомовних впливів

У статті розглянуто сучасні тенденції вживання іноземних слів в українському медіадискурсі. Проаналізовано випадки відхилення від літературної норми.

Украинский медиадискурс: проблема иноязычных влияний

В статье рассмотрены современные тенденции употребления иностранных слов в украинском медиадискурсe. Проанализировано случаи отклонения от литературной нормы.

Ukrainian Mediadiscurs: Problem of Influence of Another Language

In the article the modern tendencies of use of foreign words in Ukrainian mediadiscurs are considered. Author analyzed cases of deviation from literary norms.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet