головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #4(17)
пошук по сайту
Шевченко Володимир - Українознавство у структурі наук в Україні

Аналізується особливість соціокультурних підстав інституціоналізації українознавства як науки, простежуються його зв'язки із функціонуючими в Україні науками та основні принципи взаємодій між ними. З аналізу виводиться висновок, що Україна повинна мати Академію українознавства.

Украиноведение в структуре наук в Украине

Анализируется особенность социокультурных оснований институционализации украиноведения как науки, прослеживаются его связи с функционирующими в Украине науками и основные принципы взаимодействий между ними. Из анализа делается вывод, что Украина должна иметь Академию украиноведения.

Ukrainian Study in the Structure of Sciences in Ukraine

The article is devoted to the analysis of features of social and cultural grounds of formation of Ukrainian study as a science. Author followed its connections with Ukrainian sciences and basic principles of co-operations between them. The researcher made a conclusion that Ukraine must have an Academy of Ukrainian Study.

читати далі »

Сацький Павло - Значення ультиматуму РНК у Петрограді Українській Центральній Раді від 18(5) грудня 1917 р. для процесу українського державотворення

У статті аналізується політичне значення Ультиматуму Ради Народних Комісарів у Петрограді Українській Центральній Раді від 18(5) грудня 1917 р., його значення у процесі становлення української державності та формуванні структури державної влади.

Значение ультиматума СНК в Петрограде Украинскому Центральному Совету от 18 (5) декабря в 1917 г. для процесса украинского державотворчества

В статье анализируется политическое значение Ультиматума Совета Народных Комиссаров в Петрограде Украинскому Центральному Совету от 18 (5) декабря 1917р., его значение в процессе становления украинской государственности и формирования структуры государственной власти.

Role of Ultimatum from CPC (Council of People’s Commissars) in Petrograd to Ukrainian Central Rada from December, 18 (5), 1917 for the Process of Ukrainian State-Creation

In the article author examined political value of Ultimatum from Council of People’s Commissars in Petrograd to Ukrainian Central Rada from December, 18 (5), 1917, its significance for the process of formation of the Ukrainian statehood and Ukrainian structure of state authority.

читати далі »

Таровська Олена - Творча спадщина Івана Сікорського: проблеми і перспективи в сучасному українознавчому контексті

Стаття присвячена дослідженню джерельної бази, що стосується життя і діяльності І.О.Сікорського, тих аспектів його творчого доробку, які мають цінність для сучасного українознавства.

Ключові слова: лікар, педагог, громадський діяч, Фребелівський педагогічний інститут, науково-педагогічне об’єднання, освітньо-педагогічний комплекс, психологізація, контекст культури.

Творческое наследие Ивана Сикорского: проблемы и перспективы в современном украиноведческом контексте

Статья посвящена исследованию библиографических данных, относящихся к жизни и деятельности И.А.Сикорского, тех аспектов его творческого наследия, которые имеют ценность для современного украиноведения.

Ключевые слова: врач, педагог, общественный деятель, Фребелевский педагогический институт, научно-педагогическое объединение, образовательно-педагогический комплекс, психологизация, контекст культуры.

Creative Inheritance of Ivan Sikorskyi: Problems and Prospects in the Modern Ukrainian Study Context

The article is devoted to the research of a source base concerning Ivan Sikorskyi’s life and activity, specifically those aspects of his creation which have a value for modern Ukrainian study.

читати далі »

Ятченко Анатолій - Інформація про методологічний семінар в НДІУ

Характерною рисою сучасності є підвищення інтересу до методологічних проблем науки. Це пов'язано з провідною тенденцією розвитку наукового пізнання, спрямованою на теоретичне узагальнення здобутих знань, яке вимагає від дослідника поглиблення аналітичної рефлексії його мислення...

читати далі »

Кононенко Тарас - Диспозиція начал українознавчого дослідження

Провідна ідея: Українознавче дослідження у початковій точці зосередження уваги дослідника представляється осягом (феноменом) "України". Таке зосередження інтелектуальних спроможностей визначається як диспозиція наукового дослідження, або ж "начало" українознавчого дослідження. Феномен "Україна" дається у сув'язі вражень інтелектуального, моральнісно-звичаєвого, почуттєвого та осязанного характеру, що і складає джерельну чи емпіричну основу українознавчого дослідження. Спроможності українознавчого сприйняття України людиною є наслідком етнозосередженої освіченості та культурності.

Ключові слова: Україна, диспозиція, начала українознавчого дослідження, українознавча методологія, осязання, наука України, осяг України у засобах її осязання, методи наук, українознавча Україна, етнозосереджена освіченість та культурність.

Диспозиция начал украиноведческого исследования

Украиноведческое исследование в исходной точке сосредоточения внимания исследователя представляется феноменом "Украины". Такое сосредоточение интеллектуальных возможностей определяется как диспозиция научного исследования, или же "начало" украиноведческого исследования. Феномен "Украина" предоставляется в единении впечатлений интеллектуального, морального, чувственного и осязаемого характера, что и составляет источниковую и эмпирическую основу украиноведческого исследования. Возможности украиноведческого восприятия Украины человеком являются следствием этноконцентрированной образованости и культурности.

Disposition of Fundamentals of Ukrainian Study Research

Ukrainian study research in the initial point of concentration of the researcher’s attention appears as the phenomenon of "Ukraine". Such concentration of intellectual possibilities is determined as disposition of scientific research, or "fundamentals" of Ukrainian study research. Phenomenon "Ukraine" is given in the connection of intellectual, moral-ordinary, perceptible and visible impressions, that makes a source and empiric basis of Ukrainian study research. Possibilities of perception of Ukraine through Ukrainian study are the results of ethnical concentrated education and level of culture of a man.

читати далі »

Ворончук Ірина - Історична демографія України ХVI – ХVII ст.: стан та проблеми

У статті автор порушує питання про важливість розробки проблем історичної демографії України 16-17 ст., що залишились поза увагою вітчизняних дослідників. Відставання української демографії, що стосується як широкої проблематики, так і більш вузької, зокрема питання чисельної характеристики населення України, особливо гостро відчувається на тлі досягнень західноєвропейської демографічної науки. Автор конкретизує низку питань, що потребують свого вирішення, наголошуючи на потребі розширення джерельної бази їх дослідження.

Ключові слова: історична демографія, «дим», коефіцієнт «диму», «великий згон», «ясер».

Историческая демография Украины ХVІ-ХVІІ ст.: состояние и проблемы

В статье автор затрагивает вопрос о важности разработки проблем исторической демографии Украины 16-17 ст., оставшихся без внимания отечественных исследователей. Отставание украинской демографии, что касается как широкой проблематики, так и более узкой, в частности, вопрос численной характеристики населения Украины, особенно остро чувствуется на фоне достижений западноевропейской демографической науки. Автор конкретизирует ряд вопросов, которые нуждаются в своем решении, отмечая потребность расширения источниковой базы их исследования.

Ключевые понятия: историческая демография, «дым», коэффициент «дыма», «большой згон», «ясер».

Historical Demography of Ukraine in the ХVІ-ХVІІ Centuries: State and Problems

In the article author examined a problem of importance of development of problems of historical demography of Ukraine in the XVI-XVII centuries. Retardation of Ukrainian demography connected with different problematics, in particular, a problem of quantative description of the Ukrainian population, especially sharply appears against achievements of west-European demographic science. Author determined the questions to be solved and stressed on necessity of widening of source base of their research.

Key words: historical demography, «smoke», coefficient of «smoke», «large zgon», «yaser».

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet