головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #1(18)
пошук по сайту
Головай Ірина - Їх єднала доля України (І.Франко й Українські Січові Стрільці)

З початком Першої світової війни Україна стала об’єктом змагань двох імперських держав, а українці опинилися „по різні сторони барикад” суб’єктами фактично братовбивчої війни. Німеччина й Австрія були зацікавлені у захопленні Центральної України, оскільки це відкривало можливість доступу до Чорного моря і далі на Схід...

читати далі »

Гомотюк Оксана - Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства (середина 1920-х – початок 1930-х рр.)

У даній статті здійснюється спроба проаналізувати розвиток наукових засад українознавства у 1924-1930-х рр., підвищення їх науковості і методологічного збагачення, розширення його географії, підготовку нового покоління українознавців. Особлива увага звернута на особисту роль М.Грушевського в утвердженні наукового українознавства. Адже, як зазначала Н. Полонська-Василенко, повернення з-за кордону до Києва М. Грушевського стало подією колосального значення в історії ВУАН.

В статье делается попытка проанализировать развитие научных принципов украиноведения в 1924-1930–х гг., повышение их научности и методологического обогащения, расширение его географии, подготовку нового поколения украиноведов. Особенное внимание уделено личной жизни М. Грушевского в утверждении научного украиноведения. Поскольку, как отметила Н. Полонская-Василенко, возвращение из-за границы в Киев М. Грушевского стало событием колоссального значения в истории ВУАН.

An author made an attempt to analyze development of scientific principles of Ukrainian study in 1924-1930, increase of their scientific character and methodological enriching, expansion of its geography, preparation of new generation of Ukrainian study scientists. Special attention in formation of the scientific Ukrainian study is turned to the personal life of Mykhaylo Grushevskyi. As Natalya Polonska-Vasylenko marked his return to Kiev was the event of great significance in the history of VUAN.

читати далі »

Калакура Ярослав - «Народ без ідеї, що храм без бога». Національна ідея як українознавча проблема

Слова, винесені в назву статті, взяті з нової монографії П.Кононенка «Національна ідея, нація, націоналізм»[1,161]. Вони уособлюють її лейтмотив, як й інших українознавчих досліджень автора, присвячених етногенезу українського народу, його національній ідеї [2], тобто незаперечну істину Святого письма про те, що спочатку було Слово. У Слові матеріалізується ідея, знаходять відображення у свідомості явища реальної дійсності, а також цілі і перспектива подальшого розвитку. З часів великокняжої Київської держави Слово як звертання, послання, як провідна ідея фігурувало у найважливіших документах і творах. Учений нагадує твір київського митрополита Іларіона «Слово про закон і благодать», неперевершене «Слово о полку Ігоревім», історичне послання І.Вишенського, проникновенне Слово Тараса Шевченка «До мертвих, і живих, і ненарожденних земляків...». Під таким кутом зору досліджується могутня сила української національної ідеї, у якій теоретично сконцентрована відповідь на питання: задля чого живе нація, в чому її місія?

читати далі »

Печеранський Ігор - “Образ людини” в українській філософії епохи Відродження XV – XVI ст.

У статті досліджується проблема людини в межах української філософії XV-XVI ст. Простежуються умови формування філософської думки в Україні та її взаємозв’язок з європейським Ренесансом.

В статье исследуется проблема человека в пределах украинской философии XV-XVI вв. Прослеживаются условия формирования философской мысли в Украине и ее взаимосвязь с европейским Ренессансом.

This article is devoted to the problem of a man within Ukrainian philosophy of XV-XVI centuries. An author determined conditions of forming of philosophical thought in Ukraine and its connection with European Renaissance.

читати далі »

Демченко Тамара - Кількісний вимір учасників українського національно-визвольного руху на Чернігівщині на зламі ХІХ – ХХ ст.

Дана стаття присвячена проблемі встановлення загальної кількості учасників українського руху на Чернігівщині на зламі ХІХ – ХХ ст. Зроблена спроба з’ясувати ознаки приналежності для зарахування персоналій до українського національно-визвольного руху. На основі комплексного вивчення опублікованих та архівних джерел виведена збільшена кількість діячів регіонального національно-визвольного руху в зазначений час.

Статья посвящена проблеме подсчета общего количества участников украинского движения на рубеже ХІХ-ХХ вв. Сделана попытка выяснить признаки принадлежности для зачисления персоналий к украинскому национально-освободительному движению. На основании комплексного изучения печатных и архивных источников выведено большее количество деятелей регионального национально-освободительного движения в указанное время.

The article is devoted to the problem of count of general amount of participants of Ukrainian movement on the border of XIX-XX centuries. An author made an attempt to find out the signs of belonging to involve personalities to Ukrainian national liberation movement. On the basis of complex research of printed and archive sources the greater amount of figures of regional national liberation motion in the specific time is shown out.

читати далі »

Сацький Павло - Німецько-польська угода про евакуацію німецьких військ від 5 лютого 1919 р. та її значення у процесі українського державотворення

У статті аналізується німецько-польський договір 5 лютого 1919 р., укладений представниками командування німецькими окупаційними військами на території колишньої Російської імперії та представниками командування польськими військами, про сприяння польської сторони у виведенні з територій колишньої Росії німецьких військ та вступ на ці території польських для боротьби з більшовизмом. Оцінюється значення договору в українських державницьких процесах 1918-1919 рр.

Немецко-польское соглашение об эвакуации немецких войск от 2 февраля 1919 года и его значение в процессе становления украинского государства

В статье анализируется немецко-польское соглашение от 5 февраля 1919 года, подписанное представителями командования немецкими окупационными войсками на территории бывшей Российской империи и представителями командования польскими войсками о содействии польской стороны для выведения с территории бывшей России немецких войск и вступление польских для борьбы с большевизмом. Дается оценка значения договора в украинских государственных процессах 1918-1919 гг.

German-Polish Agreement (February, 5, 1919) on Evacuations of the German Troops and Its Significance for Construction of the Ukrainian State.

In the article the German-Polish agreement (February, 5, 1919) is analyzed. The agreement was signed on the territory of former Russian Empire by representatives of command of German occupation troops and Polish troops. The question of the agreement was in assistance for the Polish in guiding out German troops from the former Russia and entry of the Polish troops for a fight against bolshevism. Author gives estimation of the significance of the agreement for the Ukrainian state processes in 1918-1919.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet