головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #1(22)
пошук по сайту
Конверський Анатолій - Філософська наука та освіта в сучасних умовах

У статті розглядаються особливості філософії як науки і навчальної дисципліни. Автор особливу увагу приділяє побудові філософської освіти у вищій та середній школі. Науковець вважає, що саме цілісна система вивчення філософських знань сприяє формуванню інтелектуально розвиненої особистості, компетентного громадянина.

Ключові слова: філософія, освіта, наука, пізнання, знання.

В статье рассматриваются особенности философии как науки и учебной дисциплины. Автор особое внимание уделяет построению философского образования в высшей и средней школе. Ученый считает, что именно целостная система изучения философских знаний способствует формированию интеллектуально развитой личности, компетентного гражданина.

Ключевые слова: философия, образование, наука, познание, знание.

This article is about peculiarities of philosophy as science and education course. Much attention the author gives to construction of philosophical education in universities and schools. The scientist consider hole system of philosophy’ learning to be the fundament of formation of intellectual person and competent citizen.

Key words: philosophy, education, science, cognition, and knowledge.

читати далі »

Ідзьо Віктор - Григорій Сковорода в осмисленні проблеми відновлення української козацької державності. Історико-автобіографічний аспект

У статті з’ясовується в історико-біографічному аспекті система філософських поглядів Григорія Сковороди. Основний акцент концентрується на філософських поглядах Григорія Сковороди з проблеми відновлення української козацької державності в епоху Богдана Хмельницького.

Ключові слова: Григорій Сковорода, український філософ, українська філософська ідея, українська державницька філософія, державницька філософія епохи Хмельницького.

В статье изучается историко-биографическая система философских взглядов Григория Сковороды. Основной акцент концентрируется на философских взглядах Григория Сковороды по проблеме возобновления украинской казацкой государственности в эпоху Богдана Хмельницкого.

Ключевые слова: Григорий Сковорода, украинский философ, украинская философская идея, украинская государственная философия, государственная философия эпохи Хмельницкого.

Grygoriy Skovoroda in the Comprehension of Problem of Revival of the Ukrainian Cossack Statehood. Historical-Autobiographical Aspect.

The article is devoted to the analysis of philosophical views of Grygoriy Skovoroda. An author paid special attention to Skovoroda’s philosophical views on the revival of the Ukrainian Cossack statehood under Bohdan Khmelnyyskyi.

читати далі »

Бевз Тетяна - Концепт національного виховання у науковому доробку Н. Григор’єва

У статті дається аналіз методики викладання історії, запропонований українським вченим Н. Григор’євим. Розкривається шлях формування національної свідомості. Акцентується увага на тому, що перші визначення учні повинні формулювати самі, без допомоги підручника.

Ключові слова: історія, сім’я, держава, національність, нація, школа.

В статье дается анализ методики преподавания истории, предложенный украинским ученым Н. Григорьевым в начале ХХ в. Раскрывается путь формирования национального сознания. Акцентируется внимание на том, что первые определения ученики должны делать сами, без помощи учебника.

Ключевые слова: история, семья, государство, национальность, нация, школа.

In article the analysis of a technique of teaching of the history, offered by the Ukrainian scientist N. Grigorev in beginning XX century is given. The ways of formation of national consciousness are opening. Attention is accented on first definition that pupils must do by themselves without aid in textbook.

Key words: history, family, government, ethnicity, nation, school.

читати далі »

Фігурний Юрій - Державотворча діяльність Олени Теліги в українознавчому вимірі (до 65-річчя її героїчної смерті)

У статті аналізується державотворча діяльність Олени Теліги в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що українська героїня все своє свідоме життя та творчість присвятила боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу.

Ключові слова: Олена Теліга, ОУН, націоналізм, державотворчість, українознавство.

В статье анализируется государственная деятельность Елены Телиги в украиноведческом измерении. Автор убежден, что украинская героиня всю свою сознательную жизнь и творчество отдала борьбе за Украинское Самостоятельное Соборное Государство.

Ключевые слова: Елена Телига, ОУН, национализм, государствотворчество, украиноведение.

In the article an author analyzed state-creative activity of Olena Teliga in Ukrainian Study aspect. The author is convinced that Ukrainian heroine gave her life for fight for Ukrainian Independent State.

Key words: Olena Teliga, OUN, nationalism, dergavotvorchist’, Ukrainian studies.

читати далі »

Вернудіна Ірина - Філософсько-психологічні аспекти совісті – центрального чинника моральної самосвідомості людини (До 125- річчя з дня народження Івана Огієнка – митрополита Іларіона)

У житті людини самосвідомість – свідомість себе – постає смисловим центром свідомості, адже за будь-яких обставин людина виходить із власного внутрішнього світу у своєму пізнанні і практичній взаємодії з довкіллям. Тому – й усвідомлення себе набуває для неї вирішального значення в усвідомленні буття загалом, оскільки пізнання себе, "шлях до себе" є найважчим і найдовшим сходженням у житті. Завжди настає той момент, коли людина змушена звернути свій погляд на себе, зробити предметом усвідомлення власну свідомість – принаймні для того, щоб скоригувати особисті цілі й ціннісні орієнтації, власні способи освоєння буття, зробити свій відповідальний вибір.

читати далі »

Печеранський Ігор - Павло Тихомиров про психологічний аспект історико-філософського дослідження

У статті висвітлюється розуміння П.В.Тихомировим як представником української “академічної” філософії кінця XIX – початку XX ст. психологічного аспекту в історико-філософському дослідженні.

Ключові слова: П.В.Тихомиров, історико-філософське дослідження, психологічний аспект.

В статье освещается понимание П.В.Тихомировым как представителем украинской «академической» философии конца XIX – начала XX вв. психологического аспекта в историко-философском исследовании.

Ключевые слова: П.В.Тихомиров, историко-философское исследование, психологический аспект.

In the article understanding of psychological aspect in historical-philosophical research by P. Tikhomirov, as the representative of the Ukrainian "academic" philosophy of the end XIX - beginning XX centuries is shined.

Key words: P. Tikhomirov, historical-philosophical research, psychological aspect.

читати далі »

Касян Людмила - Роман Володимира Малика «Горить свіча» у контексті художнього відображення історичного минулого

У статті розглянуто роман В. Малика «Горить свіча» як окрему художню систему, зроблено спробу визначити його місце у творчому доробку автора та у контексті сучасної історичної романістики.

Ключові слова: художня історична проза, національна свідомість, історичний роман, жанр, поезія, поема, тетралогія, динамічний сюжет, конфлікт, композиція, персонаж, характер, топос, Київ, Русь, Україна.

В статье проанализирован роман В. Малика «Горит свеча» как отдельная художественная система, сделана попытка определить место произведения в творческом наследии автора и в контексте современной исторической романистики.

Ключевые слова: художественная историческая проза, национальное сознание, исторический роман, жанр, поэзия, поэма, тетралогия, динамичный сюжет, конфликт, композиция, персонаж, характер, топос, Киев, Русь, Украина.

The article is devoted to the analysis of the novel “The Candle Is Lightning” by V. Malyk as a separate artistic system. An author made an attempt to determine the role of the novel in the creative heritage of the writer and in the context of modern historical romanistics.

Key words: historic fiction, national consciousness, historic novel, genre, poetry, poem, tetralogy, tension prose, plot, conflict, composition, hero, character, topos, Kyiv, Russ, Ukraine.

читати далі »

Понур Юрій - Світоглядний і конкретно-історичний контекст українознавчого дослідження національних інтересів

У статті вивчається світоглядний і конкретно-історичний контексти українознавчого дослідження національних інтересів українського народу.

Ключові слова: Україна, український народ, українознавство, національні інтереси, світогляд.

В статье рассматривается мировоззренческий и конкретно-исторический контексты украиноведческого исследования национальных интересов украинского народа.

Ключевые слова: Украина, украинский народ, украиноведение, мировоззрение.

World outlook and concrete historical context of national interest of Ukrainian people in Ukrainian study investigation is observed in the article.

Key words: Ukraine, Ukrainian people, Ukrainian study, world view.

читати далі »

Кононенко Петро - Науковий інструментарій українознавця

Періодизація українознавства. Періодизація науки – метод аналізу наукової думки, який передбачає систему принципів та прийомів, пов’язаних з дослідженням особливостей її зародження та специфіки розвитку в різних історичних умовах, і одночасно виявляє те спільне, що творить цілісність науки, незалежно від специфіки того чи іншого періоду...

читати далі »

Кононенко Тарас - Структурний симфонізм філософських творів Г.С.Сковороди

Стаття присвячена цілісному представленню структур основних філософських творів українського філософа Г.С.Сковороди. Наукова новизна дослідження полягає в унаочненні шляхом історико-філософської експлікації структурних складників творів мислителя, що не було цілісно здійснено у дослідницькій літературі. Отриманий матеріал має як самостійне значення для застосування у міждисциплінарних дослідженнях, так і стає джерелознавчим підґрунтям для моделювання теоретичного значення філософії Г.С.Сковороди в середовищі методологічної культури Нової філософії XVI–XVIII ст.

Ключові слова: структура філософських творів, історико-філософська експлікація, модель, моделювання в історії філософії, методологічна культура, симфонізм.

Статья посвящена целостному изъявлению структур основных философских сочинений украинского философа Г.С.Сковороды. Научная новизна исследования состоит в демонстрации структурных составляющих творений мыслителя, полученной путем использования историко-философской экспликации, чего ранее не было произведено в исследовательской литературе. Полученный материал может иметь как самостоятельное значение для применения в междисциплинарных исследованиях, так и быть источниковедческим основанием для моделирования теоретического значения философии Г.С.Сковороды в среде методологической культуры Новой философии XVI–XVIII ст.

Ключевые слова: структура философских сочинений, историко-философская экспликация, модель, моделирование в истории философии, методологическая культура, симфонизм.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet