головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #3(32)
пошук по сайту
Качкан Володимир - Епістолярій Богдана Лепкого – глибинне джерело українознавчих знань

У статті розглянуто невідому епістолярну спадщину Б.Лепкого з державних архівів та приватних колекцій. Розкрито тематичний спектр, малознані й невідомі грані життєдіяльності письменника та культурного діяча. Прослідковано часово-просторові межі адресатів та адресантів Б.Лепкого.

Ключові слова: лист, епістолярій, тематичні зрізи, адресати, стилістичне розмаїття.

Эпистолярий Богдана Лепкого – глубинный источник украиноведческих знаний

В статье рассмотрено неизвестное эпистолярное наследие Б. Лепкого из государственных архивов и частных коллекций. Раскрыты тематический спектр, неизвестные стороны жизнедеятельности писателя и культурного деятеля. Уточнены адреса корреспондентов Б. Лепкого.

Ключевые слова: письмо, эпистолярий, тематические срезы, адресаты, стилистическое разнообразие.

Bohdan Lepkyi’s Epistolary as Deep Source of Experience in Ukrainian Studies

In this work we examine a great amount of B.Lepkyi’s unknown epistolary heritage from state archives and private collections. Author described the thematic range, the little known and completely unknown sides of life of the writer. The researcher presented corrected address of B.Lepkyi’s addressees.

Key words: letter, epistolary, thematic range, addressees, stylistic diversity.

читати далі »

Передерій Ірина - Науково-історична діяльність В’ячеслава Липинського

У статті досліджено наукову діяльність В.Липинського як історика. Проаналізовано процес формування його методологічних підходів до історичного аналізу, що ґрунтувалися на державницьких принципах.

Ключові слова: В.Липинський, науково-історична діяльність, історіографія, державницький історіографічний напрям.

Научно-историческая деятельность Вячеслава Липинского

В статье исследована научная деятельность В.Липинского как историка. Проанализирован процесс формирования его методологических подходов к историческому анализу, основывающихся на государственнических принципах.

Ключевые слова: В.Липинский, научно-историческая деятельность, историография, государственническое историографическое направление.

Scientific and Historical Activitiy of Vyacheslav Lypynskyi

In this article author examined scientific activity of V.Lypynskiy as historian and analyzed process of formation of his methodological approaches to historical analysis.

Key words: V.Lypynskyi, scientific and historical activity, historiography, state historiographic direction.

читати далі »

Шаравара Тамара - Селянська реформа 1861 року в зарубіжній історіографії другої половини ХХ століття

Розглянуто стан наукової розробки проблеми селянської реформи 1861 р. в дослідженнях зарубіжних учених. Проаналізовано праці зарубіжних істориків щодо причин, запровадження та наслідків селянської реформи 1861 р. в Російській імперії.

Ключові слова: історіографія, англо-американська історіографія, селянська реформа 1861 р.

Крестьянская реформа 1861 года в зарубежной историографии второй половины ХХ столетия

Рассмотрено состояние научной разработки проблемы крестьянской реформы 1861 г. в исследованиях зарубежных ученых. Проанализированы работы зарубежных историков касательно причин, введения и последствий крестьянской реформы 1861 г. в Российской империи.

Ключевые слова: историография, англо-американская историография, крестьянская реформа 1861 г.

The Peasant Reform of 1861 in Foreign Historiography of the Second Half of the XX Century

In the article author examined state of scientific research of the peasant reform in 1861 in the works of foreign scientists. The researcher analyzed works of foreign historians connected with reasons, introduction and consequences of the peasant reform in 1861 in the Russian Empire.

Key words: historiography, English-American historiography, peasant reform of 1861.

читати далі »

Лазарєва Валентина - Внесок Пантелеймона Куліша у розвиток українознавчої думки ХІХ століття

У статті проаналізовано внесок П. Куліша в розвиток українознавчої думки у 2-й половині ХІХ ст. Український письменник, зокрема, розробив і обґрунтував основоположні концепти етнонаціональної історико-культурної єдності українського народу – історична пам’ять, рідна мова, словесність, релігія, культура – в усіх проявах буття.

Ключові слова: українська мова, держава, самосвідомість, історична доля, феномен українців, Україна, хутір, національна ідея, єдність.

Вклад Пантелеймона Кулиша в развитие украиноведческой мысли ХІХ века

В статье проанализирован вклад П. Кулиша в развитие украиноведческой мысли во 2-й половине ХІХ ст. Украинский писатель, в частности, разработал и обосновал основополагающие концепты этнонационального историко-культурного единства украинского народа – историческая память, родной язык, словесность, религия, культура – во всех проявлениях бытия.

Ключевые слова: украинский язык, государство, самосознание, историческая судьба, феномен украинцев, Украина, хутор, национальная идея, единство.

Contribution of Panteleymon Kulish into Development of the Ukrainian Studies Thought of the XIX Century

Many-sided contribution of Panteleymon Kulish into development of the Ukrainian studies thought in the second half of the XIX century is analyzed in the article. The Ukrainian writer has grounded and developed basic concept of ethno-national historical and cultural unity of the Ukrainian people: historical memory, native language, literature, religion, culture in all aspects of life.

Key words: Ukrainian language, state, self-consciousness, historic destiny, the phenomena of Ukrainians, Ukraine, khutor, national idea, unity.

читати далі »

Грон Вікторія - Історичний контекст розвитку українознавства в міжвоєнні роки

У статті з’ясовуються місце, роль і функції історичного компонента в розвитку системи знань про Україну та українство в міжвоєнний період, аналізується внесок істориків в українознавство.

Ключові слова: українознавство, історичний контекст, історизм, історична складова.

Исторический контекст развития украиноведения в межвоенные годы

В статье определены роль и функции исторического компонента в развитии системы знаний об Украине и украинцах в период между двумя мировыми войнами, проанализирован вклад историков в процесс становления украиноведения.

Ключевые слова: украиноведение, исторический контекст, историзм, исторический компонент.

Historical Context of The Ukrainian Studies

The article is dedicated to clarification of the functions of the historical component in the development of knowledge about Ukraine and Ukrainians in the period between two world wars. Besides, the author tries to research the contributionof the historians into the Ukrainian studies.

Key words: the Ukraininan studices, historical context, historical method, historical component.

читати далі »

Петриченко Катерина - Симон Петлюра і Данило Терпило (Зелений): історія взаємовідносин (1918–1919 роки)

У статті досліджується історія взаємовідносин голови Директорії УНР С.Петлюри й одного з найбільш відомих отаманів Київщини Д.Терпила (Зеленого) та їх вплив на розвиток українського визвольного руху.

Ключові слова: С.Петлюра, отаман Зелений, етапи взаємовідносин, Дніпровська дивізія, селянські з’їзди.

Симон Петлюра и Даниил Терпило (Зеленый): история взаимоотношений (1918–1919 годы)

В статье рассмотрена история взаимоотношений председателя Директории УНР С.Петлюры и одного из наиболее известных атаманов Киевщины Д.Терпило (Зеленого), а также их влияние на развитие украинского освободительного движения.

Ключевые слова: С.Петлюра, атаман Зеленый, этапы взаимоотношений, Днепровская дивизия, крестьянские съезды.

S. Petlyura and D. Terpylo (Zelenyi): History of Mutual Relations (1918 – 1919)

History of mutual relations of Head of UPR (Ukrainian People’s Republic) Directory S. Petlyura and one of the most famous ataman of Kyiv region D. Terpylo (Zelenyi) and their influence on development of the Ukrainian liberation movement is considered in the article.

Key words: S. Petlyura, ataman Zelenyi, stages of mutual relations, Dnieper division, peasant conventions.

читати далі »

Новосад Світлана - Категорія особистості в контексті українознавчих досліджень

У cтатті висвітлюються актуальні філософсько-українознавчі проблеми щодо розробки понятійно-термінологічної основи українознавства. «Особистість» розглядається як одна з ключових категорій в контексті гуманітарних та українознавчих досліджень. Аналізується співвідношення особистості та індивідуальності, а також залежність соціокультурних та духовних якостей особистості від типу соціальної спільноти, до якої вона належить. Визначальним у цьому аспекті є національна самосвідомість як одне з ключових понять українознавства.

Ключові слова: феномен особистості, типологія, система особистості, ціннісна орієнтація особистості, фенотип, особистісний вимір, духовний розвиток, предметне поле українознавства, інтегративна парадигма, засадничі категорії, українознавчі терміни і поняття, українознавство.

Категория личности в контексте украиноведческих исследований

В статье отображены актуальные философско-украиноведческие проблемы, связанные с разработкой понятийно-терминологической основы украиноведения. «Личность» рассматривается как одна из ключевых категорий в контексте гуманитарных и украиноведческих исследований. Анализируется соотношение личности и индивидуальности, а также зависимость социокультурных и духовных качеств личности от типа социальной общности, к которой она принадлежит. Определяющим в этом аспекте выступает национальное самосознание как одно из ключевых понятий украиноведения.

Ключевые слова: феномен личности, типология, система личности, ценностная ориентация личности, фенотип, личностное измерение, духовное развитие, предметные грани украиноведения, интегративная парадигма, концептуальные категории, украиноведческие термины и понятия, украиноведение.

Category of Personality in the Context of Ukrainian Studies Researches

The article is devoted to actual philosophical and Ukrainian studies problems connected with development of terminological basis of Ukrainian studies. «Personality» is examined as one of the basic categories in the context of humanitarian and Ukrainian studies researches. Author analyzed the relation between the personality and the individuality and interdependence of socio-cultural and spiritual qualities of personality and type of social community it belongs to. In this context national self-consciousness is considered as one of the basic categories of the Ukrainian studies.

Key words: phenomenon of personality, typology, system of personality, value system of personality, phenonotype, personal measuring, spiritual development, integrative paradigm, conceptual categories, Ukrainian studies terms and concepts, Ukrainian studies.

читати далі »

Ковпак Людмила - Соціальні проблеми Закарпаття у період 1946 –2000 років (за матеріалами архівів області)

У статті досліджено нові документи з фондів державних архівів Закарпатської області, які висвітлюють соціальний розвиток краю у період 1946–2000 років. На основі раніше не опублікованих архівів автор висвітлює такі питання: подолання гострих інфекційних та епідемічних хвороб у перші повоєнні роки, заходи щодо розвитку державної системи медичного обслуговування та становлення системи соціального й пенсійного забезпечення, відкриття на базі місцевих мінеральних джерел санаторно-курортних закладів у 1950–60-ті роки. Наголошено на важливості виконання державної протиповеневої програми та заходів щодо збереження довкілля, унікальних пам’яток природи Закарпаття на сучасному етапі.

Ключові слова: Закарпаття, соціальний розвиток, охорона природи.

Социальные проблемы Закарпатья в период 1946–2000 годов (По материалам архивов области)

В статье исследуются новые документы из фондов государственных архивов Закарпатской области, которые освещают социальное развитие края в период 1946–2000 годов. На основе ранее не опубликованных архивов автор освещает такие вопросы: преодоление острых инфекционных и эпидемических болезней в первые послевоенные годы, мероприятия по развитию государственной системы медицинского обслуживания и становление системы социального и пенсионного обеспечения, открытие на базе местных минеральных источников санаторно-курортных учреждений в 1950–1960-е годы. Отмечается важность выполнения государственной программы предупреждения наводнений и мероприятий по охране природы Закарпатья на современном этапе.

Ключевые слова: Закарпатье, социальное развитие, охрана природы.

Social Problems of Zakarpattya (1946-2000) on the Base of State Archives of the Region

This article researches new archives from the state archival funds in Zakarpattya (Transcarpathian Region of Ukraine). On the basis of new, unpublished documents author described and analyzed such problems of social development in Transcarpathian Region of Ukraine during 1946-2000 as overcoming of epidemic and infectious diseases of the population in the first postwar years, formation of state system of medical service and sanatorium institutions in 1950-60, development of system of welfare services and pension provision. Environmental problems of this region, importance of realization of state anti-floods program and activities about nature protection nowadays are among the main items of the article.

Key words: Zakarpattya (Transcarpathian Region of Ukraine), social development, паture protection.

читати далі »

Лісовенко Тетяна - Тенденції розвитку годівниць для рогатої худоби у господарствах України в ХХ – на початку ХХI століття

У статті досліджено розвиток годівниць, проаналізовано основні їх види, особливості будови, переваги та недоліки конструкції.

Ключові слова: корми, годівниця, рогата худоба, розвиток.

Тенденции развития кормушек для рогатого скота в хозяйствах Украины в ХХ – начале ХХІ века

В статье исследовано развитие кормушек, проанализированы основные их виды, особенности строения, преимущества и недостатки конструкции.

Ключевые слова: корма, кормушка, рогатый скот, развитие.

Tendencies of Development of Feedboxes for Cattle on the Farms of Ukraine in the XX–XXI Centuries

In the article author examined development of feedboxes, analyzed their types, peculiarities of structure, advantages and disadvantages of their construction.

Key words: feed, feedbox, cattle, development.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet