головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #3(36)
пошук по сайту
Хоменко Олександр - Історичні аспекти становлення українознавчої методології дослідження художньої словесності

У статті аналізуються історичні аспекти становлення методології дослідження художньої словесності як однієї з визначальних напрямних українознавчого наукового пошуку. У проекції на фундаментальні дослідження М.Максимовича, І. Франка, О. Потебні, М. Грушевського осмислюється проблематика співвіднесення уснопоетичних та писемних форм словесності у їхньому розвитку і діалектичній взаємо обумовленості. Особлива увага звертається на синхронізацію процесів мовотворення та творення художніх образів у цілісному контексті словесності як вербальної репрезентації України й українства. Характеризуються сучасні парадигмальні принципи аналізу феномену словесності в поліфонічній системі концентрів українознавства.

Ключові слова: українська художня словесність, усні і писемні форми репрезентації слова, синтез, узагальнення етапів розвитку словесності.

Исторические аспекты становления украинознавческой методологии исследования художественной словесности

В статье анализируются исторические аспекты становления методологии исследования художественной словесности как одного из определяющих направлений украинознавческого научного поиска. В проекции на фундаментальные исследования М. Максимовича, И. Франко, А. Потебни, М. Грушевского осмысливается проблематика соотношения устнопоэтических и письменных форм словесности в их развитии и диалектической взаимосвязи. Особое внимание обращается на синхронизацию процессов создания языка и художественных образов в целостном контексте словесности как вербальной репрезентации Украины и украинства. Дается характеристика современных парадигмальных принципов анализа словесности в полифонической системе концентров украинознавства.

Ключевые слова: украинская художественная словесность, устные и письменные формы репрезентации слова, синтез, обобщение этапов развития словесности.

Historical aspects of evolution of methodology of ukrainoznavstvo of research of artistic literature

Historical c of formation of methodology of art literature research as one of the main directions of scientific search of Ukrainoznavstvo are analyzed in the article. In the projection of fundamental research of M.Maksumovych, I.Franko, O.Potebny, M.Grushevskyi, problems of relations of orally-poetical and written forms of literature in their development and dialectical self-conditionality are comprehended. Special attention is given to synchronize processes of language development and creation of art images in the integral context of literature as verbal representation of Ukraine and Ukrainian people. Modern paradigm principles of literature phenomena analysis in polyphonic system of consenters of Ukrainoznavstvo.

Key words: Ukrainian art literature, oral written forms of word representation, synthesis, generalization of literature development stages.

читати далі »

Черніговець Наталія - Історичні обставини та зовнішньополітичні чинники трудової сільськогосподарської еміграції

На основі джерел, архівних матеріалів висвітлюється внутрішня складова господарського становища в Україні на початку 1920-х років, яка була серйозним фактором, провокуючим зовнішньоекономічну допомогу. Розглянуто процес трансформації поглядів міжнародної громадськості на форму надання допомоги від виробничої до організації в сільськогосподарські колективи. З’ясовано причини підвищених імміграційних настроїв в середовищі американізованих українців. Шляхом аналізу з позиції сьогодення ставиться під сумнів домінуючий мотив імміграції, на який вказували дослідники радянського періоду.

Ключові слова: голод, економічна допомога, імміграція, сільське господарство, Комінтерн, Міжробдоп, Товариство технічної допомоги.

Исторические обстоятельства и внешнеполитические факторы трудовой сельскохозяйственной эмиграции

На основании источников, архивных материалов освещается внутренняя составляющая хозяйственного положения в Украине в начале 1920-х годов, которая являлась серьезным фактором, провоцирующим внешнеполитическую помощь. Рассмотрен процесс трансформации взглядов международной общественности на форму предоставления помощи от производственной к организации в сельскохозяйственные коллективы. Выяснены причины повышенных иммиграционных настроений в среде американизированных украинцев. Путем анализа с позиции современности ставится под сомнение доминирующий мотив иммиграции, на который указывали исследователи советского периода.

Ключевые слова: голод, экономическая помощь, иммиграция, сельское хозяйство, Коминтерн, Межрабпом, Общество технической помощи.

Historical conditions and foreign political factors of working agricultural immigration

Based on sources, archival materials inner component of administrative situation in Ukraine in the beginning of 1920-th is highlighted. It was a serious factor which provoked foreign economic help. The process of transformation of views of international community into form of giving help from production to organizations in agricultural droops is viewed. Causes of rose immigration moods in the surrounding of Ukrainians which were Americanized are cleared up. Analyzing those processes through the modern prism, dominate reason of immigration, given by Soviet researches of that period, is threw doubts on.

Key words: famine, economical help, immigration, agriculture, Comintern, Mizhrobdop, Community of technical help.

читати далі »

Новосад Світлана - Концептуальні засади розвитку особистості: українознавча стратегія

У cтатті висвітлюються актуальні філософсько-українознавчі проблеми щодо концептуальних засад розвитку особистості та розробки понятійно-термінологічної основи в системі українознавства. «Особистість» розглядається як одна з ключових категорій в контексті гуманітарних та українознавчих досліджень. Аналізується співвідношення особистості та індивідуальності, а також залежність соціокультурних та духовних якостей особистості від типу соціальної спільноти, до якої вона належить. Визначальним у цьому аспекті виступає національна самосвідомість як одне з ключових понять українознавства та його стратегічних перспектив.

Ключові слова: феномен особистості, типологія, система особистості, ціннісна орієнтація особистості, фенотип, особистісний вимір, духовний розвиток, предметне поле українознавства, інтегративна парадигма, засадничі категорії, українознавчі терміни і поняття, українознавча стратегія.

Концептуальные основы развития личности: украинознавческая стратегия

В статье отображены актуальные философско-украинознавческие проблемы, связанные с концептуальными основами развития личности и разработкой понятийно-терминологических основ в системе украинознавства. «Личность» рассматривается как одна из ключевых категорий в контексте гуманитарных и украинознавческих исследований. Анализируется соотношение личности и индивидуальности, а также зависимость социокультурных и духовных качеств личности от типа социальной общности, к которой она принадлежит. Определяющим в этом аспекте является национальное самосознание как одно из ключевых понятий украинознавства и его стратегических перспектив.

Ключевые слова: феномен личности, типология, система личности, ценностная ориентация личности, фенотип, личностное измерение, духовное развитие, предметные грани украинознавства, интегративная парадигма, концептуальные категории, украинознавческие термины и понятия, украинознавческая стратегия.

Conceptual bases of personality development: strategy of ukrainoznavstvo

Urgent problems of philosophical Ukrainoznavstvo concerning conceptual bases of personality development and treatment of conceptual and terminological basis in the system of Ukrainoznavstvo are reflected in the article. “Personality” is examined as one of key categories in context of human and Ukrainoznavstvo researches. Correlation of personality and individuality and dependence of social and cultural qualities of personality to the type of social community to which it belongs is analyzed. National self consciousness as one of key concept of Ukrainoznavstvo and its strategy prospects is determinant in this aspect.

Key words: phenomenon of personality, typology, system of personality, value orientation of personality, phenotype, personal dimension, spiritual development, object field of Ukrainoznavstvo, integrative paradigm, basic categories, terms and concepts of Ukrainoznavstvo, strategt of Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Наливайко Сергій - Хозарія і Русь в історичній концепції Михайла Брайчевського

У статті розглянуто погляди відомого українського історика М. Брайчевського на «хозарську проблему» в історії Русі, викладені ним у праці «Хозарія і Русь», що вперше побачила світ у 2009 р. Рішуче заперечуючи норманську та хозарську гіпотези в історії Русі, М. Брайчевський пропонує оригінальну концепцію провідної ролі слов’янських народів у постанні й історії Хозарського каганату. Не менш цікаві й методологічні погляди дослідника, спрямовані на переоцінювання загальних тенденцій у підходах сучасної історіографії до дослідження давньоукраїнської історії загалом.

Ключові слова: М. Брайчевський, Хозарія, Русь, анти, салтівська археологічна культура, черняхівська археологічна культура, хозари, алани, болгари, слов’яни, методологія історичного дослідження.

Хазария и Русь в исторической концепции Михаила Брайчевского

В статье рассмотрены взгляды известного украинского историка М. Брайчевского на «хазарскую проблему» в истории Руси, изложенные в работе «Хазария и Русь», которая была впервые опубликована в 2009 г. Решительно отрицая норманскую и хазарскую гипотезы в истории Руси, М. Брайчевский предлагает оригинальную концепцию ведущей роли славянских народов в зарождении и истории Хазарского каганата. Не менее интересны и методологические взгляды исследователя, направленные на переоценку общих тенденций современной историографии в подходах к исследованию древнеукраинской истории в целом.

Ключевые слова: М. Брайчевский, Хазария, Русь, анты, салтовская археологическая культура, черняховская археологическая культура, хазары, аланы, болгары, славяне, методология исторического исследования.

Khazar state and Rus in historical conception of Mykhaylo Braychevskyi

Outlooks of famous Ukrainian historian M. Braychevskyi on “Khazar problem” in history of Rus which are published in his work “Khazar state and Rus” which first was printed in 2009 are considered in the article. Resolutely objecting Norman and Khazar hypothesis in history of Rus M. Braychevskyi proposes original conception of leading role of Slav nations in rise and history of Khazar state. No less interesting methodological outlooks of the researcher which are directed to overrating of general tendencies in approaches of modern historiography to the researches of ancient Ukrainian history in general.

Key words: M. Braychevskyi, Khazar state, Ants, Saltovo archaeological culture, Chernyakhiv archaeological culture, Khazars, Alans, Bulgarians, Slavs, methodology of historical research.

читати далі »

Якобчук Надія - Джерельне значення архівознавчих та археографічних досліджень Івана Каманіна

У статті здійснено джерелознавчий аналіз архівознавчих та археографічних досліджень І. Каманіна. Розглянуто зміст опублікованих статей та рукописів науковця. Охарактеризовано розроблені дослідником принципи публікацій та експертизи історичних документів, методику складання описів архівних фондів, рекомендації з облаштування архівних установ в Україні. Визначено інформаційний потенціал та значення досліджень вченого.

Ключові слова: І. Каманін, архівна справа, археографія, опис архівних документів, джерела, експертиза, рукописи, історія Київського архіву.

Источниковое значение архивоведческих и археографических исследований Ивана Каманина

В статье произведен источниковедческий анализ архивоведческих и археографических исследований И. Каманина. Рассмотрено содержание опубликованных статей и рукописей ученого. Охарактеризованы разработанные исследователем принципы публикации и экспертизы исторических документов, а также методика составления описей архивных фондов и рекомендации по обустройству архивных учреждений в Украине. Определены информационный потенциал и значение работ ученого.

Ключевые слова: И. Каманин, архивное дело, археография, описание архивных документов, источники, экспертиза, рукописи, история Киевского архива.

Source importance of Ivan Kamanin’s archives studies and arheography researches

I. Kamanin’s archives studies and arheography researches are analyzed in article. Published works and manuscripts of researcher are considered. Principles of publication and control of historical documents by researches, his methods of composition of inventory of archives funds and recommendations for organization of archives in Ukraine are described. Information potential and value of scientist’s studies are determined.

Key words: I. Kamanin, archives study, arheography, inventory of archives files, sources, expert operation, manuscripts, history of Kiev archive.

читати далі »

Короб Антоніна - Політичні чинники другої половини ХІХ ст. та їх вплив на функціонування української видавничої справи як однієї із складових націєтворчого процесу

У статті висвітлено функціонування української видавничої справи у 2-ій половині ХІХ ст. як складової націєтворчого процесу, що відбувалося за умов дії репресивних асиміляційних імперських актів. Розглянуто такі цензурні документи, як Валуєвський циркуляр, Емський указ, урядова постанова 1881 р., що стали перепоною на шляху розвитку української видавничої справи. Зроблено аналіз політичних чинників, які мали вплив на показники діяльності українських видавництв у Наддніпрянській Україні в ХІХ ст.

Ключові слова: українська видавнича справа, націєтворення, асиміляція, Валуєвський циркуляр, Емський указ, українофіли, сепаратизм.

Политические факторы второй половины ХІХ ст. и их влияние на функционирование украинского издательского дела как одной из составляющих процесса формирования нации

В статье освещено функционирование украинского издательского дела во второй половине ХІХ ст. как составляющей процесса формирования нации, которое осуществлялось в условиях действия репрессивных ассимиляционных имперских актов. Рассмотрены такие цензурные документы, как Валуевский циркуляр, Эмский указ, правительственное постановление 1881 г., что стали преградой на пути развития украинского издательского дела. Сделан анализ политических факторов, которые имели влияние на показатели деятельности украинских издательств в Надднепрянской Украине в ХІХ ст.

Ключевые слова: украинское издательское дело, создание нации, ассимиляция, Валуевский циркуляр, Эмский указ, украинофилы, сепаратизм.

Political factors of second half of XIX century and their influence on functioning of Ukrainian publishing as one of components of nation formative process

Functioning of Ukrainian publishing affair in the 2-nd half of XIX century as a component of nation-formation process, that was happening during the actions of repressive assimilative imperial actions is enlightened in the article. Such censorial documents as Valuev circular, decree of Emsk, governmental regulation of 1881, which became a barrier on the way of development of Ukrainian publishing affair, are analyzed. Political factors that had an influence on indexes of activity of Ukrainian publishers in Nddniprynskyi Ukraine in XIX century are also analyzed.

Key words: Ukrainian publishing affair, nation-formation, assimilation, Valuev circular, decree of Emsk, Ukrainophile, separatism.

читати далі »

Сніжко Валерій - «Природне» в науковому українознавстві

Стаття присвячена вивченню біологічних питань в науковому українознавстві, а також розвитку процесів природної та суспільної адаптації індивідуального людського організму та колективних суспільних структур до конкретних умов довкілля. Наукове українознавство вже має свою спеціалізовану методичну мережу постановки та вирішення науково-дослідної роботи. Проте сучасний прогрес, зокрема, біологічних знань, потребує оновлення експериментальних методів і наукового українознавства. Ведеться пошук раціонального поєднання аналітично-світоглядних українознавчих методів дослідження із новітніми широкогалузевими біологічними методиками.

Ключові слова: Природа, природне, закон, світобачення, прогрес, дослідження, експлікація.

«Природное» в научном украинознавстве

Статья посвящена изучению биологических вопросов в научном украинознавстве, а также развитию процессов природной и общественной адаптации индивидуального человеческого организма и коллективных общественных структур к конкретным условиям окружающей среды. Научное украинознавство уже имеет свою специализированную методическую сеть постановки и решения научно-исследовательской работы. Однако современный прогресс, в частности, биологических знаний, требует обновления экспериментальных методов и научного украинознавства. Ведется поиск рационального сочетания аналитически-мировоззренческих украинознавческих методов исследования с новейшими биологическими методиками.

Ключевые слова: Природа, природное, закон, кругозор, прогресс, исследования, экспликация.

«Natural» in scientific ukrainoznavstvo

The article is devoted to studying of biological questions in scientific Ukrainoznavstvo and development of the processes of natural and social adaptation of human organism and collective social structures to concrete conditions of environment. Scientific Ukrainoznavstvo already has its specialized methodical network of stating and decision of research work. But modern process for example of biological knowledge requires renewal of experimental methods and scientific Ukrainoznavstvo. Research of rational unity of analytic and world outlook Ukrainoznavstvo methods of research with newest wide branch biological methods is made.

Key words: Nature, natural, law, world outlook, progress, research, explication.

читати далі »

Печеранський Ігор - Проблема віри та розуму у філософії Василя Карпова

У статті розглядається проблема співвідношення віри та розуму у творчій спадщині академічного філософа В. Карпова. Акцентовано увагу на тому, що головне завдання для християнського вченого полягало не в практичному (життєвому), а в теоретичному представленні означеної проблеми: логічними та психологічними «стежками» пізнати зв’язок віри та розуму, визначивши таким чином роль розуму та філософії в отриманні релігійного знання та побудові системи православного світорозуміння.

Ключові слова: академічна філософія, В. Карпов, віра, розум.

Проблема веры и разума в философии Василия Карпова

В статье рассматривается проблема соотношения веры и разума в творческом наследии академического философа В. Карпова. Акцентировано внимание на том, что главное задание для христианского ученого состояло не в практическом (жизненном), а в теоретическом представлении отмеченной проблемы: логическими и психологическими «тропинками» познать связь веры и разума, определив таким образом роль разума и философии в получении религиозного знания и построении системы православного миропонимания.

Ключевые слова: академическая философия, В. Карпов, вера, разум.

A Problem of Faith and Mind in philosophy of Vasyl Karpov

Problem of correlation between faith and mind in creative work of Academic philosopher V. Karpov is examined in the article. Attention is accented that the main task for the Christian scientist was not in practical (vital) but in theoretical presentation of definite problem: by logic and psychologic «paths» cognize connection of faith and mind thus defining the role of mind and philosophy in getting of religious knowledge and building of the system of orthodox world-view.

Key words: Academic philosophy, V. Karpov, faith, mind.

читати далі »

Іванець Андрій - Невдала спроба творення «уряду України» під патронатом білих

У статті розглянута спроба Українського національного комітету на чолі з С. Моркотуном утворити під патронатом білих маріонетковий «уряд України» під час візиту у врангелівський Крим. Розкрито причини її невдачі та частково розглянуто взаємодію Правителя «Півдня Росії» П. Врангеля з іншими українськими політичними колами.

Ключові слова: «українське питання», український національний рух, Український національний комітет, УНР, білі, Правитель «Півдня Росії» і Головнокомандуючий Російською армією П. Врангель, С.Моркотун, С. Петлюра.

Неудачная попытка создания «правительства Украины» под патронатом белых

В статье рассмотрена попытка Украинского национального комитета во главе с С. Моркотуном создать под патронатом белых марионеточное «правительство Украины» во время визита во врангелевский Крым. Раскрыты причины ее неудачи и отчасти рассмотрено взаимодействие Правителя «Юга России» П. Врангеля с другими украинскими политическими кругами.

Ключевые слова: «украинский вопрос», украинское национальное движение, Украинский национальный комитет, УНР, белые, Правитель «Юга России» и Главнокомандующий Русской армией П. Врангель, С. Моркотун, С. Петлюра.

Unsuccessful attempt of creating of «Government of Ukraine» under protection of Whites

Attempt of Ukrainian national committee under the chief S. Morkotun to create puppet «Government of Ukraine» under protection of Whites during the visit to Vrangel’s Crimea is considered in the article. The causes of its failure are cleared up and interaction of the ruler of «the south of Russia» P. Vrangel with other Ukrainian Governmental circles is examined.

Key words: «Ukrainian question», Ukrainian national movement, Ukrainian national committee, Ukrainian National Rada, the Whites, the ruler of «southern Russia» and the leader of Russian army P. Vrangel, S. Morkotun, S. Petlyura.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet