головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #4(37)
пошук по сайту
Ковпак Людмила - Проблеми екології України у програмах та діяльності політичних партій (на прикладі НРУ)

У статті проаналізовано складну екологічну ситуацію в Україні наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років та досліджено, яке важливе місце посіли гострі екологічні проблеми у документах та практичній діяльності Народного руху України у період боротьби за здобуття незалежності. Висвітлено негативні наслідки Чорнобильської аварії, екологічні ризики проектів будівництва Чигиринської та Кримської атомних електростанцій, що були припинені. Наголошується на важливості активної участі у справі захисту природи не лише державних органів влади, але й політичних партій, неурядових організацій, громадян України.

Ключові слова: екологічна ситуація в Україні (кінець 1980-х – початок 1990-х років), Народний рух України у період боротьби за здобуття незалежності.

Проблемы экологии Украины в программах и деятельности политических партий (на примере НРУ)

В статье проанализирована сложная экологическая ситуация в Украине в конце 1980-х – начале 1990-х годов и исследовано, какое важное место заняли острые экологические проблемы в документах и практической деятельности Народного руха Украины в период борьбы за обретение независимости. Отражены негативные последствия Чернобыльской аварии, экологические риски проектов строительства Чигиринской и Крымской атомных электростанций, которые были прекращены. Акцентируется внимание на важности активного участия в деле защиты природы не только государственных органов власти, но и политических партий, неправительственных огранизаций, граждан Украины.

Ключевые слова: экологическая ситуация в Украине (конец 1980-х – начало 1990-х годов), Народный рух Украины в период борьбы за обретение независимости.

Problems of ecology of Ukraine in programs and activity of political parties (on example of Rukh)

Difficult ecological situation in Ukraine in the end of 1980s-beginning of 1990s is analyzed in the article. There is an investigation about important place of sharp ecological problems in documents and practical activity of People’s movement of Ukraine during the period of the fight for freedom. Negative results of Chornobyl disaster and ecological risks of Chyhyryn and Crimea nuclear power stations buildings which were stopped. It is accented on importance of active participation not only of state organs of power but political parties, non-governmental organizations, citizens of Ukraine in affair of nature protection.

Key words: ecological situation in Ukraine (end of 1980s-beginning of 1990s), People’s movement of Ukraine during the period of the fight for freedom.

читати далі »

Вернудіна Ірина - Історичні передумови культуротворчого поступу України наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття

У статті подається аналіз національних особливостей культурного процесу в Україні 2-ої половини ХІХ ст. в історичній ретроспективі. Даний період є визначальним з точки зору витоків і зародження духовного, наукового і культурного піднесення нації на межі століть. Структура фактологічного матеріалу відтворює етапи фундації національної самосвідомості українства. Саме цей чинник, за переконанням автора статті, був вирішальним у постанні інтелектуального й культуротворчого «прориву» наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття в Україні.

Ключові слова: культуротворчість, естетика, культура, національна свідомість, духовність, мова, українофіли, культурники, народництво, традиції, модернізм.

Исторические предпосылки культуротворческого прогресса в Украине в конце ХIХ – начале ХХ столетия

В статье в исторической ретроспективе представлен анализ национальных особенностей культурного процесса в Украине 2-ой половины XIX в. Данный период является решающим с точки зрения истоков и зарождения духовного, научного и культурного подъёма нации на рубеже столетий. Структура фактологического материала воссоздаёт основные этапы становления национального самосознания украинцев. Именно этот фактор, по убеждению автора статьи, был решающим в возникновении интеллектуального и культурного «прорыва» в конце ХIХ – начале ХХ в. в Украине.

Ключевые слова: культуротворчество, эстетика, культура, национальное сознание, духовность, язык, украинофилы, культурники, народники, традиции, модернизм.

Historical preconditions of cultural progress at the end of the XIX-th – at the beginning of the XX-ty centuries in Ukraine

In the article in a historical retrospective show the analysis of national features of cultural process in Ukraine II-nd of the half XIX century is considered. The given period is meaning with the points of view of sources and origin of spiritual, scientific and cultural rise of the nation on a boundary of centuries. The structure of the facts material recreates the basic stages of becoming of national consciousness Ukrainian. Last factor, on the belief of the author of this article, was deciding in occurrence of intellectual and cultural «spurt» at the end of the XIX-th – at the beginning of the XX-ty centuries in Ukraine.

Key words: сulturelogic, an aesthetics, culture, national consciousness, spirituality, language, Ukrainianfilio, culturalists, populists, traditions, a modernism.

читати далі »

Зарецький Олексій - Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська спрямованість спецоперацій

У статті за документами, розсекреченими в останні роки, досліджено антиукраїнський характер роботи КДБ проти А. Горської. Показано певну системність дій, дано аналіз методів та цілей КДБ. Органи держбезпеки не лише виконували функцію заборони, але й намагалися формувати суспільно-політичну думку. У широкому сенсі їх метою був пошук та нищення української національної ідеї та українськості у цілому. Показано специфіку лібералізованого терору в умовах часткового контролю світовою громадськістю.

Ключові слова: опір, опозиційний рух, дисиденти, національна ідея, українськість, КДБ, КПУ.

Алла Горская под колпаком КГБ. Антиукраинская направленность спецопераций

В статье на основании документов, рассекреченных в последние годы, исследуется антиукраинский характер работы КГБ против Аллы Горской. Показана определенная системность действий, дана обобщенная характеристика методов и целей КГБ. Органы госбезопасности не только выполняли запретную функцию, но и пытались формировать общественно-политические настроения. В широком смысле их целью был поиск и искоренение украинской национальной идеи и украинскости в целом. Показана специфика либерализированного террора в условиях частичного контроля мировой общественностью.

Ключевые слова: сопротивление, оппозиционное движение, диссиденты, национальная идея, украинскость, КГБ, КПУ.

Alla Horska under KGB control. Antiukrainian direction of special operations

The article is based on documents which had loosed the secret status in last years. The antiukrainian character of KGB pressure on Alla Horska is investigated. The KGB activities had some systematic aspects, its methods and aims were structurized. The state security had not only functions of prohibition, but made attempts to create public opinion. In wider sens its aim was to reveal and suppress representatives of Ukrainian national idea and ukrainskist in general. The specifics of liberalized terror in conditions of partial world public opinion control is described.

Key words: resistance, oppositional movement, dissidents, national idea, ukrainskist, KGB, CPU.

читати далі »

Лєбєдєва Юлія - Державницький сегмент наукових досліджень в Радянській Україні: від згортання до заборони

У статті зроблено вступну спробу опису розвитку та занепаду державницького напряму в українознавчих історичних дослідженнях за часів становлення Радянської України. Українська революція і державотворчі процеси 1917–1921 років супроводжувалися потужним розвитком українознавства як системи знань про Україну та українство, утвердженням у ньому державницького напряму. Цей процес з різною мірою інтенсивності тривав упродовж міжвоєнного періоду як на материковій Україні, так і в діаспорі. Державницький напрям українознавства належить до пріоритетних завдань наукового осмислення надбань науки самопізнання українського народу. Історіософію та теоретико-методологічну основу цього напряму складають визнання держави одним із головних рушіїв історичного й суспільного прогресу, зосередження уваги на дослідженні ролі державницького чинника у формуванні нації, утвердженні її ідентичності, захисті національних прав і свобод. Ключова роль в утвердженні державницького напряму в українознавстві належить історикам, насамперед тим, що сповідували державницьке розуміння історичного процесу.

Ключові слова: українознавство, державницький напрям, українська історіографія, історичний процес.

Государственнический сегмент научных исследований в Советской Украине: от сворачивания к запрету

В статье сделана вступительная попытка описания развития и упадка государственнического направления в украинознавческих исторических исследованиях во времена становления Советской Украины. Украинская революция и процессы становления государственного строя 1917–1921 годов сопровождались мощным развитием украинознавства как системы знаний об Украине и украинстве, утверждением в нём государственнического направления. Этот процесс с разной степенью интенсивности продолжался в течение межвоенного периода как на материковой Украине, так и в диаспоре. Государственническое направление украинознавства принадлежит к приоритетным заданиям научного осмысления приобретений науки самопознания украинского народа. Историософию и теоретико-методологическую основу этого направления составляют признание государства одним из главных двигателей исторического и общественного прогресса, сосредоточение внимания на исследовании роли государственнического фактора в формировании нации, утверждении ее идентичности, защите национальных прав и свобод. Ключевая роль в утверждении государственнического направления в украинознавстве принадлежит историкам, прежде всего тем, которые исповедовали государственническое понимание исторического процесса.

Ключевые слова: украинознавство, государственническое направление, украинская историография, исторический процесс.

Statist segment of scientific researches in Soviet Ukraine: from reduction to prohibition

Introductory attempt of development description and reduction of statist direction in historical researches of Ukrainoznavstvo during formation of Soviet Ukraine is made in the article. Ukrainian revolution and state creation processes of 1917-1921 were accompanied with powerful development of Ukrainoznavstvo as system of knowledge about Ukraine and Ukrainian people and with strengthening of statist direction there. This process with different measure of intensity lasted during interwar period both in Ukrainian mainland and in Diaspora. Statist direction of Ukrainoznavstvo belongs to priority tasks of scientific comprehension of Ukrainian people self-knowledge achievements of science. Historical philosophy and theoretical and methodological basis of this direction consists of recognition of state as one of the main movers of historical and social progress, concentration of attention on research of statist factor role in formation of nation, consolidation of its identity, defense of national right and freedom. Key role in strengthening of statist direction in Ukrainoznavstvo belongs to historians first of all those who professed statist understanding of historical process.

Key words: Ukrainoznavstvo, statist direction, Ukrainian historiography, historical process.

читати далі »

Газізова Олена - Діяльність політичних партій та громадських об’єднань у поліетнічному середовищі Криму

У статті проаналізовано діяльність впливових в Автономній Республіці Крим громадсько-політичних структур, створених за національною ознакою (насамперед організацій «проукраїнського» націонал-патріотичного спектра, меджлісу кримськотатарського народу та проросійських громадських організацій), що відбиває специфіку міжнаціональної ситуації в Криму. Самоорганізація етнічності активізується у взаємозв’язку з процесами виборів до органів влади та місцевого самоврядування. Поряд із культурним аспектом етнічного відродження дедалі виразніше проявляє себе його політичний вимір. Визначено високий рівень впливу провідних політичних сил на суспільно-політичну ситуацію в Автономній Республіці Крим.

Ключові слова: громадська організація, національно-етнічна група, міжнаціональний конфлікт.

Деятельность политических партий и общественных объединений в полиэтнической среде Крыма

В статье проанализирована деятельность влиятельных в Автономной Республике Крым общественно-политических структур, созданных по национальному признаку (в первую очередь организаций «проукраинского» национал-патриотического спектра, меджлиса крымскотатарского народа и пророссийских общественных организаций), что отражает специфику межнациональной ситуации в Крыму. Самоорганизация этничности активизируется во взаимосвязи с процессами выборов в органы власти и местного самоуправления. Наряду с культурным аспектом этнического возрождения все выразительнее проявляет себя его политическое измерение. Определен высокий уровень влияния ведущих политических сил на общественно-политическую ситуцию в Автономной Республике Крым.

Ключевые слова: общественная организация, национально-этническая группа, межнациональный конфликт.

Political party and public union activity in the Crimean political environment

Activity of influential Autonomous Republic of Crimea political and public structures, created by national quality (first of all the organizations of «Ukraine uphold» national patriotic spectrum, Crimean-Tatar majlis and Russia uphold public organizations) is analyzed in the article, which reflects the specific of international situation in Crimea. Ethnic self-organization activates in the interconnection with processes of elections to bodies of power and local self-government. Together with the cultural aspect of ethnic rebirth its political dimension is more expressively seen. High level of leading political forces influence onto social and political situation in Autonomous Republic of Crimea is determined.

Key words: public organization, national ethnic group, international conflict.

читати далі »

Іванець Андрій - Невдала спроба творення «уряду України» під патронатом білих (Початок у №3 (36). – 2010.)

У статті розглянута спроба Українського національного комітету на чолі з С.Моркотуном утворити під патронатом білих маріонетковий «уряд України» під час візиту у врангелівський Крим. Розкрито причини її невдачі та частково розглянуто взаємодію Правителя «Півдня Росії» П.Врангеля з іншими українськими політичними колами.

Ключові слова: «українське питання», український національний рух, Український національний комітет, УНР, білі, Правитель «Півдня Росії» і Головнокомандуючий Російською армією П.Врангель, С.Моркотун, С.Петлюра.

Неудачная попытка создания «правительства Украины» под патронатом белых

В статье рассмотрена попытка Украинского национального комитета во главе с С. Моркотуном создать под патронатом белых марионеточное «правительство Украины» во время визита во врангелевский Крым. Раскрыты причины ее неудачи и отчасти рассмотрено взаимодействие Правителя «Юга России» П. Врангеля с другими украинскими политическими кругами.

Ключевые слова: «украинский вопрос», украинское национальное движение, Украинский национальный комитет, УНР, белые, Правитель «Юга России» и Главнокомандующий Русской армией П. Врангель, С. Моркотун, С. Петлюра.

Unsuccessful attempt of creating of «Government of Ukraine» under protection of Whites

Attempt of Ukrainian national committee under the chief S. Morkotun to create puppet «Government of Ukraine» under protection of Whites during the visit to Vrangel’s Crimea is considered in the article. The causes of its failure are cleared up and interaction of the ruler of «the south of Russia» P. Vrangel with other Ukrainian Governmental circles is examined.

Key words: «Ukrainian question», Ukrainian national movement, Ukrainian national committee, Ukrainian National Rada, the Whites, the ruler of «southern Russia» and the leader of Russian army P. Vrangel, S. Morkotun, S. Petlyura.

читати далі »

Тарасов Андрій - «Спогади» Євгена Чикаленка як джерело з історії українського національного руху серед учнівства півдня України (кінець 70-х – 80-ті роки ХІХ століття)

У статті зроблено спробу охарактеризувати значення «Спогадів» Євгена Чикаленка як джерела з історії українського руху серед учнівства Півдня України наприкінці 70-х – у 80-ті роки ХІХ ст. Автор вказує, що Є. Чикаленко був не лише очевидцем, але й дослідником українського національного руху. Зокрема, у «Спогадах» визначені причини слабкості українського національного руху на Півдні України. Звертається увага на українофільську діяльність учнівства Єлисаветграда.

Ключові слова: Євген Чикаленко, учнівство, український національний рух, Південь України, громада.

«Воспоминания» Евгения Чикаленко как источник по истории украинского национального движения среди ученичества Юга Украины (конец 70-х – 80-е годы ХІХ столетия)

В статье сделана попытка охарактеризовать значение «Воспоминаний» Евгения Чикаленко как источника по истории украинского ученического движения на Юге Украины в конце 70-х – 80-е годы ХІХ века. Автор указывает, что Е.Чикаленко был не только очевидцем, но и исследователем украинского национального движения. В частности, в «Воспоминаниях» определены причины слабости украинского национального движения на Юге Украины. Обращено внимание на украинофильскую деятельность ученичества Елисаветграда.

Ключевые слова: Евгений Чикаленко, ученичество, украинское национальное движение, Юг Украины, громада.

Yevhen Chykalenko’s «The reminiscences» as source of history of Ukrainian national movement among pupil youth of South of Ukraine (end of 70’-80’s years of XIX century)

The author in his article makes an attempt to characterize the significance of Yevhen Chykalenko’s «The reminiscences» as a source of history of Ukrainian movement among the Ukrainians of the South of Ukraine in the end of 70’-80’s years of XIX century. The author also points that Yevhen Chykalenko was not only an eyewitness but also a researcher of the Ukrainian national movement. Besides, reasons of weak points of the Ukrainian national movement in the South of Ukraine were identified in «The reminiscences». Attention is paid on the Ukrainianphile activity of Elisavetgrad’s pupils’ youth.

Key words: Yevhen Chykalenko, pupils’ youth, Ukrainian national movement, South of Ukraine, community.

читати далі »

Петрук Володимир - Про хронологічну давнину «української спільноти»

У статті аналізується зв’язок терміна «українська спільнота» з поняттями «політична, територіальна та геополітична спільноти» на історичному інтервалі від Геродота і до сьогодні. Пропонується розширення історичної парадигми «Історії Руси-України» до «Історії Великої Скіфії–України». Акцент ставиться на територіальній та геополітичній спадкоємності.

Ключові слова: українська, скіфська, етнічна, поліетнічна, політична, геополітична спільноти.

О хронологической древности «украинской общности»

В статье анализируется связь термина «украинская общность» с понятиями «политическая, территориальная и геополитическая общности» на историческом интервале от Геродота и до сегодняшнего дня. Предлагается расширение исторической парадигмы «Истории Руси-Украины» до «Истории Великой Скифии–Украины». Акцент ставится на территориальной и геополитической преемственности.

Ключевые слова: украинская, скифская, этническая, полиэтническая, политическая, геополитическая общности.

About chronologic antiquity of «Ukrainian community»

Connection of term «Ukrainian community» with concepts «political, territorial and geopolitical community» on the historical interval from Herodotus till nowadays is analysed in the article. History paradigm extension is offered from «History of Rus-Ukraine» to «History of Great Scythia–Ukraine». Accent is put on territorial and geopolitical heritage.

Key words: Ukrainian, Scythian, ethnical, polytechnic, political, geopolitical community.

читати далі »

Школенко Дар’я - Співзвучність міфопоетичних мотивів Роберта Грейвса та Лесі Українки

У статті представлені загальні характеристики творчої спадщини видатного англійського поета Роберта Грейвса та геніальної поетеси українського народу Лесі Українки. Пропонується порівняння та аналіз поетичних творів крізь призму міфопоетичних уявлень творців. Автор мав на меті виявити своєрідні риси поетичної спадщини Лесі Українки та Роберта Грейвса, а також визначити особливості їхньої творчості в міфологічній перспективі. Знання оригінального використання міфологічного символу та образу у творчості англійського поета та української поетеси збагатить наше уявлення про особливості символіки та міфотворчості Роберта Грейвса та Лесі Українки.

Ключові слова: міф, символ, поетичний образ, вірш, код, драма, поема, мотив.

Созвучие мифопоэтических мотивов Роберта Грейвса и Леси Украинки

В статье представлены общие характеристики творческого наследия выдающегося английского поэта Роберта Грейвса и гениальной поэтессы украинского народа Леси Украинки. Предложен анализ поэтических произведений, их сравнение сквозь призму мифопоэтических представлений творцов. Автор имел целью выявление своеобразия поэтического наследия Леси Украинки и Роберта Грейвса, а также определение особенностей их творчества в мифологической перспективе. Знание оригинального использования мифологического символа и образа в творчестве английского поэта и украинской поэтессы обогатит наше представление об особенностях символики и мифотворчества Роберта Грейвса и Леси Украинки.

Ключевые слова: миф, символ, поэтический образ, стихотворение, код, драма, поэма, мотив.

The Consonance of the Poetic Views on Myth of Robert Graves and Lesya Ukrainka

Common characteristics of creative heritage of the famous English poet Robert Graves and «poetess of genius» of Ukrainian people Lesya Ukrainka are presented in the article. The analysis of poetic works and their comparison through the prism of myth poetic notions of the creators are proposed. The aim of the article is in the identification and demonstration of the originality of Lesya Ukrainka’s and Robert Graves’s poetic heritage and also in detection of their creation peculiarities in mythological perspective. The knowledge of the original usage of the mythological symbol and image in the creation of English poet and Ukrainian poetess will enrich our notion about peculiarities of symbolism and myth creation of Robert Graves and Lesya Ukrainka.

Key words: myth, symbol, poetic image, verse, code, drama, poem, motif and others.

читати далі »

Печеранський Ігор - Університетська філософія України XIX – початку XX століття: критико-історичний огляд (Початок у №2 (35). – 2010.)

У статті запропоновано критико-історичний огляд однієї з основних форм інституціалізації духовної культури України XIX – початку XX ст. – університетської філософії: по-перше, розкрито специфіку цієї галузі філософської культури, по-друге, представлена типологія основних центрів університетської думки на тлі соціокультурного та ідейно-теоретичного аналізу, по-третє, виокремлено передніх представників та оприлюднена їхня спадщина. Завдяки цьому вперше окреслена історико-філософська мапа становлення традиції філософських студій у вищих школах України означеного часу.

Ключові слова: філософська культура України XIX – початку XX ст., університетська філософія, Київ, Харків, Одеса, Ніжин.

Университетская философия Украины XIX – начала XX века: критико-исторический обзор

В статье осуществлён критико-исторический обзор одной из основных форм институционализации духовной культуры Украины XIX – начала XX в. – университетской философии: во-первых, раскрыта специфика сферы философской культуры, во-вторых, представлена типология основных центров философской мысли на фоне социокультурного и идейно-теоретического анализа, в-третьих, выделены видные представители и раскрыто их наследие. Благодаря этому впервые очерчена историко-философская карта становления традиции философских исследований в высших школах Украины указанного времени.

Ключевые слова: философская культура Украины XIX – начала XX в., университетская философия, Киев, Харьков, Одесса, Нежин.

University philosophy of Ukraine in XIX – beginning of XX century: historic and theoretic review

The article proposes critic and historic review of one of main shapes of spiritual culture of institutionalization in Ukraine of XIX – beginning of XX century which is called university philosophy. First is opening of this branch of philosophy culture specifics, second is presentation of typology of the main centers of philosophy conception on the field of social and culture and ideological and theoretical analysis, third is severance of main representatives and promulgation of their heritage. Due to this historic and philosophic map of formation of philosophy schools traditions in the high schools of Ukraine of determined period is traced for the first time.

Key words: philosophic culture of Ukraine in XIX – beginning of XX century, university philosophy, Kyiv, Kharkiv, Odesa, Nizhyn.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet