головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #2(43)
пошук по сайту
Калакура Ярослав - Методика опрацювання джерел і літератури в українознавчому дослідженні (Початок у №1 (42) – 2012.)

З’ясовуються методологічні та методичні засади джерельного та історіографічного забезпечення українознавчого дослідження. Акцентується увага на практичних рекомендаціях щодо бібліографічної роботи, з’ясування стану вивчення проблеми, її історіографії, вибору методів і способів пошуку та опрацювання джерел, у тому числі архівних, реферування літератури, підготовки відповідних компонентів наукового проекту: історіографічного та джерелознавчого.

Ключові слова: українознавство, методологія, методика, історіографія, бібліографія, література, джерела, джерелознавство, архіви, класифікація, археографія, Інтернет.

Методика работы с источниками и литературой в украинознавческом исследовании

Выясняются методологические и методические основы источникового и историографического обеспечения украинознавческого исследования. Акцентируется внимание на практических рекомендациях относительно библиографической работы, определения состояния изучения проблемы, ее историографии, выбора методов и способов поиска и изучения источников, в том числе архивных, реферирования литературы, подготовки соответствующих компонентов научного проекта: историографического и источниковедческого.

Ключевые слова: украинознавство, методология, методика, историография, библиография, литература, источники, источниковедение, архивы, классификация, археография, Интернет.

Methods of study of literature and sources in the Ukrainian research

They clear out methodological and conceptual source and historiography of Ukrainian study. Practical recommendations for bibliographic work, clarification of the study of problems of historiography, the choice of methods and ways to find and study of sources, including archival, abstracting literature, preparation of the components of a scientific project of historiography and primary sources are in focus.

Key words: Ukrainian, methodology, methodology, historiography, bibliography, literature, source, source, archives, classification, archeography, the Internet.

читати далі »

Токар Леонід - Наукові основи розвитку новітнього українознавства

У статті подаються роздуми автора, викладені ним у підготовленому до друку посібнику «Наукові основи українознавства».

читати далі »

Ільницький Василь - Використання репресивно-каральними органами повстанських родин в агентурно-оперативних заходах у Карпатському краї ОУН (1945 – 1950 рр.)

У статті вперше на основі невідомих та маловідомих документів досліджується проблема використання радянською адміністрацією сімей націоналістів в агентурних комбінаціях. Виокремлюються основні напрямки роботи репресивно-каральних органів. З’ясовано, що більшість цих заходів суперечила міжнародним конвенціям та загальнолюдській моралі. Автор довів, що ця форма боротьби спецорганів із націоналістами відігравала надзвичайно важливу роль. Висунуто твердження, що радянська влада вела боротьбу не лише із безпосередніми учасниками визвольного руху, але й з їхніми родинами.

Ключові слова: Карпатський край ОУН, визвольний рух, націоналісти, родини, репресивно-каральні органи.

Использование репрессивно-карательными органами повстанческих семей в агентурно-оперативных мероприятиях в Карпатском крае ОУН (1945 – 1950 гг.)

В статье впервые на основе неизвестных и малоизвестных документов исследуется проблема использования советской администрацией семей националистов в агентурных комбинациях. Выделяются основные направления работы репрессивно-карательных органов. Выяснено, что большинство этих мероприятий противоречили международным конвенциям и общечеловеческой морали. Автор доказал, что эта форма борьбы спецорганов с националистами играла очень важную роль. Выдвинуто утверждение, что советская власть вела борьбу не только с непосредственными участниками освободительного движения, но и с их семьями.

Ключевые слова: Карпатский край ОУН, освободительное движение, националисты, семьи, репрессивно-карательные органы.

Usage by repressive-punitive organs of rebel families in agential-strategical actions in the Carpathians OUN (1945 – 1950)

Based on unknown or little-known documents the problem of usage by soviet administration of nationalist families in agential combinations is researched for the first time. Main work direction of repressive-punitive organs is marked out. It if found that most of these measures contradict international conventions and public morality. The author proved that such form of struggle of special organs with nationalists played very important role. It is proposed that Soviet power struggled not only with direct participants of liberation movement but also with their families.

Key words: Carpathian OUN, liberation movement, nationalists, families, repressive-punitive organs.

читати далі »

Чирков Олег - Суспільно конфліктні теми історії України у Вікіпедії українською мовою та її русинським варіантом

Автор вивчив політику вікіпедичної спільноти щодо наповнення Вікіпедії знаннями на суспільно конфліктні теми та результати її практичного втілення у сегментах українською мовою та її русинським варіантом. Політика вікіпедичної спільноти, спрямована на безстороннє, нейтральне, неупереджене висвітлення різних наявних поглядів на певне явище, дає загалом позитивні результати. В українській Вікіпедії велика кількість статей містить знання з суспільно конфліктних тем історії України та сусідніх з нею країн, основна частина яких стосується різних сторін національно-визвольної боротьби українства та його відносин з Росією у минулому і сьогодні. У русинській Вікіпедії суспільно конфліктні теми про минуле українства ще належить представити.

Ключові слова: Україна, історія, знання, Вікіпедія, українська мова, конкуренція, конфлікт, безсторонність, нейтральність, неупередженість.

Общественно конфликтные темы истории Украины в Википедии на украинском языке и его русинском варианте

Автор изучил политику википедической общности относительно наполнения Википедии знаниями на общественно конфликтные темы и результаты ее практического воплощения в сегментах на украинском языке и его русинском варианте. Политика википедической общности, направленная на беспристрастное, нейтральное, непредубежденное освещение разных существующих взглядов на определенное явление, дает в целом положительные результаты. В украинской Википедии большое количество статей содержит знания по общественно конфликтным темам истории Украины и соседствующих с ней стран, основная часть которых касается разных сторон национально-освободительной борьбы украинства и его отношений с Россией в прошлом и нынче. В русинской Википедии общественно конфликтные темы о прошлом украинства еще предстоит осветить.

Ключевые слова: Украина, история, знания, Википедия, украинский язык, конкуренция, конфликт, объективность, нейтральность, непредвзятость.

Social conflict themes of Ukrainian history in Wikipedia in Ukrainian language and its Russian version

The author has studied the policy of Wikipedia community about filling it with knowledge on social conflict themes and results of its realization in the segment in Ukrainian language and its Russian version. Tue policy of Wikipedia community aimed at impartial, neutral and unprejudiced interpretation of different views on certain phenomenon, gives in whole positive results. In Ukrainian Wikipedia large amount of articles contains knowledge about social-conflict themes of Ukrainian history and bordering countries, main part of which concerns different sides of national liberation struggle of Ukrainians and its relationships with Russia in past and now. In Russian Wikipedia social conflict themes about the past of Ukrainians needs to be prospected.

Key words: Ukraine, history, knowledge, Wikipedia, Ukrainian language, competition, conflict, objectivity, neutrality, unprejudiced.

читати далі »

Слободян Лілія - Голодомор 1932–1933 років: історіографія питання

У статті висвітлено генезу історичних досліджень та збагачення історіографічної бази українознавства з історії голодомору-геноциду 1932–1933 років. Історіографічний процес дослідження голодомору 1932–1933 років розділено на два потоки: зарубіжний, у тому числі діаспорний, і вітчизняний (радянський та пострадянський). Розкрито роль західних дослідників у висвітленні питання голодомору в Україні. Розглянуто процес становлення історичних досліджень в СРСР та згодом в Україні. З’ясовано недостатньо висвітлені аспекти цієї проблеми з погляду українознавства.

Ключові слова: голодомор, геноцид, українознавство, історіографія, історіографічний процес, українознавчий вимір.

Голодомор 1932–1933 годов: историография вопроса

В статье освещен генезис исторических исследований и обогащения историографической базы украинознавства по истории голодомора-геноцида 1932–1933 годов. Историографический процесс исследования Голодомора 1932–1933 годов разделен на два потока: зарубежный, в том числе диаспорный, и отечественный (советский и постсоветский). Раскрыта роль западных исследователей в освещении вопроса голодомора в Украине. Рассмотрен процесс становления исторических исследований в СССР и впоследствии в Украине. Выяснены недостаточно освещенные аспекты этой проблемы с точки зрения украинознавства.

Ключевые слова: голодомор, геноцид, украинознавство, историография, историографический процесс, украинознавческое измерение.

Hololomor 1932-1933: Historiography question

Genesis of historical research and enrichment of historiography base of Ukrainian studies in history of famishment-genocide of 1932–1933 is shown. Historiographic process of 1932–1933 famishment research is divided into two flows: foreign, including diasporas, and native (Soviet and post-Soviet). The role of western researches in explaining of famishment question in Ukraine is revealed. Insufficiently explained aspects of this problem from the view of Ukrainian studies are cleared.

Key words: famishment, genocide, Ukrainian studies, historiography, historiography process, Ukrainian studies dimension.

читати далі »

Вичівський Павло - Відображення в польській та російській історіографіях соціально-економічного розвитку України в умовах незалежності

У статті на основі комплексного і всебічного аналізу порівнюються основні оцінки польських та російських істориків процесу соціально-економічного розвитку України після відновлення її незалежності. Методами історіографічної компаративістики висвітлено як спільні, так і відмінні погляди польських і російських істориків на наслідки економічних реформ в Україні, зокрема в паливно-енергетичному секторі економіки. Акцентується також увага на тому, що аналіз польської та російської історіографій соціально-економічного розвитку незалежної України засвідчує необхідність подальшого дослідження цієї проблеми в українській історичній науці та більш активного аргументованого спростування українськими науковцями різного роду інсинуацій з боку іноземних дослідників.

Ключові слова: історіографія, українська історіографія, польська історіографія, російська історіографія, економічний розвиток, незалежність України.

Отражение в польской и российской историографиях социально-экономического развития Украины в условиях независимости

В статье на основе комплексного и всестороннего анализа сравниваются основные оценки польских и российских историков процесса социально-экономического развития Украины после возобновления ее независимости. Методами историографической компаративистики освещены как общие, так и отличительные взгляды польских и российских историков на последствия экономических реформ в Украине, в частности в топливно-энергетическом секторе экономики. Также акцентируется внимание на том, что анализ польской и российской историографий социально-экономического развития независимой Украины свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования этой проблемы в украинской исторической науке и более активного аргументированного опровержения украинскими учеными разного рода инсинуаций со стороны зарубежных исследователей.

Ключевые слова: историография, украинская историография, польская историография, российская историография, экономическое развитие, независимость Украины.

Reflection of social and economical development of Ukraine in the conditions of independence in Polish and Russian historiography

Based on complex and detailed analysis main estimates of Polish and Russian historians of social-economical process of development of Ukraine after renewal of its independence are compared in the article. With the methods of historiography comparison common and different views of Polish and Russian historians on the consequences of economic reforms, especially in fuel-power sector of economy, in Ukraine are given. It is accented that analysis of Polish and Russian historiography of social-economical development of independent Ukraine testifies the necessity of further research of this problem in Ukrainian historical science and more argumentative confutation of different insinuations from foreign researchers by Ukrainian scientists.

Key words: historiography, Ukrainian historiography, Polish historiography, Russian historiography, economical development, Ukrainian independence.

читати далі »

Глушко Микола - Українці в російській армії під час першої світової війни

У статті досліджуються прояви самоідентифікації українських воїнів у російській армії протягом Першої світової війни. На початку конфлікту вони вважали себе частиною загальноімперського національного організму, але в ході війни відбувся процес пробудження української національної свідомості, кульмінаційним моментом якого стала українізація на фронтах. Українізовані частини виявилися одними з небагатьох підрозділів російської армії, яким вдалося зберегти боєздатність. Проаналізовано прецеденти взаємодії українців з Наддніпрянщини та Галичини і Буковини під час окупації краю російськими військами.

Ключові слова: Перша світова війна, самоідентифікація, російська армія, українізація, окупація, українське питання.

Украинцы в российской армии во время Первой мировой войны

В статье исследуются проявления самоидентификации украинских воинов в российской армии во время Первой мировой войны. В начале конфликта они считали себя частью общеимперского национального организма, но в ходе войны произошел процесс пробуждения украинского национального сознания, кульминацией которого стала украинизация на фронте. Украинизированные части оказались одними из немногих подразделений российской армии, которым удалось сохранить боеспособность. Проанализированы прецеденты взаимодействия украинцев с Надднепрянщины и Галиции, Буковины во время оккупации края русскими войсками.

Ключевые слова: Первая мировая война, самоидентификация, русская армия, украинизация, оккупация, украинский вопрос.

Ukrainians in Russian army during World War I

Displays of Ukrainian warriors in Russian army self-identification during World War I are researched in the article. At the beginning of the conflict they considered themselves a part of general imperial national organism, but during the war the process of Ukrainian national consciousness awaking happened, culmination of which became Ukrainization on fronts. Ukrainian units became one of not many subdivisions of Russian army, which managed to maintain fighting efficiency. Precedents of interaction of Ukrainians from Naddniprianshyna, Galychyna and Bukovyna during the occupation of the land by Russian army are analyzed.

Key words: World War I, self-identification, Russian army, Ukrainization, occupation, Ukrainian question.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet