головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
*** - «Енеїда Івана Котляревського: погляди з минулого і сьогодення»

На вічну пам'ять Котляревськом

читати далі »

Вернадськии В.І. - Українське питання і російське суспільство

До найуніверсальніших геніїв-Атлантів, на плечах яких тримається храм загальнолюдської цивілізації і культури, за всезагальним визнанням належить Володимир Вернадський – великий українець всім складом почуттів, мислення, життєдіяльності, перший президент Національної Академії Наук України, що органічно поєднав у дослідницькому методі аналіз, синтез, передбачення, прогноз, здобутки всіх галузей науки – природничої, суспільно-економічної, гуманітарної. Саме В.Вернадський рішуче наполягав на світових рівнях, але в рівновеликій мірі – на соціально-державних інтересах, пріоритетах та орієнтаціях науки, інтелігенції всіх сфер діяльності. Творець славнозвісної теорії Ноосфери, визначної найвидатнішим здобутком дотепер існуючої науки, Володимир Вернадський піднісся до висот і суспільно-гуманітарної сфери мислення, зокрема – до проблем українознавства, свідченням чого є і уміщувана далі стаття. Стаття-заповіт, що вражає не тільки фундаментальністю постановки проблеми та глибиною аналізу минулого, а й провіденційністю погляду в сучасне та майбутнє.

П.Кононенко

читати далі »

Кононенко Михайло - Сміливість подесятеряє сили (до ювілею М.І.Кибальчича)

Вдивляючись у темне Зоряне Небо, Микола мріяв-фантазував: от якби зробити таку ракетну установку, яку зарядити послідовно кількома зарядами, придумати пристрій, який підпалював би другий заряд, коли згоряє перший, а третій – від другого, то й до Місяця долетіти можна! Але чим більше зарядів, тим важчає ракетна установка, тим ще більше треба зарядів...

читати далі »

Мокренко А.Ю. - Лебідь – птаха велика, сильна і красива (до 100-річчя Бориса Гмирі)

У Лебедині є Лебедине озеро. Десь, кажуть, сімдесят чи й більше гектарів. Кругле, як око Природи, зір якого заглиблений у небеса. Правічні ліси підступили до самої води із своїми язичницькими богами...

читати далі »

Баранівський Василь - Філософсько-світоглядні особливості творчості Б.Гмирі

У статті філософсько-світоглядні особливості творчості Б.Гмирі розкриваються через аналіз змісту та характеру створених ним сценічних образів, виконаних творів, через усвідомлення епохи, у яку творив митець.

Ключові слова: любов до українського народу, велич українського професійного мистецтва, шанування досягнення культур інших народів, збагачення духовності свого народу.

Философско-мировоззренческие особенности творчества Б.Гмыри

В статье философско-мировоззренческие особенности творчества Б.Гмыри раскрываются через анализ содержания и характера созданных ним сценических образов, исполненных произведений, через осознание эпохи, в которую он творил.

Ключевые слова: любовь к украинскому народу, величие украинского профессионального искусства, уважение к достижениям культур других народов, обогащение духовности своего народа.

Philosophical and Ideological Peculiarities of B. Hmyria’s Creative Activity

In the article author examined philosophical and ideological peculiarities of Hmyria’s creative activity through analysis of his dramatic characters and performances, through comprehension of his epoch.

Key words: love to the Ukrainian people, greatness of the Ukrainian professional art, respect to achievements of culture of other people, enrichment of spirituality of people.

читати далі »

Качкан Володимир - Визволення... смертю (Ще одна постать у терновім вінку: Марія Крушельницька)

Усе, що сьогодні може пробитися до спраглих сердець через опубліковане про Марію Крушельницьку, – то лише нерозквітла ще уквітина пізнання історичної правди про всесвітньої сили трагедію української сім'ї-родини Крушельницьких-Левицьких. Ще на велетенському генеалогічному дереві цих двох родоводів – не один досі невпізнаний дослідниками й меланхолійними державотворцями забрунькований у високий талант плід, що його так дочасно висушила й знищила рука страшної системи, що, нарешті, з волі Всевишнього захлинулася у морі крові та олжі.

читати далі »

Салата Оксана - Іван Матвійович Стешенко (До 130-річчя від дня народження)

У статті висвітлено діяльність І. М. Стешенка як виразника інтересів та прагнень українського народу до створення національної освіти на посаді Генерального секретаря освіти ( 1917 – 1920 рр.).

Ключові слова: національна освіта, національне виховання, відродження, освітній процес, національна школа.

Иван Матвеевич Стешенко (к 130-летию со дня рождения)

В статье освещена деятельность И. М. Стешенко, как выразителя интересов и стремлений украинского народа к созданию национального образования, на должности Генерального секретаря образования (1917 – 1920 гг.).

Ключевые слова: национальное образование, национальное воспитание, возрождение, образовательный процесс, национальная школа.

Ivan Steshenko (to the 130th Anniversary from the Day of Birth)

In the article author examined activities of I. Steshenko, a Secretary State for Education in 1917-1920, as speaker of interests and wishes of the Ukrainian people for establishment of national education.

Key words: national education, revival, educational process, national school.

читати далі »

Кононенко Тарас - Г.С.Сковорода – приятель мудрості українського терену.

Автор у своїх розмислах звертається до поняття «філософ» і окреслює його в контексті українського психоетнічного терену. Це дає можливість розглянути творчість Г.Сковороди та й багатьох українських філософів, що нефілософічно укладаються у точно визначені межі науки історії філософії, в органічній єдності з дійсною основою поставання життя.

Ключові слова: теоретична парадигма українського терену, осередки мудрості, значення філософем, сродність справи, пошуки дійсної людини.

Г.С. Сковорода – друг мудрости украинской земли

Автор обращается к понятию «философ» и определяет его в контексте украинской психоэтнической территории. это дает возможность рассмотреть творчество Г. Сковороды и многих украинских философов в органическом единении с действительной основой восстания жизни.

Ключевые слова: теоретическая парадигма украинской территории, средоточия мудрости, значение философем, сродность дела, поиски действительного человека.

H. Skovoroda as Friend of Wisdom on the Ukrainian Land

In the article author appealed to the notion “philosopher” and determined it in the context of Ukrainian psychoethnical territory. That makes possible to examine creative heritage of Skovoroda and other Ukrainian philosophers in the integral unity with real basis of life.

Key words: theoretical paradigm of the Ukrainian territory, meaning of philosophemes, centers of wisdom.

читати далі »

Марушкевич Алла - Іван Огієнко і вітчизняна наука: епістолярні свідчення

У статті аналізуються епістолярні джерела, невідомі широкому загалу, що сприяє глибокому розкриттю основних аспектів життєдіяльності вченого, розкривають суть проблем його наукових пошуків.

Ключові слова: професійне становлення, наукова праця, історичні джерела, освітньо-педагогічна діяльність, духовна праця, майбутнє української науки.

Иван Огиенко и отечественная наука: эпистолярные свидетельства

В статье анализируются эпистолярные источники, неизвестные широкой общественности, что способствует глубокому раскрытию основных аспектов жизнедеятельности ученого, раскрывают суть проблем его научных поисков.

Ключевые слова: профессиональное становление, научный труд, исторические источники, образовательно-педагогическая деятельность, духовный труд, будущее украинской науки.

Ivan Ohiienko and Native Science: Epistolary Records

In the article author examined epistolary sources which are unknown to a wide public, serve for deep analysis of basic aspects of life of the scientist, and expose essence of problems of his scientific researches.

Key words: professional establishment, scientific work, historical sources, educational and pedagogical activity, spiritual work, future of the Ukrainian science.

читати далі »

Стецько Слава - Міжнародна політична діяльність Ярослава Стецька

Матеріали зі спогадами соратників і колег сл.п. Ярослава Стецька, працями дослідників з аналізом його діяльності й творчості ми відкриваємо розповіддю найближчої йому людини й найдостойнішого продовжувача його справи – шановної пані Слави Стецько.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet