головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Погребенник Володимир - Визначний українознавець Зенон Кузеля.

Автором висвітлено життєвий шлях і творча діяльність видатного українського вченого Зенона Кузелі. Проаналізовано основні напрями наукових зацікавлень дослідника – етнографічний, лексикографічний та бібліографічний, що гідно репрезентують історію українознавства ХХ ст.

Ключові слова: життєвий шлях, творча діяльність, український вчений Зенон Кузеля, етнографічний, лексикографічний та бібліографічний напрями, історія українознавства.

Выдающийся украиновед Зенон Кузеля

Автором освещён жизненный путь и творческая деятельность выдающегося украинского учёного Зенона Кузели. Проанализированы основные направления научных интересов исследователя – этнографическое, лексикографическое и библиографическое, которые достойно представляют историю украиноведения ХХ в.

Ключевые слова: жизненный путь, творческая деятельность, украинский учёный Зенон Кузеля, этнографическое, лексикографическое и библиографическое направления, история украиноведения.

Zenon Kuzelya, the Outstanding Scientist in Ukrainoznavstvo

In the article author examined life and creative activity of prominent Ukrainian scientific Zenon Kuzelya and analyzed main ethnographical, lexicographical and bibliographical scientific interests of the researcher which present history of Ukrainoznavstvo of the XX century.

Key words: life, creative activity, Ukrainian scientist Zenon Kuzelya, ethnographical, lexicographical and bibliographical directions, history of Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Зеленчук Іван - Українська нива життя. Шкрібляк Петро Васильович

Народився син Петро в родині Шкрібляків 2 січня 1933 р. у с.Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області. Його родина з діда-прадіда займалась полонинським господарством, а сам він став славним орачем і сіячем на ниві освіти, науки, культури...

читати далі »

Красій В. - Українознавча складова у вивченні предмета «гігієна тварин» у Національному аграрному університеті

Автор статті детально описує життєвий і творчий шлях видатного українського вченого, освітянина, громадського діяча Антона Калениковича Скороходька.

Ключові слова: Національний аграрний університет, доктор ветеринарних наук, професор Антон Каленикович Скороходько, засновник експериментальної зоогігієни, засновник першої ветеринарної наукової школи зоогігієністів.

Украиноведческий компонент в изучении предмета «Гигиена животных» в Национальном аграрном университете

Автор статьи детально описывает жизненный и творческий путь выдающегося украинского учёного, просветителя, общественного деятеля Антона Калениковича Скороходька.

Ключевые слова: Национальный аграрный университет, доктор ветеринарных наук, профессор Антон Каленикович Скороходько, основатель экспериментальной зоогигиены, основатель первой ветеринарной научной школы зоогигиенистов.

Component of Ukrainoznavstvo in Study of “Hygiene of Animals” in National Agrarian University

The author of the article described life and creative activity of prominent Ukrainian scientist, enlightener and public figure Anton Skorokhodko.

Key words: National Agrarian University, Doctor of Veterinary Science, Professor Anton Skorokhodko, founder of experimental zoo-hygiene, founder of the first veterinary scientific school of zoo-hygienists.

читати далі »

Вернудіна Ірина - Проблема творення художнього образу у трактаті Івана Франка “Із секретів поетичної творчості”

Автор статті досліджує науковий внесок українського письменника і вченого Івана Франка у вивчення природи й особливостей креативного процесу, унікальності поетичного сприйняття та уяви. Окремо приділено увагу поглядам І. Франка на суть і функції артистичної творчості і сугестивного впливу художніх творів на реципієнта.

Ключові слова: фундаментальні дослідження, підвалини художньої творчості, творчий процес, складнодинамічна реальність, енергія свідомості, інтуїтивний ефект, художній образ, поетична фантазія, особистість митця, сугестивний вплив

Проблема сотворения художественного образа в трактате Ивана Франка «Из секретов поэтического творчества»

Автор статьи исследует научный вклад украинского писателя и ученого Ивана Франко в изучение природы и особенностей креативного процесса, уникальности поэтического восприятия и воображения. Также уделено внимание взглядам И. Франко на суть и функции художественного творчества и суггестивного влияния произведений на реципиента.

Ключевые слова: фундаментальные исследования, основы художественного творчества, творческий процесс, многодинамическая реальность, энергия сознания, интуитивный эффект, художественный образ, поэтическая фантазия, личность художника, суггестивное влияние.

Problem of Creation of the Word Picture in Ivan Franko’s Tract “From the Secrets of Poetry”

The article is devoted to scientific contribution of Ukrainian writer and scientist Ivan Franko into research of nature and peculiarities of creative process, unique character of poetic perception and imagination. Author paid attention to Franko’s view of essence and functions of poetry and suggestive influence of works on recipient.

Key words: fundamental researches, basis of poetry, creative process, energy of consciousness, word picture, poetic fantasy, personality of artist, suggestive influence.

читати далі »

Малишевський Ігор - 60 років тому на фронті безвісти пропав першовідкривач місячної траси

У розпал бою, перебираючи задубілими на морозі пальцями тонкий телефонний дріт, він пішов у заметіль. Шукати обрив зв’язку. І — не повернувся. Немов розчинився в космічному просторі...

читати далі »

Сазоненко Ганна - "Зустріч" з Іваном Огієнком

Минуло десять років нашої незалежності, ми в ХХІ столітті. Чи маємо ми свою власну історію? Чи знаємо корені нашої культури? Який шлях пройшов наш народ, щоб стати нацією? І, яка в тому роль людини? Чи залежить від неї доля цілого народу та його майбутнє?..

читати далі »

Лопушанська Галина - У пошуках істини і благодаті

Потрясаюче глибока мисль загалом: люди стають великими тільки тоді, коли народ хоче їх мати, – і особливо в цих специфічних умовах – серед учасників науково-практичної конференції, присвяченої великому педагогові І.Огієнку, яку проводив Український гуманітарний ліцей Національного університету імені Тараса Шевченка...

читати далі »

Добровольський В’ячеслав - М.П.Кравчук – український математик

У статті здійснено огляд етапів життя видатного українського математика М.П. Кравчука і зазначено факти, які свідчать про дослідження його наукової й педагогічної діяльності.

Ключові слова: математика, термінологія, теорія, наука.

М. П. Кравчук – украинский математик

В статье осуществлен обзор этапов жизни выдающегося украинского математика М.П. Кравчука и указаны факты, которые свидетельствуют об исследованиях его научной и педагогической деятельности.

Ключевые слова: математика, терминология, теория, наука.

Ukrainian Mathematician M. Kravchuk

In the article author examined stages of life of the famous Ukrainian mathematician M. Kravchuk and presented the evidence of research of his scientific and pedagogical activities.

Key words: mathematics, terminology, theory, science.

читати далі »

Зінов’єв Володимир - Путівник у майбутнє

8-го лютого у великій вітальні столичного Будинку вчителя відбулася презентація книжки вченого-фітопатолога і громадського діяча Валерія Сніжка "Нариси з психоетнічної екології України". На відміну від всіляких бізнес-заходів з відповідним бомондом, квітами, заангажованою пресою й обов’язковим фуршетом, тут зібралася аудиторія науковців з різноманітних галузей, але так чи інакше прихильних до українознавства. Прикро, що в столиці не заведено заздалегідь інформувати громадськість про події такого ґатунку. І, на жаль, у тій вітальні майже не було молодих облич...

читати далі »

Руденко Юрій - Нові обрії українознавства

Рецензія на книжку Валерія Сніжка "Нариси з психоетнічної екології України." – К.: Веселка, 2001. – 334 с.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet