головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Мишанич Олекса - Довкола “Слова”

У статті відомого українського літературознавця О. Мишанича досліджується видатна пам’ятка давнього українського письменства «Слово о полку Ігоревім». З позицій літературної критики розвінчується гіпотеза американського вченого Е. Кенана про авторство «Слова», приписуваного чеському філософу-славісту Й. Домбровському. Доводиться оригінальність історичної пам’ятки на підставі документальних джерел.

Ключові слова: український літературознавець, давнє українське письменство, літературна критика, оригінальність історичної пам’ятки, документальні джерела.

Вокруг «Слова»

В статье известного украинского литературоведа А. Мишанича исследуется выдающаяся памятка давнего украинского писательства «Слово о полку Игореве». С позиций литературной критики развинчивается гипотеза американского учёного Э. Кенана об авторстве «Слова», которое приписывается чешскому философу-слависту И. Домбровскому. Доказывается оригинальность историчной памятки на основе документальных источников.

Ключевые слова: украинский литературовед, давнее украинское писательство, литературная критика, оригинальность исторической памятки, документальные источники.

Around “The Word”

The article is devoted to analysis of “Lay of Ihor’s Warfare”. O. Myshanych dispelled a hypothesis of American scientist E. Kenan who regarded Czech philosopher-Slavist I. Dombrovskyi as author of “Lay of Ihor’s Warfare”. Originality of the historical reminder is proved on the basis of documental sources.

Key words: theorist of literature, ancient Ukrainian literature, literary criticism, of originality of the historical reminder, documental sources.

читати далі »

Добровольський В’ячеслав - Михайло Васильович Остроградський (до 200-річчя з дня народження)

Стаття присвячена життю і творчості видатного українського математика М.В.Остроградського. Він проводив дослідження в галузі інтегрального числення.

Ключові слова: козацька старшина, будинок «для виховання бідних дворян», Харківський університет, навчання у Парижі, Академія прикладної математики у Петербурзі.

Михаил Васильевич Остроградский (К 200-летию со дня рождения)

Статья посвящена жизни и творчеству выдающегося украинского математика М.В.Остроградского. Он проводил исследования в области интегрального исчисления.

Ключевые слова: казацкая старшина, дом для воспитания бедных дворян, Харьковский университет, обучение в Париже, Академия прикладной математики в Петербурге.

Mykhailo Ostrohradskyi (to the 200th Anniversary of His Birth)

The article is devoted to life and creative activity of prominent Ukrainian mathematician M. Ostrohradskyi who carried out researches in the field of integral calculus.

Key words: cossack starshyna, house for education of poor nobles, Kharkiv University, study in Paris, Academy of Applied Mathematics Petersburg.

читати далі »

Сніжко Валерій - “Душу, тіло ми положим за свою свободу!”

Статтю присвячено видатному українському етнографу та ураїнознавцю Павлу Чубинському, який першим з українських вчених розпочав досліджувати психоетнічні та характеристичні особливості різних народів, які проживали спільно на етнічному українському терені.

Ключові слова: Павло Чубинський, етнографічне українознавство, вірш-гімн «Ще не вмерла Україна», композитор Михайло Вербицький, психоетнічні особливості та характерологічні риси українців.

«Душу, тело мы положим за свою свободу!»

Статья посвящена выдающемуся украинскому этнографу и украиноведу Павлу Чубинскому, который первым из украинских ученых начал исследовать психоэтнические и характеристические особенности разных народов, которые совместно проживали на этнической украинской территории.

Ключевые слова: Павел Чубинский, этнографическое украиноведение, стих-гимн «Еще не умерла Украина», композитор Михаил Вербицький, психоэтнические особенности и характеристические черты украинцев.

We’ll Lay Down Our Lives for Our Liberty!”

The article is devoted to prominent Ukrainian ethnographer Pavlo Chubynskyi. He was the first to research psychoethnical and characteristic features of different nations cohabiting ethnic Ukrainian territory.

Key words: Pavlo Chubynskyi, ethnographical Ukrainoznavstvo, composer Mykhailo Verbytskyi, psychoethnical and characteristic features of Ukrainians, Ukrainian anthem “Sche ne umerla Ukraina / Ukraine Has Not Yet Perished”.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet