головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #2(15)
пошук по сайту
Філіпчук Георгій - Національні і європейські виміри української педагогіки

Автор статті доводить, що входження нашої країни в європейське суспільство, в освітній простір через Болонський процес повинно водночас посилювати українознавчі цінності у змісті освіти. У Болонській і Сорбонській деклараціях зазначається, що національні особливості і загальні інтереси повинні взаємодіяти, взаємопосилюватися.

Ключові слова: національна культура, мовне багатство, етноцінності цінності і традиції, агресивний, депресивний стан української молоді, національні системи освіти, гуманітарна, суспільна складова змісту освіти

Национальные и европейские измерения украинской педагогики

Автор статьи доказывает, что в вхождение страны в европейское сообщество и в европейскую сферу просвещения через Болонский процесс требует одновременной актуализации украиноведческого компонента, укрепления украинских ценностей в самом содержании образования. В Болонской и Сорбонской декларациях подчеркивается, что национальные особенности и общие интересы должны теснее взаимодействовать, взаимоусиливаться.

Ключевые слова: национальная культура, богатство речи, етнонациональные ценности и традиции, агресивное, депресивное состояние украинской молодежи, национальные системы образования, гуманитарная, общественная составляющая содержания образования

National and European Measurings of Ukrainian Pedag

Author of the article proves that entrance of our country to European community and European sphere of education through the Bologna process requires both actualization of Ukrainian study component and strengthening of the Ukrainian values in the content of education. It is emphasized in Bologna and Sorbonna declarations that national features and general interests must be closer co-operated and intersthrengthened.

Key words: national culture, means of language, ethnonational values and traditions, agressive, depressive position of the Ukrainian youth, national systems of education, humanitarian, social constituent of content of education.

читати далі »

Сазоненко Ганна - І знову... інновації в Українському гуманітарному ліцеї

Авторка статті розповідає про досвід створення при Українському гуманітарному ліцеї “Партнер-клубу” до складу якого увійшли близько вісімнадцяти українських освітніх закладів, що розташовані як в Україні так і на пострадянському просторі. Мета “Партнер-клубу” – створення умов для індивідуального інтелектуально-креативного розвитку, засвоєння та поширення позитивного досвіду життєдіяльності та життєтворчості особистості,творення високодуховного, високоінтелектуального, високотехнологічного, інформаційно-спрямованого освітнього простору.

Ключові слова: інноваційний освітній проект, менеджмент, організація, майстер-класи, інформаційний бюллетень, педагогічна майстерня, модель успіху, імідж навчального закладу.

И сново…инновации в Украинском гуманитарном лицее

Автор статьи делится богатым опытом организации на базе Украинского гуманитарного лицея «Партнер клуба», членами которого стали восемнадцать учебных заведений, которые функционируют как в Украине, так и на всем постсоветском пространстве. Цель «Партнер клуба» – создание условий для индивидуального интеллектуально - креативного развития, усвоения и распространения новаторского опыта жизнедеятельности и творческой деятельности личности, формирование духовного, высокоинтеллектуального, высокотехнологического, информационно- направленного, образовательного пространства.

Ключевые слова: инновационный образовательный проект, менеджмент, организация, мастер - классы, информационный бюллетень, педагогическая мастерская, модель успешного развития, имидж учебного заведения.

New Innovations in Ukrainian Humanitarian Lyceum

Author of the article shares with rich experience of organization of «Partner Club» on the base of Ukrainian Humanitarian Lyceum. Its members are eighteen educational establishments of Ukraine and post-Soviet countries. The purpose of the «Partner club» is creation of conditions for individual intellectual and creative development, adoption and distribution of innovative experience of life and creative activities of personality, formation of spiritual, high intelligent, high technological and informational directed educational space

Key words: innovative educational project, management, organization, master is classes, news-letter, pedagogical workshop, model of successful development, image of educational establishment.

читати далі »

Базилевич В.Д. - Утвердження нової філософії економічної освіти як чинник інноваційного майбутнього України

На основі власного педагогічного та наукового досвіду автор статті обґрунтовує нову концепцію економічної освіти. На його думку, перехід до нової парадигми економічної освіти неможливий без рішучого подолання застарілих стереотипів та штампів минулого в організації навчально-виховного процесу, наповнення його інноваційним змістом, виходу на якісно нові параметри та стандарти підготовки висококваліфікованих фахівців.

Ключові слова: парадигма економічної освіти, інноваційний вплив знань, людський капітал, гуманізація соціально-економічних перетворень, інноваційна освіта, культура вищої школи.

Утверждение новой философии экономического образования как условие инновационного будущего Украины

На основании личного педагогического опыта автор статьи обосновывает новую концепцию экономического образования. По его мнению, переход к новой парадигме экономического образования невозможно осуществить без решительного преодоления застарелых стереотипов и штампов прошлого в организации учебно-воспитательного процесса, наполнения его новым инновационным содержанием, выходом на качественно новые параметры и стандарты подготовки высококвалифицированных специалистов.

Ключевые слова: парадигма экономического образования, инновационное влияние знаний, человеческий капитал, гуманизация социально-экономических преобразований, инновационная культура, культура высшей школы.

Establishment of New Philosophy of Economic Education as Factor of Innovative Future of Ukraine

On the basis of his personal pedagogical experience an author of the article proves new conception of economic education. He considers that transition to new paradigm of economic education is impossible without decisive overcoming of old stereotypes and stamps of the past in organization of eduactional process, without filling it with new innovative content, and without transition to new quality parameters and standards of preparation of highly skilled specialists.

Key words: paradigm of economic education, innovative influence of knowledge, human capital, humanization of socio-economic transformations, innovative culture, culture of higher school.

читати далі »

Яресько Людмила - Українознавство у вихованні національної гідності

У статті автор розповідає про восьмирічний досвід педагогічного колективу школи №252 у м.Києві в організації навчально-виховного процесу на основі українознавства, оновлення змістової основи освіти, запровадження прогресивних методів вивчення українознавства, виховання патріотично налаштованих, національно-свідомих громадян України.

Ключові слова: уроки з українознавства, духовні цінності молоді, національне виховання, формування української нації, національно-зорієнтована діяльність школи, історична місія української нації, національна освіта, професіоналізм, патріотизм.

Украиноведение в воспитании национального достоинства

В статье рассказывается о восьмилетнем опыте работы педагогического коллектива, школы №252 г. Киева, направленном на организацию учебно-воспитательного процесса на основе изучения украиноведения, наполнения соответствующим содержанием учебных предметов, внедрения прогрессивных методов изучения украиноведения, воспитание патриотически устремленных, национально-сознательных граждан Украины.

Ключевые слова: уроки изучения украиноноведения, духовные ценности молодежи, национальное воспитание, формирование украинской нации, ориентация школы на национальные ценности, национальное образование, профессионализм, патріотизм.

Ukrainian Study in Education of National Dignity

In the article author described eight-year experience of teachers of Kyiv school №252. Their work was directed on organization of educational process on the basis of study of Ukrainian study, filling educational subjects with the proper content, introduction of progressive methods of study of Ukrainian study science, education of patriotic and nationally conscious citizens of Ukraine

Key words: Ukrainian study lessons, spiritual values of youth, national education, formation of Ukrainian nation, direction of school to national values, national education, professionalism, patriotism.

читати далі »

Карпенко Наталя - Анкетування як метод соціолінгвістики (на матеріалах опитування школярів Полтавщини)

У статті пропонується аналіз стану функціонування української мови в середовищі учнівської молоді шляхом репрезентації масиву інформації непрямими запитаннями. Відстежуючи особливості побутування мови в певних вікових групах школярів, маємо на меті показати суспільству, яким чином сприймають мову учні, тим самим пропонуючи відповідні практичні дії з підтримки мови в освіті.

Анкетирование как метод социолингвистики

В статье предлагается анализ состояния функционирования украинского языка в среде ученической молодежи путем репрезентации массива информации непрямыми вопросами. Отслеживая особенности использования языка в определенных возрастных группах школьников, целью выступает намерение показать обществу, каким образом воспринимают язык ученики, тем самым предлагая соответствующие практические действия в поддержку языка в образовании.

Questionnaire as Method of Sociolinguistic

In the article author offered analysis of current state of Ukrainian among students through representation of information with indirect questions. The researcher discovered peculiarities of use of Ukrainian language in certain age groups of schoolchildren and described how students perceive a language. With this article the author offers proper practical activities to support language in the sphere of education.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet