головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #1(22)
пошук по сайту
Філіпчук Георгій - Освітньо-науковий пріоритет: держава і людина

У статті висвітлюються питання взаємозв’язків держави і людини в науково-освітній сфері, роль національно-культурних цінностей в сучасному соціосередовищі для виховання особистості, громадянськості та суспільна значущість якісної освіти в умовах глобалізаційних процесів

В статье освещается вопрос взаимосвязей государства и человека в научно-образовательной сфере, роль национально-культурных ценностей в современной социосфере для воспитания личности, гражданственности и общественная значимость качественного образований в условиях глобальных процессов.

The article discusses the questions that arise from interconnections and interactions between a person involved in the scientific and educational areas on one side, and their country and government on the other side. Next it discusses the role that national and cultural values play in the development of one's personality and patriotism in today's society. Last, the article reflects on the importance of high quality education in today's conditions so greatly influenced by globalization.

читати далі »

Панова Любов - Виховання людини культури у мунiципальному полiкультурному просторi

Метою даної публікації є спроба узагальнити теоретичні та практичні підходи у вирішенні проблеми виховання людини культури у полікультурному муніципальному просторі. Наводяться концептуальні основи, шляхи та механізми реалізації моделі інноваційного розвитку муніципальної освітньої системи в умовах поліетнічності і полікультурності.

Ключові слова: муніципальна освітня система, муніципальний полікультурний простір, культура, освіта, виховання.

Целью данной публикации является попытка обобщить теоретические и практические подходы в решении проблемы воспитания человека культуры в муниципальном поликультурном пространстве. Приведены концептуальные основы, пути и механизмы реализации модели инновационного развития муниципальной образовательной системы в условиях полиэтничности и поликультурности.

Ключевые слова: муниципальная образовательная система, муниципальное поликультурное пространство, культура, образование, воспитание.

The aim of the publication is an attempt to unite theoretical and practical approaches in solving the question of bringing up of a man of culture in the municipal polycultural environment. The conceptual basis, ways and mechanism of realization of the model of the innovative development of the educational system in a polyethnic and polycultural environment are described in the article.

Key words: municipal educational system, municipal multicultural space, culture, education, bringing up.

читати далі »

Козлов Анатолій - Українознавство у вищих школах Криворіжжя

У статті йдеться про стан і перші здобутки вищих навчальних закладів Криворіжжя в галузі розробок посібників і викладання українознавства. До статті додається авторська “Програма державного іспиту з українознавства” для студентів факультету української філології зі спеціальності “українська мова і література та українознавство”.

Ключові слова: вища школа, українознавство, методика викладання українознавства.

В статье идет речь о состоянии и первых результатах высших учебных заведений города Кривой Рог в отрасли разработки пособий и преподавания украиноведения. К статье приложена авторская «Программа государственного экзамена по украиноведению» для студентов факультета украинской филологии по специальности «украинский язык и литература и украиноведение».

Ключевые слова: высшая школа, украиноведение, методика преподавания украиноведения.

The article is devoted to the first achievements of higher educational institutions of Kryvyi Rig in the process of development of training aids and teaching Ukrainian study.

Key words: university, Ukrainian Studies, methods of teaching Ukrainian Studies.

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Підвищення кваліфікації з українознавства в новій освітній парадигмі (на прикладі досвіду Чернівецької області)

У статті на прикладі досвіду Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти окреслено основні напрями, проблеми та перспективи підвищення кваліфікації вчителів українознавства.

Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, підвищення кваліфікації, українознавство, базовий навчальний заклад.

В статье на примере опыта Черновицкого областного института последипломного педагогического образования проанализированы основные направления, проблемы и перспективы повышения квалификации учителей украиноведения.

Ключевые слова: последипломное педагогическое образование, повышение квалификации, украиноведение, базовое учебное заведение.

On the example of experience of regional institute of postgraduating pedagogical education in Chernivtsi basic directions, problems and perspectives of qualification’s increase of Ukrainian study teachers are outlined in the article.

Key words: postgraduating pedagogical education, increase of qualification, Ukrainian study, base educational establishment.

читати далі »

Шляхова Валентина - Компетентністний підхід до навчання перекладу

У статті подається аналіз навчального перекладу крізь призму компетентністного підходу, що дозволяє виділити у цій діяльності ряд таких компетентностей, які можуть бути застосовані у професійній діяльності студентів-гуманітаріїв. У статті подано шляхи формування мотиваційного компонента навчання, який може бути реалізований у системі завдань, що звернені до особистісних якостей студента, його емоційної сфери, спонукають до творчої діяльності.

Ключові слова: переклад, компетентністний підхід, мотиви навчання, особистість студента.

Анализ учебного перевода с позиций компетентностного подхода к обучению позволяет дифференцировать в этой деятельности группу таких компетентностей, которые будут востребованы в профессиональной деятельности студентов-гуманитариев. В статье определены пути формирования мотивационного компонента обучения, реализованного в системе заданий, обращенных к личностным качествам студента, его эмоциям, стимулирующих его творческий потенциал.

Ключевые слова: перевод, компетентностный подход, мотивы обучения, личность студента.

The analyses of educational translation through competentive approach allows us’to differentiate between a set of competences, which will be claimed in a professional activity of final-year students with liberal education. In the article the ways of forming the component of motives of study are defined. These ways are realszed by the system of tasks of self-developing character, which have an impact on a student’s emotional sphere and stimulate his or her creative potential.

Key words: competentive approach, motives of study, personality of a student.

читати далі »

Василевська Тетяна - Особистісні акценти у професійно-етичній освіті державних службовців

У статті розглядаються особливості та основні завдання професійно-етичної освіти, наголошується на необхідності нових акцентів в освіті державних службовців, пов’язаних з особистісно орієнтованим професійно-етичним навчанням.

Ключові слова: професійна етика державних службовців, особистість, професійно-етична освіта.

В статье рассматриваются особенности и основные задачи профессионально-этического образования, подчеркивается необходимость новых акцентов в образовании государственных служащих, связанных с личностно ориентированным профессионально-этическим обучением.

Ключевые слова: профессиональная этика государственных служащих, личность, профессионально-этическое образование.

In the article such problems of statistical estimation of test parameters as role, place, purposes and problems were examined. An author proved necessity of use of statistical methods in the process of testing in particular, Certification Examination of Levels of Language Proficiency in Ukrainian. The researcher offered brief review of Psychometric theories (Item Response Theory, Classical Test Theory, Random Sampling Theory and Theory of Generalizability).

Key words: professional ethics of public servants, personality, professionally ethics education.

читати далі »

Ковпік Світлана - Про посібник Сергія Єфремова «Українознавство»

У статті розглянуто принципи побудови посібника С.Єфремова “Українознавство” (1920) з точки зору технології структурування матеріалів сучасних посібників з українознавства.

Ключові слова: принцип, структура, посібник, українознавство.

В статье определены и систематизированы принципы построения пособия С. Ефремова «Украинознавство» (1920) с точки зрения технологии структурирования пособий по украиноведению.

Ключевые слова: принцип, структура, пособие, украиноведение.

In the article an author determined and systematized basic principles of construction of Sergiy Yefremov’s “Ukrainian Study” (1920) from the viewpoint of technology of construction of Ukrainian study textbooks.

читати далі »

Єрмашов Тарас - Покажчик Сергія Єфремова “Українознавство” та його значення для розвитку української національної освіти

У статті аналізується структура бібліографічного покажчика С. Єфремова “Українознавство”, історія його написання. Досліджується значення даного видання для українського суспільства, його вплив на рівень масової освіти.

Ключові слова: бібліографія, освіта, українознавство, національна самоідентифікація.

В статье анализируется структура библиографического указателя С. Ефремова “Украинознавство”, история его написания. Исследуется значение данного издания для украинского общества, его влияние на уровень массового образования.

Ключевые слова: библиография, образование, украиноведение, национальная самоидентификация.

The structure of Sergiy Efremov’s bibliographical index “Ukrainian study” and history of its creating is analyzed in the article. The meaning of this edition for the Ukrainian society and its influence to the level of mass education is investigated there.

Key words: bibliography, education, Ukrainian study, national self-identification.

читати далі »

ННДІУ - Міжнародного конкурсу з українознавства

читати далі »

Карпенко Володимир - Роль і місце статистичної обробки та інтерпретації результатів комп’ютерного тестування у моделі Сертифікації рівнів володіння українською мовою

У статті розглядаються питання статистичної обробки результатів тестування: роль, місце, цілі та завдання. Наводиться обґрунтування актуальності використання статистичних методів під час проведення тестування, зокрема в Сертифікації рівнів володіння українською мовою. Надається короткий огляд теорії виміру латентних якостей (Item Response Theory, класична теорія тестів, Random Sampling Theory та Theory of Generalizability).

Ключові слова: статистичний аналіз тесту, латентні якості, педагогічний вимір, класична теорія тестів, Раш, Бірнбаум.

В статье рассматриваются вопросы статистической обработки результатов тестирования: роль, место, цели и задачи. Приводится обоснование актуальности использования статистических методов при проведении тестирования, в частности Сертификации уровней владения украинским языком. Дается краткий обзор теорий измерения латентных качеств (Item Response Theory, классическая теория тестов, Random Sampling Theory и Theory of Generalizability).

Ключевые слова: статистический анализ теста, латентные качества, педагогические измерения, классическая теория тестов, Раш, Бирнбаум.

In the article such problems of statistical estimation of test parameters as role, place, purposes and problems were examined. An author proved necessity of use of statistical methods in the process of testing in particular, Certification Examination of Levels of Language Proficiency in Ukrainian. The researcher offered brief review of Psychometric theories (Item Response Theory, Classical Test Theory, Random Sampling Theory and Theory of Generalizability).

Key words: statistical estimation of test parameters, latent traits, educational assessment, Classical Test Theory, Rasch, Birnbaurm.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet