головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #4(37)
пошук по сайту
Воропаєва Тетяна - Вплив українознавства на формування національної ідентичності особистості в сучасному освітньому просторі

У статті проаналізовано засади становлення національної ідентичності українських студентів у контексті проблеми реформування вищої освіти в Україні. Розглянуто Європейську довідкову систему ключових компетентностей. Представлено основні результати та аналіз даних дослідження процесів трансформації національної ідентичності українських студентів. Обґрунтовується нова парадигма проектування стандартів вищої освіти.

Ключові слова: національна ідентичність, громадяни України, українознавство, ключові компетентності, нова парадигма проектування стандартів вищої освіти.

Влияние украинознавства на формирование национальной идентичности личности в современном образовательном пространстве

В статье проанализированы основы становления национальной идентичности украинских студентов в контексте проблемы реформирования высшего образования в Украине. Рассмотрена Европейская справочная система ключевых компетентностей. Представлены основные результаты и анализ данных комплексного исследования процессов трансформации национальной идентичности украинских студентов. Обосновывается новая парадигма проектирования стандартов высшего образования.

Ключевые слова: национальная идентичность, граждане Украины, украинознавство, ключевые компетентности, новая парадигма проектирования стандартов высшего образования.

Influence of Ukrainoznavstvo on formation of personality’s national identity in modern space of education

Development of national identity of Ukrainian students in context of the higher education reforming problems in Ukraine is analyzed. The author in her article analyzes the European reference framework of key competencies for lifelong learning. Transformation of national identity of Ukrainian students is analyzed. A new paradigm for designing standards of education is presented.

Key words: national identity, citizens of Ukraine, Ukrainoznavstvo, key competencies, new paradigm for designing standards of higher education.

читати далі »

Короб Антоніна - Українська видавнича справа у 50–60-х роках ХІХ століття (на прикладі створення навчальних посібників)

У статті розглянуто розвиток української видавничої справи 50–60-х років ХІХ ст. на прикладі створення навчальних посібників. Доведено, що активізація роботи видавничих осередків була синхронною розвиткові українських громад. Розглянуто низку виданих у цей час навчальних посібників, до створення яких значною мірою спонукала необхідність забезпечення україномовними навчальними виданнями недільних шкіл. У статті відслідковуються етапи створення книги – авторський, видавничо-поліграфічний, розповсюдження. Відзначено, що видання мали змістовну українознавчу складову, значна увага приділялася морально-етичним засадам.

Ключові слова: громада, навчальне видання, «Граматка», «Українська абетка», «Букварь южнорусскій», недільні школи, українознавча складова.

Украинское издательское дело в 50–60-х годах ХІХ столетия (на примере создания учебных пособий)

В статье рассмотрено развитие украинского издательского дела 50–60-х годов ХІХ ст. на примере создания учебных пособий. Доказано, что активизация работы издательских центров была синхронной развитию украинских громад. Рассмотрен ряд изданных в это время учебных пособий, к созданию которых в значительной мере побуждала необходимость обеспечения украиноязычными учебными изданиями воскресных школ. В статье рассмотрены этапы создания книги – авторский, издательско-полиграфический, распространения. Отмечено, что издания имели содержательную украинознавческую составляющую, значительное внимание уделялось морально-этическим принципам.

Ключевые слова: громада, учебное издание, «Граматка», «Українська абетка», «Букварь южнорусскій», воскресные школы, украинознавческая составляющая.

Ukrainian publishing in 50-th, 60-th of XIX-th century (based on exaples scool manuals creation)

Development of Ukrainian publishing in 50-th, 60-th of XIX-th century, based on school manuals development is researched in the article. It is proved, that publishing centers work activation was same as Ukrainian community development. Some of the manuals published in that time, the creation of which were prompted by necessity to provide Sunday schools with Ukrainian language school manuals, are observed. Book creation stages – author’s, publishing, expansion are traced. It is marked that publishers had meaningful component of Ukrainoznavstvo, great attention was given to moral and ethical basis.

Key words: Community, school publication, «Gramatka», «Ukrainian abetka», «South Russian Bukvar», Sunday schools, component of Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Небесна Зоряна - Сімейне виховання українців Бойківщини в системі гуманітарної освіти

У статті розглядаються соціально-історичні передумови виникнення бойківської педагогіки. Проаналізовано створені народом основні методи та прийоми сімейного виховання. Визначено тенденції, умови та функції формування прогресивних ідей та системи виховання бойків.

Ключові слова: бойківська сім’я, етнопедагогіка, методи сімейного виховання, сімейні традиції, система виховання.

Семейное воспитание украинцев Бойковщины в системе гуманитарного образования

В статье рассматриваются социально-исторические предпосылки возникновения бойковской педагогики. Проанализированы созданные народом основные методы и приемы семейного воспитания. Определены тенденции, условия и функции формирования прогрессивных идей и системы воспитания бойков.

Ключевые слова: бойковская семья, этнопедагогика, методы семейного воспитания, семейные традиции, система воспитания.

Family upbringing of Boikivshchyna Ukrainians in system of humanities education

The article deals with social and historical preconditions of the pedagogy formation in Boikivshchyna. Main methods and receptions of family upbringing which were created by people are analyzed. Tendencies, conditions and functions of progressive ideas formation and the system of Boyko education are defined.

Key words: the family of Boyko, ethnical pedagogy, methods of family upbringing, family traditions, system of upbringing.

читати далі »

Петрук Вікторія - Дистанційне навчання в загальноосвітніх закладах України

У статті аналізується досвід роботи Міжнародної української школи, що створена для реалізації права на повну загальну середню освіту громадян України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, шляхом дистанційної форми навчання. З’ясовуються проблемні поля дистанційної форми навчання з метою максимального усунення їх при впровадженні науково-педагогічного проекту «Дистанційне навчання учнів». Розглядаються нові напрямки роботи закладу у співпраці з ННДІУ. Пропонуються деякі фактори покращення якості надання освітніх послуг шляхом дистанційної форми навчання.

Ключові слова: дистанційне навчання учнів, Міжнародна українська школа, електронне анкетування.

Дистанционное обучение в общеобразовательных заведениях Украины

В статье анализируется опыт работы Международной украинской школы, созданной для реализации права на полное среднее образование граждан Украины, которые временно или постоянно проживают за границей, путем дистанционной формы обучения. Выясняются проблемные поля дистанционного обучения с целью максимального их исключения при внедрении научно-педагогического проекта «Дистанционное обучение учащихся». Рассматриваются новые направления работы данного заведения при сотрудничестве с ННИИУ. Предлагаются некоторые факторы повышения качества предоставления образовательных услуг путем дистанционной формы обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение учащихся, Международная украинская школа, электронное анкетирование.

The distance learning in the Ukrainian Comprehensive Schools

The article analyses the experience of the International School of Ukraine, which was established to realize the right to complete secondary education of Ukrainian citizens who are temporarily or permanently reside abroad by force of the distance learning. The purpose of this analysis is consider the problems of distance learning to maximize their exclusion at the introduction of scientific-pedagogical project «Distance learning of students» respectively to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 1231 from December 29, 2009 «The introduction of scientific-pedagogical project «Distance learning students»«. The article explores new areas of the work of this institution in collaboration with the NRIUS. It suggests some factors to improve the quality of educational services through the distance learning students.

Key words: distance learning of students, the International School of Ukraine, electronic survey.

читати далі »

Таровська Олена - Модернізація психолого-педагогічної підтримки навчально-виховного процесу за допомогою інтернет-технологій

У статті розглядаються шляхи застосування сучасних Інтернет-технологій для модернізації психологічної та методичної підтримки навчально-виховного процесу на базі науково-дослідного проекту «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів». Блок психолого-педагогічного консультування представлений як складова діагностично-концептуального етапу проведення експерименту з моделювання освітнього середовища. Автор наголошує, що реалізація завдань проекту має відкрити нові шляхи наближення системи освіти України до європейських стандартів, а використання Інтернет-технологій для реалізації завдань розвитку психологічної служби дасть змогу забезпечити доступність послуг у сфері психології і соціальної роботи не лише в Україні, а й за її межами.

Ключові слова: психологічний супровід, освітнє середовище, інноваційна модель, психологічна культура, європейські стандарти.

Модернизация психолого-педагогической поддержки учебно-воспитательного процесса с помощью Интернет-технологий

В статье рассматриваются возможности использования современных Интернет-технологий для модернизации психологической и методической поддержки учебно-воспитательного процесса на основе научно-исследовательского проекта «Образовательная среда зарубежных украинских учебных заведений». Блок психолого-педагогического консультирования представлен как составляющая дигностико-концептуального этапа проведения эксперимента по моделированию образовательной среды. Автор акцентирует внимание на том, что реализация заданий проекта может открыть новые пути приближения системы образования Украины к европейским стандартам, а использование Интернет-технологий для развития психологической службы даст возможность обеспечить доступность услуг в сфере психологии и социальной работы не только в Украине, но и за рубежом.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, учебная среда, инновационная модель, психологическая культура, европейские стандарты.

Modernization of psychological and pedagogical support of educational process by means of internet technologies

Ways of modern internet technologies use for modernization of psychological and methodical support of educational process on the base of research project «Educational environment of foreign Ukrainian educational institutions» are examined in the article. The unit of psychological and educational consulting is presented as component of diagnostic and conceptual stage of making of experiment in modeling of educational environment. The author accents that realization of the project tasks has to open new ways of Ukrainian education system approaching to European standards and using of internet technologies for realization of tasks of psychological service development will give an opportunity to secure accessibility of service in the sphere of psychology and social work not only in Ukraine but abroad too.

Key words: psychological accompaniment, educational environment, model of innovation, psychological culture, European standards.

читати далі »

Заболоцька Лідія - Роль просвітницької діяльності О. Павловича в розв’язанні мовної проблеми Закарпаття

У статті висвітлюється просвітницька діяльність відомого поета, педагога, громадського діяча Закарпаття О.І. Павловича.

Ключові слова: просвітницька діяльність, народність, гуманізм.

Роль просветительской деятельности А. Павловича в решении языковой проблемы Закарпатья

В статье рассматривается просветительская деятельность известного поэта, педагога, общественного деятеля Закарпатья А.И. Павловича.

Ключевые слова: просветительская деятельность, народность, гуманизм.

The role of enlightenment activity of O. Pavlovich in the Carpathian Ruthenia problem solution

The article concerns the educational activity of A. Pavlovich, the prominent poet, pedagogue and public figure of Carpathian Ruthenia region.

Key words: educational activity, national character, humanism.

читати далі »

Бойко Світлана - Особистість педагога в українознавчо-філософських дослідженнях

У статті на основі українознавчо-філософських досліджень розглянуто вклад педагогів у загальний контекст історії, розвиток культури, соціальних відносин, виховання молоді. Акцентується увага на тому, що Україна завжди славилася добрими, міцними педагогічними традиціями у вихованні високоосвічених людей, які займали високі посади в Москві, Польщі, інших країнах Європи і світу, особливо відзначаючись науково-педагогічними, дипломатичними, художніми талантами, співучістю, поетичністю натури тощо. Показано, що в працях сучасних учених-українознавців висвітлено невідомі та маловідомі імена українських педагогів, науковців, розкривається педагогічна діяльність сучасних педагогів-українознавців як на території України, так і поза її межами.

Ключові слова: особистість педагога, соціальні типи особистостей, видатні мислителі та педагоги, співвідношення людини і природи, культурні природні символи різних народів, учені-українознавці, українознавчо-філософські дослідження.

Личность педагога в украинознавческо-философских исследованиях

В статье на основе украинознавческо-философских исследований рассмотрен вклад педагогов в общий контекст истории, развития культуры, социальных отношений, воспитания молодежи. Акцентируется внимание на том, что Украина всегда славилась хорошими, крепкими педагогическими традициями в воспитании высокообразованных людей, которые занимали высокие должности в Москве, Польше, других странах Европы и мира, особенно выделяясь научно-педагогическими, дипломатическими, художественными талантами, певучестью, поэтичностью натуры и т.д. Указано, что в работах современных ученых-украинознавцев освещаются неизвестные и малоизвестные имена украинских педагогов, ученых, раскрывается педагогическая деятельность современных педагогов-украинознавцев как на территории Украины, так и за рубежом.

Ключевые слова: личность педагога, социальные типы личностей, выдающиеся мыслители и педагоги, соотношения человека и природы, культурные природные символы разных народов, ученые-украинознавцы, украинознавческо-философские исследования.

Pedagogue identity in Ukrainian studies philosophic researches

Based on Ukrainian studies philosophical researches the pedagogue contribution into general context of history, culture development, social relationships and youth upbringing is viewed in the article. The attention is stressed on the fact that Ukraine has always been famed for kind, strong educational traditions in highly educated people upbringing, which occupied important positions in Moscow, Poland and other European and world countries, specially distinguishing themselves with scientific and pedagogical, diplomatic, art, melodiousness, poetic character etc. It is shown that in works of modern Ukrainian studies scientists unknown and not popular names of Ukrainian pedagogues and scientists are given so as pedagogical activity of modern Ukrainian studies scientists on the territory of Ukraine and abroad is uncovered.

Key words: pedagogue identity, social types of identity, outstanding thinkers and pedagogues, human and nature correspondence, cultural nature symbols of different nations, Ukrainian studies scientists, Ukrainian studies philosophical researches.

читати далі »

Касян Людмила - Підсумки міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених – 2010

Співавтор

Олена Фєсік - науковий співробітник відділу філософії освіти та освітніх технологій ННДІУ

16 – 17 грудня 2010 р. у Національному науково-дослідному інституті українознавства МОН України відбувся ІІ Міжнародний конкурс з українознавства для студентів та молодих учених.

читати далі »

Чирков Олег - Загальноінститутський методологічний семінар

3 грудня 2010 р. в Національному науково-дослідному інституті українознавства відбулося засідання загальноінститутського методологічного семінару на тему «Новаційні тенденції в українознавстві».

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet