головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #2(43)
пошук по сайту
Фєсік Олена - VІ Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 класів

28–31 березня 2012 р. у Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії пройшов очний етап VІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів. Міжнародний конкурс з українознавства проводив Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, Української Всесвітньої Координаційної Ради (голова М.Ратушний), Західно-Української Асоціації «Спадщина України» (президент І.Квасниця), ПП «Інститут дерматокосметології доктора Ольги Богомолець» (головний лікар О.Богомолець, генеральний директор Л.Орєхова), спеціалізованої школи № 41 ім. З.К.Слюсаренка м. Києва (директор О.Онаць), НВП «Картографія» (директор Р.Сосса), видавництва «Джура» (директор В.Ванчура), видавництва «Махаон – Україна» (директор О.Погребний, головний редактор Л.Слабошпицька), Українського агентства інформації та друку «Рада» (генеральний директор І.Похиталюк), мережі парфумерно-косметичних магазинів «Л’Етуаль», «Брокард», «Бонжур».

читати далі »

Газізова Олена - Взаємодія дискурсів національної ідентичності та національної освіти в сучасному українознавстві (на матеріалі науково-дослідних робіт учасників VІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів)

У статті досліджено роль українознавства у формуванні національної ідентичності сучасної молоді в умовах незалежності України на матеріалі науково-дослідних робіт учасників VІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів. Розкрито необхідність актуалізації національного чинника в освітніх практиках, забезпечення пріоритетності національних ідеалів і цінностей у вихованні підростаючого покоління. Висвітлено значення української мови у процесі самоідентифікації громадян України.

Ключові слова: національна ідентичність, національна освіта, українознавство, українська мова.

Взаимодействие дискурсов национальной идентичности и национального образования в современном украинознавстве (на материале научно-исследовательских работ участников VІ Международного конкурса по украинознавству для учащихся 8–11 классов)

В статье исследована роль украинознавства в формировании национальной идентичности современной молодежи в условиях независимости Украины на материале научно-исследовательских работ участников VІ Международного конкурса по украинознавству для учащихся 8–11 классов. Раскрыта необходимость актуализации национального фактора в образовательных практиках, обеспечения приоритетности национальных идеалов и ценностей в воспитании подрастающего поколения. Освещено значение украинского языка в процессе самоидентификации граждан Украины.

Ключевые слова: национальная идентичность, национальное образование, украинознавство, украинский язык.

Interaction of national identity and national education discourses in modern Ukrainian studies (based on the materials of participant’s research works of VI Ukrainian studies international contest for pupils of 8–11 grades)

The role of Ukrainians in the formation of national identity of modern youth in the conditions of Ukrainian independence based on the materials of participant’s research works of VI Ukrainian studies international contest for pupils of 8–11 grades is researched. The necessity to actualize national factors in educational practices, ensuring the priority of national ideals and values in the upbringing of the growing generation is revealed. Significance of Ukrainian language in the process of Ukrainian citizens’ self-identification is shown.

Key words: national identity, national education, Ukrainian studies, Ukrainian language.

читати далі »

ННДІУВІ - КОНКУРСНІ ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНОЗНАВСТВА–2012

Робоча група в складі: керівник – Ірина КРАСНОДЕМСЬКА, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ члени групи: Тетяна ПРИСЯЖНА, науковий співробітник відділу цивілізаційного генезису України ННДІУВІ Олена ДЯКОВА, науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики ННДІУВІ наукове редагування: Петро КОНОНЕНКО, доктор філологічних наук, директор ННДІУВІ Ангеліна ПОНОМАРЕНКО, кандидат філологічних наук, завідувач відділу української філології ННДІУВІ

читати далі »

Головчак Павло - Борис Возницький – герой у битві з невблаганним часом

Катерина Колич- науковий керівник, учитель Української гуманітарної гімназії з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови м. Львова

(Скорочено. На жаль, стаття побачила світ уже після трагічної смерті Б.Г. Возницького.)

читати далі »

Кашпрук Марія - Незгасна свіча Валер’яна Поліщука (Скорочено)

Микола Жулинський - Науковий керівник – директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік НАНУ

читати далі »

Бойко Світлана - Науково-освітній проект «Міжнародний конкурс з українознавства для студентів та молодих учених»: підсумки за 2009 – 2011 роки

Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії має чималий досвід організації та проведення конкурсів з українознавства. У 2002 р. ним був започаткований науково-освітній проект «Всеукраїнський конкурс з українознавства» [4], у 2007 р. – науково-освітній проект «Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8 – 11 класів» [9], з 2009 р. набрав обертів науково-освітній проект «Міжнародний конкурс з українознавства для студентів та молодих учених» [2].

читати далі »

Довбня Ольга - Аналіз результатів опитування студентської молоді щодо рівня сформованості громадянської та політичної свідомості

У статті досліджується рівень сформованості громадянської та політичної свідомості у студентів Донбаської державної машинобудівної академії, з’ясовуються особистісні конструкти, якими молодь користується під час аналізу ознак власної громадянськості. Обґрунтовується висновок, що політична та громадянська свідомість студентської молоді перебувають на стадії формування, не є сталими, піддаються різним впливам й опосередковано відбиваються на поведінці та політичному виборі.

Ключові слова: анкетування, респонденти, громадянська свідомість, політична свідомість, громадянськість особистості, особистісні конструкти.

Анализ результатов опроса студенческой молодёжи относительно уровня сформированности гражданского и политического сознания

В статье исследуется уровень сформированности гражданского и политического сознания у студентов Донбасской государственной машиностроительной академии, выясняются личностные конструкты, которые молодежь использует во время анализа признаков собственной гражданственности. Обосновывается вывод, что политическое и гражданское сознание студенческой молодёжи находятся на стадии формирования, не являются устоявшимися, поддаются влиянию, опосредованно отражаются на поведении и политическом выборе.

Ключевые слова: анкетирование, респонденты, гражданское сознание, политическое сознание, гражданственность личности, личностные конструкты.

Student youth survey about the formation of civil and political consciousness results analysis

The formation level of civil and political consciousness among students of Donbas national machine-building academy is researched in the article. Personal constructs which is used be the youth during the personal citizenship signs analysis are cleared up. The conclusion that political and civil consciousness of student youth is one the formation stage, is not permanent, undergoes different influences and reflected on their behavior is proved.

Key words: questioning, respondent, civil consciousness, political consciousness, citizenship of personality, personal constructs.

читати далі »

Чмільова Світлана - Діяльність шкіл естетичного виховання в селах Черкаської області як чинник творчої самореалізації сільських дітей (1991 – 2010 рр.)

Статтю присвячено діяльності шкіл естетичного виховання в сільській місцевості Черкаської області в період незалежності України. Проаналізовано розвиток мережі навчальних закладів, виявлено суперечності й недоліки у змісті їхньої роботи. Підкреслено, що, незважаючи на проблеми досліджуваного періоду, сфера позашкільної мистецької освіти поступово переходила на більш якісний рівень розвитку: розширювалося коло спеціальностей, предметів, особлива увага приділялася вивченню народної культури. Обґрунтовано необхідність збереження мережі шкіл естетичного виховання на селі як центрів виховної роботи з дітьми, засобу формування в них естетичного світогляду, високих моральних якостей через навчання мистецтва.

Ключові слова: школа естетичного виховання, початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, позашкільна мистецька освіта, творча особистість, народна культура, мистецтво, самореалізація, село.

Деятельность школ эстетического воспитания в селах Черкасской области как фактор творческой самореализации сельских детей (1991–2010 гг.)

Статья посвящена деятельности школ эстетического воспитания в сельской местности Черкасской области в период независимости Украины. Проанализировано развитие сети учебных заведений, выявлены противоречия и недостатки в содержании их работы. Подчеркнуто, что, несмотря на проблемы исследуемого периода, сфера внешкольного художественного образования постепенно переходила на более качественный уровень развития: расширялся круг специальностей, предметов, особое внимание уделялось изучению народной культуры. Обоснована необходимость сохранения сети школ эстетического воспитания в селе как центров воспитательной работы с детьми, средства формирования у них эстетического мировоззрения, высоких моральных качеств посредством обучения искусству.

Ключевые слова: школа эстетического воспитания, начальное специализированное художественное учебное заведение, внешкольное художественное образование, творческая личность, народная культура, искусство, самореализация, село.

Aesthetic education schools activity in villages of Cherkasskiy region as a factor of art self-realization of village children

The article is dedicated to the aesthetic education schools activity in villages of Cherkasskiy region during the period of Ukrainian independence. Development of education institution network is analyzed. Antagonisms and limitations in their work content are reviled. It is stressed that despite the problems of the period researched, sphere of out-of-school art education is slowly moved into more quality level of development: special subject circle was increased, special attention was given to the education of national culture. The necessity of network preservation of aesthetic education schools in villages as centers of educational work with children, means of aesthetic world view formation and high moral qualities through art education is proved.

Key words: aesthetic education school, special elementary art educational institution, out-of-school art education, creative personality, national culture, art, self-realization, village.

читати далі »

Марчук Галина - Українознавство і математика в школі

У цій коротенькій заміточці я не претендую на глибоке вивчення проблем інтеграції українознавства і шкільної математики. Гадаю, ці дослідження під силу певному відділу Інституту українознавства, а не рядовому учителю-практику. Просто, хочу поділитися лише деякими своїми думками...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet