головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
НДІУ - Привітання учасникам конференції

Привітання учасникам Міжнародної науково-практичної конференції "Українознавство ХХІ ст.: нові підходи, критерії та завдання розвитку"

читати далі »

Набруско Віктор - Національний інформаційний простір: виклики і перспективи

доповідь Віктора Набруска, президента національної радіокомпанії України, секретаря національної спілки журналістів України

читати далі »

Калакура Ярослав - Новітнє українознавство в джерельному та історіографічному вимірах

У статті висвітлюються надбання українознавства як інтегрованої та міждисциплінарної системи знань про Україну та українство за період 1991–2008 років, аналізується внесок НДІУ та інших наукових інституцій у збагачення джерельної бази студій, оновлення їх методологічного інструментарію. Звернуто увагу на необхідність підвищення науково-теоретичного рівня праць, посилення їх зв’язку з сучасними суспільно-політичними і культурно-духовними процесами, впровадження результатів досліджень у практику державного будівництва та в систему освіти і виховання.

Ключові слова: українознавство, українознавчі інституції, методологія, джерельна база, історіографічне підґрунтя досліджень, навчальні комплекси.

Новейшее украиноведение в источниковом и историографическом измерениях

Освещаются достижения украиноведения как интегрированной и междисциплинарной системы знаний об Украине и украинстве за период 1991–2008 годов, анализируется вклад НИИУ и других научных институций в обогащение источниковой базы студий, обновление их методологического инструментария. Обращено внимание на необходимость повышения научно-теоретического уровня трудов, усиления их сзвязи с современными общественно-политическими и культурно-духовными процессами, внедрения результатов исследований в практику государственного строительства, в систему образования и воспитания.

Ключевые слова: украиноведение, украиноведческие институции, методология, источниковая база, историографическая основа исследований, учебные комплексы.

Newest Ukrainoznavstvo in Source and Historiography Measurings

The article tells about the achievements of ukrainoznavstvo as an integrated and inter disciplinary system of knowledges about Ukraine and ukrainians for period 1991–2008 years, analyzed contribution of NDIU and other scientific institutes to enriching of source base of studios, update of their methodological tool. Paid regard to necessity of increase of scientific- technological level of labours, strengthening their connections with modern social and political and cultural-spiritual processes, introductions of results of researches in practice of state building, in the system of education and education.

Key words: ukrainoznavstvo, institutes of ukrainoznavstvo, methodology, source base, historiography help of researches, educational complexes.

читати далі »

Обушний Микола - Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства

Співавтори:

Тетяна Воропаєва кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка,

Олександр Мостяєв кандидат філософських наук, старший науковий співробітник центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка

У статті аналізуються теоретико-методологічні засади сучасного українознавства. Бачення українознавства як інтегративної системи знань про Україну і українство дозволяє окреслити предметне поле цієї науки.

Ключові слова: українознавство, предметне поле, інтегративна парадигма.

Теоретико-методологические основы современного украиноведения

В статье анализируются теоретико-методологические основы современного украиноведения с позиций перехода к новому парадигмальному способу интерпретации сущности этой интегративной науки. Рассматривается предметное поле украиноведения.

Ключевые слова: украиноведение, предметное поле, междисциплинарная парадигма, интегративная парадигма.

Theoretical and methodological foundations of the modern Ukrainian study

The article investigates the problem of theoretical and methodological foundations of the modern Ukrainian study from the positions of transition to a new paradigmatic way of interpretation of this integral scienc. The subject sphere of Ukrainian study are considered.

Key words: Ukrainian study, subject sphere, intradiscipline paradigm, integral paradigm.

читати далі »

Недюха Микола - Ризики вітчизняного освітнього простору

Доповідь Миколи Недюхи, доктора філософських наук, професора, провідного спеціаліста НДІУ

читати далі »

Лукашенко Віктор - Засадничі аспекти загальнодержавної сертифікації рівнів володіння українською мовою та українознавством

Зроблено висновок про застосування в освіті України зовнішнього стандартизованого тестування на загальнодержавному рівні. Сформульовані проблемні питання, визначені можливі напрямки вдосконалення української моделі зовнішнього моніторингу на прикладі розроблюваної моделі сертифікації рівнів володіння українською мовою та українознавством.

Ключові слова: сертифікація, стандартизовані тести, зовнішній моніторинг освіти, лінгводидактичне тестування.

Принципиальные аспекты общегосударственной сертификации уровней владения украинским языком и украиноведением

Сделан вывод о применении внешнего стандартизированного тестирования в образовании Украины на общегосударственном уровне. Сформулированы проблемные вопросы, определены возможные направления совершенствования украинской модели внешнего мониторинга на примере разрабатываемой модели общегосударственной сертификации уровней владения украинским языком и украиноведением.

Ключевые слова: сертификация, стандартизированные тесты, внешний мониторинг образования, лингводидактическое тестирование.

Principal aspects of general state certification of levels of language proficiency in Ukrainian and Ukrainian science

The conclusion is made about application of external standardized testing in Ukrainian education at the state level. On the example of the model of general state Certification of Levels of Language Proficiency in Ukrainian and Ukrainian science the most problematic aspects are discovered and defined possible directions of optimizing the Ukrainian model of standardized testing.

Key words: certification, standardized tests, external monitoring of education, language testing.

читати далі »

Мацюк Галина - Українознавчий зміст категорії «свідомий вплив на розвиток мови»

У статті розкрито політичний та лінгвістичний компоненти у змісті соціолінгвістичного поняття «свідомий вплив на розвиток мови», для аналізу якого використано ілюстративний матеріал про українську дійсність 20–¬40-х років минулого століття. Політичним компонентом є різновиди мовної політики щодо української мови, лінгвістичним – чинник лінгвістичної свідомості, який виявляє опосередкований (у дескриптивних дослідженнях) та безпосередній (у прескриптивних працях) впливи мовознавців на функції мови у суспільстві.

Ключові слова: українознавство, соціолінгвістика, мовознавча традиція в радянській Україні, мовознавча традиція за межами УРСР, мовна політика, функції української мови в суспільстві.

Украиноведческое содержание категории «сознательное влияние на развитие языка»

Статья раскрывает политический и лингвистический компоненты в содержании социолингвистического понятия «сознательное влияние на развитие языка», для анализа которого используется иллюстративный материал об украинской действительности 20–40-х годов прошлого столетия. Политический компонент представляют разновидности языковой политики относительно украинского языка, лингвистический компонент – фактор лингвистического сознания, который вскрывает опосредованное (в дескриптивных исследованиях) и непосредственное (в прескриптивных работах) влияние лингвистов на функции языка в обществе.

Ключевые слова: украиноведение, социолингвистика, лингвистическая традиция в советской Украине, лингвистическая традиция за пределами УССР, языковая политика, функции украинского языка в обществе.

The Content of the Category Conscious Influence on Language Development

The article expands on political and linguistic components in the content of sociolinguistic notion conscious influence on language development. The materials on Ukrainian reality from the 20ies to 40ies of the last century were used for analysis. The political component consists of the varieties of language policy towards the Ukrainian language, the linguistic one is the factor of linguistic consciousness, which discloses mediated (in descriptive research) and non-mediated (in prescriptive works) influence of linguists on the functions of the language in the society.

Key words: Ukrainian studies, sociolinguistics, linguistic tradition in Soviet Ukraine, linguistic tradition outside the USSR, language policy, function of the Ukrainian language in the society.

читати далі »

Гнатюк Лідія - Українська мова та її історія очима західноєвропейських лінгвістів XXI століття, або міфи і правда про українську мову в Європі (на матеріалі німецькомовних видань)

У статті зроблено огляд німецькомовних праць західноєвропейських лінгвістів XXI ст., присвячених українській мові та її історії. Показано найбільш прикрі випадки неправильного тлумачення феномена української мови та викривлення її історії.

Ключові слова: українська мова, історія української мови, походження української мови, західноєвропейська лінгвістика XXI ст.

Украинский язык и его история глазами западноевропейских лингвистов XXI века, или мифы и правда об украинском языке в Европе (на материале немецкоязычных изданий)

В статье дается обзор немецкоязычных публикаций западноевропейских лингвистов XXI века, посвященных украинскому языку и его истории. Показаны наиболее досадные случаи неправильного толкования феномена украинского языка и искажения его истории.

Ключевые слова: украинский язык, история украинского языка, происхождение украинского языка, западноевропейская лингвистика XXI ст.

Ukrainian language and its history seen by west-european linguists of the XXI century or the myths and truth about Ukrainian language in Europe (on the basis of German publications)

The article gives the review of German publications of west-european linguists of the XXI century dedicated to Ukrainian language and its history. The article displays the most annoying cases of incorrect interpretation of the phenomenon of Ukrainian language and the distortion of its history.

Key words: Ukrainian language, the history of Ukrainian language, the origin of Ukrainian language, west-european linguistics of the XXI century.

читати далі »

Дробноход Микола - Про проблему «національного» в українському державотворенні

доповідь Миколи Дробнохода, президента АН ВШ України, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки

читати далі »

Фігурний Юрій - Проблеми дослідження української етнічної історії у контексті українознавства

У статті аналізуються проблеми дослідження української етнічної історії у контексті українознавства.

Ключові слова: Україна, український народ, українська етнічна історія, українознавство.

Проблемы исследования украинской этнической истории в контексте украиноведения

В статье анализируются проблемы исследования украинской этнической истории в контексте украиноведения.

Ключевые слова: Украина, украинский народ, украинская этническая история, украиноведение.

Problems of Research of the Ukrainian Ethnic History in the Context of Ukrainian Studies

In the article an author analyzed problems of research of the Ukrainian ethnic history in the context of Ukrainian studies.

Key words: Ukraine, Ukrainian people, Ukrainian ethnic history, Ukrainian studies.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet