головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Зеленчук Іван - Жива історія Гуцульщини у спогадах столітніх гуцулів

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ

У статті наведено запис спогадів столітніх гуцулів, виконаний під час українознавчих експедицій в Гуцульському регіоні України. О. Данилюк і М. Зітинюк згадали про пережиті ними важкі життєві випробування двома світовими війнами, про велику силу духу, що допомогла їм все подолати. Вони зберегли давній гуцульський уклад життя. Глибока духовність, жорсткий природний відбір, успадковане довголіття, життя у високогір’ї Карпат, постійна праця в гірському господарстві, дерев’яна хата, народне вбрання і натуральне харчування – це тільки окремі елементи цілісної системи гармонійного життя і праці столітніх гуцулів, яку мають досліджувати фахівці.

Ключові слова: Гуцульський регіон України, українознавчі експедиції, столітні гуцули.

Живая история Гуцульщины в воспоминаниях столетних гуцулов

В статье приведена запись воспоминаний столетних гуцулов, сделанная во время украинознавческих экспедиций в Гуцульском регионе Украины. А. Данилюк и М. Зитынюк упомянули о пережитых ими тяжелых жизненных испытаниях двумя мировыми войнами, о великой силе духа, которая помогла им все преодолеть. Они сохранили старый гуцульский уклад жизни. Глубокая духовность, жесткий естественный отбор, унаследованное долголетие, жизнь в высокогорье Карпат, постоянный труд в горном хозяйстве, деревянная хата, народные костюмы и натуральное питание – это только отдельные элементы целостной системы гармоничной жизни и труда столетних гуцулов, которую должны исследовать специалисты.

Ключевые слова: Гуцульский регион Украины, украинознавческие экспедиции, столетние гуцулы.

Livе history of Hutsulshchyna in the memories of hundred-year hutsuls

The article describes the recording of memories of hundred-year hutsuls made during expeditions of Ukrainznavstvo in Hutsul region of Ukraine. O. Daniluk and M. Zitinyuk referred to experiences of serious life-testing by two world wars, the great strength of spirit, which helped them to survive. They kept the old Hutsul way of life. Deep spirituality, hard natural selection, inherited longevity, life in the highlands of the Carpathians, permanent work in the mining sector, a wooden hut, traditional costumes and a natural food are only elements of an integrated system of harmonious living and working of old hutsuls, that should be researching by specialists.

Key words: Hutsul region of Ukraine, expedition of Ukrainoznavstvo, hundred-year hutsuls.

читати далі »

Лєбєдєв Вадим - Бердичівська земля в історико-регіональних дослідженнях ХІХ–ХХ століть

В статті визначається стан дослідження Бердичівського краю в наукових працях ХІХ–ХХ ст., з’ясовуються повнота та репрезентативність джерельного забезпечення зазначеної проблеми. Також на основі аналізу історіографічних джерел висвітлюються місце і роль історико-регіональних досліджень в прогресі історичної науки Польщі, Росії, України, з’ясовується вплив зарубіжних історіографічних праць про Бердичівщину на розвиток українознавчих історичних досліджень. Разом з тим у пропонованій статті проводиться характеристика наукового потенціалу досліджень землі Бердичівської та робиться вступна спроба історіографічного опису праць про Бердичівський край.

Ключові слова: Бердичівський край, наукові дослідження, історіографічний опис, краєзнавчий рух.

Бердичевская земля в историко-региональных исследованиях ХІХ–ХХ веков

В статье определяется состояние исследования Бердичевского края в научных работах ХІХ–ХХ веков, выясняется полнота и репрезентативность исходных обеспечения указанной проблемы. Также на основе анализа историографических источников освещено место и роль историко-региональных исследований в прогрессе исторической науки Польши, России, Украины, выясняется влияние зарубежных историографических работ о Бердичевщине на развитие украинознавческих исторических исследований. Вместе с тем в предлагаемой статье дается характеристика научного потенциала исследований земли Бердичевской и делается вступительная попытка историографического описания работ о Бердичевском крае.

Ключевые слова: Бердичевский край, научные исследования, историографическое описание, краеведческое движение.

Berdychiv land in historic and regional researches of XIX-XX сenturies

The article determines the status of Berdychiv land research in the scientific works of XІX–XX century, completeness and representativity of indicated problem source securing is turned out. Also on the basis of historiography sources analysis scene and role of historic and regional researches in the progress of Polish, Russian, Ukrainian etc. historic science is cleared up; influence of foreign historiography works about Berdychiv region on the development of historic researches of Ukrainoznavstvo is turned out. At the same time in proposed work characteristic of the researches of Berdychiv land analysis is conducted and introductory attempt of historiography description of the works is made.

Key words: Berdychiv region, scientific researches, Historiographic description, movement of regional ethnography.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet