головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Зеленчук Ярослав - Новоутворене озеро Криве на Гуцульщині

В історії природи Українських Карпат було багато паводків, які карпатські горяни називають «потопами» або «катастрофами». Катастрофічними в Карпатському регіоні вважають паводки 1736, 1832, 1927, 1969 і 2008 років. Про перші два існують тільки окремі письмові згадки в архівах. Про два наступні, сліди яких збереглися на території Гуцульщини до наших днів, є набагато більше письмових джерел та спогадів очевидців, які ми записали під час українознавчої експедиції «Гуцульська річка Чорний Черемош» влітку 2007 р. [1].

читати далі »

Зеленчук Іван - Організація і методика проведення учнівських українознавчих експедицій загальноосвітніми навчальними закладами Гуцульського регіону України

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ

У статті розглянуто організацію і методику проведення учнівських українознавчих експедицій загальноосвітніми навчальними закладами Гуцульського регіону України.

Ключові слова: Гуцульський регіон України, освіта, учнівські українознавчі експедиції, загальний опис сільського населеного пункту.

Организация и методика проведения ученических украинознавческих экспедиций общеобразовательными учебными заведениями Гуцульского региона Украины

В статье рассмотрены организация и методика проведения ученических украинознавческих экспедиций общеобразовательными учебными заведениями Гуцульского региона Украины.

Ключевые слова: Гуцульский регион Украины, образование, ученические украинознавческие экспедиции, общее описание сельского населенного пункта.

Organization and methodology of student expeditions of Ukrainoznavstvo running by general educational institutions of Hutsul region of Ukraine

Organization and methodology of student expeditions of Ukrainoznavstvo running by general educational institutions of Hutsul region of Ukraine is considered in the article.

Key words: Hutsul region of Ukraine, education, student expeditions of Ukrainoznavstvo, general description of village community.

читати далі »

Зеленчук Іван - Спогади Михайла Зузяка – українця, котрий в числі перших брав участь у боях Другої світової війни

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ

В історії західних областей України періоду 1939–1945 років є одна важлива специфічна особливість. Вона полягає в тому, що до 1939 р. Західна Україна була під владою Польщі, і українські військовослужбовці, які служили в Польській армії, вже з 1 вересня 1939 р. взяли участь у боях з фашистськими військами в Другій світовій війні (на боці Польщі). Українці, які в той час жили в іншій частині України – УРСР, потрапили на Другу світову війну набагато пізніше – 22 червня 1941 р...

читати далі »

Істоміна Надія - Переселення вихідців з українських губерній на Ставропольщину у ХVІІІ–ХІХ ст. (за результатами українознавчої експедиції)

У статті подано аналітичний огляд літератури, що висвітлює проблему переселення вихідців з українських губерній на територію Ставропольщини (період до ХІХ ст.), за результатами українознавчої експедиції на Північний Кавказ.

Ключові слова: етнос, міграція, малороси, етнічна асиміляція, козаки, ідентифікація.

Переселение выходцев из украинских губерний на Ставропольщину в ХVІII – XIX веках (по результатам украинознавческой экспедиции)

В статье представлен аналитический обзор литературы по проблеме переселения выходцев из украинских губерний на территорию Ставропольского края (период до ХІХ в.) по итогам украинознавческой экспедиции на Северный Кавказ.

Ключевые слова: этнос, миграция, малоросы, этническая ассимиляция, казаки, идентификация.

MIGRATION OF EMIGRANTS FROM UKRAINIAN PROVINCES TO STAVROPOL REGION IN XVIII – XIX CENTURIES (on results of Ukrainian study expedition)

Analytic viewing of literature about problems of migration of the emigrants from Ukrainian provinces to Stavropol region (period till XIX century) on results of the Ukrainian study expedition to North Caucasus is presented in the article.

Key words: ethnos, migration, maloroses, ethnic assimilation, cossaks, identification.

читати далі »

Зеленчук Іван - Жива історія Гуцульщини у спогадах столітніх гуцулів

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ

У статті наведено запис спогадів столітніх гуцулів, виконаний під час українознавчих експедицій в Гуцульському регіоні України. О. Данилюк і М. Зітинюк згадали про пережиті ними важкі життєві випробування двома світовими війнами, про велику силу духу, що допомогла їм все подолати. Вони зберегли давній гуцульський уклад життя. Глибока духовність, жорсткий природний відбір, успадковане довголіття, життя у високогір’ї Карпат, постійна праця в гірському господарстві, дерев’яна хата, народне вбрання і натуральне харчування – це тільки окремі елементи цілісної системи гармонійного життя і праці столітніх гуцулів, яку мають досліджувати фахівці.

Ключові слова: Гуцульський регіон України, українознавчі експедиції, столітні гуцули.

Живая история Гуцульщины в воспоминаниях столетних гуцулов

В статье приведена запись воспоминаний столетних гуцулов, сделанная во время украинознавческих экспедиций в Гуцульском регионе Украины. А. Данилюк и М. Зитынюк упомянули о пережитых ими тяжелых жизненных испытаниях двумя мировыми войнами, о великой силе духа, которая помогла им все преодолеть. Они сохранили старый гуцульский уклад жизни. Глубокая духовность, жесткий естественный отбор, унаследованное долголетие, жизнь в высокогорье Карпат, постоянный труд в горном хозяйстве, деревянная хата, народные костюмы и натуральное питание – это только отдельные элементы целостной системы гармоничной жизни и труда столетних гуцулов, которую должны исследовать специалисты.

Ключевые слова: Гуцульский регион Украины, украинознавческие экспедиции, столетние гуцулы.

Livе history of Hutsulshchyna in the memories of hundred-year hutsuls

The article describes the recording of memories of hundred-year hutsuls made during expeditions of Ukrainznavstvo in Hutsul region of Ukraine. O. Daniluk and M. Zitinyuk referred to experiences of serious life-testing by two world wars, the great strength of spirit, which helped them to survive. They kept the old Hutsul way of life. Deep spirituality, hard natural selection, inherited longevity, life in the highlands of the Carpathians, permanent work in the mining sector, a wooden hut, traditional costumes and a natural food are only elements of an integrated system of harmonious living and working of old hutsuls, that should be researching by specialists.

Key words: Hutsul region of Ukraine, expedition of Ukrainoznavstvo, hundred-year hutsuls.

читати далі »

Лєбєдєв Вадим - Бердичівська земля в історико-регіональних дослідженнях ХІХ–ХХ століть

В статті визначається стан дослідження Бердичівського краю в наукових працях ХІХ–ХХ ст., з’ясовуються повнота та репрезентативність джерельного забезпечення зазначеної проблеми. Також на основі аналізу історіографічних джерел висвітлюються місце і роль історико-регіональних досліджень в прогресі історичної науки Польщі, Росії, України, з’ясовується вплив зарубіжних історіографічних праць про Бердичівщину на розвиток українознавчих історичних досліджень. Разом з тим у пропонованій статті проводиться характеристика наукового потенціалу досліджень землі Бердичівської та робиться вступна спроба історіографічного опису праць про Бердичівський край.

Ключові слова: Бердичівський край, наукові дослідження, історіографічний опис, краєзнавчий рух.

Бердичевская земля в историко-региональных исследованиях ХІХ–ХХ веков

В статье определяется состояние исследования Бердичевского края в научных работах ХІХ–ХХ веков, выясняется полнота и репрезентативность исходных обеспечения указанной проблемы. Также на основе анализа историографических источников освещено место и роль историко-региональных исследований в прогрессе исторической науки Польши, России, Украины, выясняется влияние зарубежных историографических работ о Бердичевщине на развитие украинознавческих исторических исследований. Вместе с тем в предлагаемой статье дается характеристика научного потенциала исследований земли Бердичевской и делается вступительная попытка историографического описания работ о Бердичевском крае.

Ключевые слова: Бердичевский край, научные исследования, историографическое описание, краеведческое движение.

Berdychiv land in historic and regional researches of XIX-XX сenturies

The article determines the status of Berdychiv land research in the scientific works of XІX–XX century, completeness and representativity of indicated problem source securing is turned out. Also on the basis of historiography sources analysis scene and role of historic and regional researches in the progress of Polish, Russian, Ukrainian etc. historic science is cleared up; influence of foreign historiography works about Berdychiv region on the development of historic researches of Ukrainoznavstvo is turned out. At the same time in proposed work characteristic of the researches of Berdychiv land analysis is conducted and introductory attempt of historiography description of the works is made.

Key words: Berdychiv region, scientific researches, Historiographic description, movement of regional ethnography.

читати далі »

Зеленчук Іван - Концепційні основи експедиційного українознавства

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ

У статті розглянуто наукові основи сучасної концепції експедиційного українознавства.

Ключові слова: експедиційне українознавство, концепція, методика, джерельна база, фактографічні матеріали.

Концептуальные основы экспедиционного украинознавства

В статье рассмотрены научные основы современной концепции экспедиционного украинознавства.

Ключевые слова: экспедиционное украинознавство, концепция, методика, источники информации, фактографические материалы.

Conceptual bases of expedition Ukrainoznavstvo

Scientific bases of modern conception of expedition Ukrainoznavstvo are given in the article.

Key words: expedition Ukrainoznavstvo, conception, methodology, sources of information, factual materials.

читати далі »

Зеленчук Іван - Освітній етносоціальний проект «Школа гірського сільського господарства на Гуцульщині»

У статті представлено освітній етносоціальний проект «Школа гірського сільського господарства на Гуцульщині».

Ключові слова: Українські Карпати, Гуцульщина, гірське сільське господарство гуцулів, початкова аграрна освіта.

Образовательный этносоциальный проект «Школа горного сельского хозяйства на Гуцульщине»

В статье представлен образовательный этносоциальный проект «Школа горного сельского хозяйства на Гуцульщине».

Ключевые слова: Украинские Карпаты, Гуцульщина, горное сельское хозяйство гуцулов, начальное аграрное образование.

Educational ethnosocial project «School of mountain agriculture in Hutsul region»

Educational ethnosocial project «School of mountain agriculture in Hutsul region» is presented in the article.

Key words: Ukrainian Carpathians, Hutsul region, mountain agriculture of hutsuls, primary agricultural education.

читати далі »

Рибарук Оксана - Хата-музей кінофільму «Тіні забутих предків»

У статті досліджено історію створення на Гуцульщині Хати-музею кінофільму «Тіні забутих предків».

Ключові слова: Гуцульщина, «Тіні забутих предків», актори-аматори, музей.

Хата-музей кинофильма «Тени забытых предков»

В статье исследована история создания на Гуцульщине Хаты-музея кинофильма «Тени забытых предков».

Ключевые слова: Гуцульщина, «Тени забытых предков», актеры-любители, музей.

Hut-museum of film «Shadows of Forgotten Ancestors»

History of creation Hut-museum of film «Shadows of Forgotten Ancestors» in Hutsul region is investigated in the article.

Key words: Hutsul region, «Shadows of Forgotten Ancestors», amateur actors, museum.

читати далі »

Зеленчук Ярослав - Будівництво астрономо-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван Чорногірський

У статті викладено результати українознавчого експедиційного дослідження будівництва астрономо-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван Чорногірський. Показано, що природний ресурс Українських Карпат разом із людським ресурсом Гуцульщини були тією важливою українською вітчизняною базою, котра забезпечила її успішне спорудження. Доводиться також, що руїни будинку обсерваторії на горі Піп Іван є своєрідною «Гуцульською Пірамідою» – унікальною спільною пам’яткою історії і будівельної культури України і Польщі.

Ключові слова: Українські Карпати, гора Піп Іван, українознавча експедиція.

Строительство астрономо-метеорологической обсерватории на горе Поп Иван Черногорский

В статье изложены результаты украинознавческого экспедиционного исследования строительства астрономо-метеорологической обсерватории на горе Поп Иван Черногорский. Показано, что природный ресурс Украинских Карпат вместе с человеческим ресурсом Гуцульщины были той важной украинской отечественной базой, которая обеспечила ее успешное сооружение. Подтверждается также, что руины дома обсерватории на горе Поп Иван являются своеобразной «Гуцульской Пирамидой» – уникальным совместным памятником истории и строительной культуры Украины и Польши.

Ключевые слова: Украинские Карпаты, гора Поп Иван, украинознавческая экспедиция.

Building of astronomical and meteorological observatory on the Pope Ivan chornogirskyi hill

Results of Expedition research of Ukrainoznavstvo about building of astronomical and meteorological observatory on the pope Ivan Chornogirskyi hill. It is demonstrated that nature resource of Ukrainian Carpathians with human resource of Hutsul region was that important Ukrainian national base which provided its successful building. It is proved too that ruins of the observatory house on the pope Ivan Chornogirskyi hill are the original «Hutsul pyramid» which is a unique monument of history and building culture of both Ukraine and Poland.

Key words: Ukrainian Carpathians, Pope Ivan hill, expedition of Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet