головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Сніжко Валерій - Практичний метод наукового українознавства – експедиційне українознавство

Співавтор

Любов Отрошко - науковий співробітник відділу природи та психології етносу ННДІУ

У статті йдеться про експедиційне українознавство як практичний метод дослідження українського соціоприродного довкілля. Особливу увагу приділено застосуванню екскурсійного українознавства як підготовчого етапу експедиційного українознавства, що дозволяє, спираючись на природо-звичаєві та буттєво-сутнісні традиції українців, досліджувати психоетнічні особливості населення будь-якого регіону України. Розглянуто підготовчий етап українознавчої наукової експедиції до Гуцульщини, який враховує природні особливості цього географічного регіону та буттєво-сутнісні, естетично-ужиткові й вікові характеристики населення. Аналітичне узагальнення отриманої інформації було здійснене за допомогою психофілософського підходу до експедиційного українознавства.

Ключові слова: Природа, природне довкілля, соціоприродне довкілля, інвайронментальний рівень свідомості, психофілософський підхід, експедиційне українознавство, опитувальник, польовий щоденник, природна символіка.

Практический метод научного украинознавства – экспедиционное украинознавство

В статье речь идёт об экспедиционном украинознавстве как о практическом методе исследования украинской социоприродной среды. Особое внимание уделено применению экскурсионного украинознавства как подготовительного этапа экспедиционного украинознавства, что позволяет, опираясь на психоэтнические особенности населения любого региона Украины, исследовать соответствующие обычаю природные и бытийно-сущностные традиции украинцев. Рассмотрен подготовительный этап украинознавческой научной экспедиции на Гуцульщину, который учитывает природные особенности этого географического региона, бытийно-сущностные, эстетически-бытовые и возрастные характеристики населения. Аналитическое обобщение полученной информации осуществлено с помощью психофилософского подхода к экспедиционному украинознавству.

Ключевые слова: Природа, природная среда, социоприродная среда, инвайронментальный уровень сознания, психофилософский подход, экспедиционное украинознавство, опросник, полевой дневник, природная символика.

Scientific Ukrainoznavstvo practical method – expedition Ukrainoznavstvo

The article is telling about expedition Ukrainoznavstvo as practical method of Ukrainian social environment research. Big attention is given to excursion Ukrainoznavstvo application as preparatory stage of expedition Ukrainoznavstvo, which can, based on natural-custom and existence-essence traditions of Ukrainians, research psycho-ethnical population features of any region of Ukraine. Scientific expedition of Ukrainoznavstvo preparation stage to Hutsulshyna, which takes into consideration natural features of this geographical region so as existence- essence, aesthetical-applied and lifetime characteristics of population are viewed. Analytical generalization of information given was made with the help psycho-philosophical approach to expedition Ukrainoznavstvo.

Key words: Nature, natural environment, social and nature environment, environmental level of consciousness, psycho-philosophical approach, expedition Ukrainoznavstvo, questionnaire, field diary, natural symbolic.

читати далі »

Сніжко Валерій - Практичний метод наукового українознавства – експедиційне українознавство (Початок у № 4 (37). – 2010.)

Співавтор

Любов Отрошко - науковий співробітник відділу природи та психології етносу ННДІУ

У статті йдеться про експедиційне українознавство як практичний метод дослідження українського соціоприродного довкілля. Особливу увагу приділено застосуванню екскурсійного українознавства як підготовчого етапу експедиційного українознавства, що дозволяє, спираючись на природо-звичаєві та буттєво-сутнісні традиції українців, досліджувати психоетнічні особливості будь-якого регіону України. Розглянуто підготовчий етап українознавчої наукової експедиції до Гуцульщини, який враховує природні особливості цього етногеографічного регіону та буттєво-сутнісні, естетично-ужиткові й вікові характеристики населення. Аналітичне узагальнення отриманої інформації було здійснене за допомогою психофілософського підходу до експедиційного українознавства.

Ключові слова: Природа, природне довкілля, соціоприродне довкілля, інвайронментальний рівень свідомості, психофілософський підхід, експедиційне українознавство, опитувальник, польовий щоденник, природна символіка.

Практический метод научного украинознавства – экспедиционное украинознавство

В статье речь идёт об экспедиционном украинознавстве как практическом методе исследования украинской социоприродной среды. Особое внимание уделено применению экскурсионного украинознавства как подготовительного этапа экспедиционного украинознавства, что позволяет, опираясь на психоэтнические особенности населения любого региона Украины, исследовать соответствующие обычаю природные и бытийно-сущностные традиции украинцев. Рассмотрен подготовительный этап украинознавческой научной экспедиции на Гуцульщину, который учитывает природные особенности этого географического региона, бытийно-сущностные, эстетически-бытовые и возрастные характеристики населения. Аналитическое обобщение полученной информации осуществлено с помощью психофилософского подхода к экспедиционному украинознавству.

Ключевые слова: Природа, природная среда, социоприродная среда, инвайронментальный уровень сознания, психофилософский подход, экспедиционное украинознавство, опросник, полевой дневник, природная символика.

Scientific Ukrainoznavstvo practical method – expedition Ukrainoznavstvo

The article is telling about expedition Ukrainoznavstvo as practical method of Ukrainian social environment research. Big attention is given to excursion Ukrainoznavstvo application as preparatory stage of expedition Ukrainoznavstvo, which can, based on natural-custom and existence-essence traditions of Ukrainians, research psycho-ethnical population features of any region of Ukraine. Scientific expedition of Ukrainoznavstvo preparation stage to Hutsulshyna, which takes into consideration natural features of this geographical region so as existence- essence, aesthetical-applied and lifetime characteristics of population are viewed. Analytical generalization of information given was made with the help psycho-philosophical approach to expedition Ukrainoznavstvo.

Key words: Nature, natural environment, social and nature environment, environmental level of consciousness, psycho-philosophical approach, expedition Ukrainoznavstvo, questionnaire, field diary, natural symbolic.

читати далі »

Зеленчук Іван - Концепція експедиційного українознавства

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ

В статті викладено концепцію експедиційного українознавства на прикладі Гуцульського регіону України. Вона ґрунтується на наукових роботах учених ННДІУ та практичному досвіді організації підготовки і проведення українознавчих експедицій в Гуцульському регіоні України. Основи концепції організації та методики проведення наукових українознавчих експедицій передбачають певну послідовність виконання емпірично-теоретичних українознавчих досліджень наукових задач і проблем. Основне завдання сучасного експедиційного українознавства полягає у зборі, обробці і зберіганні експедиційного фактичного матеріалу та одержанні на його основі емпірично-теоретичних наукових результатів. Становлення і розвиток експедиційного українознавства цілком відповідає меті українознавства ХХІ ст., орієнтованого на творення нового наукового знання та його практичного застосування в закладах освіти й культури України.

Ключові слова: Україна, Гуцульщина, експедиційне українознавство, концепція, методика, джерельна база, фактичні матеріали.

Концепция экспедиционного украинознавства

В статье изложена концепция экспедиционного украинознавства на примере Гуцульского региона Украины. Она основывается на научных работах ученых ННИИУ и практическом опыте организации подготовки и проведения украинознавческих экспедиций в Гуцульском регионе Украины. Основы концепции организации и методики проведения научных украинознавческих экспедиций предусматривают определенную последовательность выполнения эмпирически-теоретических украинознавческих исследований научных задач и проблем. Основное задание современного экспедиционного украинознавства заключается в сборе, обработке и хранении экспедиционного фактического материала и получении на его основе эмпирически-теоретических научных результатов. Становление и развитие экспедиционного украинознавства полностью отвечает цели украинознавства ХХІ в., ориентированного на создание нового научного знания и его практического использования в образовательных и культурных учреждениях Украины.

Ключевые слова: Украина, Гуцульщина, экспедиционное украинознавство, концепция, методика, источники информации, фактические материалы.

Conception of expedition ukrainoznavstvo

Conception of expedition Ukrainoznavstvo on the example of Hutsul region of Ukraine is presented in the article. It is based on the scientific works of NRIU scientists and practical experience of the preparation organization and realization of Ukrainoznavstvo expeditions in Hutsul region of Ukraine. The bases of organization conception and the methodology of scientific expeditions of Ukrainoznavstvo realization provide definite sequence of empiric and theoretical researches of Ukrainoznavstvo, scientific problems and questions to solve realization. The main task of modern expedition Ukrainoznavstvo is to collect, to treat and to reserve expedition practical material and to receive empiric and theoretical scientific results on its base. Formation and development of expedition Ukrainoznavstvo wholly meets the aim of Ukrainoznavstvo of XXI century which is oriented to creation of new scientific knowledge and its practical usage in educational and cultural institutions of Ukraine.

Key words: Ukraine, Hutsul region, expedition Ukrainoznavstvo, conception, methodology, source base, practical materials.

читати далі »

Зеленчук Іван - Гнів Чорногори

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділення «Філія Гуцульщина» ННДІУВІ

Під час проведення пошуково-дослідницької українознавчої експедиції на Гуцульщині ми кілька разів зустрілися із старожилом села Криворівня (присілок Березово) Білоголовим Дмитром Іллічем, котрий народився 1924 р. і тривалий час жив у далекому підчорногірському селі Бистрець (присілок Сегельба)...

читати далі »

Шкрібляк Петро - Роль наукових експедицій у системі досліджень проблем українознавства

У системі досліджень проблем українознавства на сучасному етапі розбудови Української незалежної держави особлива роль належить науковим експедиціям...

читати далі »

Проців Олег - Видатний український природознавець Максиміліан Новицький

Сівавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділення "Філія Гуцульщина" ННДІУВІ

У статті досліджується життя і наукова діяльність видатного українського вченого-зоолога, ентомолога та іхтіолога, професора Ягеллонського університету Максиміліана Новицького. Він активно займався проблемами охорони природи Галичини, став автором першого у світі закону про охорону природи Галичини, який був прийнятий Галицьким сеймом у 1868 р.

Ключові слова: Україна, Польща, Галичина, Максиміліан Новицький, природодослідник, мисливство і рибальство, Ягеллонський університет.

Выдающийся украинский природовед Максимилиан Новицкий

В статье исследуется жизнь и научная деятельность выдающегося украинского ученого-зоолога, энтомолога и ихтиолога, профессора Ягеллонского университета Максимилиана Новицкого. Он активно занимался проблемами охраны природы Галичины, стал автором первого в мире закона об охране природы Галичины, который был принят Галицким сеймом в 1868 г.

Ключевые слова: Украина, Польша, Галичина, Максимилиан Новицкий, природоисследователь, охота и рыбалка, Ягеллонский университет.

Outstanding Ukrainian naturalist Maximilian Novytskyi

Life and research work of outstanding Ukrainian scientist-zoologist, entomologist and psychologist, professor of Jagiellonian University Maximilian Novytsky is researched in the article. He actively engaged into the problems of Galytchyna nature protection, became the author of first in the world law about Galytchyna nature protection, which was accepted by Galytskyi Seim in 1868.

Key words: Ukraine, Poland, Galytchyna, Maximilian Novytsky, nature researcher, hunt, fishing, Jagiellonian University.

читати далі »

Зеленчук Іван - Краса і біль Чорного Черемошу

Сівавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділення "Філія Гуцульщина" ННДІУВІ

У статті розглянуто природний, історичний і культурний аспекти феномену річки Чорний Черемош, які ґрунтуються на фактичному матеріалі, зібраному співробітниками відділення «Філія Гуцульщина» ННДІУВІ під час кількох українознавчих експедицій до витоків цієї унікальної гірської річки. Порушено також вкрай актуальне проблемне питання про надання цій річці відповідного природного заповідного статусу в Україні з метою збереження чистоти її води, яка фактично є криничною питною водою для жителів цього гірського краю, що мешкають у населених пунктах, розташованих у річкових долинах.

Ключові слова: українознавчі експедиції, Українські Карпати, Гуцульщина, Чорний Черемош, гори, ліси, річки, потоки, природа, екологія, історія, культура, збереження природи.

Краса и боль Черного Черемоша

В статье рассмотрены природный, исторический и культурный аспекты феномена реки Черный Черемош, основанные на фактическом материале, собранном сотрудниками отделения «Филия Гуцульщина» ННИИУВИ во время нескольких украинознавческих экспедиций к истокам этой уникальной горной реки. Поднят также крайне актуальный проблемный вопрос о предоставлении этой реке соответствующего природного заповедного статуса в Украине с целью сохранения чистоты ее воды, которая фактически является колодезной питьевой водой для жителей этого горного края, проживающих в населенных пунктах, расположенных в речных долинах.

Ключевые слова: украинознавческие экспедиции, Украинские Карпаты, Гуцульщина, Черный Черемош, горы, леса, реки, потоки, природа, экология, история, культура, сохранение природы.

Beauty and pain of Chornyi Cheremosh

Natural, historic and cultural aspect of natural phenomenon of Chornyi Cheremosh River, which is based on fact material, collected by staff of «Hutsul office» branch of NRIUSWH during several Ukrainian studies expeditions to the source of this unique mountain river are viewed in the article. Also a very important problem question is raised about giving this river appropriate natural protected status in Ukraine with the aim of conservation of its water cleanness which is rather critical drinking water for the population of this mountain region who live in those settlements, situated in river valley.

Key words: Ukrainian studies expeditions, Ukrainian Carpathians, Hutsulshyna, Chornyi Cheremosh, mountains, forests, rivers, streams, nature, ecology, history, culture, nature preservation.

читати далі »

Зеленчук Іван - Історична знахідка на Гуцульщині: метричні книги Криворівнянської церкви Різдва Пресвятої Богородиці

Співавтори:

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділення «Філія Гуцульщина» ННДІУВІ

Оксана Рибарук - науковий співробітник відділення «Філія Гуцульщина» ННДІУВІ

Іван Рибарук - настоятель Криворівнянської церкви Різдва Пресвятої Богородиці Верховинського району Івано-Франківської області

У статті подано загальний огляд метричних книг Криворівнянської церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Івано-Франківщині, на основі яких одержали документальне підтвердження важливі історико-культурні відомості про історичне село Криворівню. Всі записи в 19-ти метричних книгах були зроблені 12-ма місцевими священиками протягом 1775–1944 років. Метричні дані стосуються тогочасних жителів Криворівні та місцевої священицької родини Бурачинських-Волянських. Особливий науковий інтерес становлять метричні записи про тих криворівнянців, у яких проживали, з якими творчо співпрацювали Я. Головацький, І. Франко, М. Коцюбинський, В. Гнатюк, Леся Українка, М. Грушевський, Г. Хоткевич, С. Вінценз, С. Параджанов, Параска Плитка-Горицвіт, Я. Чуперчук та багато інших.

Ключові слова: Гуцульщина, історія і культура, метричні книги, церква Різдва Пресвятої Богородиці, документальне підтвердження загального опису Криворівні.

Историческая находка на Гуцульщине: метрические книги Криворовненской церкви Рождества Пресвятой Богородицы

В статье представлен общий обзор метрических книг Криворовненской церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Ивано-Франковщине, на основе которых получили документальное подтверждение важные историко-культурные сведения об историческом селе Криворовне. Все записи в 19-ти метрических книгах были сделаны 12-ю местными священниками в течение 1775 – 1944 годов. Метрические данные касаются тогдашних жителей Криворовни и местной священнической семьи Бурачинских-Волянских. Особый научный интерес представляют метрические записи о тех криворовнянцах, у которых проживали, с которыми творчески сотрудничали Я. Головацкий, И. Франко, М. Коцюбинский, В. Гнатюк, Леся Украинка, М. Грушевский, Г. Хоткевич, С. Винценз, С. Параджанов, Параска Плитка-Горицвет, Я. Чуперчук и многие другие.

Ключевые слова: Гуцульщина, история и культура, метрические книги, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, документальное подтверждение общего описания Криворовни.

Historical find in Hutsulshyna: metrical books of Kryvorovnenska church of Blessed Virgin Mary Birth

General survey of metrical books of Kryvorovnenska church of Blessed Virgin Mary Birth in Ivano-Frankivsk region is presented in the article. Based on these books important historical and cultural information about Kryvorovne village have received documental confirmation. All recordings in 19 metrical books were made by 12 local priests during 1775–1944. Metrical data concern people of Kryvorovne of those days and local priestly family of Burachynskyh-Volianskyh. Particular scientific interest is presented by metrical writings about those Kryvorovne people who gave dwelling to and collaborated with Y. Golovatskyi, I. Franco, M. Kotsubynskyi, V. Gnatuk, Lesia Ukrainka, M. Grushevskyi, G. Hotkevych, S. Vyntsez, S. Paradzhanov, Paraska Plytka-Gorutsvet, Y. Chuperuk and many others.

Key words: Hutsulshyna, history and culture, metrical books, church of Blessed Virgin Mary Birth, documental confirmation of general Kryvorovne description.

читати далі »

Зеленчук Іван - Українознавча реконструкція біографії видатної гуцульської співачки Марії Кречунєк (Чукутихи)

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділення «Філія Гуцульщина» ННДІУВІ

У статті досліджено життя і творчість видатної гуцульської народної співачки Марії Кречунєк (Чукутихи) та здійснено українознавчу реконструкцію її біографії. Автори переконані, що поступове відродження і розвиток автентичної народної музичної, хореографічної і вокальної культури Гуцульщини як самобутнього регіону України можливе лише за сприяння державних владних структур, органів місцевого самоврядування, наукових, освітніх і культурних установ та громадських організацій.

Ключові слова: Гуцульський регіон України, концепція експедиційного українознавства, гуцульські народні пісні, співачка Марія Кречунєк (Чукутиха), українознавча реконструкція.

Украинознавческая реконструкция биографии выдающейся гуцульской певицы Марии Кречунек (Чукутихи)

В статье исследованы жизнь и творчество выдающейся гуцульской народной певицы Марии Кречунек (Чукутихи) и осуществлена украинознавческая реконструкция ее биографии. Авторы убеждены, что постепенное возрождение и развитие подлинной народной музыкальной, хореографической и вокальной культуры Гуцульщины как самобытного региона Украины возможно лишь при содействии государственных структур власти, органов местного самоуправления, научных, образовательных и культурных учреждений и общественных организаций.

Ключевые слова: Гуцульский регион Украины, концепция экспедиционного украинознавства, гуцульские народные песни, певица Мария Кречунек (Чукутиха), украинознавческая реконструкция.

Ukrainian biography reconstruction of famous Huzul singer Maria Krechunek (Chukutyha)

Life and creative work of famous Huzul singer Maria Krechunek (Chukutyha) is researched in the article. The authors are sure that gradual revival and development of authentic national musical, choreographic and vocal culture of Huzul as original region of Ukraine is possible only with the contribution of state structures, local self-management organs, scientific, educational and cultural institutions and public organizations.

Key words: Huzul region of Ukraine, conception on expedition Ukrainian studies, Huzul national songs, singer Maria Krechunek (Chukutyha), Ukrainian studies reconstruction.

читати далі »

Чирков Олег - Річка Либідь давня і сучасна: від джерел до гирла

Співавтори:

Олександр Сцібан - аспірант ННДІУВІ

Володимир Гула - старший лаборант відділу всесвітньої історії ННДІУВІ

23 жовтня 2012 р. відбулася екскурсія-експедиція в межах території м. Києва за темою «Річка Либідь давня і сучасна: від джерел до гирла за кілька годин», розроблена за результатами експедиційного дослідження «Либідь та її басейн у давнину і сьогодні» (здійсненого у вересні–жовтні 2012 р. О. Чирковим).

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet