головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Пасемко Іван - Село моє – життя мого колиска!

Святкового дня до знаних на Чернігівщині двохсотрічних Марківців Бобровицького району, де свого часу у відрядженні за завданням Київської археографічної комісії перебував Тарас Шевченко, прибули численні гості. Саме 7 жовтня традиційно ось уже декілька років поспіль проводять у Марківцях День села, де підбивають підсумки досягнень у народному господарстві, освіті та культурі, поліпшенні побутових умов для мешканців цього населеного пункту за прожитий рік, розповідають про успіхи окремих марківчан як у межах села, так і відзначають досягнення тих, що опинилися далеко поза його межами...

читати далі »

ННДІУВІ - XVII Міжнародна науково-практична конференція

21–23 вересня 2012 р. у центрі Гуцульщини, на Верховинщині, відбулася знаменна подія: ХХ Гуцульський фестиваль. У його рамках пройшла ХVII Міжнародна науково-практична конференція «Основні особливості соціально-економічного та культурно-духовного розвитку Гуцульського регіону в специфічних етнографічних, гірських ландшафтно-кліматичних умовах у період сучасних глобалізаційних процесів: стан, проблеми, перспективи». ННДІУВІ проводив ці заходи разом з райдержадміністрацією і райрадою, і ця координація була надзвичайно ефективною та перспективною...

читати далі »

Поп’юк Ярослава - Фестивальний вогонь гуцульського етномистецтва в центрі Гуцульщини

Співавтори:

Людмила Зузяк

Іван Зеленчук

22–23 вересня 2012 року в селищі Верховина та селі Криворівня на Івано-Франківщині відбувалися основні дійства та конкурсні програми ювілейного ХХ Міжнародного гуцульського фестивалю. Вдихаючи Карпатське повітря, огортаючи поглядом неперевершену красу, одразу відчуваєш себе в зовсім іншому вимірі. Там, де душа прагне орлиного лету, серце заливається піснею соловейка і хочеться бути тут і зараз, вбираючи радість кожною клітиночкою життя. І тут, у наших рідних і таких непередбачуваних Карпатських горах, народжується традиційне мистецтво, не схоже на інші. Самобутній Гуцульський світ причаровує, немов добра чаклунка. І заглянути в нього, закрутитися в отому запальному вирі співанок і танців можна тільки на Міжнародному гуцульському фестивалі...

читати далі »

ННДІУВІ - Привітання

Українська нива життя. Шкрібляк Петро Васильович

Щиро вітаємо Івана Михайловича Зеленчука з ювілейним днем народження!

читати далі »

Зеленчук Іван - Історія Державної високогірної рільничої школи на Гуцульщині

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділення "Філія Гуцульщина" ННДІУВІ

У статті наведено українознавчу характеристику основних природно-екологічних і соціально-економічних особливостей Гуцульського регіону Українських Карпат. Показано, що основні ідентифікаційні особливості Гуцульщини, які суттєво впливають на традиційний уклад життя, побут та творчу діяльність гуцулів, найбільш яскраво виражені на Верховинщині. Виконано дослідження діяльності Державної високогірної рільничої школи в селі Жаб’є (сучасному селищі Верховина) протягом 1937 – 1940 рр., в якій навчали гуцулів раціональних методів ведення гірського господарства в природних умовах Українських Карпат. Зроблено висновок, що дальше збереження і розвиток традиційної культури гірського господарства гуцулів сприятиме збереженню і розвитку автентичної духовної культури Гуцульщини, а значить, і всієї України.

Ключові слова: Українські Карпати, Гуцульщина, Польща, традиційне гірське господарство гуцулів, Державна високогірна рільнича школа в Жаб’йому, Михайло Поздановський, Василина Трач.

История Государственной высокогорной земледельческой школы на Гуцульщине

В статье дана украинознавческая характеристика основных природно-экологических и социально-экономических особенностей Гуцульского региона Украинских Карпат. Показано, что основные идентификационные особенности Гуцульщины, которые существенно влияют на традиционный уклад жизни, быт и творческую деятельность гуцулов, наиболее ярко выражены на Верховинщине. Исследована деятельность Государственной высокогорной земледельческой школы в селе Жабье (современном поселке Верховина) в течение 1937–1940 гг., в которой гуцулов обучали рациональным методам ведения горного хозяйства в естественных условиях Украинских Карпат. Сделан вывод, что дальнейшее сохранение и развитие традиционной культуры горного хозяйства гуцулов будет способствовать сохранению и развитию подлинной духовной культуры Гуцульщины, а значит, и всей Украины.

Ключевые слова: Украинские Карпаты, Гуцульщина, Польша, традиционное горное хозяйство гуцулов, Государственная высокогорная земледельческая школа в Жабьем, Михаил Поздановский, Василина Трач.

History of state highland agriculture school in Hutsulshyna

The article shows Ukrainian studies characteristic of main natural-ecologic and social-economic peculiarities of the Ukrainian Carpathians. It is shown that main identification peculiarities of Hutsulshyna, which essentially influence the traditional pace of life, customs and creative activity of the Hutsuls, are the brightest in Verhovynshyna. The research of State highland agriculture school in Zhabje village (modern Verhovyna village) is made where during 1937–1940 Hutsuls were taught rational methods of highland agriculture in the conditions of the Ukrainian Carpathians. The conclusion is made that further preservation and development of traditional culture of Hutsul highland agriculture is going to help the preservation and development of authentic spiritual culture of Hutsulshyna and whole Ukraine.

Key words: The Ukrainian Carpathians, Hutsulshyna, Poland, traditional highland Hutsul agriculture, State highland agriculture school in Zhabje, Myhailo Pozdanovkyi, Vasylyna Trach.

читати далі »

Зеленчук Ярослав - Традиційна культура гірського рибальства на Гуцульщині в басейні Черемошу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття

Співавтор

Олег Проців - аспірант кафедри управління проектами ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, головний спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства

У статті на основі аналізу українських і польських літературних джерел виконано українознавчо-історичну реконструкцію традиційної культури гірського рибальства на Гуцульщині у басейні річки Черемош, яка була поширена у цьому краї в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Показано, що гірське рибальство гуцулів – один із аспектів традиційної господарської культури, яка потребує відтворення і збереження. На основі теоретично реконструйованої традиційної культури рибальства гуцулів були сформульовані конкретні науково-практичні рекомендації щодо необхідності впровадження екологічних методів гірського рибного господарства на Гуцульщині в сучасних умовах становлення ринкової економіки України.

Ключові слова: Гуцульський регіон Українських Карпат, басейн гірської річки Черемош, цінність традиційної культури гірського рибальства гуцулів, екологічні методи гірського рибальства на Гуцульщині.

Традиционная культура горного рыболовства на Гуцульщине в бассейне Черемоша в конце XIX – начале ХХ века

В статье на основе анализа украинских и польских литературных источников выполнена украинознавческо-историческая реконструкция традиционной культуры горного рыболовства на Гуцульщине в бассейне реки Черемош, которая была распространена в этом крае в конце XIX – начале ХХ в. Показано, что горное рыболовство гуцулов – один из аспектов традиционной хозяйственной культуры, которая нуждается в воспроизводстве и сбережении. На основе теоретически реконструированной традиционной культуры рыболовства гуцулов были сформулированы конкретные научно-практические рекомендации относительно необходимости внедрения экологических методов горного рыбного хозяйства на Гуцульщине в современных условиях становления рыночной экономики Украины.

Ключевые слова: Гуцульский регион Украинских Карпат, бассейн горной реки Черемош, ценность традиционной культуры горного рыболовства гуцулов, экологические методы горного рыболовства на Гуцульщине.

Traditional culture of mountain fishing in Hutsulshyna in the Cheremosh basin in the end of XIX – beginning of XX century

Basing on the analysis of many Ukrainian and Polish literature sources the authors have made Ukrainian historical reconstruction of traditional mountain fishing culture in Hutsulshyna in the Cheremosh river basin, which was spread in this land in the end of XIX – beginning of XX century. It is shown, that Hutsul’s mountain fishing is one of the aspects of traditional agriculture, which needs reproduction and preservation. Basing on theoretic reconstructions of Hutsul’s traditional fishing culture concrete scientific recommendations about the necessity of ecological methods of mountain fishing industry application in Hutsulshyna were formulated according to modern conditions of Ukrainian market formation.

Key words: Hutsul region of the Ukrainian Carpathian, Cheremosh river basin, value of Hutsul’s mountain fishing, ecological methods of mountain fishing in Hutsulshyna.

читати далі »

Чорний Георгій - Де розташовувався дніпровський Самбатас Х століття

Розглянуто повідомлення імператора Візантії Константина Багрянородного про укріплення Самбатас на Дніпрі. Заперечено версію про заснування Самбатаса (Самбата) і Києва хозаро-єврейською общиною. Висунуто версію про те, що збережений народною пам’яттю топонім Самбурки на південній околиці Києва є відображенням назви стародавнього Самбата та орієнтиром місця його розташування. Авторську версію обґрунтовано археологічними, історичними, лінгвістичними та топографічними даними, на основі чого зроблено висновок про те, що стародавній Самбат розташовувався, найімовірніше, в районі нинішніх Самбурок і Китаєва, що його назва відображає не єврейську, а скандинавську присутність у Києві. Запропоновано надати назву «Самбат» одній з нових станцій Київського метрополітену.

Ключові слова: Київ, Самбат, Самбурки, Китаїв, Константин Багрянородний.

Где располагался днепровский Самбатас Х века

Рассмотрено сообщение императора Византии Константина Багрянородного о крепости Самбатас на Днепре. Отрицается версия об основании Самбатаса (Самбата) и Киева хазаро-еврейской общиной. Выдвинута версия о том, что сохраненный народной памятью топоним Самбурки на южной окраине Киева является отражением названия древнего Самбата и ориентиром места его расположения. Авторская версия обоснована археологическими, историческими, лингвистическими и топографическими данными, на основе чего сделан вывод о том, что древний Самбат находился, вероятнее всего, в районе теперешних Самбурок и Китаева, что его название отражает не еврейское, а скандинавское присутствие в Киеве. Предложено присвоить название «Самбат» одной из новых станций Киевского метрополитена.

Ключевые слова: Киев, Самбат, Самбурки, Китаев, Константин Багрянородный.

Where the Dnipro Sambata is situated

The article views the notice of the Byzantine Empire emperor Constantine Porphyrogennetos about the strengthening of Sambata the Dnipro River. Version about the foundation of Sambata and Kyiv by Khazar-Jewish community is raised to objection. A version is advanced that preserved by national memory toponym Samburky on the south suburb of Kyiv is a reflection of ancient name Sambata and is an orientation point for its disposition. Author’s version is proved by archeological, historical, linguistic and topographic data, which gave reasons to make a conclusion that ancient Sambat vas situated, probably, in the region of nowadays Samburky and Kytaievo and that its name reflects not Jewish but Scandinavian presence in Kyiv. It is offered to give the name «Sambat» to one of the new Kyiv metro station.

Key words: Kyiv, Sambat, Samburky, Kytaiv, Constantine Porphyrogennetos.

читати далі »

Чирков Олег - Давній Київ у тілі сучасної столиці України: українознавча експедиція 2012 року

Автор повідомляє про результати роботи українознавчої експедиції «Стародавній Київ у тілі сучасної столиці України» (2012). На основі туристичного ресурсу, пов’язаного походженням з давнім Києвом, розроблено екскурсії, частину з яких апробовано: «Стародавній Київ у тілі сучасного міста», «Давній Київ та його північно-західні околиці у тілі сучасного міста», «Річка Либідь давня і сучасна: від джерел до гирла за кілька годин». Учасники експедиції – науковці ННДІУВІ – дізналися про спосіб використання експедиції в українознавчій науково-дослідній роботі, ознайомилися з методами експедиційного українознавчого дослідження частин великого міста, застосували їх на практиці. Київ має одержати реальну, контрольовану громадськістю й державними органами, недоторканність на всю його давньокиївську історичну частину.

Ключові слова: експедиція, історія Києва, оборонні вали, ворота, вулиця, місцевість, метрополітен, пам’ятка історії, знищення пам’яток, Гора, Копирів кінець, Поділ.


Древний Киев в теле современной столицы Украины: украинознавческая экспедиция
Аннотация.
Автор сообщает о результатах работы украинознавческой экспедиции «Древний Киев в теле современной столицы Украины» (2012). На основе туристического ресурса, связанного своим происхождением с древним Киевом, разработаны экскурсии, часть из которых апробирована: «Древний Киев в теле современного города», «Древний Киев и его северо-западные околицы в теле современного города», «Река Лыбидь древняя и современная: от истоков до устья за несколько часов». Участники экспедиции – научные сотрудники ННИИУВИ – узнали о способе использования экспедиции в украинознавческой научно-исследовательской работе, ознакомились с методами экспедиционного украинознавческого исследования частей большого города, применили их на практике. Киев должен получить реальную, контролируемую общественностью и государственными органами, неприкосновенность на всю его древнекиевскую историческую часть. Ключевые слова: экспедиция, история Киева, оборонительные валы, ворота, улица, местность, метрополитен, памятник истории, уничтожение памятников, Гора, Копырев конец, Подол.

Ancient Kyiv in the body of modern capital of Ukraine: Ukrainian studies expedition
Annotation.
The author informs about the results of Ukrainian studies expedition «Ancient Kyiv in the body of modern capital of Ukraine» (2012). Based on touristic resource, connected by its origin with the ancient Kyiv, excursions are developed and some of them are tested: «Ancient Kyiv in the body of modern city», «Ancient Kyiv and its northwest precincts in the body of modern city», «Ancient and modern Lybid River: from the sources to mouth in several hours». Excursion participants – NRIUSWH scientists – has learned about the way of excursion application in Ukrainian studies research work, got acquainted with the methods of big city parts expedition research, field-proved them. Kyiv has to receive real, controlled by community and state organs, inviolability to all its ancient historical part.
Key words: expedition, Kyiv history, defensive banks, gates, street, locality, underground, historical monument, monuments destruction, Gora, Kopyriv end, Podil.

читати далі »

Коротя-Ковальська Валентина - Вижницькі нариси

У статті йдеться про збереження і розвиток традиційної культури гуцульського населення Вижницького краю Чернівецької області, музейну та туристичну діяльність вижничан. З історії Вижниччини відомо, що перші стоянки людей з’явилися тут ще в період палеоліту. Одна з найбільш ранніх письмових згадок датується 1158 роком про фортецю Городок на Черемоші. Збереглося чимало переказів про скарби Довбуша на Стебнику, історичні події району, пов’язані з селянським повстанням Мухи та Лук’яна Кобилиці, перебуванням там гетьмана Пилипа Орлика, діяльністю відомого європейського політика Миколи Василька, російського генерала Дмитра Карбишева.
Ключові слова: Вижниця, Коритне, Аннина гора, музей, фольклор, туризм, видатні особистості Вижниччини.

Выжницкие очерки
Аннотация.
В статье речь идет о сохранении и развитии традиционной культуры гуцульского населения Выжницкого края Черновицкой области, в частности о музейной и туристической деятельности выжнитчан. Из истории Выжнитчины известно, что первые стоянки людей появились здесь еще в период палеолита. Одно из наиболее ранних письменных воспоминаний датируется 1158 годом о крепости Городок на Черемоше. Сохранилось немало сказаний о сокровищах Довбуша в Стебнике, исторических событиях района, связанных с крестьянским восстанием Мухи и Лукьяна Кобылицы, пребыванием там гетмана Пилипа Орлика, деятельностью известного европейского политика Николая Василько, русского генерала Дмитрия Карбышева.
Ключевые слова: Выжница, Корытное, Аннина гора, музей, фольклор, туризм, выдающиеся личности Выжнитчины.

Vyznhytsya essay
Annotation.
The article is devoted to maintenance and development of traditional culture of Hutsul population, museum and tourist activity of citizens of Vyzhnytsa in Chernivtsy region. On the base of archeological finds it is known that first man sites appeared here in the Paleolithic age. One of the earliest written mentions dated 1158 is about fortress Horodok on the Cheremosh River. We can find a lot of stories about treasures of Dovbush on Stebnyk, historic events connected with peasants’ revolt leading by Mukha and Lukian Kobylytsya, activity in the region of such figures as Hetman Pylyp Orlyk, famous European politician Mykola Vasylko and Russian general Dmytro Karbyshev.
Key words: Vyzhnytsya, Korytne, Anna’s Mountain, museum, folklore, tourism, prominent figures.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet