головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Кононенко Петро - Мета і завдання ІІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі»

Доповідь Петра Кононенка, академіка, професора, лауреата міжнародної премії ім. Й.Г.Гердера, директора ННДІУ

У підготовці доповіді брав участь Тарас Кононенко, заступник директора ННДІУ

читати далі »

Кононенко Тарас - Теорія світових ідентичностей. Формування глобалістичної парадигми наук

Доповідь Тараса Кононенка, заступника директора з наукової роботи ННДІУ

У підготовці матеріалів взяли участь:

Олексій Зарецький, провідний науковий співробітник відділу літератури ННДІУ

Віталій Терлецький, старший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства ННДІУ

Юлія Лєбєдєва, науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства ННДІУ

Олена Таровська, науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства ННДІУ

Галина Ільїна, молодший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства ННДІУ

Оксана Семенова, науковий співробітник відділу інноваційних досліджень ННДІУ

читати далі »

Калакура Ярослав - Українознавство як засіб формування історичної свідомості молоді

З урахуванням праць попередників з’ясовується сутність поняття «історична свідомість», розкривається роль українознавства в системному підході до її формування в умовах загострення антиукраїнських акцій, спрямованих на руйнацію української державності, нівелювання духовних цінностей українців.

Ключові слова: українознавство, історична свідомість, історична пам’ять, інтелектуальна історія, спотворення історії, національні цінності, національна ідея.

Украинознавство как средство формирования исторического сознания молодежи

С учетом работ предшественников выясняется суть понятия «историческое сознание», раскрывается роль украинознавства в системном подходе к его формированию в условиях обострения антиукраинских акций, направленных на развал украинской государственности, нивелирование духовных ценностей украинцев.

Ключевые слова: раинознавство, историческое сознание, историческая память, интеллектуальная история, искажение истории, национальные ценности, национальная идея.

Ukrainoznavstvo as mean of youth historical consciousness formation

Taking into account the works of precursors we can find out the meaning of term «historical consciousness», also we can discover the role of Ukrainoznavstvo in system approach to its formation in the conditions of anti-Ukrainian actions escalation which are directed to breakdown of Ukrainian statehood and alignment of the Ukrainians’ spiritual values.

Key words: Ukrainoznavstvo, historical consciousness, historical memory, intellectual history, misrepresentation of history, national values, national idea.

читати далі »

Бугров Володимир - Соціогуманітарне знання та проблемність формування освіченої людини

Співавтор

Анатолій Конверський - член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор,декан філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті розглянуто питання побудови системи освіти в Україні. Автори наголошують на потребі створення цілісної системи суспільствознавчої підготовки у навчальних закладах, ядром якої може бути українознавство.

Ключові слова: освіта, суспільствознавство, Людина Освічена.

Социогуманитарное знание и проблемность формирования образованного человека

В статье рассмотрены вопросы построения системы образования в Украине. Авторы подчеркивают необходимость создания целостной системы обществоведческой подготовки в учебных заведениях, ядром которой может быть украинознавство.

Ключевые слова: образование, обществоведение, Человек Образованный.

Humanitarian and Social Significance and Problem of Forming an Educated Man

The question about problem of building a system of education in Ukraine is considered in the article. The authors emphasize the need to create an integrated system social and humanity training in schools, the core of which can be ukrainien studies.

Key words: education, social science and humanity, Educated Man.

читати далі »

Калакура Олег - Роль українознавства у формуванні міжнаціональної злагоди в українському суспільстві

У статті з’ясовується роль українознавства у вихованні толерантності міжнаціональних відносин, у формуванні міжнаціональної злагоди українського суспільства, у подоланні конфліктних протиріч етнокультурного, етнорегіонального і етнополітичного забарвлення, обґрунтовується доцільність надання Концепції етнонаціональної політики держави українознавчого характеру.

Ключові слова: міжнаціональна злагода, виховна роль українознавства, суспільство, національна меншина, етнічна меншина, етнонаціональна політика.

Роль украинознавства в формировании межнационального согласия в украинском обществе

В статье выясняется роль украинознавства в воспитании толерантности межнациональных отношений, в формировании межнационального согласия, в преодолении конфликтных противоречий этнокультурной, этнорегиональной и этнополитической окраски, обосновывается целесообразность придания Концепции этнонациональной политики государства украинознавческого характера.

Ключевые слова: межнациональное согласие, воспитательная роль украинознавства, национальное меньшинство, этническое меньшинство, этнонациональная политика.

Role of Ukrainoznavstvo in formation of international harmony in Ukrainian society

The role of Ukrainoznavstvo in education of international relations, in forming of international harmony, in overcoming of ethno cultural, ethno regional and ethno politic conflict antagonisms is found out in the article. Also reasonability of giving the Ukrainoznavstvo character to the Conception of State ethno national politic is grounded.

Key words: international harmony, educational role of Ukrainoznavstvo, national minority, ethnic minority, ethno national policy.

читати далі »

Гомотюк Оксана - Українознавство як духовне осердя сучасної вищої освіти

У статті розкривається значення українознавства для сучасної вищої освіти, його співмірність з українською національною ідеєю, утвердженням інтелектуальної самостійності, історичною пам’яттю, духовністю.

Ключові слова: українознавство, духовність, українська національна ідея, малоросійство, інтелектуальна самостійність.

Украинознавство как духовная основа высшей школы

В статье раскрывается значение украинознавства для духовного развития учащихся, его сопричастность с украинской национальной идеей, интеллектуальной независимостью, исторической памятью, духовностью.

Ключевые слова: украинознавство, малороссийство, украинская национальная идея, духовность.

Ukrainoznavstvo as spiritual basis of modern higher education

The meaning of Ukrainoznavstvo for spiritual development of the students, its contact with Ukrainian national idea, intellectual independence and historic memory is revealed in the article.

Key words: Ukrainoznavstvo, Ukrainian national idea, spirituality.

читати далі »

Паращенко Людмила - Від державного стандарту загальної середньої освіти до національного курикулуму

У статті проаналізовано Державний стандарт загальної середньої освіти та обґрунтовано потребу його оновлення. На підставі аналізу міжнародного досвіду визначено шляхи створення і впровадження національного курикулуму як основи освітньої реформи в Україні.

Ключові слова: Державний стандарт загальної середньої освіти, освітня політика, курикулум, показники якості освіти.

От Государственного стандарта общего среднего образования к национальному курикулуму

В статье проанализирован Государственный стандарт общего среднего образования и обоснована потребность его обновления. На основании анализа международного опыта определены пути создания и внедрения национального курикулума как основы образовательной реформы в Украине.

Ключевые слова: Государственный стандарт общего среднего образования, образовательная политика, курикулум, показатели качества образования.

From the State Standard of Secondary Education to National curriculum

The State standard of secondary education and grounded necessity of his update is analysed in the article. On the basis of analysis of international experience certainly ways of creation and introduction of national curriculum as bases of educational reform are in Ukraine.

Key words: State standard of secondary education, educational policy, curriculum, indexes of quality of education.

читати далі »

Фігурний Юрій - Українознавство та трансформація змісту національної освіти і виховання в контексті українського етнонацієдержавотворення

У статті досліджено українознавство та трансформацію змісту національної освіти і виховання у контексті українського етнонацієдержавотворення.

Ключові слова: Україна, українознавство, національна освіта і виховання, українське етнонацієдержавотворення.

Украинознавство и трансформация содержания национального образования и воспитания в контексте украинского этнонациодержавосозидания

В статье исследуется украинознавство и трансформация содержания национального образования и воспитания в контексте украинского этнонациодержавосозидания.

Ключевые слова: Украина, украинознавство, национальное образование и воспитание, украинское этнонациодержавосозидание.

Ukrainoznavstvo as Transformation of Content of National Education and Training in Context of Ukrainian Ethno and Nation Creation

Ukrainoznavstvo as transformation of content of national education and training in context of Ukrainian ethno and nation creation is researched in the article.

Key words: Ukraine, Ukrainoznavstvo, national education and training, Ukrainian ethno and nation creation.

читати далі »

ННДІУ - Ухвала

ІІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі», проведеного Національним науково-дослідним інститутом українознавства (м. Київ. 21 – 22 жовтня 2009 р.)

читати далі »

ННДІУ - ННДІУ

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet