головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Ярошинський Олег - Підсумки ХІІІ щорічної міжнародної науково-практичної конференції українознавців

На черговій конференції “Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства”, яка відбулася 21-22 жовтня 2004 р., розглядалася проблема “Соціально-економічні, політичні та етно-національні чинники буття народу в системі українознавства”...

читати далі »

Кононенко Тарас - Секція І «Проблеми прав людини, нації, етноменшин в Україні».

Співавтор

Денисюк С.

читати далі »

Фігурний Юрій - Секція ІІ. Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства: огляд найважливіших аспектів, що були винесені на розгляд ХІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в

21–22 жовтня 2004 р. в столиці нашої держави – місті Києві, в Будинку вчителя відбулася ХІІІ щорічна Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознавства”, яку проводив Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України...

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Секція III. “Загальнолюдські та етнонаціональні культурні цінності: протистояння чи взаємодія ?”

Основним завданням секції було висвітлення феномену української національної культури в контексті українознавства, що відповідає змісту одного з концентрів українознавства „Україна – культура”. На секційному засіданні обговорювалися надзвичайно актуальні питання, що стосувалися загальнолюдських та етнонаціональних культурних цінностей, шляхів їхньої взаємодії та уникнення протистояння...

читати далі »

Калакура Ярослав - Секція IV. «Науково-світоглядні проблеми самопізнання українського народу»

Співавтори:

Наливайко С.І.

Токар Л.К.

читати далі »

Крижанівська Валентина - СекціяV. «Освіта та виховання як чинники формування цілісної особистості на засадах українознавства»

22 жовтня 2004 року під гостинним дахом Київського Будинку вчителя в рамках XXІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознавства», організованої і проведеної Науково – дослідним інститутом українознавства МОН України, відбулося засідання секції «Освіта та виховання як чинники формування цілісної особистості на засадах українознавства»...

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Секція VI. Українська метамова життєздатності нації

Співавтори:

Світлана Костянтинова - н. с. відділу «Мова як українознавство» НДІУ

Світлана Яременко - н. с. відділу «Мова як українознавство» НДІУ

читати далі »

ННДІУ - Вітання учасникам конференції

Див. PDF

читати далі »

Кононенко Петро - Українознавство у світовому гуманітарному просторі. роль вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів у розвитку українознавства

Доповідь виголошена 21 жовтня 2010 р. на Міжнародній конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі».

читати далі »

Калакура Ярослав - Джерельний потенціал новітнього українознавства

В основу статті покладено доповідь автора «Нові джерела в сучасному українознавстві» на конференції 21 жовтня 2010 р.

З’ясовується теоретико-методологічне та інформаційне значення документальних джерел для розвитку новітнього українознавства й підвищення його ролі в світовому гуманітарному та освітньому просторі, у збереженні історичної пам’яті українського народу, у відстоюванні правди, в боротьбі з фальсифікаціями та перекрученнями історії України. Наголошено на необхідності системного підходу до пошуку, виявлення, критичного аналізу, встановлення достовірності та залучення до наукового обігу джерел в умовах загострення антиукраїнських акцій, спрямованих на руйнацію української державності, нівелювання духовних цінностей українців, їх цивілізаційних надбань. Пропонується перевидати хрестоматію з українознавства та опублікувати збірки джерельних матеріалів з кожного концентра українознавства.

Ключові слова: українознавство, джерела, джерельна база, історія України, методологія, системний підхід, історична пам’ять, оборона правди, наукова критика фальсифікацій джерел, національні цінності, національна ідея.

Источниковый потенциал новейшего украинознавства

Выясняется теоретико-методологическое и информационное значение документальных источников для развития новейшего украинознавства и повышения его роли в мировом гуманитарном и образовательном пространстве, в сохранении исторической памяти украинского народа, в отстаивании правды, в борьбе с фальсификациями и искажениями истории Украины. Отмечена необходимость системного подхода к поиску, выявлению, критическому анализу, установлению достоверности и введению в научный оборот источников в условиях обострения антиукраинских акций, направленных на разрушение украинской государственности, нивелирование духовных ценностей украинцев, их цивилизационных достижений. Предлагается переиздать хрестоматию по украинознавству и опубликовать сборники материалов по каждому концентру украинознавства.

Ключевые слова: украинознавство, источники, источниковая база, история Украины, методология, системный подход, историческая память, оборона правды, научная критика фальсификаций источников, национальные ценности, национальная идея.

Source potential of modern Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies)

Theoretical, methodological and informational meaning of documental sources for development of modern Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies) is clarified. The increasing of its role in the world humanitarian and educational space, in preservation of Ukrainian people historical memory, in prosecution of truth, in struggle with falsifications and misrepresentations of Ukrainian history. It is stressed on necessity of system approach to the search, manifestation, critical analysis, trustworthiness establishment and attraction to scientific sources turnover in the conditions of anti-Ukrainian actions aggravation aimed to ruin of Ukrainian statehood, leveling of Ukrainians spiritual values and their civilization heritage. It is offered to republish Ukrainian reader and publish collections of source materials from each consenter of Ukrainoznavstvo.

Key words: Ukrainian people, sources, source base, history of Ukraine, methodology, system approach, historical memory, defense of truth, scientific criticism of falsification sources, national values, national idea.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet