головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #4(37)
пошук по сайту
ННДІУ - Вітання учасникам конференції

Див. PDF

читати далі »

Кононенко Петро - Українознавство у світовому гуманітарному просторі. роль вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів у розвитку українознавства

Доповідь виголошена 21 жовтня 2010 р. на Міжнародній конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі».

читати далі »

Калакура Ярослав - Джерельний потенціал новітнього українознавства

В основу статті покладено доповідь автора «Нові джерела в сучасному українознавстві» на конференції 21 жовтня 2010 р.

З’ясовується теоретико-методологічне та інформаційне значення документальних джерел для розвитку новітнього українознавства й підвищення його ролі в світовому гуманітарному та освітньому просторі, у збереженні історичної пам’яті українського народу, у відстоюванні правди, в боротьбі з фальсифікаціями та перекрученнями історії України. Наголошено на необхідності системного підходу до пошуку, виявлення, критичного аналізу, встановлення достовірності та залучення до наукового обігу джерел в умовах загострення антиукраїнських акцій, спрямованих на руйнацію української державності, нівелювання духовних цінностей українців, їх цивілізаційних надбань. Пропонується перевидати хрестоматію з українознавства та опублікувати збірки джерельних матеріалів з кожного концентра українознавства.

Ключові слова: українознавство, джерела, джерельна база, історія України, методологія, системний підхід, історична пам’ять, оборона правди, наукова критика фальсифікацій джерел, національні цінності, національна ідея.

Источниковый потенциал новейшего украинознавства

Выясняется теоретико-методологическое и информационное значение документальных источников для развития новейшего украинознавства и повышения его роли в мировом гуманитарном и образовательном пространстве, в сохранении исторической памяти украинского народа, в отстаивании правды, в борьбе с фальсификациями и искажениями истории Украины. Отмечена необходимость системного подхода к поиску, выявлению, критическому анализу, установлению достоверности и введению в научный оборот источников в условиях обострения антиукраинских акций, направленных на разрушение украинской государственности, нивелирование духовных ценностей украинцев, их цивилизационных достижений. Предлагается переиздать хрестоматию по украинознавству и опубликовать сборники материалов по каждому концентру украинознавства.

Ключевые слова: украинознавство, источники, источниковая база, история Украины, методология, системный подход, историческая память, оборона правды, научная критика фальсификаций источников, национальные ценности, национальная идея.

Source potential of modern Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies)

Theoretical, methodological and informational meaning of documental sources for development of modern Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies) is clarified. The increasing of its role in the world humanitarian and educational space, in preservation of Ukrainian people historical memory, in prosecution of truth, in struggle with falsifications and misrepresentations of Ukrainian history. It is stressed on necessity of system approach to the search, manifestation, critical analysis, trustworthiness establishment and attraction to scientific sources turnover in the conditions of anti-Ukrainian actions aggravation aimed to ruin of Ukrainian statehood, leveling of Ukrainians spiritual values and their civilization heritage. It is offered to republish Ukrainian reader and publish collections of source materials from each consenter of Ukrainoznavstvo.

Key words: Ukrainian people, sources, source base, history of Ukraine, methodology, system approach, historical memory, defense of truth, scientific criticism of falsification sources, national values, national idea.

читати далі »

Гомотюк Оксана - Здобутки українознавства: історичні уроки

В основу статті покладено доповідь автора на Міжнародній конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» 21 жовтня 2010 р.

У статті досліджено процес визрівання, становлення і розвитку наукових засад українознавства в 90-ті роки ХІХ – першій третині ХХ століття. Основний сегмент розвідки становить аналіз концептуальних досліджень фундаторів українознавства, які сприяли науковій систематизації знань про Україну та українців і зробили вагомий внесок в опрацювання його теоретичних і методологічних основ. З’ясовано процес формування парадигми українознавчої думки, простежено роль наукових осередків та інституцій, їхніх друкованих органів як на території України, так і української діаспори. Проаналізовано вплив національно-визвольних змагань і українського державотворення 1917–1920 років на інституціалізацію українознавства як науки й навчальної дисципліни, причини та наслідки згортання українознавчих студій в умовах радянського тоталітаризму. У центрі дослідження – провідні тенденції утвердження українознавства як інтегративної системи й синтезу знань про Україну й українців, як способу вираження історичної місії українства. На основі дослідження обґрунтовано феномен українознавства, його зростаючу роль на сучасному етапі розвитку й трансформації українського суспільства на засадах національної ідеї, демократії та права.

Ключові слова: наукові засади, наукові центри, наукові товариства, синтез, інтегрованість, самобутність.

Достижения украинознавства: исторические уроки

В статье исследован процесс вызревания, становления и развития научных основ украинознавства в 90-е годы XIX – первой трети ХХ века. Основной сегмент работы составляет анализ концептуальных исследований основателей украинознавства, способствовавших научной систематизации знаний об Украине и украинцах и сделавших весомый вклад в проработку его теоретических и методологических основ. Выяснен процесс формирования парадигмы украинознавческой мысли, прослежена роль научных центров и институтов, их печатных органов как на территории Украины, так и украинской диаспоры. Проанализировано влияние национально-освободительных движений и украинского государственного созидания 1917–1920 годов на институциализацию украинознавства как науки и учебной дисциплины, причины и последствия свертывания украинознавческих исследований в условиях советского тоталитаризма. В центре исследования – ведущие тенденции утверждения украинознавства как интегративной системы и синтеза знаний об Украине и украинцах, как способа выражения исторической миссии украинства. На основе исследования обоснован феномен украинознавства, его возрастающая роль на современном этапе развития и трансформации украинского общества на принципах национальной идеи, демократии и права.

Ключевые слова: научные основы, научные центры, научные общества, синтез, интегрированность, самобытность.

Achievements of ukrainoznavsto: lessons of history

The article is dedicated to the history problem of establishing and confirmation the scientific grounds of science about Ukraine and about Ukrainians in 90 years of the 19th century and in the one third of the 20th century. The considerable part of work is the analysis of conceptionable researches of Ukrainian history, culture and ethnography founders which favoured to the scientific substantiations of knowledge about Ukraine and Ukrainians as distinctive, separate, independent and united nation and has an important positive influence on the society. The contribution of the leading Ukrainian ethnographers is looked into forming the paradigm of Ukrainian ethnographical option and the role of the scientific centres and institutions are retraced and their printed parts not only on the territory of continental Ukraine but in the Ukrainian Diaspora. The causes and results of folding the Ukrainian ethnographical studios are analyzed in the Soviet Ukraine too. The way of confirming the Ukrainian ethnography as integrative system, as knowledge synthesis about Ukraine and about Ukrainians as the way of expressing the Ukrainian historic mission are in the centre of the author’s vision. On the base of the research Ukrainoznavstvo phenomenon is grounded; its increasing role on the modern stage of the Ukrainian society development and transformation on the ground of national idea, democracy and law is determined.

Key words: university’s centres, science associations, scientific grounds, synthesis, integrant, distinctive, separate, independent.

читати далі »

Фігурний Юрій - Українознавство у сучасному вітчизняному, європейському і світовому гуманітарному просторі: стан, проблеми, перспективи розвитку в контексті етнічних, національних і державотворчих процесів в Україні

В основу статті покладено доповідь автора на Міжнародній конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» 21 жовтня 2010 р.

У статті досліджується роль і місце українознавства в сучасному вітчизняному, європейському і світовому гуманітарному просторі. Автор, фахово використовуючи українознавчий науково-методичний інструментарій, професійно аналізує стан, проблеми й перспективи заявленої ним проблематики в контексті етнічних, національних і державотворчих процесів в Україні. Головна увага дослідження акцентується передусім на історичному досвіді українського етносу та його екстраполяції на нагальні проблеми сьогодення: розбудова Української держави, формування української політичної нації та розвитку українознавства як комплексної науки, філософії державотворення, методології системи навчання і виховання та навчальної дисципліни.

Ключові слова: Україна, українці, світове українство, українознавство, гуманітарний простір, етнічні, національні і державотворчі процеси.

Украинознавство в современном отечественном, европейском и мировом гуманитарном пространстве: состояние, проблемы, перспективы развития в контексте этнических, национальных и державотворческих процессов в Украине

В статье исследуется роль и место украинознавства в современном отечественном, европейском и мировом гуманитарном пространстве. Автор, профессионально используя украинознавческий научно-методический инструментарий, анализирует состояние, проблемы и перспективы заявленной им проблематики в контексте этнических, национальных и державотворческих процессов в Украине. Главное внимание исследования акцентируется прежде всего на историческом опыте украинского этноса и его экстраполяции на насущные проблемы современности: построение Украинского государства, формирование украинской политической нации и развитие украинознавства как комплексной науки, философии державотворчества, методологии системы обучения и воспитания, учебной дисциплины.

Ключевые слова: Украина, украинцы, мировое украинство, украинознавство, гуманитарное пространство, этнические, национальные и державотворческие процессы.

Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies) in the modern native, European and world humanitarian space: its state, problems, perspectives of development in the context of ethnic, national and state building processes in Ukraine

The role and place of Ukrainoznavstvo in modern native, European and world humanitarian space is researched in the article. The author, professionally using Ukrainian studies research set of instruments, analyses the state, problems and perspectives of such problems in the context of ethnic, national and state building processes in Ukraine. The main attention of research emphasizes on historical experience of Ukrainian ethnos and its extrapolation to urgent problems of the present times: building of Ukrainian state, formation of Ukrainian political nation and Ukrainian people development as a complex science, state building philosophy, education system and upbringing methodology and educational discipline.

Key words: Ukraine, Ukrainians, world Ukrainians, Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies), humanitarian space, ethnic, national and state building processes.

читати далі »

Токар Леонід - Українознавство і реформування змісту освіти в Україні

В основу статті покладено доповідь автора на Міжнародній конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» 21 жовтня 2010 р.

читати далі »

Гримич Марина - Мовна ідентичність українців Бразилії: історія досліджень

В основу статті покладено доповідь автора на Міжнародній конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» 21 жовтня 2010 р.

У статті йдеться про історію мовознавчих досліджень на тему української мови в Бразилії. Проаналізовані публікації бразильських, українських та канадських дослідників на цю тему свідчать, що їх умовно можна поділити на 2 групи: прикладні (методичні розробки) і теоретичні, які переважно носять соціолінгвістичний та діалектологічний характер.

Ключові слова: українська мова, мовна ідентичність, діаспора, українці Бразилії, історія мовознавства.

Языковая идентичность украинцев Бразилии: история исследований

В статье речь идет об истории языковедческих исследований на тему украинского языка в Бразилии. Проанализированные публикации бразильских, украинских и канадских исследователей свидетельствуют, что их условно можно поделить на 2 группы: прикладные (методические разработки) и теоретические, которые носят преимущественно социолингвистический и диалектологический характер.

Ключевые слова: украинский язык, языковая идентичность, диаспора, украинцы Бразилии, история языкознания.

Ukrainian language identity in Brazil: research history

The article is about the history of linguistic research on the topic of Ukrainian language in Brazil. Publications of Brazilian, Ukrainian and Canadian researches indicate that they can be roughly divided into 2 groups: applied (methodical) and theoretical, which are predominantly from sociolinguistic and dialectological areas.

Key words: Ukrainian language, language identity, Diaspora, Ukrainians in Brazil, the history of linguistics.

читати далі »

Чолану Людмила - Українська ланка освіти в Молдові: задум і проблеми реалізації

В основу статті покладено доповідь автора на Міжнародній конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» 21 жовтня 2010 р.

У статті розглядаються проблеми освіти українців Молдови. Висувається пропозиція створення наукового відділу «Українознавство в діаспорі» та українознавчих центрів у країнах, де проживають українці, з метою об’єднання їх у єдиному просторі української культури.

Ключові слова: українознавство, діаспора, освіта, вивчення української мови та культури, школа, ВНЗ, аспірантура.

Украинское звено образования в Молдове: замысел и проблемы реализации

В статье рассматриваются проблемы образования украинцев Молдовы. Выдвигается предложение создания научного отдела «Украинознавство в диаспоре» и украинознавческих центров в странах, где проживают украинцы, с целью объединения их в едином пространстве украинской культуры.

Ключевые слова: украинознавство, диаспора, образование, изучение украинского языка и культуры, школа, вуз, аспирантура.

Ukrainian link of education in Moldova: project and problems of realization

Problems of Moldova Ukrainians education are considered in the article. Scientific department «Ukrainoznavstvo in Diaspora» and centers of Ukrainoznavstvo in countries where the Ukrainians live with aim of their uniting in sole space of Ukrainian culture offer of creation is proposed.

Key words: Ukrainoznavstvo, Diaspora, education, studding of Ukrainian language and culture, school, institution of higher education, postgraduate course.

читати далі »

Чернієнко Денис - Розвиток українознавства в Башкортостані: досвід та сучасний стан

В основу статті покладено доповідь автора на Міжнародній конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» 21 жовтня 2010 р.

У статті розглядаються основні напрямки, етапи й тенденції розвитку українознавства в Республіці Башкортостан. Показано історичні передумови формування українознавства як особливої галузі знання, орієнтованої на задоволення культурних і освітніх потреб українського населення регіону. Звернено увагу на результати наукових досліджень у рамках історії, етнографії, фольклористики, педагогіки.

Ключові слова: анклав, наукова школа, національне відродження, національна освіта, національно-культурний рух, поліетнічне середовище, українознавство, етнічні процеси, етнічність.

Развитие украинознавства в Башкортостане: опыт и современное состояние

В статье рассматриваются основные направления, этапы и тенденции развития украинознавства в Республике Башкортостан. Показаны исторические предпосылки формирования украинознавства как особой области знания, ориентированной на удовлетворение культурних и образовательных потребностей украинского населения региона. Обращено внимание на результаты научных исследований в рамках истории, этнографии, фольклористики, педагогики.

Ключевые слова: анклав, историография, научная школа, национальное возрождение, национальное образование, национально-культурное движение, полиэтничная среда, украинознавство, этнические процессы, этничность.

Development of Ukrainoznavstvo in Bashkortostan: experience and modern state

Basic development directions, stages and tendencies of Ukrainoznavstvo in Bashkortostan Republic are viewed in the article. Historical backgrounds of formation of Ukrainoznavstvo as special branch of knowledge, which is orientated to meet cultural and educational needs of Ukrainian population of the region, are shown. Attention is drawn to the results of scientific researches within the scope of history, ethnography, folklore, pedagogic.

Key words: еnclave, scientific school, national rebirth, national education, national culture movement, political environment, Ukrainoznavstvo, ethnic processes, ethnicity.

читати далі »

ННДІУ - Ухвала

Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» 21–22 жовтня 2010 р. (м. Київ)

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet