головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #4(37)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Про новий проект закону України «Про мови в Україні»

До Верховної Ради України надійшов проект Закону України «Про мови в Україні», реєстр. № 1015-3 від 07.09.2010 р., внесений депутатами Верховної Ради О. Єфремовим, П. Симоненком, С. Гриневецьким. Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти М. Луцький звернувся з пропозицією висловити свої судження щодо змісту проекту і доцільності включення його до порядку денного Верховної Ради України.

читати далі »

Чемеркін Сергій - Альтернативи другої державної мови в Україні немає

Наукова рада Національної академії наук України «Українська мова» – організація, основними аспектами діяльності якої є координування наукових досліджень у галузі лінгвістики. Здійснюючи свою діяльність при Інституті української мови НАН України, Наукова рада щороку проводить пленум із питань розвитку, функціонування української мови. Цьогорічний пленум «Українська мова в Україні: сьогодення і перспективи», який відбувся 5 листопада 2010 р., було присвячено аналізу перспектив державної мови в Україні.

читати далі »

Філіпчук Георгій - Українознавча, україномовна політика в системі державно-культурного будівництва

У статті висвітлюються актуальні проблеми державно-культурного будівництва в контексті мовної політики в Україні. Обґрунтовується значущість для соціально-політичного й інтелектуально-духовного розвитку країни підвищення суспільного статусу української мови.

Ключові слова: національне відродження, українська мова, культура, громадянська освіта, суспільна свідомість, державна політика, українознавство.

Украинознавческая, украиноязычная политика в системе государственно-культурного строительства

В статье освещаются актуальные проблемы государственно-культурного строительства в контексте языковой политики в Украине. Обосновывается значимость для социально-политического и интеллектуально-духовного развития страны повышения общественного статуса украинского языка.

Ключевые слова: национальное возрождение, украинский язык, культура, гражданское образование, общественное сознание, государственная политика, украинознавство.

Policy of Ukrainoznavstvo and of Ukrainian language in system of state and culture building

Actual problems of state and culture building in the context of language policy in Ukraine are highlighted in the article. Significance for social, political, intellectual and spiritual development of the country increase of Ukrainian language social status is proved.

Key words: national rebirth, Ukrainian language, culture, social education, social consciousness, state policy, Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Філіпчук Георгій - Суспільне ековиховання в контексті природності існування

У статті розглядаються важливі питання формування екологічної свідомості суспільства як головного чинника реалізації політики сталого розвитку. Аналізуються шляхи, напрями, механізми, які сприяють розвитку екологічної культури людини в умовах глобальної екологічної кризи.

Ключові слова: екологія, людина, природа, екоосвіта і виховання, сталий розвиток, глобальна криза.

Общественное эковоспитание в контексте естественности существования

В статье рассматриваются важные вопросы формирования экологического сознания общества как главного фактора реализации политики устойчивого развития. Анализируются пути, направления, механизмы, способствующие развитию экологической культуры человека в условиях глобального экологического кризиса.

Ключевые слова: экология, человек, природа, экообразование и воспитание, устойчивое развитие, глобальный кризис.

Social ecological education in context of existence naturalness

Important questions of formation of ecological consciousness of society as the main factor of the policy of realization of constant development are considered. Ways, directions, mechanisms which are favorable to development of person’s ecological culture in conditions of global ecological crisis are analyzed.

Key words: ecology, person, nature, ecological education and upbringing, constant development, global crisis.

читати далі »

Пята Леонід - Приватизація в Україні: етапи, форми та соціально-економічні наслідки (1991–2009)

У статті досліджуються історико-соціальні наслідки приватизації, зроблено наукову реконструкцію вітчизняного та українського досвіду проведення сертифікатної та грошової її форм. Розглянуто прорахунки, визначено етапи та форми, з’ясовано соціально-економічні наслідки. Підтверджено, що сертифікатна приватизація не дала позитивного економічного ефекту, мала важкі морально-психологічні результати.

Ключові слова: приватизація, влада, політика, українське суспільство, зарубіжний досвід,сертифікат.

Приватизация в Украине: этапы, формы и социально-экономические последствия (1991–2009)

В статье исследуются историко-социальные последствия приватизации, сделана научная реконструкция отечественного и украинского опыта проведения сертификатной и денежной ее форм. Рассмотрены просчеты, определены этапы и формы, выяснены социально-экономические последствия. Подтверждено, что сертификатная приватизация не дала позитивного экономического эффекта, имела тяжелые морально-психологические результаты.

Ключевые слова: приватизация, власть, политика, украинское общество, зарубежный опыт, сертификат.

Privatization in Ukraine: stages, forms and social and economic consequences (1991–2009)

Historical and social consequences of privatization are researched in the article; scientific reconstruction of Ukrainian experience of realization of certificate and monetary forms is made. Miscalculations are observed, stages and forms are determined, social and economic consequences are clarified. It is confirmed that certificate privatization did not give positive economic effect but had hard moral and psychological results.

Key words: privatization, power, policy, Ukrainian society, foreign experience, certificate.

читати далі »

Цендра Надія - Проблеми оптимізації принципів відокремлення церкви від держави й держави від церкви в Україні у 1991–1996 роках

Стаття присвячена проблемам державно-церковних відносин в Україні у 1991–1996 роках, які є визначальними у формуванні громадянського миру, благополуччя та конфесійної толерантності в країні. Проаналізовано риси «пострадянської» моделі державно-церковних відносин.

Ключові слова: державно-церковні відносини, релігійне відродження, міжконфесійні відносини, радянська держава, свобода віросповідання.

Проблемы оптимизации принципов отделения церкви от государства и государства от церкви в Украине в 1991–1996 годах

Статья посвящена проблемам государственно-церковных отношений в Украине в 1991–1996 годах, которые определяют формирование гражданского мира, благосостояния и конфессиональной толерантности в стране. Проанализированы черты «постсоветской» модели государственно-церковных отношений.

Ключевые слова: государственно-церковные отношения, религиозное возрождение, межконфессиональный конфликт, советское государство, свобода вероисповедания.

Problems of optimization principles for separation of church from state and state from church in Ukraine in 1991–1996

The article is devoted to the problems of relations between state and church in Ukraine in 1991–1996, which determine forming of civil world, prosperity and confessional tolerance in the country. The features of «post-soviet model» of state and church relations are analyzed.

Key words: state and church relations, religious revival, interconfession relations, soviet state, freedom of religion.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet