головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Пономаренко Ангеліна - Українська наукова мова

Співавтори:

Сергій Чемеркін - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» ННДІУ

Оксана Кравченко - науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» ННДІУ

Програма спецкурсу для аспірантів (Програму спецкурсу було апробовано під час навчання аспірантів Національного науково-дослідного інституту українознавства у 2008–2009 роках.)

читати далі »

Коваль Оксана - Українознавство в системі роботи вчителя географії

Фрагменти уроків із курсу економічної та соціальної географії України є прикладом використання теоретико-методологічної матриці українознавства як основи інтегрованого курсу в шкільній програмі. Саме на уроках географії можливо розкрити зв’язки між трьома вимірами об’єкта – України – як території, так і держави та української спільноти. Під час уроку в 9-му класі «Україна на карті світу» постає доцільність розкриття ідеї «закону землі» як основи визначення взаємозв’язку географічного простору зі спільнотою...

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Українознавство в системі вищої мистецької освіти XXI століття: історичні та методологічні імперативи

Співавтор

Світлана Новосад - науковий співробітник відділу культури ННДІУ

Висвітлено стратегічні напрямки українознавства в системі вищої мистецької освіти XXI століття в контексті розвитку національної освіти, культури і науки України. Мистецьку освіту розглянуто як цілісний історико-культурний феномен, який характеризується своєрідними циклами, тому мистецька освіта й передбачає постійний розвиток, інтегрування та оновлення. В умовах сьогодення модернізація системи освіти XXI ст. потребує здійснення підготовки педагогічних та наукових кадрів у контексті особистісного розвитку на засадах гуманістично-культурологічного та українознавчого підходів. Подано методичні рекомендації в галузі сучасної вищої мистецької освіти з урахуванням українознавчої складової.

Ключові слова: мистецька освіта, художньо-освітня галузь, художньо-естетичне виховання, поліфункціональне виховання (навчання), культура особистості, духовність особистості, самоосвіта та самовдосконалення, художньо-образне мислення, міждисциплінарна інтеграція, культуртрегерська діяльність, методологічні імперативи, система українознавчих дисциплін, українознавчий метод-підхід, українознавча складова мистецької освіти.

Украинознавство в системе высшего художественного образования XXI века: исторические и методологические императивы

Освещены стратегические направления украинознавства в системе высшего художественного образования XXI века в контексте развития национального образования, культуры и науки Украины. Художественное образование рассмотрено как целостный историко-культурный феномен, характеризующийся своеобразными циклами, поэтому художественное образование и предусматривает постоянное развитие, интеграцию и обновление. В современных условиях модернизация системы образования XXI ст. нуждается в осуществлении подготовки педагогических и научных кадров в контексте личностного развития на принципах гуманистически-культурологического и украинознавческого подходов. Даны методические рекомендации в области современного высшего художественного образования с учетом составляющей ураинознавства.

Ключевые слова: художественное образование, художественно-образовательная область, художественно-эстетическое воспитание, полифункциональное воспитание (учёба), культура личности, духовность личности, самообразование и самоусовершенствование, художественно-образное мышление, междисциплинарная интеграция, культуртрегерская деятельность, методологические императивы, система предметов украинознавства, украинознавческий метод-подход, составляющая художественного образования в области украинознавства.

Ukrainoznavstvo at the system of higher art education of XXI century: Historical and methodological imperatives

Strategical directions of Ukrainoznavstvo in the system of art education of XX century in the context of development of national education, culture and science of Ukraine are highlighted. Art education is observed as the complete historical and cultural phenomena, which is characterized by original cycles. That is why constant growth, integration and renewal are foreseen by the art education. Nowadays modernization of the system of education of XXI century needs preparation of pedagogical scientific staff in the context of personal development on the basis of humanistic and culturological approaches so as the approaches of Ukrainoznavstvo.

Key words: art education, art education field, art- aesthetic education, multifunctional education, culture of personality, will-powered personality, self education and self improvement, art- figurative thinking, interdisciplinary integration, culture bearer activity, methodological imperatives, system of disciplines of Ukrainoznavstvo, method of Ukrainoznavstvo, ingredient of art education of Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet