головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #3(32)
пошук по сайту
Деревінський Василь - Журнал «Український вісник» (1987–1989 роки)

В статті висвітлено діяльність В. Чорновола зі створення першого українського позацензурного журналу в 2-й половині 1980-х років. Розкрито програмові завдання, які він окреслив для «Українського вісника». Подано інформацію про те, як відбувалося формування редакційної колегії, в яких умовах здійснювалася підготовка і випуск журналу, як «Вісник» вплинув на становлення незалежних українських ЗМІ та активізацію громадськості.

Ключові слова: «Український вісник», В.Чорновіл, журнал, «Вісник».

Журнал «Украинский вестник» (1987–1989 годы)

В статье освещена деятельность В. Черновила по созданию первого украинского неподцензурного журнала во 2-й половине 1980-х годов. Раскрыты программные задачи, которые очертил В. Черновил для «Украинского вестника». Представлена информация о том, как происходило формирование редакционной коллегии, в каких условиях осуществляли подготовку и выпуск журнала, как повлиял «Вестник» на становление независимых украинских СМИ и активизацию общественности.

Ключевые слова: «Украинский вестник», В. Черновил, журнал, «Вестник».

Magazine «Ukrainian Reporter» (1987–1989)

The article tells about V. Chornovil's activity in creation of the first Ukrainian legal magazine in the second half of 1980’s. Author examined programmatic tasks which were outlined by V. Chornovil for the «Ukrainian Reporter». Information about formation of editorial board, conditions of preparation and issue of magazine and its influence on establishment of independent Ukrainian MASS-MEDIA and public activation is represented in the paper.

Key words: «Ukrainiаn Reporter», V. Chornovil, magazine, «Reporter».

читати далі »

Квасюк Лариса - Відображення полеміки між православними та католиками про чистилище у «Треносі» (1610) Мелетія Смотрицького

У статті розглянуто полеміку між православними та католиками про чистилище на прикладі твору українського письменника, церковного і освітнього діяча Мелетія Смотрицького «Тренос» (1610). Наведено аргументи західної – католицької – сторони та контраргументи східної – православної – у полеміці про зазначений догмат.

Ключові слова: полеміка, католики, православні, догмат, чистилище.

Отображение полемики между православными и католиками о чистилище в «Треносе» (1610) Мелетия Смотрицкого

В статье рассмотрена полемика между православными и католиками о чистилище на примере сочинения украинского писателя, церковного и образовательного деятеля Мелетия Смотрицкого «Тренос» (1610). Приведены аргументы западной – католической – стороны и контраргументы восточной –православной – в полемике об указанном догмате.

Ключевые слова: полемика, католики, православные, догмат, чистилище.

Reflection of Polemic among the Orthodox and Catholics on credendum of Purgatory in «Trenos» (1610) by Meletius Smotrytsky

In the article based on the arguments of the Western Catholic and Eastern Orthodox credenda the author scrutinizes polemics on Purgatory in «Trenos» (1610), the work by Ukrainian polemicist Meletius Smotrytsky.

Key words: polemics, Western Catholic, Eastern Orthodox, dogmatic, Purgatory.

читати далі »

Зимомря Іван - Іван Франко та Карл-Еміль Францоз: критерії естетичної вартості у контексті рецептивно-генологічної парадигми

У статті автор розглядає діяльність І. Франка як одного з найактивніших українських літераторів, який сприяв розширенню зв’язків української та німецькомовної (власне австрійської) літератур. Значну увагу приділено творчості К.-Е. Францоза та його сучасників.

Ключові слова: взаємозв’язки з літературами різних народів, інформативна, критично-оцінювальна та інтерпретаційна взаємодії, І.Франко, К.-Е. Францоз, проблематика зображення, жанрова структура, Галичина, Лодомерія, Буковина, світогляд, еволюція, українсько-австрійські культурні взаємозв’язки.

Иван Франко и Карл-Эмиль Францоз: критерии эстетической ценности в контексте рецептивно-генологической парадигмы

В статье автор рассматривает деятельность И. Франко как одного из самых активных украинских литераторов, который способствовал расширению связей украинской и немецкоязычной литератур. Уделено большое внимание творчеству К.-Э. Францоза и его современников.

Ключевые слова: связи с литературами разных народов, информационная, критически-оценочная, интерпретационная взаимосвязи, И.Франко, К.-Э. Францоз, проблематика изображения, жанровая структура, Галиция, Лодомерия, Буковина, мировоззрение, эволюция, украинско-австрийские культурные взаимосвязи.

Ivan Franko and Karl Emil Fransoz: the Criterion of Esthetic Value in the Context of Receptive and Genealogic Paradigm

In his article author describes I. Franko’s activity as the most active Ukrainian literary man who promoted extension of relations between Ukrainian literature and German literature. Much attention is paid to the activity of K. E. Fransoz and his contemporaries.

Key words: relations with literatures of different nations, informative, critical and estimative relations, I. Franko, K.-E. Fransoz, problem of representation, genre structure, Galicia, Lodomery, Bukovyna, world-view, evolution, Ukrainian and Austrian cultural relationships.

читати далі »

Пахолок Світлана - «Атрибути спілкування» в контексті народного етикету українців (на матеріалах родильної обрядовості)

У статті досліджено використання в родильній обрядовості українців таких «атрибутів спілкування», як зовнішній вигляд людини, час, простір. Автор аналізує важливі етикетні предмети (елементи одягу, подарунки, посуд, предмети оточення) в контексті післяпологових звичаїв та обрядів. Дослідниця робить висновок, згідно з яким етикетна атрибутика допомагає регулювати відносини між учасниками спілкування.

Ключові слова: народний етикет, родильна обрядовість, «атрибути спілкування», подарунки.

«Атрибуты общения» в контексте народного этикета украинцев (на материалах родильной обрядности)

В статье исследовано использование в родильной обрядности украинцев таких «атрибутов общения», как внешний вид человека, время, пространство. Автор анализирует важные предметы этикета (элементы одежды, подарки, утварь и предметы окружения) в контексте послеродовых обычаев и обрядов. Исследовательница делает вывод, что этикетная атрибутика помогает регулировать отношения между участниками общения.

Ключевые слова: народный этикет, родильная обрядность, «атрибуты общения», подарки.

«Attributes of Communication» in the Context of Folk Etiquette of the Ukrainian People (after Materials of Maternity Ritualism)

In this article author examined use of such «attributes of communication» in the maternity ritualism as appearance of a man, time and space. She analyses important etiquette objects (elements of clothes, gifts, utensils, objects around us) in the context of postdelivery customs and rites. The researcher comes to the conclusion that the etiquette attributes regulates the relations between the participants of communication.

Key words: folk etiquette, maternity ritualism, attributes of communication, gifts.

читати далі »

Зимомря Микола - Франкова стратегія українознавства як модель міжкультурного дискурсу крізь призму німецького літературознавства

У статті автор розглядає Франкові українознавчі ідеї як довершену модель національно-культурної стратегії, а також стратегію українознавства як модель міжкультурного дискурсу крізь призму німецького літературознавства.

Ключові слова: Франкова стратегія українознавства, формування та становлення міжкультурного дискурсу, Франкові ідеї українознавства та оцінка їх німецькою критикою, духовний простір українського народу, М. Грушевський, М. Драгоманов, Леся Українка, М. Павлик, Е. Енґель, Р. Штайнер, Е. Дюркгайм, Е. Вінтер, П. Кірхнер, Е. Райснер.

Стратегия украиноведения Ивана Франко как модель межкультурного дискурса сквозь призму немецкого литературоведения

В статье автор рассматривает украиноведческие идеи И.Франко как совершенную модель национально-культурной стратегии, а также стратегию украиноведения как модель межкультурного дискурса сквозь призму немецкого литературоведения.

Ключевые слова: стратегия украиноведения И. Франко, формирование и становление межкультурного дискурса, идеи украиноведения И. Франко и оценка их немецкой критикой, духовное пространство украинского народа, М. Грушевский, М. Драгоманов, Леся Украинка, М. Павлик, Э. Энгель, Р. Штайнер, Э. Дюркгайм, Э. Винтер, П. Кирхнер, Э. Райснер.

The Strategy of Ivan Franko’s Ukrainian Study as Model of Intercultural Discourse through the Prism of German Literary Criticism

In the article author describes I. Franko’s ideas of Ukrainian study as perfect model of national and cultural strategy and also the strategy of Ukrainian study as the model of intercultural discourse through the prism of German literary criticism.

Key words: the strategy of I. Franko’s Ukrainian study, formation and establishment of intercultural discourse, the ideas of I. Franko’s Ukrainian study and their estimation by German critics, spiritual space of Ukrainian people, M. Grushevskiy, M. Dragomanov, Lesya Ukrainka, M. Pavlyk, E. Engel, R. Steiner, E. Durkheim, E. Winter, P.Kirchner, E. Reisner.

читати далі »

Баранова Наталя - Місіонерська діяльність київського митрополита Платона Городецького щодо послідовників старообрядництва

У статті вперше подається комплексний аналіз місіонерської діяльності Київського митрополита Платона Городецького щодо послідовників старообрядництва, яка мала виключно мирний характер і стала прикладом для його наступників.

Ключові слова: митрополит, віра, місіонерська діяльність, церква.

Миссионерская деятельность Киевского митрополита Платона Городецкого по отношению к последователям старообрядничества

В статье впервые представлен комплексный анализ миссионерской деятельности Киевского митрополита Платона Городецкого по отношению к последователям старообрядничества, которая носила исключительно мирный характер и послужила примером для его преемников.

Ключевые слова: митрополит, вера, миссионерская деятельность, церковь.

Missionary Activity of Kyiv Metropolitan Platon Horodetskyi towards the Followers of the Old Faith

In the article for the first time author presented complex analysis of Kyiv metropolitan Platon Horodetskyi’s missionary activity towards the followers of the old faith. This activity had solely peaceful nature and was founded on giving of useful talks and rendering financial and moral help to representatives of this religion; it became an example to all the metropolitan Platon’s successors.

Key words: metropolitan, faith, missionary activity, church.

читати далі »

Буйських Юлія - Трансформація міфологічних уявлень українців у сучасному суспільстві

У статті розглянуто трансформацію традиційних міфологічних уявлень українців на прикладі найбільш поширених, характерних для всієї території України образів – знахаря, відьми, «ходячого» небіжчика, домовика. Автор робить висновок, що ці образи, хоча і піддаються загальним процесам трансформації духовної культури, але зберігають стійкість і самобутність багато в чому завдяки людському походженню або, у випадку домовика, постійній локалізації поруч із людиною.

Ключові слова: трансформація, вірування, образ, знахар, відьма, «ходячий» небіжчик, домовик.

Трансформация мифологических представлений украинцев в современном обществе

В статье рассмотрена трансформация традиционных мифологических представлений украинцев на примере наиболее распространенных, стойких для всей территории Украины образов – знахаря, ведьмы, «ходячего» покойника, домового. Автор приходит к выводу, что вышеперечисленные образы, хотя и поддаются общим процессам трансформации духовной культуры, сохраняют свою стойкость и самобытность во многом благодаря своему человеческому происхождению или, в случае домового, постоянной локализации рядом с человеком.

Ключевые слова: трансформация, верования, образ, знахарь, ведьма, «ходячий» покойник, домовой.

Transformation of Mythological Beliefs of Ukrainians in Modern Society

The article deals with the problem of transformation of traditional mythological beliefs of Ukrainians. Author examined such the most popular on the territory of Ukraine mythological personages as sorcerer («znakchar»), witch («wid’ma»), walking dead man («hoyjachyi mrec»), and house spirit («domovyk»). Author comes to the conclusion that all these images were affected by influence of the general processes of transformation of the spiritual culture. Despite this, mentioned mythological personages keep their originality due to their human origin or (as with «domowyk») to their constant localization near the man.

Key words: transformation, beliefs, image, sorcerer, witch, walking dead man, house-spirit.

читати далі »

Босик Зоя - Архетип «Syzygie» в структурі української весільної обрядовості

Статтю присвячено розгляду українського весілля крізь призму його архетипіки, що пронизує все ритуальне дійство, утворюючи базові «крокви» обряду, його «наскрізну конструкцію». Український традиційний весільний обряд – це не просто низка ритуалів, а ієрархічно виструнчений ритуальний комплекс. Це актуалізує проблему аналізу української весільної обрядовості з точки зору інваріантних структур, які є основою традиційної обрядової конкретики. Автор аналізує амбівалентну природу маніфестацій архетипу «сизигії» на матеріалі українських обрядів передвесільного циклу.

Ключові слова: андрогінія, Аніма/Анімус, архетип, весілля, весільна драма, заручини, міфологема, пра-сюжет, ритуал, сакральний шлюб, сизигія.

Архетип «syzygie» в структуре украинской свадебной обрядовости

Статья посвящена рассмотрению украинской свадьбы сквозь призму ее архетипики, которая пронизывает все ритуальное действо, образовывая базовые «стропила» обряда, его «несущую конструкцию». Украинский свадебный обряд – это не просто блок ритуалов, а иерархически выстроенный ритуальный комплекс. Такая специфика актуализирует проблему анализа инвариантных структур украинского свадебного обряда, которые создают каркас для всего разнообразия традиционной обрядовой конкретики. Автор анализирует амбивалентную природу манифестаций архетипа «сизигии» на материале украинских обрядов предсвадебного цикла.

Ключевые слова: андрогинизм, Анима/Анимус, архетип, свадьба, свадебная драма, мифологема, пра-сюжет, ритуал, сакральный брак, сизигия.

Archetype Syzygie in the structure of Ukrainian marriage rituals

The article is dedicated to survey of Ukrainian marriage through the prism of its archetypes, which ground and penetrate the whole ritual, making the deep framework of it. Ukrainian marriage ritual is not just a series of rituals, but a hierarchically tuned-up ritual complex. It actualizes the problem of Ukrainian marriage ritual analysis from the viewpoint of its invariant structure. The author analyses the ambivalent nature of manifestations of archetype syzygie on the materials of Ukrainian rituals of pre-marriage cycle.

Key words: androgynism, Anima/ Animus, archetype, marriage, marriage drama, betrothal, myth, primary plot, ritual, sacred marriage, syzygie.

читати далі »

Павличко Дмитро - Живе Бєларусь!

«Ця поезія… обстоює національні та європейські духовні вартощі»

На запитання Дмитра Павличка відповідає Роман Лубківський

Передрук з газети «Літературна Україна» від 27.08.09 р.

читати далі »

Чирков Олег - Загальноінститутський методологічний семінар

25 червня 2009 р. в актовій залі Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України відбулося засідання загальноінститутського методологічного семінару. В межах загальної теми «Розвиток категоріального апарату українознавства» учасники семінару зосередилися на одній проблемі – «Теорія» і «концепція» в українознавстві». Розгляд другої проблеми – «Розвиток геополітичної складової терміносистеми українознавства», – підготовленої до розгляду на загальноінститутському семінарі, перенесено на вересень...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet