головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Горенко-Баранівська Лариса - Національна культура в системі українознавства: актуальність, проблематика дослідження та перспективи

Представлено основні концептуальні та теоретико-методологічні положення, українознавча проблематика й перспективи дослідження фундаментальної науково-дослідної теми «Національна культура в системі українознавства», затвердженої МОН України щодо виконання впродовж 2010–2012 років (науковий керівник Л. Горенко). Висвітлена роль національної культури в системі українознавчих досліджень, які забезпечують пізнання, самопізнання й самотворення українського народу з метою збереження його національно-культурної самоідентифікації. Враховано юридично-законодавчі основи гуманітарної політики Української Держави, а також проект Концепції державної цільової програми інноваційного розвитку української культури на 2009–2013 роки, який перебував на розгляді Кабінету Міністрів України.

Ключові слова: українська національна культура, українське культурознавство, національно-культурне відродження, культуротворча свідомість, етико-гуманістичний напрям, культурософські традиції, культурологічний практикум, культурна інтеграція, самоідентифікація, українська інтелектуальна еліта, понятійно-термінологічний інструментарій, концентри українознавства, українознавча парадигма.

Национальная культура в системе украинознавства: актуальность, проблематика исследования и перспективы

Представлены основные концептуальные и теоретико-методологические подходы, украинознавческая проблематика и перспективы исследования фундаментальной научно-исследовательской темы «Национальная культура в системе украинознавства», утверждённой МОН Украины для её реализации на протяжении 2010–2012 годов (научный руководитель Л. Горенко). Отображена роль национальной культуры в системе украинознавческих исследований, которые обеспечивают познание, самопознание и самосозидание украинского народа с целью сохранения его национально-культурной самоидентификации. Учтены юридическо-законодательные основы гуманитарной политики Украины, а также проект Концепции государственной целевой программы инновационного развития украинской культуры на 2009–2013 годы, который был рассмотрен Кабинетом Министров Украины.

Ключевые слова: украинская национальная культура, украинское культуроведение, национально-культурное возрождение, культуросозидательное сознание, этико-гуманистическое направление, культурософские традиции, культурологический практикум, культурная интеграция, самоидентификация, украинская интеллектуальная элита, понятийно-терминологический инструментарий, концентры украинознавства, украинознавческая парадигма.

National culture in the system of Ukrainoznavstvo: actuality, problems of the research and perspectives

Main conceptual, theoretical and methodological positions are presented. So as the problems and perspectives of research of fundamental scientific research theme «National culture in the system of Ukrainoznavstvo», that was approved by MES of Ukraine to be accomplished from 2010 to 2012. Висвітлена роль національної культури в системі українознавчих досліджень, The role of national culture in the system of research of Ukrainoznavstvo is enlightened. It provide knowledge, self cognition and self creation of Ukrainian people with the aim of keeping of its national and cultural self identification. Juridically legislative backgrounds of humanitarian policy of Ukrainian nation are accounted so as the project «Conceptions of national purpose program of innovative development of Ukrainian culture from 2009 to 2013», which was considered by CMU.

Key words: Ukrainian national culture, Ukrainian culture study, national and cultural rebirth, culture creation consciousness, ethic-humanitarian direction, cultural philosophical traditions, culturological practices, cultural integration, self identification, Ukrainian intellectual elite, conceptual terminological instruments, concentrations of Ukrainoznavstvo, paradigm of Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Гавадзин Володимир - Традиційна календарна обрядовість гуцулів сьогодні

Стаття присвячена розгляду загальних питань, що стосуються сьогоднішніх святкувань на Гуцульщині найважливіших календарних свят. Особлива увага звертається на відображення стану збереження давніх елементів звичаїв та обрядів в умовах сучасності. Також характеризуються ті аспекти календарної обрядовості, що не дійшли до наших днів.

Ключові слова: гуцули, календарні обряди, вірування, Різдво, трансформація.

Традиционная календарная обрядность гуцулов сегодня

Статья посвящена рассмотрению общих вопросов, касающихся сегодняшних торжеств на Гуцульщине важнейших календарных праздников. Особое внимание обращается на отражение состояния сохранности древних элементов обычаев и обрядов в условиях современности. Также характеризуются те аспекты календарной обрядности, которые не дошли до наших дней.

Ключевые слова: гуцулы, календарные обряды, верования, Рождество, трансформация.

Traditional calendar ritualism of guzuls today

The article is devoted to consideration of general questions relating to today’s celebration on Guzulschyna important calendar holidays. The special attention applies on the representation of the state of save of old elements of ways and rites in the conditions of modernity. Also are characterized those aspects of calendar rites which did not come down to our days.

Key words: guzuls, calendar rites, beliefs, Christmas, transformation.

читати далі »

Квасюк Лариса - Полеміка про квасний хліб та опрісноки у догматичній частині «Треносу» (1610) Мелетія Смотрицького

У статті проаналізовано розділ «Квасний Хліб чи Опрісноки» догматичної частини трактату «Тренос» (1610) Мелетія Смотрицького в контексті полеміки між Західною та Східною Церквами про те, який хліб – квасний чи прісний – треба використовувати для Святого причастя.

Ключові слова: квасний хліб, опрісноки, Таємна вечеря, Свята євхаристія, Пасха, догмат, Ісус Христос, Святе Письмо.

Полемика о квасном хлебе и опресноках в догматической части «Треноса» (1610) Мелетия Смотрицкого

В статье проанализирован раздел «Квасный Хлеб или Опресноки» догматической части трактата «Тренос» (1610) Мелетия Смотрицкого в контексте полемики между Западной и Восточной Церквями о том, какой хлеб – квасный или пресный – должен использоваться для Святого причастия.

Ключевые слова: квасный хлеб, опресноки, Тайная вечеря, Святая евхаристия, Пасха, догмат, Иисус Христос, Святое Писание.

Polemic about leavening bread and azyme in dogmatic part of «Trenos» (1610) by Meletius Smotrytsky

Part «Leavening Bread or Azyme» of dogmatic part in treatise «Trenos» (1610) by M. Smotrytskiy in context of polemic between the Western and Eastern Churches about which bread – leavening or unleavened – must be used for Holy Communion is analyzed in the article.

Key words: leavening bread, azymes, Secret Supper, Holy Communion, Easter, dogmatic, Jesus Christ, Holy Writ.

читати далі »

Шевель Анжеліка - Культурні та природоохоронні традиції Глухівщини

У статті розглянуто культурні та природоохоронні традиції Глухівщини, проаналізовано пам’ятки історії, культури, природи. Акцентовано увагу на тому, що в народному мистецтві Глухівщини є чимало своєрідних рис, що свідчать про взаємозв’язок з різними історико-етнографічними районами України. Досліджено заповідні об’єкти, заказники, в яких збережений типовий поліський кореальний комплекс рослинності, збагачений рідкісними та малопоширеними видами інших регіонів України. Описано ботанічні пам’ятки природи, гідрологічні ресурси, які мають особливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, релігійне та еколого-освітнє значення. В статті зосереджена увага на пошуку основних чинників, що сприятимуть розвитку туризму в Глухові.

Ключові слова: культура, традиції, народне мистецтво, людвисарство, заповідні об’єкти, ботанічні пам’ятники природи, гідрологічні ресурси, туризм.

Культурные и природоохранные традиции Глуховщины

В статье рассмотрены культурные и природоохранные традиции Глуховщины, проанализированы памятники истории, культуры, природы. Акцентировано внимание на том, что в народном искусстве Глуховщины есть немало своеобразных черт, свидетельствующих о взаимосвязи с различными историко-этнографическими районами Украины. Исследованы заповедные объекты, заказники, в которых сохранен типичный полесский кореальный комплекс растительности, обогащенный редкими и малораспространенными видами других регионов Украины. Описаны ботанические памятники природы, гидрологические ресурсы, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, религиозное и эколого-образовательное значение. В статье сосредоточено внимание на поиске основных факторов, способствующих развитию туризма в Глухове.

Ключевые слова: культура, традиции, народное искусство, людвисарство, заповедные объекты, ботанические памятники природы, гидрологические ресурсы, туризм.

Сulture and nature protection traditions of Hluhiv region

Culture and nature protection traditions of Gluhiv region are examined in the article, monuments of history, culture and nature are analyzed. Notice is emphasized that there are many original features in folk art of Gluhiv region which affirm about interconnection with different historic and ethnographic regions of Ukraine. Protected objects, sanctuaries where typical coreal complex of the Polissya region flora is preserved enriched with rare and not spread widely kinds of other regions of Ukraine are researched in the article. Botanical monuments of nature, hydrological resources which have special nature protection, scientific, historical and cultural, religious and ecologic sence. The note of the main factors researchment which would assist to tourism development in Glukhiv region is focused in the article.

Key words: culture, traditions, folk art, lyudvysarstvo, protected objects, botanical monuments of nature, hydrological resources, tourism.

читати далі »

Зарецький Олексій - Родина Алли Горської в Ленінграді: 1930–1940-і роки

У статті за різноплановими джерелами досліджено історію української родини Горських у радянській Росії в 1930–1940-х роках. Джерельна база репресивної сталінської доби обмежена та специфічна, багато документів втрачено під час Другої світової війни. Історія родини розглядається крізь призму діяльності Горських на студії «Ленфільм» та особливостей району, де вони мешкали. Дано узагальнену характеристику цієї кіностудії, розкрито роль кіно у становленні системи сталінізму. Сформульовано гіпотезу щодо причин повернення родини в Україну. Повсякденне життя реконструйоване за київським періодом 1940-х років, який досліджено значно повніше.

Ключові слова: історія родини, українська родина, Росія, сталінізм, повсякденне життя.

Семья Аллы Горской в Ленинграде: 1930–1940-е годы

В статье на основе разноплановых источников исследована история украинской семьи Горских в советской России в 1930–1940-х годах. Источники сталинской эпохи ограничены и специфичны, многие документы потеряны во время Второй мировой войны. История семьи рассматривается с точки зрения деятельности Горских на студии «Ленфильм» и особенностей той части города, где они жили. Дано обобщающее описание этой киностудии, раскрыта роль кино в становлении системы сталинизма. Сформулирована гипотеза относительно причин возвращения семьи в Украину. Повседневная жизнь реконструирована на основе киевского периода 1940-х годов, который исследован более детально.

Ключевые слова: история семьи, украинская семья, Россия, сталинизм, повседневная жизнь.

The family of Alla Horska in Leningrad: 1930-40th

On the base of various sources the history of Ukrainian family in Soviet Russia in 1930—40th is investigated in the article. The sources of Stalin epoch are very specific and minimized. A lot of them were lost during the World War II. The history of the family is investigated in the aspect of work of Horskies at Lenfilm and peculiarities of the city district where they lived. Lenfilm is described, as well as the role of cinema in ideology of Stalinism. The hypothesis of return of Horskies to Ukraine is formulated. The common life is reconstructed on the base of Kyiv period of 1940th, which is known much better then Leningrad one.

Key words: the history of the family, the Ukrainian family, Russia, Stalinism, common life.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet