головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #3(36)
пошук по сайту
Горенко-Баранівська Лариса - Українознавча парадигма культурфілософії в Україні першої половини XIX століття

У статті висвітлено культурфілософські дослідження в Україні 1-ої половини XIX ст. в контексті національного культуротворення та піднесення національної свідомості українського народу. Представлено інтелектуальні осередки українського шляхетства та їх роль у збереженні й розвитку української національної культури. Крім того, йдеться про місце і роль нащадків колишнього гетьмансько-старшинського середовища як представників нової провідної верстви кінця XVIII – 1-ої половини XIX ст. у цьому розвитку, оскільки саме вони, як підкреслював історик О.Оглоблін, забезпечили «безперервність українського історичного і культурного процесу».

Ключові слова: ацієтворення, культуротворення, українська національна культура, Новгород-Сіверський культурний осередок, національна еліта України, нащадки гетьмансько-старшинського середовища, світоглядні засади українського народу, національно-визвольний рух, культурфілософські дослідження, культурний та інтелектуальний потенціал українського шляхетства, українознавча парадигма, акмеологічний підхід.

Украинознавческая парадигма культурфилософии в Украине первой половины XIX века

Статья освещает культурфилософские исследования в Украине первой половины XIX ст. в контексте национального культурного строительства и подъема национального сознания украинского народа. Представлены интеллектуальные центры украинской аристократии и их роль в сохранении и развитии украинской национальной культуры. Кроме того, рассматривается роль наследников гетманско-старшинской среды как представителей нового поколения элиты конца XVIII – первой половины XIX в. в этом развитии, поскольку именно они, как подчёркивал историк А.Оглоблин, обеспечили «непрерывность украинского исторического и культурного процесса».

Ключевые слова: нациообразование, культурное строительство, украинская национальная культура, Новгород-Северский культурный центр, национальная элита Украины, потомки гетманско-старшинской среды, мировоззренческие основания украинского народа, национально-освободительное движение, культурфилософские исследования, культурный и интеллектуальный потенциал украинского дворянства, украинознавческая парадигма, акмеологический подход.

Ukrainoznavstvo paradigm of culture philosophy in Ukraine of first half of XIX century

Culture and philosophy investigations in Ukraine in the first half of XIX century in the context of national culture creation and increase of national consciousness of the Ukrainian people are reflected in the article. Intellectual centers of Ukrainian gentry and its role in preservation and development of Ukrainian national culture are presented. Besides, the article tells about place and role of the descendants of the former Hetman foremen as the representatives of new leading stratum of the end of XVIII-beginning of XIX century in this development because just they as historian O. Ogloblin emphasizes provided «continuousness of the Ukrainian historical and cultural process».

Key words: Nation creation, cultural creation, Ukrainian national culture, town Novgorod-Siver cultural center, national elite of Ukraine, descendants of the former Hetman foremen, world outlook basis of Ukrainian nation, national liberation movement, culture and philosophy researches, cultural and intellectual potential of Ukrainian gentry, paradigm of Ukrainoznavstvo, achmeological approach.

читати далі »

Павленко Леся - Фольклорно-міфологічні мотиви у збірці В. Кордуна «Зимовий стук дятла»

У статті зроблено нову для сучасного літературознавства спробу розглянути збірку Віктора Кордуна «Зимовий стук дятла» у міфологічному контексті. Названо і проаналізовано основні фольклорно-міфологічні мотиви, сюжети, жанрові форми, міфологеми збірки. Особливу увагу звернено на драму розриву з традицією, поглиблену Чорнобильською катастрофою, яка є чи не найважливішим фактором у зміні поетики цієї книжки порівняно з попередніми збірками В.Кордуна. Авторка доходить висновку, що, попри християнські настрої збірки «Зимовий стук дятла», в основі її поетики лежить фольклорно-міфологічний світогляд.

Ключові слова: міфологізм, фольклорно-поетичні образи, традиція, відрив від коренів.

Фольклорно-мифологические мотивы в сборнике В.Кордуна «Зимний стук дятла»

В статье сделана новая для современного литературоведения попытка рассмотреть сборник Виктора Кордуна «Зимний стук дятла» в мифологическом контексте. Названы и проанализированы основные фольклорно-мифологические мотивы, сюжеты, жанровые формы, мифологемы сборника. Особое внимание уделяется драме разрыва с традицией, углубленной Чернобыльской катастрофой – одним из самых важных факторов в изменении поэтики данной книги по сравнению с предыдущими сборниками В.Кордуна. Автор делает вывод, что, несмотря на христианское настроение сборника «Зимний стук дятла», основу его поэтики составляет фольклорно- мифологическое мировоззрение.

Ключевые слова: мифологизм, фольклорно-поэтические образы, традиция, отрыв от корней.

Folklore-mythological motives in the album of Viktor Kordun «The Winter Knock of Woodpecker»

Attempt which is new in modern literary criticism to examine Viktor Kordun’s collection «The Winter Knock of Woodpecker» in the mythological context is made in the article. The author mentions and analyses the main folklore-mythological motives, subjects, genre forms, and mythologems of the book. Particular attention is paid on the drama of the severance with tradition, deepened with the Chornobyl catastrophe, the main factor of poetics’ modification of the album in comparison with the previous Kordun’s collections. The author proves that, in spite of the Christian mood, the album has the folklore-mythological basis.

Key words: mythologism, folklore-poetical images, tradition, separation from roots.

читати далі »

Пуларія Тетяна - Особливості «жіночої» ініціації в українській народній казці

Спираючись на культурологічні праці представників глибинної психології, історико-реконструктивний підхід В. Проппа, праці вітчизняних та зарубіжних етнологів у сфері обрядовості та ритуалу, дослідження з міфології та лінгвістичної етимології, енциклопедичні дані, на прикладі українських народних казок із сюжетом «жіночої» ініціації, зібраних П. Чубинським, автор статті розглянула зв’язки архетипу жіночого начала з архетипом цілісності – самістю – та символічні форми вираження сутності духовної трансформації жінки на різних ступенях її соціально-вікової зрілості як складного шляху індивідуації, поступового розкриття потенціалу єдності жіночого і чоловічого начал, первісно закладеного у ній самій.

Ключові слова: архетип жіночого начала, архетип самості, символ, міфопоетичне, фольклор, українська народна казка, ініціація.

Особенности «женской» инициации в украинской народной сказке

Опираясь на культурологические труды представителей глубинной психологии, историко-реконструктивный подход В. Проппа, труды отечественных и зарубежных этнологов в сфере обрядности и ритуала, исследования по мифологии и лингвистической этимологии, энциклопедические данные, на примере украинских народных сказок с сюжетом «женской» инициации, собранных П. Чубинским, автор статьи рассмотрела связь архетипа женского начала с архетипом целостности – самости и символические формы выражения сущности духовной трансформации женщины на разных ступенях ее социально-возрастной зрелости как сложного пути индивидуации, постепенного раскрытия потенциала единства женского и мужского начал, первично заложенного в ней самой.

Ключевые слова: архетип женского начала, архетип самости, символ, мифопоэтическое, фольклор, украинская народная сказка, инициация.

«Feminine» initiation features in Ukrainian folk fairy-tale

Basing on cultural science works by depth psychology representatives, V. Propp’s historical and reconstructive approach, Ukrainian and foreign ethnologists’ works on ceremonialism and ritual, research on mythology and linguistic etymology, encyclopedic knowledge, on the example of «feminine» initiation subjects in Ukrainian folk fairy-tales, collected by P. Chubyns’ky, the author of the article considers connection of Feminine Archetype with the Archetype of the Self, and Symbolic forms of expression essence of the feminine spiritual transformation at different stages of her social and age maturity as difficult individuation, gradual opening of feminine-masculine unity potential, initially laid in her personality.

Key words: feminine archetype, archetype of the Self, symbol, mythological and poetic, folk-lore, Ukrainian folk fairy-tale, initiation.

читати далі »

Безущак Світлана - Різдвяні свята на Тернопільщині: традиції та інновації

У статті проаналізовано особливості сучасної різдвяно-новорічної обрядовості на Тернопільщині, ступінь збереженості традицій та причини трансформацій різдвяних свят. Охарактеризовано аспекти календарної обрядовості, які нині не збереглися. Авторка використала власні польові дослідження.

Ключові слова: різдвяно-новорічна обрядовість, традиції, трансформація, Святвечір, Коляда, вертеп.

Рождественские праздники на Тернопольщине: традиции и инновации

В статье проанализированы особенности современной рождественско-новогодней обрядности на Тернопольщине, степень сохранности традиций и причины трансформаций рождественских праздников. Охарактеризованы аспекты календарной обрядности, которые ныне не сохранились. Автор использовала собственные полевые исследования.

Ключевые слова: рождественско-новогодняя обрядность, традиции, трансформация, Сочельник, Коляда, вертеп.

Christmas holidays in the Ternopil region: traditions and innovations

Modern ritualism features of Christmas and New Year in the Ternopil region, degree of tradition preservation and transformation reasons of Christmas holidays are analyzed in the article. Aspects of calendar’s ritualism, which have not survived to our days, are characterized. An author used her own field research.

Key words: Christmas and New-Year rite, tradition, transformation, Christmas Eve, Christmas carol, Bethlehem.

читати далі »

Квасюк Лариса - Виклад християнського віровчення в «Катехізмі, тобто сумарії, або короткому зібранні віри і церемоній святої Східної церкви» Мелетія Смотрицького

У статті розглядається 10 розділ трактату «Тренос» (1610) українського полеміста Мелетія Смотрицького, що має назву «Катехізм, тобто сумарій, або коротке зібрання віри і церемоній святої Східної церкви»; аналізується розуміння автором основ християнського віровчення у формі сповідання віри у Бога-Творця, Передвизначення, Ісуса Христа – Сина Божого, посередника у спілкуванні людини з Богом, у якому поєднані як людська, так і божественна природа, у Духа Святого, що від Отця і Сина походить, у Церкву Святу, Соборну і Апостольську – зібрання віруючих, на якому звучить Слово Боже. Продемонстровано вплив католицьких та протестантських ідей на полемічний трактат православного автора.

Ключові слова: християнське віровчення, катехізм, віра, догмат, церква.

Изложение христианского вероучения в «Катехизисе, то есть суммарии, или коротком собрании веры и церемоний святой Восточной церкви» Мелетия Смотрицкого

В статье рассматривается 10 раздел трактата «Тренос» (1610) украинского полемиста Мелетия Смотрицкого под названием «Катехизис, то есть суммарий, или короткое собрание веры и церемоний святой Восточной церкви»; анализируется понимание автором основ христианского вероучения в форме исповедания веры в Бога-Творца, Предопределение, Иисуса Христа – Сына Божьего, посредника в общении человека с Богом, в котором соединены как человеческая, так и божественная природа, в Духа Святого, от Отца и Сына исходящего, в Церковь Святую, Соборную и Апостольскую – собрание верующих, на котором звучит Слово Божье. Демонстрируется влияние католических и протестантских идей на полемический трактат православного автора.

Ключевые слова: христианское вероучение, катехизис, вера, догмат, церковь.

Statement of the Christian beliefs in «Catechism, that is Summary or Short Collection of believes and ceremonies of Holy Eastern Church» by Meletii Smotrytskyi

The article contains the review of Chapter 10 of the polemic treatise «Threnody» (1610) by Meletii Smotrytskyi entitled «Catechism, that is Summary or Short Collection of believes and ceremonies of Holy Eastern Church» where the author's understanding of the fundamentals of the Christian beliefs in shape of belief in God-Creator, Predestination, Jesus Christ-Son of God, intermediary in talks between human being and God where human and divine nature present, in Holy Spirit which comes from Father and Son, in Holy Church, Cathedral and Apostle – believers meetings where God’s Word is analyzed.

Key words: Christian beliefs, Catechism, faith, doctrine, church.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet