головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #4(37)
пошук по сайту
Даренська Віра - Специфіка української християнської культури в концепціях Богдана Стебельського і Вілена Горського

У статті досліджується проблема специфіки української релігійної культури та ментальності у науковій спадщині Б. Стебельського і В. Горського. Вони вважали, що характерними рисами української традиційної християнської культури є зосередження на сердечному досвіді, а також смирення як основна ментальна чеснота в міжлюдських відносинах, ставленні до Бога та до природи. Специфіка їхніх концепцій – концентрація навколо процесу національної рефлексії.

Ключові слова: Україна, традиція, християнство, культура, досвід.

Специфика украинской традиционной христианской культуры в концепциях Богдана Стебельского и Вилена Горского

В статье исследуется проблема специфики украинской религиозной культуры и ментальности в научном наследии Б. Стебельского и В. Горского. Эти ученые характерными особенностями украинской традиционной христианской культуры считали концентрирование на сердечном опыте и смирение как основную ментальную добродетель в межличностных отношениях, отношении к Богу и природе. Специфика их концепций заключается в концентрации вокруг процесса национальной рефлексии.

Ключевые слова: Украина, традиция, христианство, культура, опыт.

Specifics of Ukrainian traditional Christian culture in conceptions of Bogdan Stebel’skiy and Vilen Gorskiy

Problem of Ukrainian religion culture and mentality in B. Stebel’skiy and V. Gorskiy’s scientific heredity is researched in the article. Accordingly to these authors’ characteristics properties of Ukrainian traditional Christian culture are heart-concentrating experience and mental timidity in the realm of relation of a person with other people, the God and the nature. Fundamental specific of these conceptions is concentrating around national reflection process.

Key words: Ukraine, religion, mentality, Christian culture, identity.

читати далі »

Коротя-Ковальська Валентина - Українознавчий погляд на хорове мистецтво України

У статті здійснено аналіз розвитку української хорової культури і композиторської творчості в історичному контексті, виявлено провідні тенденції розвитку народного хорового мистецтва від дохристиянських часів до початку ХХ ст. Витоки хорового співу пов’язані з періодом формування професійного хорового мистецтва ще за часів Київської Русі, джерелом якого завжди була глибинна українська народна пісня, що стала об’єктом художньої обробки професіоналів-композиторів усіх епох. Яскравою сторінкою традицій християнського храмового співу є різноманітні братські школи (Львів, Київ, Луцьк), Острозька та Києво-Могилянська академії. Розвиток українського хорового мистецтва в Україні ніколи не переривався.

Ключові слова: українознавство, народне хорове виконавство, церковний спів, дитячі хори, основні етапи розвитку, етнорегіональна пісенно-виконавська традиція.

Украинознавческий взгляд на хоровое искусство Украины

В статье осуществлен анализ развития украинской хоровой культуры и композиторского творчества в историческом контексте, выявлены ведущие тенденции развития народного хорового искусства от дохристианских времен до начала ХХ века. Истоки хорового пения связаны с периодом формирования профессионального хорового искусства еще во времена Киевской Руси, источником которого всегда была глубинная украинская народная песня, которая стала объектом художественной обработки профессионалов-композиторов всех эпох. Яркой страницей традиций христианского храмового пения являются разнообразные братские школы (Львов, Киев, Луцк), Острожская и Киево-Могилянская академии. Развитие украинского хорового искусства в Украине никогда не прерывалось.

Ключевые слова: украинознавство, народное хоровое исполнительство, церковное пение, детские хоры, основные этапы развития, этнорегиональная песенно-исполнительская традиция.

View of Ukrainoznavstvo at chorus art of Ukraine

Analysis of development of Ukrainian chorus culture and composer activity in historical context is made in the article also leading tendencies of development of folk chorus art from pre-Christian times till beginning of XX century are determined. Beginnings of the chorus singing are connected with times of professional chorus art formation from the epoch of Kyiv Rus. The source of chorus singing always was deep Ukrainian folk song which became the object of artist adaptation of professional composers of all epochs. Bright pages of Christian temple singing traditions are different Common schools (Kyiv, Lviv, and Lutsk), Ostroh and Kyiv-Mohyla Academies. Development of Ukrainian chorus art in Ukraine never been interrupted.

Key words: Ukrainoznavstvo, folk chorus performance, choir singing, main stages of development, ethnos and regional song-performing tradition.

читати далі »

Коротя-Ковальська Валентина - Українознавчий аспект національної культури в гуманітарному та освітньому часопросторі

У статті висвітлено важливість гуманітарної політики у галузі освіти та соціальних аспектів через українську культуру, духовні, мовні, культурні зв’язки; роль українознавства в державотворчих процесах, формуванні свідомості та моралі, політики і культури у широкому розумінні (історизм, духовні й матеріальні цінності). Звернуто увагу до духовних цінностей українського народу, зокрема звичаїв, традицій та пісенної творчості.

Ключові слова: українознавство, культура, гуманітарна політика, освіта, родинність, музично-естетичне виховання.

Украинознавческий аспект национальной культуры в гуманитарном и образовательном пространстве

В статье отражены важность гуманитарной политики в области образования и социальных аспектов через украинскую культуру, духовные, языковые, культурные связи; роль украинознавства в процессах построения государства, формировании сознания и морали, политики и культуры в широком смысле (историзм, духовные и материальные ценности). Обращено внимание на духовные ценности украинского народа, в частности обычаи, традиции и песенное творчество.

Ключевые слова: украинознавство, культура, гуманитарная политика, образование, семейственность, музыкально-эстетическое воспитание.

National culture aspect of Ukrainoznavstvo in humanitarian and educational time space

The importance of humanitarian policy in the education and social aspects sphere through the Ukrainian culture, spiritual, language, cultural connections is enlightened in the article. The role of Ukrainoznavstvo in state-building processes, consciousness and morals formation, policy and culture in the broad sense (history, spiritual and material values) is also explained. Attention is drown to spiritual values of Ukrainian people; especially customs, traditions and songs.

Key words: Ukrainoznavstvo, culture, humanitarian policy, education, family, musical-aesthetic education.

читати далі »

Ярошенко Роман - Українознавче дослідження жанру псалма

У статті розглядається лінгвістично-композиційний розвиток псалма, структурований у різножанровій літературній площині, що утворює його неповторну самобутність та незамінне практичне використання. Синтезовано й досліджено природну неповторність жанру псалма, зокрема його сакраментальність. Висвітлено історіософський погляд, особливий акцент зроблено на розвитку псалма у східнослов’янському просторі.

Ключові слова: псалом, жанр, лінгвістика, розвиток, поезія, переклад, література.

Украинознавческое исследование жанра псалма

В статье рассматривается лингвистически-композиционное развитие псалма, структурированное в разножанровой литературной плоскости, образующей его неповторимую самобытность и незаменимое практическое использование. Автор прибегает к синтезированию и исследованию природной неповторимости жанра псалма, просматривая его сакраментальность. Освещается историософский взгляд, особый акцент ставится на развитии псалма в восточнославянском пространстве.

Ключевые слова: псалом, жанр, лингвистика, развитие, поэзия, перевод, литература.

Psalm genre research of Ukrainoznavstvo

The article deals with linguistic development of composite psalm which is structurized on the various genre literature planes; this creates its unique identity and essential practical use. Natural uniqueness of the psalm genre especially its sacramentality is synthesized and researched. Historical and philosophical view is cleared up particularly attention is focused on development of psalm on the Eastern Slav area.

Key words: hymn, genre, linguistics, development, poetry, translation, literature.

читати далі »

Квасюк Лариса - «Книжиця» Василя Суразького в контексті полемічної літератури кінця XVI століття

У статті розглядається полемічний трактат Василя Суразького «Книжиця» (1588) у контексті полемічної літератури кінця XVI ст., поява якого була зумовлена європейськими процесами Реформації, Контрреформації та Католицької Реформи й завданнями внутрішнього оновлення православ’я з метою захисту «віри і церкви руської». Демонструється, що в кінці XVI ст. у полеміці зіштовхнулися два різних типи мислення про церкву, про шляхи спасіння, есхатологію, що представляють східний і західний, православний і католицький типи богословствування.

Ключові слова: полеміка, православ’я, віра, церква, філіокве, папський примат, Реформація, протестантизм, богослов’я.

«Книжица» Василия Суражского в контексте полемической литературы конца XVI века

В статье рассматривается полемический трактат Василия Суражского «Книжица» (1588) в контексте полемической литературы конца XVI в., появление которого было обусловлено европейскими процессами Реформации, Контрреформации и Католической Реформы, а также задачами внутреннего обновления православия с целью защиты «веры и церкви русской». Демонстрируется, что в конце XVI в. в полемике столкнулись два разных типа мышления о церкви, путях спасения, эсхатологии, которые представляют восточный и западный, православный и католический типы богословствования.

Ключевые слова: полемика, православие, вера, церковь, филиокве, папский примат, Реформация, протестантизм, богословие.

«Knyzhnytcya» of Vasyl Surazhsky in Context of Polemical Literature at the End of XVI century

The article examines polemical work of Vasyl Surazhsky «Knyzhnytcya» (1588) in context of polemical literature in the end of XVI centenary, appearing of which was caused by European process of reformation, counterreformation, catholic reform and tasks of internal reorganization of Christianity with aim of protection of «faith and church of ruses». It is demonstrated that in polemics of the end of XVI century two controversial types of thinking about church and about salvation (eschatology) collided, which are Eastern Christian (Orthodox) and Western Christian (Catholic) types of liturgy.

Key words: polemic, Orthodoxy, faith, church, filioque, Pope Primacy, Reformation, Protestantism, divinity.

читати далі »

Гальчинський Богдан - Значення етнографічно-фольклорної діяльності Миколи Лисенка для українського національного відродження другої половини ХІХ століття

Досліджується етнографічно-фольклорна, збиральницька, дослідницька та видавнича діяльність Миколи Лисенка у контексті українського національного відродження 2-ої половини ХІХ ст., аналізується її вплив на процес самоідентифікації та самоусвідомлення українського народу. Висвітлюється роль М. Лисенка у розвитку та організації фольклорних досліджень в Україні, його участь у колективних етнографічно-фольклорних дослідженнях українських вчених та громадських діячів 2-ої половини ХІХ ст., а також значення його діяльності і для української історії та культури.

Ключові слова: етнографічна експедиція, музична етнографія, фольклор, збирання фольклорного матеріалу, українське національне відродження.

Значение этнографическо-фольклорной деятельности Николая Лысенко для украинского национального возрождения второй половины ХІХ столетия

Исследуется значение этнографическо-фольклорной, собирательской, исследовательской и издательской деятельности Николая Лысенко в контексте украинского национального возрождения 2-ой половины XIX ст., анализируется ее влияние на процесс самоидентификации и самосознания украинского народа. Освещается роль Н. Лысенко в развитии и организации фольклорных исследований в Украине, его участие в коллективных этнографическо-фольклорных исследованиях украинских ученых и общественных деятелей 2-ой половины XIX ст., а также значение его деятельности для украинской истории и культуры.

Ключевые слова: этнографическая экспедиция, музыкальная этнография, фольклор, собирание фольклорного материала, украинское национальное возрождение.

The significance of Mykola Lysenko’s ethnographic and folkloric activity for the Ukrainian National Revival of the second half of XIX century

Mykola Lysenko’s ethnographic and folkloric, collective, research and publishing activity in the context of the Ukrainian National Revival of the second half of XIX century is researched and its influence on the process of self identification and self consciousness of the Ukrainian nation is analyzed. Mykola Lysenko’s role in development and organization of folklore researches in Ukraine, his participation in ethnographic and folkloric researches of Ukrainian scientists and public figures of the second half of XIX century is cleared up. Also it is showed the significance of his activity for Ukrainian history and culture too.

Key words: ethnographic expedition, musical ethnography, folklore, collection of folkloric material, Ukrainian National Revival.

читати далі »

Пасемко Іван - Культурологічні події в Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка

5 листопада 2010 р. у Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка відбулося принаймні три культурологічні події, що зібрали не лише представників професорсько-викладацького та студентського колективів цього найстарішого на Чернігівщині ВНЗ, але й посланців Національного науково-дослідного інституту українознавства на чолі з директором, професором Петром Кононенком, які прибули сюди, щоб привітати чернігівських освітян із присвоєнням високого статусу «національний», узяти участь у відкритті картинної галереї творів старійшини чернігівських художників Анатолія Шкурка, заслухати доповідь Петра Петровича про діяльність українознавців ННДІУ у світовому гуманітарному просторі.

читати далі »

Смольницька Ольга - Філософська інтерпретація образу Ісуса Найсолодшого в українській літературі доби бароко (на матеріалі праць Д. Чижевського)

У статті виокремлена іпостась Христа – образ Ісуса Найсолодшого. Матеріалом слугують тексти епохи бароко, проаналізовані Д. Чижевським. Досліджені твори Г. Сковороди та маловідомих письменників епохи бароко. Здійснено філософський дискурс завдяки текстам Т. Аквінського, І. Ліонського, М. Екгарта та ін. Проаналізовано кордоцентризм в українознавчому аспекті. Автор статті осмислює проблему не в релігієзнавчому, а у філософському аспекті; також звертається до мистецтвознавчих коментарів. Проаналізовано христологічну символіку. Зіставлені постулати православ’я і католицизму. Доведено, що першим образ Нарциса виправдав Г. Сковорода.

Ключові слова: філософська інтерпретація, методи теоретичного рівня, особистість, образ, концепт, символіка, християнство, кордоцентризм, апокриф, бароко.

Философская интерпретация образа Иисуса Сладчайшего в украинской литературе эпохи барокко (на материале работ Д. Чижевского)

В статье выделена ипостась Христа – образ Иисуса Сладчайшего. Материалом служат тексты эпохи барокко, проанализированные Д. Чижевским. Исследованы произведения Г. Сковороды и малоизвестных писателей эпохи барокко. Осуществлен философский дискурс благодаря текстам Ф. Аквинского, И. Лионского, М. Экгарта и др. Проанализирован кордоцентризм в украинознавческом аспекте. Автор статьи осмысливает проблему не в религиеведческом, а в философском аспекте; также обращается к искусствоведческим комментариям. Проанализирована христологическая символика. Сопоставлены постулаты православия и католицизма. Доказано, что первым образ Нарцисса оправдал Г. Сковорода.

Ключевые слова: философская интерпретация, методы теоретического уровня, личность, образ, концепт, символика, христианство, кордоцентризм, апокриф, барокко.

Philosophic interpretation of Jesus image in baroque the most sweet age in Ukrainian literature (on material of D. Chyzhevskiy’s works)

In the article the aspect of Jesus Sweetest image is at first emphasized. The material are baroque texts which were analyzed by Dmytro Tschizewskij. The works of Hrygory Skovoroda and less popular baroque writers are analyzed. Philosophical discourse is made with help of texts Thomas Aquinas, Irineus Lyonas, Meister Eckhart etc. The cordocentrism in the Ukrainian studies aspect is analyzed. The author gives in article the problem not in religious but in philosophical aspect with artistic comments. The Christological symbolic is analyzed. The Orthodox and Catholicism Churches dogmas are compared. The thesis that Hrygory Skovoroda was the first who rehabilitated image of Narcissus is proved.

Key words: philosophical interpretation, theoretical methods, personality, image, concept, symbolic, Christianity, cordocentrism, apocrypha, baroque.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet