головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #2(47)
пошук по сайту
Коротя-Ковальська Валентина - Філософія родинності в українських колискових піснях. Українознавчий погляд

У статті розглядається родинність як орієнтація на упорядкування життєдіяльності людини в суспільній громаді з давніх часів через народний епос, традиції, обряди, моральні чесноти, християнські вірування, обґрунтовується доцільність піднесення статусу батьків до рівня культу як неодмінної ознаки традиційного українства. Перебуваючи в рідному мовному та культурному середовищі, дитина успадковувала знання про народні традиції, опановувала пісенні скарби народу, вірування, обряди та звичаї. Естетичні смаки дітей та молоді формувалися через численні колискові пісні, календарні та обрядові свята, які супроводжувалися відповідними пісенними скарбами. Така збалансованість може свідчити про міцне духовне здоров’я народу, і саме через ці соціальні утворення людина безпосередньо входить у складну систему людства.

Ключові слова: родина, сім’я, батько, мати, діти, родинне виховання, колискові пісні.


Философия семейственности в украинских колыбельных песнях. Украинознавческий взгляд
В статье рассматривается семейственность как ориентация на упорядочение жизнедеятельности человека в обществе с давних времен через народный эпос, традиции, обряды, моральность, христианские верования, обосновывается целесообразность возвышения статуса родителей до уровня культа как непременного признака традиционного украинства.
Находясь в родной языковой и культурной среде, ребенок наследовал знания о народных традициях, осваивал песенные сокровища народа, верования, обряды и обычаи. Эстетические вкусы детей и молодежи формировались через многочисленные колыбельные песни, календарные и обрядовые праздники, которые сопровождались соответствующими песнями. Такая сбалансированность свидетельствует о крепком духовном здоровье народа, и именно через эти социальные образования личность непосредственно входит в сложную систему человечества.
Ключевые слова: род, семья, отец, мать, дети, семейное воспитание, колыбельные песни.

Congeneric philosophy in Ukrainian lullabies. Ukrainian studies view
The article views congeneric as an orientation onto human vital activity in the community from ancient times through national epos, traditions, customs, moral chastity and Christian believes. Appropriateness of razing parental status to the level of cult as an indispensable sign of traditional Ukrainian studies is proved.
Being in native language and cultural environment, a child had been inheriting knowledge about national traditions, overcoming singing treasures of a nation, believes, customs and habits. Children’s and youth’s aesthetic tastes had been formatting through numerous lullabies, calendar and ritual holidays, which had been accompanied by appropriate singing treasures. Such balance can witness strong spiritual health of a nation, and through these social formations human directly enters complex system of humanity.
Key words: family, father, mother, children, family upbringing, lullabies.

читати далі »

Осипчук Олена - Проблеми української ідентичності у творчості Наталки Гусар

У статті досліджується творчість української художниці Наталки Гусар, що мешкає в Канаді. Робиться спроба виявити через творчість мисткині, а саме її художні твори, культурно-суспільні зрушення в українському соціумі пострадянської доби. Розглядаються роботи художниці, присвячені Україні, які метафорично вказують на актуальні аспекти життя українців, їхні уподобання, поведінку, мораль, світовідчуття тощо. Акцентується увага на проблемах ідентичності українців в Україні та зарубіжжі. Порушуються питання щодо уявлень та знань української діаспори про сучасний стан української культури та України в цілому. Досліджується творчість художниці у контексті світового розвитку мистецтва.

Ключові слова: ідентифікація, культура, трансформація, суспільно-культурні процеси, художник, діаспора, мистецтво.


Проблемы украинской идентичности в творчестве Натальи Гусар
В статье исследуется творчество украинской художницы Натальи Гусар, проживающей в Канаде. Делается попытка показать посредством изучения творчества художницы, а именно ее художественных произведений, культурно-общественные сдвиги в украинском социуме постсоветской эпохи. Рассматриваются работы художницы, посвященные Украине, метафорически указывающие на острые и проблемные стороны жизни украинцев, их предпочтения, поведение, мораль, мироощущение и т.д. Акцентируется внимание на проблемах идентичности украинцев в Украине и за рубежом. Поднимаются вопросы относительно представлений и знаний украинской диаспоры о современном состоянии украинской культуры и Украины в целом. Исследуется творчество художницы в контексте мирового развития искусства.
Ключевые слова: идентификация, культура, трансформация, общественно-культурные процессы, художник, диаспора, искусство.

Ukrainian identity problems in creative work of Natalka Gusar
The article researches creative work of Ukrainian artist Natalka Gusar, who is living in Canada. An attempt is made to reveal cultural and social improvements in Ukrainian society of post-Soviet age through her creative work, especially through her paintings. Works, dedicated to Ukraine, are viewed, which metaphorically indicate Ukrainians’ life actual aspects, their tastes, behavior, moral, sensation of the world, etc. Attention is paid to the problems of Ukrainian identity in Ukraine and foreign countries. The question is raised about conceptions and knowledge of Ukrainian diaspora about modern state of Ukrainian culture and Ukraine in general. Artist’s creative work is researched in the context of world art development.
Key words: identification, culture, transformation, social-cultural processes, artist, diaspora, art.

читати далі »

Чмільова Світлана - Розвиток сфери культури села в незалежній Україні: історіографія питання

Розглянуто стан наукової розробки проблеми культурного розвитку українського села в кінці 90-х років ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Зокрема, проаналізовано історичні джерела, у яких дано оцінку формуванню мережі закладів культури на селі та реорганізації змісту і форм їхньої діяльності, визначено роль цих закладів у житті сільської громади. Особливу увагу приділено висвітленню науковцями питань щодо сутності, завдань і шляхів реалізації культурної політики держави. Зроблено акцент на тому, що внесок у формування знань про сучасний розвиток сфери культури на селі зробили представники різних напрямів гуманітарного знання, які звернулися до вивчення пострадянського періоду розвитку України. Виявлено ряд недостатньо висвітлених у науковій літературі аспектів проблеми.

Ключові слова: культура, село, історіографічний огляд, заклади культури, культурна політика.


Развитие культуры на селе в независимой Украине: историография вопроса
Рассмотрено состояние научной разработки проблемы культурного развития украинского села в конце 90-х годов ХХ в. – в начале XXI в. В частности, проанализированы исторические источники, в которых дана оценка формированию сети учреждений культуры на селе и реорганизации форм их деятельности, определена роль этих учреждений в жизни сельской общины. Особое внимание уделено освещению учеными вопросов о сущности, задачах и путях реализации культурной политики государства. Сделан акцент на том, что вклад в формирование знаний о современном развитии сферы культуры на селе сделали представители различных направлений гуманитарного знания, которые обратились к изучению постсоветского периода развития Украины. Выявлены недостаточно освещенные в научной литературе аспекты проблемы.
Ключевые слова: культура, село, историографический обзор, учреждения культуры, культурная политика.

Village culture sphere development in independent Ukraine: historiography of the question
The state of cultural development problem development of Ukrainian village in the end of 90th of the XX – beginning of XXI century is viewed. Historical sources are analyzed where valuation of cultural establishments development in village and forms of their activity are given. Role of such establishments in the life of village community is determined. Special attention is paid to the scientists’ explanation of questions about the essence, tasks and realization ways of state cultural policy. It is accented that representatives of different humanitarian directions, who referred to the studying of post-Soviet period of Ukrainian development, have made their contribution into the formation of knowledge about the modern development of village cultural sphere. A number of insufficiently explained problematic aspects in scientific literature have been displayed.
Key words: culture, village, historiographical review, cultural establishments, cultural policy.

читати далі »

Якубовський Ігор - Українські народнопісенні традиції як один з основних чинників національного відродження другої половини XIX – початку XX століття

Автор ставить за мету дослідити стан народнопісенної спадщини в Україні кінця XIX – початку XX ст. та її вплив на історичні процеси національного відродження. Цей період розвитку України позначений активізацією культурних традицій, піднесенням та розквітом національних надбань, створених протягом багатьох віків. Національні пісенні традиції, носієм яких був український народ, утверджувались на професійному рівні завдяки діячам музичної культури того часу. Фольклорно-пісенні традиції досить широко використовували в своїй творчості композитори та музиканти, зокрема М. Лисенко, О. Кошиць, К. Стеценко, С. Людкевич, П. Сокальський, С. Гулак-Артемовський, Ф. Колесса та ін. Розкрито вплив музично-пісенних народних традицій на відродження національної культури.

Ключові слова: Україна, пісня, фольклор, національність, відродження, історія, традиція, діяч.


Украинские народнопесенные традиции как один из основных факторов национального возрождения второй половины XIX – начала XX столетия
Автор ставит своей целью исследовать состояние народнопесенного наследия в Украине конца XIX – начала XX ст. и его влияние на исторические процессы национального возрождения. Этот период развития Украины характеризуется активизацией культурных традиций, возвышением и расцветом национальных приобретений, созданных в течение многих веков. Национальные песенные традиции, носителем которых был украинский народ, утверждались на профессиональном уровне благодаря деятелям музыкальной культуры того времени. Фольклорно-песенные традиции достаточно широко использовали в своём творчестве композиторы и музыканты, в частности Н. Лысенко, А. Кошиц, К. Стеценко, С. Людкевич, П. Сокальский, С. Гулак-Артемовский, Ф. Колесса и другие. Раскрыто влияние музыкально-песенных народных традиций на возрождение национальной культуры.
Ключевые слова: Украина, песня, фольклор, национальность, возрождение, история, традиция, деятель.

Ukrainian national singing traditions as one of the main factors of national rebirth during the second half of XIX – beginning of XX century
The author contemplates to study the state of national singing heritage in Ukraine in the end of XIX – beginning of XX century and its influence onto historical processes of national rebirth. This period in Ukraine is designated by cultural traditions activation, razing and growth of national acquirements, created during a great number of ages. National singing traditions, whose carriers were Ukrainian people, had consolidated on professional level due to musical culture of those times. Folklore singing traditions have been used in their creative work rather liberally by such musicians as M.Lysenko, O.Koshyts, K.Stecenko, S.Ludkevych, P.Sokalskyi, S.Gulak-Artemovkyi, F.Kolessa etc. The influence of music-singing national traditions onto rebirth of national culture has been revealed.
Key words: Ukraine, song, folklore, nationality, rebirth, history, tradition, figure.

читати далі »

Семенова Оксана - Асортимент виробів кустарів-шкіряників Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ – першій половині ХХ століття

У статті висвітлено асортимент виробів із шкіри та хутра кустарів-шкіряників Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. та розкрито його значення в повсякденному житті українців. Автор розглядає основні види чоловічого та жіночого верхнього хутряного одягу, чоловічих головних (хутряних та шкіряних) уборів, взуття, поясів та інших компонентів традиційного українського одягу, аналізує їх регіональні особливості, соціальне навантаження та символічне значення. Розглянуто декоративні елементи оздоблення кожухів. Простежено вплив індустріалізації на розвиток кустарного шкіряного та овчинно-шубного промислу, причини його поступового занепаду.

Ключові слова: шкіряний кустарний промисел, овчинно-шубний промисел, сиром’ятна шкіра, шевство, кушнірство, шапкарство, кожух прямоспинний («тулуб’ястий»), кожух відрізний (кожушанка), шапка, пояс, постоли, черевики, чоботи-сап’янці, чоботи-чорнобривці, декорування, орнамент «квітка».


Ассортимент изделий кустарей-кожевников Среднего Поднепровья в конце ХІХ – первой половине ХХ века
В статье освещен ассортимент изделий из кожи и меха кустарей-кожевников Среднего Поднепровья в конце ХІХ – первой половине ХХ в. и раскрыто его значение в повседневной жизни украинцев. Автор рассматривает основные виды мужской и женской верхней меховой одежды, мужских головных уборов (меховых и кожаных), обуви, поясов и других компонентов традиционного украинского костюма, анализирует их региональные особенности, социальную нагрузку и символическое значение. Рассмотрены декоративные элементы отделки тулупов. Прослежено влияние индустриализации на развитие кустарного кожевенного и овчинно-шубного промысла, причины его постепенного упадка.
Ключевые слова: кожевенный кустарный промысел, овчинно-шубный промысел, сыромятная кожа, сапожный промысел, скорняжный промысел, шапочный промысел (шаповальство), тулуп прямоспинный, тулуп отрезной (полушубок), шапка, пояс, постолы, ботинки, сапоги-сафьянцы, сапоги-бархатцы, декорирование, орнамент «цветок».

Product mix of tanners-handicrafts of middle Naddnipryanshchyna in the end of XIX – first half of XX century
The article covers leather and fur product mix of tanners-handicrafts of middle Naddnipryanshchyna in the end of XIX – first half of XX century and reveals its importance in Ukrainians everyday life. The author views main types of men and women fur outerwear, men (fur and leather) hats, shoes, belts and other traditional components of Ukrainian clothes, analyses their regional peculiarities, social meaning and symbolic significance. Decorative elements of sheepskin coats adorning are viewed. Influence of industrialization on the development of tanner-handicraft and sheep-fur craft so as reasons of its gradual decadence are traced.
Key words: tanner-handicraft, sheep-fur craft, tawed leather, shoemaking, furriery, hat-making, straight back sheepskin coat, detachable sheepskin coat, hat, belt, postols, shoes, saffian-shoes, marigold-shoes, decorating, «flower» ornament.

читати далі »

Ластовецька Анастасія - Проблема розуміння есхатологічних ідей соціумом у Давній Русі

У статті проаналізовані основні наукові концепції, пов’язані з розумінням Страшного суду давньоруською людиною. Завдання статті полягає не в черговій анотації богословських есхатологічних текстів, тобто не в черговому зверненні до книжної культури інтелектуальної еліти, а в показі сприйняття означених ідей іншими прошарками суспільства, не тільки богословами та інтелектуалами. Це можливо зробити на підставі комплексного аналізу джерел: проповідей, літописів, графіті та давньоруських фресок Страшного суду. Зроблено висновки, що у давньоруському соціумі сприймалася ідея Малої есхатології, хоча офіційна церковна доктрина та система церковного мистецтва пропагували й Велику есхатологію.

Ключові слова: Страшний суд, есхатологія, фреска, Рай, графіті, Русь.


Проблема понимания эсхатологических идей социумом в Древней Руси
В статье проанализированы основные научные концепции, связанные с пониманием Страшного суда древнерусским человеком. Задача статьи заключается не в очередной аннотации богословских эсхатологических текстов, то есть не в очередном обращении к книжной культуре интеллектуальной элиты, а в показе восприятия указанных идей другими слоями общества, не только богословами и интеллектуалами. Это возможно осуществить на основании комплексного анализа источников: проповедей, летописей, граффити и древнерусских фресок Страшного суда. Сделаны выводы, что в древнерусском социуме воспринималась идея Малой эсхатологии, хотя официальная церковная доктрина и система церковного искусства пропагандировали и Большую эсхатологию.
Ключевые слова: Страшный суд, эсхатология, фреска, Рай, граффити, Русь.

Problem of eschatology ideas understanding by ancient Rus society
The article analyses main scientific conceptions connected with understanding of Doomsday by ancient Rus person. The task of the article is not to annotate theological eschatology texts, that is not in ordinary address to bookish culture of intellectual elite, but to show the perception of ideas mentioned by other social layers, not only by theologians and intellectuals. This can be made basing on complex source analysis: sermon, chronicle, graffiti and ancient Rus frescos of Doomsday. Conclusions are made that in ancient Rus society idea of Small eschatology has been perceived, even if official church doctrine and system of ecclesiastical art propagandized also the Big eschatology.
Key words: Doomsday, eschatology, frescos, Paradise, graffiti, Rus.

читати далі »

Трумко Оксана - Спілкування син - батько: комунікативні тактики в сім’ях представників польської шляхти (на матеріалі творів І. Франка)

У статті систематизовано комунікативні тактики, що характеризують мовлення сина до батька у сім’ях представників польської шляхти ХІХ століття, а саме: надання нової інформації, докору, критичної оцінки батьків, спонукання батьків до виконання певних дій, спонукання до надання нової інформації, надання поради, вираження заперечення, виправдання, висунення звинувачень. Встановлено частотність використання дітьми даних тактик у процесі спілкування з батьками. Зміст кожної тактики виявлено через набір комунікативних смислів та мовних засобів їх вираження на лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях. Аналіз здійснено на основі творів І. Франка: роману «Не спитавши броду», оповідань «Геній» і «Гриць та панич».

Ключові слова: сім’я, польська шляхта, спілкування син → батько, комунікативна тактика, комунікативний смисл, мовні засоби.


Коммуникация сын → отец: коммуникативные тактики в семьях представителей польской шляхты (на материале произведений И. Франко)
В статье систематизированы коммуникативные тактики, характеризующие речевое общение сына с отцом в семьях представителей польской шляхты XIX века, а именно: предоставление новой информации, упрека, критической оценки родителей, побуждение родителей к выполнению определенных действий, побуждение к предоставлению новой информации, пре­доставление совета, выражение отрицания, оправдания, выдвижение обвинений. Установлена частотность использования детьми данных тактик в процессе общения с родителями. Содержание каждой тактики обнаружено через набор коммуникативных смыслов и языковых средств их выражения на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. Анализ выполнен на основе произведений И. Франко: романа «Не спитавши броду», рассказов «Геній» и «Гриць та панич».
Ключевые слова: семья, польская шляхта, общение сын → отец, коммуникативная тактика, коммуникативный смысл, языковые средства.

Intercourse son → father: communicative tactics in families that represent Polish nobility (on the materials of I. Franco’s works)
The article systemizes communicative tactics that characterize son’s speech to his father in families that represent Polish nobility of XIX century, especially giving new information, reproach, critical valuation of parents, motivating parents to accomplish particular actions, motivating to give new information, giving advise, expressing objection, justification, bring accusation. Frequency of such tactics usage by children in process of intercourse is determined. Content of each tactic is uncovered through a number of communicative senses and language means, their expression on lexical, morphological and syntactic level. The analysis is made basing of Ivan Franco’s works such as: novel «Without asking a ford», tales «Genius» and «Gryts and young nobleman».
Key words: family, Polish nobility, intercourse son → father, communicative tactic, communicative sense, language means.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet