головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Ярошинський Олег - Українська національна революція

Стаття розглядає феномен української національної революції середини XVII ст. як першу спробу українців усіх регіонів України здобути політичну, економічну, духовно-релігійну незалежність революційними засобами й методами, а також вплив на перебіг революційних подій внутрішніх і зовнішньополітичних чинників.

Ключові слова: політична система, визвольна боротьба, українська нація, діалектика революції, військово-політичні засоби, українська армія, українське козацтво.

Статья рассматривает феномен украинской национальной революции середины XVII ст. как первую попытку украинцев всех регионов Украины одержать политическую, экономическую, духовно-религиозную независимость революционными способами и методами, а также влияние на течение революционных событий внутренних и внешнеполитических факторов.

Ключевые слова: политическая система, освободительная борьба, украинская нация, диалектика революции, военно-политические средства, украинская армия, украинское казачество.

The article considers a phenomenon of Ukrainian national revolution in the middle of the 17th century as the first attempt of Ukrainians from all regions of Ukraine to gain political, economic, spiritual - religious independence by means of revolutionary ways and methods and also its influence on revolutionary events of internal and foreign policy factors.

Key words: political system, struggle of liberation, Ukrainian nation, dialectics of revolution, military-political means, Ukrainian army, Ukrainian Cossacks.

читати далі »

Наливайко Степан - Аспарух: ім'я засновника Болгарської держави у світлі індоіранських фактів

На широкому індоіранському, скіфському й слов'янському історичному, мовному та культурологічному матеріалі дано нове тлумачення імені Аспарух, яке мав болгарський цар, засновник Першої Болгарської держави на Балканах. Писемні джерела з Давньої України засвідчили, що ім'я Аспарух побутувало на наших теренах іще до нової ери, задовго до того, як Аспарух у VII ст. повів болгарів зі своєї приазовської батьківщини на Дунай. Саме датовані писемні пам'ятки з тисячолітньої Боспорської держави допомогли з'ясувати походження і значення цього й досі загадкового імені.

Аспарух: имя основателя Болгарского государства в свете индоиранских фактов

На широком индоиранском, скифскому и славянскому историческом, языковом и культурологическом материале дано новое толкование имени Аспарух, которое имел болгарский царь, основатель Первого Болгарского государства на Балканах. Письменные источники из Древней Украины засвидетельствовали, что имя Аспарух бытовало на наших поприщах еще до новой эры, задолго до того, как Аспарух в VII ст. повел болгар из своей приазовской родины на Дунай. Именно датированные письменные памятки из тысячелетнего Боспорского государства помогли установить происхождение и значение этого до сих пор загадочного имени.

Asparukh: Name of a Founder of the Bulgarian State in the Light of Indo-Iranian Facts

On wide Indo-Iranian, Scythian and Slavonic historical, linguistic and culturological material author gave a new interpretation of the name of Asparukh, the Bulgarian tsar, founder of the First Bulgarian state on Balkan. Writing sources from Ancient Ukraine proved that the name of Asparukh was spread on the territory of our country long ago - before Asparukh in the VII century led Bulgarians from Trans-Azov to Danube. Exactly manuscripts from the millennial Bosporus state helped to ascertain origin and meaning of this enigmatic name.

читати далі »

Галько Оксана - "Рамаяна" і українська казка: типологічний аналіз

На прикладі порівняння давньоіндійського епосу «Рамаяна» та українських чарівних казок автор робить висновки про подібність індійського епосу та українського фольклору, що простежується у композиції, категоріях, функціях і атрибутах діючих персонажів епосу і казки.

Ключові слова: типологічний аналіз, чарівні казки, епос «Рамаяна», фольклор.

«Рамаяна» и украинская сказка: типологический анализ

На примере сравнения древнеиндийского эпоса «Рамаяна» и украинских волшебных сказок автор делает выводы про сходство индийского эпоса и украинского фольклора, что прослеживается в композиции, категориях, функциях и атрибутах действующих персонажей эпоса и сказки.

Ключевые слова: типологический анализ, волшебные сказки, эпос «Рамаяна», фольклор.

«Ramayana» and Ukrainian Fairy-Tale: Typological Analysis

Author of the article compared old-Indian epos «Ramayana» with Ukrainian magic fairy-tales and came to conclusion about likeness of the Indian epos and Ukrainian folk-lore that is traced in composition, categories, functions and attributes of characters of epos and fairy-tale.

Key words: typological analysis, magic fairy-tales, «Ramayana», folk-lore.

читати далі »

Виговський Микола - Соціально-професійний статус номенклатури науково-методологічних установ Наркомосу (1922 – 1930 рр.)

Об'єктом цієї наукової розвідки є соціально-професійна група системи Наркомосу УРСР та її установи, а предметом – її службовий статус, персональний склад, освітній ценз і діяльність. Мета і завдання дослідження полягають у з'ясуванні функціональних особливостей специфічного підрозділу номенклатури державної установи, виявленні організаційних форм використання інтелектуального потенціалу суспільства, його спрямування та самореалізації.

Социально-профессиональный статус номенклатуры научно методологических учреждений Наркомобразования (1922-1930 гг.)

Объектом этого научного исследования является социально- профессиональная группа системы Наркомообразования УССР и ее учреждения, а предметом - ее служебный статус, персональный состав, образовательный ценз и деятельность. Цель и задание исследования заключаются в определении функциональных особенностей специфического подраздела номенклатуры государственного учреждения, выявлении организационных форм использования интеллектуального потенциала общества, его направления и самореализации.

Social and Professional Status of Nomenclature of Scientific and Methodological Institutions of People’s Commissariat on Education (1922-1930)

Social and professional group of the system of Ukrainian People’s Commissariat on Education and its institutions is the object of this scientific research; official status, personal staff, educational qualification and activities are the subject of the research. A purpose and task of the research consist in determining of functional features of specific subdivision of public institution’s nomenclature, exposure of organizational forms of the use of society intellectual potential, its direction and self-realization.

читати далі »

Петькун Світлана - А.Ю.Кримський та орієнталізм

Стаття присвячена сходознавчим дослідження А.Кримського, знавця майже всіх східних та європейських мов, який почав займатися сходознавством, щоб покласти край суцільній фальсифікації української минувшини.

Ключові слова: сходознавство, перекладацька діяльність, народна словесність, українська орієнталістика, східні книгозбірні, архіви.

А.Ю. Крымский и ориентализм

Статья посвящена востоковедческим исследованиям А.Крымского, знатока почти всех восточных и европейских языков, который начал заниматься востоковедением, чтобы прекратить сплошную фальсификацию украинского прошлого.

Ключевые слова: востоковедение, деятельность переводчика, народная словесность, украинская ориенталистика, восточные книгохранилища, архивы.

A. Krymskyi and Orientalism

The article is devoted to oriental researches of A. Krymskyi, a man who mastered almost all Oriental and European languages and started oriental researches in order to stop full falsification of the Ukrainian past.

Key words: oriental studies, translating activity, folk literature, Ukrainian oriental studies, archives.

читати далі »

Буравський Олександр - Римо-католицька церква в суспільному житті Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХст.

У статті висвітлено становище римо-католицької церкви в умовах русифікаторської політики російського самодержавства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., встановлено, що римо-католицьке духовенство послідовно вело боротьбу за збереження національної самобутності, культури польського населення Волині, а також відзначалось широкою культурно-громадською діяльністю серед мешканців краю.

Римско-католическая церковь в общественной жизни Волыни во второй половине ХIХ- в начале ХХ ст.

В статье отражено положение римско-католической церкви в условиях русификаторской политики российского самодержавия во второй половине ХIХ - начала ХХ ст. Установлено, что римско-католическое духовенство последовательно вело борьбу за сохранение национальной самобытности, культуры польского населения Волыни, а также отмечалось широкой культурно-общественной деятельностью среди обитателей края.

Roman Catholic Church in Public Life of Volyn in the Second Half of the XIX- at the Beginning of the ХХ Centuries.

In the article position of Rome Catholic Church is reflected through Russification policy of Russian autocracy in the second half of the XIX- at the beginning of the ХХ centuries. It was proved that Roman Catholic clergy consistently fought for maintenance of national originality and culture of Polish population of Volyn and had broad cultural and social activity among inhabitants of the region.

читати далі »

Власюк Ігор - Роль земських установ у проведенні столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906 – 1914 рр.)

У статті висвітлюється роль земських установ на Правобережній Україні у період проведення столипінської аграрної реформи. Проаналізовано їх економічну діяльність у сільському господарстві, промисловості, торгівлі щодо надання допомоги селянам при переході до нових форм господарювання.

Ключові слова: земства, столипінська аграрна реформа, сільське господарство, агрономічні заходи, промисловість, торгівля.

Роль земских учреждений в проведении Столыпинской аграрной реформы на правобережной Украине (1906-1914 гг.)

В статье автор освещает роль земских учреждений на Правобережной Украине в период проведения Столыпинской аграрной реформы. Проанализирована их экономическая деятельность в сельском хозяйстве, промышленности, торговле относительно предоставления помощи крестьянам при переходе к новым формам ведения хозяйства.

Role of County Establishments for Implementation of Stolypin Agrarian Reform on the Right-Bank Ukraine (1906-1914)

The article is devoted to the role of county establishments on the Right-bank Ukraine during the period of implementation of Stolypin agrarian reform. Author analyzed their economic activity in agriculture, industry and trade concerning their assistance for peasants at the process of transition to the new forms of housekeeping.

читати далі »

Безотосний Микола - Український голокост 1932 – 1933 років і Полтавщина

В статті аналізуються причини соціально-економічної кризи і голоду 1932 – 1933 років на Україні. На конкретних прикладах автор просліджує компартійну політику голодомору на Полтавщині.

Украинский голокост 1932-1933 гг. и Полтавщина

В статье анализируются причины социально-экономического кризиса и голода 1932-1933 годов на Украине. На конкретных примерах автор прослеживает компартийную политику голодомора на Полтавщине.

Ukrainian Holocaust in 1932-1933 and Poltava Region

In the article reasons of socioeconomic crisis and hunger of 1932-1933 in Ukraine are examined. On concrete examples author analyzed the policy of Holodomor provided by Communist Party in Poltava region.

читати далі »

Сало Анатолій - Місце та значення Корсунь-Шевченківської битви серед операцій Великої вітчизняної війни (До 60-річчя визволення України)

У статті розглядається становище військ на ділянці радянсько-німецького фронту напередодні, під час та після закінчення Корсунь-Шевченківської битви. Зокрема, показано її значення для визволення України. Подано значну історіографічну базу, присвячену даній битві, використано нові архівні матеріалі.

Ключові слова: Корсунь-Шевченківський, битва, війна, армія, полк, дивізія, танки, артилерія, кавалерія, Дніпро, Україна, історіографічні джерела.

Место и значение Корсунь-Шевченковской битвы среди операций Великой Отечественной войны

В статье рассматривается состояние войск на отрезке советско-немецкого фронта до, во время и после окончания Корсунь-Шевченковской битвы. Показано ее значение для освобождения Украины. Представлена значительная историографическая база, посвященная даной битве, используются новые архивные материалы.

Ключевые слова: Корсунь-Шевченковский, битва, война, армия, полк, дивизия, танки, артиллерия, каваллерия, Днепр, Украина, историографические источники.

Place and Role of the Battle of Korsun-Shevchenkivskyi among Operations of Great Patriotic War

In the article author examined condition of troops on the territory of Soviet-German front before, during and after the battle of Korsun-Shevchenkivskyi and showed its significance for liberation of Ukraine. The researcher presented a considerable historiography base devoted to this battle and used new official records.

Key words: Korsun-Shevchenkivskyi, battle, war, army, regiment, division, tanks, artillery, cavalry, the Dniper, Ukraine, historiography sources.

читати далі »

Бондарук Леся - З історії кенгірського повстання

У статті розповідається про причини виникнення, перебіг та придушення військами повстання політичних ув’язнених та побутовиків, що отримало назву Кенгірського (поблизу смт. Джезказган Казахської РСР, тривало 16 травня-26 червня 1954 р.). Наголошується, що організаторами і рушійною силою повстання були українці-націоналісти, показано чітку організацію повстання, його масштабність, незламність, прагнення засуджених до волі. Опрацьовано велику кількість нових архівних матеріалів зі сховищ РФ, збірників документів та спогадів учасників.

Ключові слова: Кенгір, Степлаг, Джезказган, українські націоналісти, прибалтійські партизани, солдати, офіцери, повстання, ув’язнені, трагедія, перемога, незламність.

Из истории Кенгирского восстания

В статье рассказывается о причинах возникновения, ход и разгром войсками восстания политических заключенных и бытовиков, которое получило название Кенгирского (вблизи пгт. Джезказган Казахской ССР, продолжалось 16 мая-26 июня 1954 г.). Делается акцент на то, что организаторами и основной силой восстания были украинские националисты, показана четкая организация восстания, его масштабность, несгибаемость, стремление заключененных к воле. Обработано большое количество новых архивных документов с хранилищ РФ, сборников документов и воспоминаний участников.

Ключевые слова: Кенгир, Степлаг, Джезказган, украинские националисты, прибалтийские партизаны, солдаты, офицеры, восстание, заключенные, трагедия, победа, несгибаемость.

From the History of Kengir Uprising

The article is devoted to origin, development and defeat by armed forces of the uprising of political prisoners and bytoviki which got the name of Kengir uprising (near Dzhezkazgan of Kazakh SSR, from May, 16 till June, 26, 1954). Author emphasized that Ukrainian nationalists were organizers and basic force of the uprising and showed its strict organization, scale, inflexibility, aspiration of prisoners to be free. The researcher studied o lot of new official records from the archives of Russian Federation, documents and memorials of the participants.

Key words: Kengir, Steplag, Dzhezkazgan, Ukrainian nationalists, Baltic partisans, soldiers, officers, uprising, prisoners, tragedy, victory, inflexibility.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet