головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #2(15)
пошук по сайту
Буравський Олександр - Римо-католицька церква в суспільному житті Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХст.

У статті висвітлено становище римо-католицької церкви в умовах русифікаторської політики російського самодержавства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., встановлено, що римо-католицьке духовенство послідовно вело боротьбу за збереження національної самобутності, культури польського населення Волині, а також відзначалось широкою культурно-громадською діяльністю серед мешканців краю.

Римско-католическая церковь в общественной жизни Волыни во второй половине ХIХ- в начале ХХ ст.

В статье отражено положение римско-католической церкви в условиях русификаторской политики российского самодержавия во второй половине ХIХ - начала ХХ ст. Установлено, что римско-католическое духовенство последовательно вело борьбу за сохранение национальной самобытности, культуры польского населения Волыни, а также отмечалось широкой культурно-общественной деятельностью среди обитателей края.

Roman Catholic Church in Public Life of Volyn in the Second Half of the XIX- at the Beginning of the ХХ Centuries.

In the article position of Rome Catholic Church is reflected through Russification policy of Russian autocracy in the second half of the XIX- at the beginning of the ХХ centuries. It was proved that Roman Catholic clergy consistently fought for maintenance of national originality and culture of Polish population of Volyn and had broad cultural and social activity among inhabitants of the region.

читати далі »

Власюк Ігор - Роль земських установ у проведенні столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906 – 1914 рр.)

У статті висвітлюється роль земських установ на Правобережній Україні у період проведення столипінської аграрної реформи. Проаналізовано їх економічну діяльність у сільському господарстві, промисловості, торгівлі щодо надання допомоги селянам при переході до нових форм господарювання.

Ключові слова: земства, столипінська аграрна реформа, сільське господарство, агрономічні заходи, промисловість, торгівля.

Роль земских учреждений в проведении Столыпинской аграрной реформы на правобережной Украине (1906-1914 гг.)

В статье автор освещает роль земских учреждений на Правобережной Украине в период проведения Столыпинской аграрной реформы. Проанализирована их экономическая деятельность в сельском хозяйстве, промышленности, торговле относительно предоставления помощи крестьянам при переходе к новым формам ведения хозяйства.

Role of County Establishments for Implementation of Stolypin Agrarian Reform on the Right-Bank Ukraine (1906-1914)

The article is devoted to the role of county establishments on the Right-bank Ukraine during the period of implementation of Stolypin agrarian reform. Author analyzed their economic activity in agriculture, industry and trade concerning their assistance for peasants at the process of transition to the new forms of housekeeping.

читати далі »

Безотосний Микола - Український голокост 1932 – 1933 років і Полтавщина

В статті аналізуються причини соціально-економічної кризи і голоду 1932 – 1933 років на Україні. На конкретних прикладах автор просліджує компартійну політику голодомору на Полтавщині.

Украинский голокост 1932-1933 гг. и Полтавщина

В статье анализируются причины социально-экономического кризиса и голода 1932-1933 годов на Украине. На конкретных примерах автор прослеживает компартийную политику голодомора на Полтавщине.

Ukrainian Holocaust in 1932-1933 and Poltava Region

In the article reasons of socioeconomic crisis and hunger of 1932-1933 in Ukraine are examined. On concrete examples author analyzed the policy of Holodomor provided by Communist Party in Poltava region.

читати далі »

Сало Анатолій - Місце та значення Корсунь-Шевченківської битви серед операцій Великої вітчизняної війни (До 60-річчя визволення України)

У статті розглядається становище військ на ділянці радянсько-німецького фронту напередодні, під час та після закінчення Корсунь-Шевченківської битви. Зокрема, показано її значення для визволення України. Подано значну історіографічну базу, присвячену даній битві, використано нові архівні матеріалі.

Ключові слова: Корсунь-Шевченківський, битва, війна, армія, полк, дивізія, танки, артилерія, кавалерія, Дніпро, Україна, історіографічні джерела.

Место и значение Корсунь-Шевченковской битвы среди операций Великой Отечественной войны

В статье рассматривается состояние войск на отрезке советско-немецкого фронта до, во время и после окончания Корсунь-Шевченковской битвы. Показано ее значение для освобождения Украины. Представлена значительная историографическая база, посвященная даной битве, используются новые архивные материалы.

Ключевые слова: Корсунь-Шевченковский, битва, война, армия, полк, дивизия, танки, артиллерия, каваллерия, Днепр, Украина, историографические источники.

Place and Role of the Battle of Korsun-Shevchenkivskyi among Operations of Great Patriotic War

In the article author examined condition of troops on the territory of Soviet-German front before, during and after the battle of Korsun-Shevchenkivskyi and showed its significance for liberation of Ukraine. The researcher presented a considerable historiography base devoted to this battle and used new official records.

Key words: Korsun-Shevchenkivskyi, battle, war, army, regiment, division, tanks, artillery, cavalry, the Dniper, Ukraine, historiography sources.

читати далі »

Бондарук Леся - З історії кенгірського повстання

У статті розповідається про причини виникнення, перебіг та придушення військами повстання політичних ув’язнених та побутовиків, що отримало назву Кенгірського (поблизу смт. Джезказган Казахської РСР, тривало 16 травня-26 червня 1954 р.). Наголошується, що організаторами і рушійною силою повстання були українці-націоналісти, показано чітку організацію повстання, його масштабність, незламність, прагнення засуджених до волі. Опрацьовано велику кількість нових архівних матеріалів зі сховищ РФ, збірників документів та спогадів учасників.

Ключові слова: Кенгір, Степлаг, Джезказган, українські націоналісти, прибалтійські партизани, солдати, офіцери, повстання, ув’язнені, трагедія, перемога, незламність.

Из истории Кенгирского восстания

В статье рассказывается о причинах возникновения, ход и разгром войсками восстания политических заключенных и бытовиков, которое получило название Кенгирского (вблизи пгт. Джезказган Казахской ССР, продолжалось 16 мая-26 июня 1954 г.). Делается акцент на то, что организаторами и основной силой восстания были украинские националисты, показана четкая организация восстания, его масштабность, несгибаемость, стремление заключененных к воле. Обработано большое количество новых архивных документов с хранилищ РФ, сборников документов и воспоминаний участников.

Ключевые слова: Кенгир, Степлаг, Джезказган, украинские националисты, прибалтийские партизаны, солдаты, офицеры, восстание, заключенные, трагедия, победа, несгибаемость.

From the History of Kengir Uprising

The article is devoted to origin, development and defeat by armed forces of the uprising of political prisoners and bytoviki which got the name of Kengir uprising (near Dzhezkazgan of Kazakh SSR, from May, 16 till June, 26, 1954). Author emphasized that Ukrainian nationalists were organizers and basic force of the uprising and showed its strict organization, scale, inflexibility, aspiration of prisoners to be free. The researcher studied o lot of new official records from the archives of Russian Federation, documents and memorials of the participants.

Key words: Kengir, Steplag, Dzhezkazgan, Ukrainian nationalists, Baltic partisans, soldiers, officers, uprising, prisoners, tragedy, victory, inflexibility.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet