головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #2(15)
пошук по сайту
Івашина Наталія - Хроніка весняних українських заходів у Парижі

В повідомленні йдеться про перелік українознавчих заходів – виставок (майстерня української писанки), концертів (учні українського коледжу ім В.О.Сухомлинського та ін.), лекцій, круглих столів, інших культурних заходів, які відбулися з ініціативи українського Посольства в Парижі.

Ключові слова: українське мистецтво, Україна, Франція, концерт, виставка.

Хроника весенних украинских мероприятий в Париже

В сообщении рассказывается об украиноведческих мeроприятиях – выставках (мастерская украинской пысанки), концертов (ученики украинского колледжа имени В.А.Сухомлинского и др.), лекций, круглых столов, других культурных мероприятий, которые осуществились с помощью украинского Посольства в Париже.

Ключевые слова: украинское искусство, Украина, Франция, концерт, выставка.

Chronicle of Spring Ukrainian Events in Paris

In the report author described Ukrainian events: exhibitions (workroom of Ukrainian pysanka), concerts (students of the Ukrainian college by Vasyl' Sukhomlynskyi), lectures, round tables and other cultural events, which were organized by Ukrainian Embassy in Paris.

Key words: Ukrainian art, Ukraine, France, concert, exhibition.

читати далі »

Кононенко Петро - На лінії рідних сердець

Стаття є своєрідним звітом автора про відвідання Тбілісі на запрошення бути офіційним опонентом на захисті дисертації на ступінь доктора філологічних наук батоно Рейвахом Хведелідзе – відомим картвелологом і україністом, а до того ж випускником Київського університету ім.Т.Шевченка.

Ключові слова: грузинська україністика, напрям літературознавства, методологічне дослідження, національні інтереси, реформування вищої школи.

На линии родных сердец

Статья является своеобразным отчетом автора о посещении Тбилиси на приглашение быть официальным оппонентом на защите диссертации на степень доктора филологических наук батоно Рейвахом Хведелидзе – известным картвелологом и украинистом, к тому же выпускником Киевского университета им. Т.Шевченка.

Ключевые слова: грузинская украинистика, направление литературоведения, методологическое исследование, национальные интересы, реформирование высшей школы.

On the Line of Dear Hearts

In the article author described his visit to Tbilisi as official opponent at Reyvakh Khvedelidze’s defense of a thesis for the degree of Doctor of Philology. Khvedelidze is a known kartvelologist and researcher of Ukraine who graduated Taras Shevchenko Kyiv National University.

Key words: Georgian Ukrainistics, direction of literary criticism, methodological research, national interests, reformations of higher school.

читати далі »

Комахидзе Роланд - Языковая личность и постсоветское пространство

Статья посвящена освещению вопросов, связанных с изучением языковой личности и обзору изменений ее формирования в постсоветском пространстве. Главное внимание в ней обращено автором на изменение политики билингвизма (овладение родным языком и русским) изучением трех языков (английского, русского и родного), что является важным фактором в условиях сегодняшнего дня.

Ключевые слова: языковая личность, билингвизм, постсоветское пространство.

Мовна особистість та пострадянський простір

Стаття присвячена висвітленню питань, пов’язаних із вивченням мовної особистості та огляду змін її формування у пострадянському просторі. Головну увагу в ній автор привертає до зміни політики білінгвізму (опанування рідною мовою та російською), вивченням трьох мов (англійської, російської та рідної), що є важливим чинником в умовах сьогодення.

Ключові слова: мовна особистість, білінгвізм, пострадянський простір.

Linguistic Personality and Post-Soviet Space

The article is devoted to the problems of study and review of changes of formation of linguistic personality in post-Soviet space. Author paid much attention to reformation of bilingualism policy (mastering native language and Russian) by study of three languages (English, Russian and native) that is an important factor in the conditions of nowadays.

Key words: linguistic personality, bilingualism, post-Soviet space.

читати далі »

Ідзьо Віктор - Український історичний клуб Москви – 10 років активної громадської праці (1995 – 2005)

У статті йде мова про десятирічну діяльність Українського історичного клубу Москви – організації, яка робить значний внесок у розвиток українознавчих центрів Росії.

Ключові слова: Український історичний клуб, українознавчі осередки, громадські організації, наукові конференції, українська діаспора.

Украинский исторический клуб Москвы – 10 лет активной общественной работы

В статье идёт речь о десятилетней деятельности Украинского исторического клуба Москвы – организации, которая делает значительный вклад в развитие украиноведческих центров России.

Ключевые слова: Украинский исторический клуб, украиноведческие центры, общественные организации, научные конференции, украинская диаспора.

Ukrainian History Club in Moscow – 10 Years of Active Public Work

The article is devoted to ten-years-old activity of the Ukrainian History Club in Moscow – organization which makes considerable contribution to development of Ukrainian study centers of Russia.

Key words: Ukrainian History Club, Ukrainian study centers, public organizations, scientific conferences, Ukrainian diaspora.

читати далі »

Сацький Павло - Польське питання та проблема статусу українських територій у 1917 – 18 рр.

У статті автор розкриває значення польського питання на міжнародній арені для українських державотворчих процесів. У цьому ж контексті аналізується політико-правовий аспект участі Німеччини, Росії, Австро-Угорщини та країн Антанти в українському державотворенні 1917 – 1918 рр.

Польский вопрос и проблема статуса украинских территорий в 1917-1918 гг.

В статье автор раскрывает значение польского вопроса на международной арене для украинских державотворческих процессов. В этом же контексте анализируется политико-правовой аспект участия Германии, России, Австро-Венгрии и стран Антанты в украинском державотворческом процессе 1917-1918 гг.

Polish Question and Problem of Status of the Ukrainian Territories in 1917-1918.

In the article author examined the value of Polish question on international scene for the Ukrainian state-creative processes. In the same context political and legal aspects of participation of Germany, Russia, Austria-Hungary and countries of the Entente in the Ukrainian state-creation process of 1917-1918 are analyzed.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet